LEYDSE ia Vrydagfe Courant. DUITSLAND en aangrenzende Rykf.n. DEENMARK EN. V R A N K R Y K. N E D E R L A N D If. r*'"Ao. i ïf j EENENdenai Juny. Woensdag is in de Kerk der Pa- t&£Aitgufiynen het jaarlyks Daak-Fecft geviei d we gens de Zegewelke de Keyzerlyke Trouppes in den Ir.ariV.en Oorlog by Plar.ian bevogten hebben r.ynde deSeyzerin Koniogic Doüariere incognito by dat Feeft tégenwoor- ■itëge w.eft. Jïergifter is in het byzyu van het Minifterie van Hon- gpryen een groote Conferentie gehouden ovcrdcBczwaainiiTcn, r^slke de Boeren in HONGARYEN tegen de Edelen van dat Ryk ingebragt hebben, als mede over de Onluüea, dewelke cit dien hoofde zeden cenigen tjrd ia dat Ryk zyn ontdaan. Dienzelfden cag ii.een Courier van Florence met Depeches van den Groot-Hertog van Toskaanengeadrelfeerd aan de Keyzerin JConingin Douariere, zyn* Vronw Moeder» by *t Hof aangekomen, en Haare Keyzeri. Majt. heeft dis .Oepeche;kon na dat Zy dezel- selvehadgeleczen per Expréffe aan,den Keyzerafgevaardigd, dewelke volgens de j jngfte Berigttn den 16 dezer van Karelsïrad te Eg ia aangekomen en den 17 vandaar over Freiberg na Dresden vertrokken is. Men verftaat dat de hooggem. Groot-Hertog het be- fiU' t heeft genoosten, om den Weg over her Gebergte van Toskaa- jten nact het Hertogdom Modena, welke, zoo men t gtfeeds een tyde van de oude Romeinen begonnen is te doen vokoojen. Eergilkr is een Franffe Courier j komende van KONSTANTl NOPOLEN, door deze Stad na Verfai)lesgepa(ï"eerd,mcttydiag: Dat den si Mey des ogtccts in KONSTANTlNOPOLEN voorn, een zoo hevige AARDBEEVING is geweeftdatvir- fcheido Mjfquéëa daar door ingeftort en andere grootelyks be- fchadigd zyaDe Kaayen of Dammen Waren voor ecrigiootge- dcelts zoo door de Schuddingen als door het Geweld van dc Baa- ren van de Zee, dietenuiterftenonftuimig wasgazonken of weggefpoeldOok had die Aardbsevicg.onder anderen in bet grocrSBRRAIL veel fphade veroorzaakt, zynde bet Hótelldcr Munten in dat SR&R AIL ingeftort: Verfcheide andere Huizen h.tdden het zelfde noodlot gehai en fommige van dezelve saio- der, andere meer, geleeden. By het vertrek van den bovengttn. Courier van KONSTAN TINOPOLÈN had de Sultan zig met zytie Vrouwen en Hofftoct in de Tuinen van hel Serail onder Tenten asceten onthouden Men had die Aardbeeving ook in de Jjporftad PERA alwaar de Miniftersvandebuitcnlandfe Mogentheedcn refideeren, hna- we" met minder hevigheid gevoeldDes oitaangezien waren veeleSchoorfteeaen daar door omver gevallen. De verdere omfttndigheeden van dat ongelukkig Toéval zyn nog onbekend; Wordende in particuliere Brievenwelkode meergev. Courier van daar heeft mtdegebragt alieanlyk ge n zegt, dat by zyn vertrek y*n JConftantinofokn repds ofutrea: dui zendl'étfoonnn onder de Puinhoopen dor ingeftorte Huizen zyn begraaven ge weeft, en dat toen de Schuddingen nog niet hadden opgehoudenDat by dit rampfpoedig Voorval de Inwoonders 't vooreenGelukaanmerkten,datdèZe Aardbeevingoutftaanwas opeeötyd, toea at het Voljr bereids uit deMofqaéënenuitde Baden was gegasn, alzoo zy a ader fint» al te maal door het in- ftovti n van dezelve zouden verpletterd geworden zyn. - P. S. AaJetc Brieven g:ft r van KONSTANTlNOPOLEN aangekomen, beveiligen r.it: alleen het bovenftaabde betreurens waardige Toe-al, maar v:tftimni.:rennog daarenboven de Gevol gen van hetzelve nadcmaalhetgetaldergeenendie bet-Ieeveii daarby verloeren, ofzeer gevaarlykc Kwetfuarcn gekreegen heb- ben, op tien duizend begroot word; dewylmen van den 52 Mey -tl tot den a Jony 34 Schuddingen vat» de Aarde gevoeld heeft. KOPPENHAGEN dm 33 Juny. Vrydag heeft de Konhig onze Souvcrain den Prins Karei van Heffen-KaffelGrootmeefter van zynehfajt». Artillery, tor Ridder der ORDE van den