ih% LÊYDSI ?Pf A*. 17«t frffl WoensdagfeCourant. H 1J Igaf-S b ■M ilillIM'FÏ 1 !:i|i ■Iftlf B Ü.v 2 b - 2 n *t - A ss- s ïr ÜB^O CJ ~_T .-3 sJS fj-w -. tar.*?® «d <+2, t." rn *- o w w »-♦ »r 5» rf- -X V- n I T A L I E N. GENU Aden cerften Juny. De Stad San - flemo heeft aan de M jgcntheedeawe ike het Vredes-TraStaat van AKEN gcgMirtadeerd hebben,een MEMORIE doen overhandi gen dtwclkc. dertien reeds voor lang bekeode Bezwaar- niien tegen onzeRepublik behelfd, met byge voegd Verzoekdit de booggenj. Mogeptiveeden haare goede Of&cien :n 't werk willen (lellen, om dezelve ts-rcdreCTteren. De Inleiding van die MEMORIE is als vclgdHet is genoeg bekenddat de'Repubhk Genua op verfchciae tyden ia de Stad en het Grondgebied van^an RemoNifièwigheeden, ftrydig roet de Coaventien en Alliibtienwelke fuiTchen deze twee Steden „Heilonden ondernootnen heeft Men zal in deze Memorie niet dsn van die Nienwigheeden gewag maaken, welke door de gem. Rcpublik zedert de Teekcmng vsa het Akcnfe VREDES- TRACTAAT zyu gemaakt, en dodrhaaren aart de Stad van San Remo verpligt hebbenom zig by den Keyzer te adrc flee rt ren en t - bogeeren, dit de Coaventien, welke in *c jaar 1361 on - der de Btfciiermmg van het Dtitfe Ryk geflootenen byname- dnarende vier agter een vozende Eeuwen in sgt genoosten maar nu door de Genueefeu openbaarlyk verbrooken zyn voortaan als niet gebeurd ustigen worden aangemerkt, en darby „gevolgde Stad vat San-Remo ia haaren ouden Staat en Onsf- fcar.kelykheid fcerftclii '«erde: Vermits egter de Stad van Sin Remojry Let gem. Traéjönr ten opzigte vac het Land van ïctlirn ittftatu quo geveftigdta die Stad gereed is, cm zig naar den In- houd van't zelve te g idraagenwil zy niets meer als de uit- voering van hetzelve,verzoeken &c. P O L E N. WARSCHAU dei/ie Juny. De StzatderMar.ufaAiurenbegint slhierhot .auger boé aieer in bloey teraaken. Mea heeft eenby- zondere Maatfchappy ter bevorderiaje van dezelve onder de be fcherra ng en *t beAte: des Konings isgeftel Jen men a beid wer kelyk in nitew agagdegdeMatuifa&iRiren van LAKENS, KOUS- SEN en HOEDEN. Daarenboven heeft de Barnet vaa Garten berg ook een JJicdcry vin zwarte en groene ZEEP begonnen, liet welk alhier oofc een zeer nuttige Zaak is. De Commjfrii4flen vsp- deKrooos-Tfeforie hadden ran Cïa eauCaviïrtitck en andere Plaatfch nirigtgekreegendat act Ge neen in verlegenheid was., darde Muat-Specieh op dien voet, air ttaelvc volgens 'het EDICT van den eerden September geflek zyn, niet blyven zoudenwesfcalvcn de voorn. Comm;ffariff p 1» alle Super - Inten lasten laftru&ien gezonden hebbendat zy, ten ieder in zyn Landftreek, aaa dein-en Opgezeetenen Vcrze- keringfgscven zullen, dat in de nieuw - gemaakte Cours der Munt Sjeciengcec Verandering gefchicden zal: Wyders is door die CommiffaniTente weeg gebragtdat de Scbikki.igendewelke ioor bet Gen raai - Poft - Comptoir te Warfchau wegens betaaiing via de Brief-Porten g.miakten den a3 April aan 1U2 Poft - Mee- fiersgezonden waren ingetrokken zyc en integendeel bevel gc- gceven is om tk Munt - Soorten volgens den Coursdien zy tct nu toegehad habben op dePoft-Compcoiren aaa te aee.i.sn; ter wyl nogtins door ten herhaalde Verklaaring een iegelyk gewaar- fchouwd wq belaft is, dar het E i'ét'c welk den 10 February dezes Jnrsis geptibliceerd, onvewnydclyk vervuldmoet worden. Vermits ook tot nu toe in de Tolhuizen zeer dikwils, voor dat deRevifie gele hied geen Roopmans - Cognofcetaenten getoond word :nen daar door niet alleen de Tolmeefters in verlegenheid redeld.maarookdeExpeditien mocjeiykev gemaakt wordenhet geen niet dan flegte Gevolgen na zig deepen kan zoo is door de zvengem. Cómmiflariffen van de Kroons-Trcforie een byzollder Edift ontworpen, en in alls hunne Cantons gepubliceerd, vol- gens bet welke alle Kooplieden het zy dezelve cenigeWaaren n inhet Kouiagrykbrengenofte daar uit haten vervoeren de Cognofccraenten van die gecaen van dewelke zy dé Waaren gekreegen hebben, aandeTol-Schryvcrs voor oogen leg: en „moeten. ?cr die-Goederen by hetTol-Huis geexpedieerd wor- „den; Zullende de Kooplieden, by gebrek van diergelyke Co- gnofecmericn, een Specificatiedoor hen eigenhandig onder- teeksnd, moefen'ovèrgeeven. ölJf iSLAWÜ «n ®aafT«R£eeée RTRS». WEENEN dén 11 Juny. Zondag heeft de Keyzer aan de Am- bsffideyiiidcRèpUbiikiezzfl op het Lufthuis Scbönbrnn puhli- keAfTch ids-AfEdiect'e verleend. Des nagts omtrent half twaalf wjre'rt is zyn Kryze'l. Msjt.verzeld door den Prins Albtrtut van J/»res, len Grdqt-StalmeefterGraïf vanDietricbftein, den V.id- mia.fchalkGraafMüL'fcy, als mede de KitnerheereaGriavcn van Cnllo'ewogn var. Noftiuvan hier na Moldau-Thein in Bo- b:einen vertrókken alwatr die Vorft het Artillery Camp be- Z'gtlgeh, cn vervolgens een tonr door Boheetnon doen zal. Le Prins Va» Liefetenftein heeft honderd en zèseig Certncrs Bus kruid en verffheide Stukken zwaar Gcfchut na dit Campement .doenbrengén^ Oit Artillery - Corps bcftiat uit omtrent zesdui- ztadMan, dewelke alle bunue Evolciea voor den Keyzc-t doen en onder'atde'fen ook een opgeworpen F on verdedigen e; over- wrkiige<izul(;n- DeieeréndcKeyzerin heeft haar Vertiek na Badea tct den nS derïr-uiaanfl Vetfchiovefl. R A N K R V K. .v: PARYS^en 20 Juny. Van MADRID word gemelddat do Ko ningin Dotfaricre van Spanjen op het uiterfte legtcn dat alle boo- pev.'n h'iare Opkomft orgegeeven word. Giter heeft de Erf-P, kis van Bcuuswyk van den Koning en de Kcouigl. Familie affebeidgenooraen en zal naar italiën vertrek- ktn. MctcenJSricf van CHANDF.INAGGR., indato3i Aug. i/As, en doordor Ba'on Law de Lattriflon, Commandant Generaal v;u *egeaf ds'n Koning ova, dc Fraude Et»bliiremetit;n in de Indien