Oliphant ge CKëcrd. De Heer van Gelerdewelke als extraordinaris Envoyë van dit Hof by de Porte refideerdis van daar te rug ontboden om dc Bediening van eerden Prdidenr te Alrona waafte neemem De Krooning van den Koning zal, zoomen zegt, eerft in de maand Oékobergefcbiedenen de Graaf van Botbmarextraordi narii Envoyé van zyne Majt. by betGroot-BrittannifeHof, met de Waardigheid van Grootmeejler van het Huia van de aanftaandc Ge- maalin des Koaipgs bakleed worden. VER SAILLES den *5 Juny. Eeggifter heeft de Erf-Prins van ÜrunswykdeR 'isnaarltaiienaangenootncn, na dat dczclv.- zig oitHrent twee Maanden lang onder den naam v»n Graaf van Blan kenburg 13 dit Ryk opgehouden had. DeAbtCarpentier beeft voorleeden Zondag de Eer gehad vaö aan dec Koning te overhandigen een Nieuw WOORDENBOEK op de Lstynfch* en Franfcbe Sckryveren van dé MIDDEL EEUW, hebbendetDt Titel GLOSSARIUM. ad Scriptor ret Medii Mvicum Latinos turn Galileos 4 Vol. inFoL PARYS den a? Juny. De Abr de Brogl'.o., geweezen Agent van de Geefielykbcid, en onlangs tot Biflchop vat» Nay on h%oemJ,is deter dat en door den Aartsbiifchop van Rheittis ,.in berBy.:yn tier BifTchoppen van Angoultfmc en Cbdlont fur partus in de Kerk v iahet srexjt Awguiiyner - Kloofter fugeweidev heeft den vol- j gt tiaen dag den Eed in handen des Koning* afgelekt. Dc HeerBodiecPagtcr Generaalen één.der Adminiftratenrj J Ceaeraal van dePoftc-.y, is van den Koping tot Kabinet - Secretaris Van zyne Majt.. Bevorderd y welke Waardigheid door de dood fsix den Heer dt Cutys,gewcdZen lotendant dér zoogeuanthdeBton'us- Plaifrs van des Ko'ning.:vacnnt geworden was. Atzöb de lieert/s Ssgur als Prevoofl vïih dtze St.id zyne. dem rtfje verzogt en verkriegen bèel't, is tëtttst'Btrüsrdd'Bóatiinvilfifiïs Prtfi lent ia het Parieraent en Prsvooft- Ciremohfeméeiter der militaire ORDE van St..Louis, met de gera. vacant gewoide j Plast» begiftigd, Dingsdag is te St: Sulplce het Hnüwlyk ingekqegeud vandal Graaf dé Serrant met Demoilellï de 'Cboïfatl: DezeGraaf is citkec oude Huis van WaltKt wélk reeds van de twaaffdc af in lerfcfcl 13 bekend geweeft. Men heeft hier een Brief uit r^iraif P\rance%in dato \o~Jd*. 1766 vairdezec Inhoud: De Heer LtCémit, Lid van de KOuioglyke Academie der Weetenfchappen h..-efc zyn c.ogmtrk waarom hy uit Vrtriliïyk her waards fekomw -was, nasthentlykew dl n pajfttgc van VENÜSovtr Je ZONseoiferveeren niet kunnen bé- jt reiken, doen is cu op het punt om dc Rds na de Philippy niche Eilanden aan te atcincn om de paffitge van VENiJSdewelke den 3 Juny. 1769 gefebieden zal, tebefchouwenHymeend aan boord tt gaan van een Sptaas Schip ,'t welk gettoodzaakt is ge Weeft om in dit Eiland ia te loepenen wyders naar Mmille befteaidi». Zedgrt voorieede Week zyn ia't ligt /ekomsn ièn REGLE MENT, vyf ORDONNANTIËN en vier ARRESTÈN. In het REGLEMENT verklaard de Koning zyne Inientieü om- trèctde V erk lezing der Perfooncn die zyae Majt. in het ver vólg tot Li. Colonels eh Majors by het Voetvolk», deRuiterydeDia- gondetsende iigteTrot>ppes oeaoemenzal. De vyf ORDONljlANTIEN zyn ook op den militairen Staaf betrekkclyk. Het Regiment PiymlUgth't welk door dec Graaf de C!ei> mont is gecommandeerd ge-weeft, en nu aan den I'. ins de CoKTclé 1 gegeeven ia, zal voortaan den Titel hebben van Ltgftn de Qon- ndi, ec wei op denzelfJeo voet als de andere Legioentn. 3y ieder E-ataillon van deFraaffe en bh'tenlaudfeiiffantery heeft zyne Majt. twee Sjld»aten Timmerlieden geveegd enz. Önder de vier ARRESTEN is ar éi i van den it Mey de zei Jaars, waarin zyne Majt. beveelt, dat de LAKENSioLangut* Joeg gefabriceerden wei yan die Soort, welke rot den Koop. handel na dc LEVANTbeüemdzynen over <le Havens vxii de Middelttn/lfc Zee zulied worden uitgevoerd, eerft en.vooral f.ul- len n.octeji gebragt worden naar bet Comptóir Van Montpellicr j En dat ten opzigte der L'.ksnen wr.-lke men voornceriieaszal zyn over dc Hav-.ns van bei IFtScn -iit te voeren deceive er.-ft zullen moeiv.ngebrigt worden cas r het Comptoir van Thotdoufe. Vr yders is n van die Arreften gedareeir.1 dek 27 Mey wasrby de Koaitg niét vernietiging van een Aneft van 't Pa.-Iemeot van DIJ ON in dato 3c April beveelt'*dst deOrdres, die te voorea op thf-e 'byzondert iyden door den Staats Raad hy fortSeeie 1» Wasrfchouwing »yn gegeevehzui'ea moeten ter üitvoar ge- bfagt worden, eb da: derhaiven de voofbehoadeneRegtea zoo 4)s ook dié van het Klein ZE'GEL cu dö XSrigdn by sanhc-udsficL n Leid zullen gehee vea ordtra ojf altè SentrnriëriVonniiTenen AAénè van Mai/iei jDróftfchappcn eB atsdere Koainglyke Ju- risdiftiec in de PMH-Mcie Bourgogne Ste. BRUSSEL den 30 Juny. Waaneer wy in ons Laod de Kwee* y, kery yan ZYDE haddenals zynde 'dé eerfte ijyoffr van onzé frstjë MatiufaAiiureavkn Tapyt-Werk, DimaftenFluweeleu, Camelots&c.zouden wy indebudc noodzaakelykheift niet zyn, om ocs Geld buiten '3 lands te brengen en de ZYDE by den Vreemdeling:* kcopen, die onsi-oo duur teftaso komt, dat n onze "FabrikcU'om derzeivet hoogè prys niet kunn?n in na? A kötnen: "Deze aanmerking heeft verfcheide vsn onze IrWooa- n ders aangïfpcrord om hun werk te raaaken tot het aankweeken van Hitte MOERBEZIE - BOOMEN tot v'oedfel der ZY WOiR- MENDeze On^èrueercing beeft reeds een goed ja zdft eea wonderbaarlyk fuccesen word werkelyk doc-r de Rcgeendg fterk onderficund, terwyl de Keyzerin Ko niagin haare Prote Aie en Verfcheide Voöfdeelen tbegeftt,an heeft tot een Etabiiflê- ment, t welk onder bet oog vaa het Gemeen la het zoo-genaam* de Park ran deze Stad is aangelegt, en dyar it-en reeds een conft. derabele l'i*htagie ziet van iVtctc MOERBEZIE BOOMEN van verfchillenden Ouderdom, dewelke zoo ftetkcntenmiu- ften zoo fpoedig gtocjen als eenige andere fftoitën van Boomen, diegeroeenlykin dit Land worden aangekweekt. n BeBdlveri bet gebruik'v'amhet gem. Terrain heeft het Hof n nog een groot Gebouw diet aan die Plantrgie veigundtot heg houden van' ZY - WORMEN Alle die begee' Ig zyn om dit Voorbt-eJdtc volgén hebben de Vryheid om derwaards te ko- meSzig van de Waarheid dezer Zaai te-overtuigen ,èa Onder. regtiagebtevraagtndewélkezy, om ook hei hunnedaVtuë byte brengen, mogteti uodig heblecnadibn de Pcafoon de- welke tot dit Eiabliffement Oétroy gekreegtn heefr, een wte- zendyk Verma.k fteld om aar» anderen lick te g«even vaa 1, Z?.aken, die hy dóór l'angé Ondeivinding heeft geleerdten ein- dezyn.: Landgecooten mét verspilling van tyd cc kb:èen nietfn dezelfde fouten vervallen die hy zcïf Begaan hc-efttoen by niets dan zynen lever tot Rigtfuoer hebbeedede eerfte Pr oef: del men toet Lc-t alUrgrootfte Voordeel dè Z-yde.van de Poppen of Ha<sjis affpin: enz. AMSTERDAM den 3 July» Vdlgens de jongde Brieven v«q LISBON indato 10 Juny zyn aldaar drie Schepen van Phcrnaioic Lcf bsbonden op de Taag aangekoiUefwaar van de Lading be- ''ilaatin isoaKiftenmetBuikcr nevens een qiimtkeitHuiden eo Hont enz.bcbalven die Schepen zya nog aldau gea»iVeeré Kjpt- Ryu Pi'cter Tjcbbes en Jan DoÖkfen, beide vaohier Uitde DavenVia Orent he ft men narigt ditde Hecrèn Di-' réft-mrea vin de Ooji-tudifHie 'Gofiip. aldaar <Ér jvif ctaSthip! vèrwigt bad feu vin M-.hépmeteen Lading Peepördoc'idec- bct g'anffcb^-raersüugevallhnwa: yoadéuiaal dat.Scbip üeri ven dé ffoü"'en remift bid; eu iVrhsNcn s -.ar Bet El abd Biiirboü •vakgc.fttevé'idj vsih Wisrfcetielvë bereids röet eet bidiügAiif ót So Baaien KóÏÏy He. wm tcrag gekomen.-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1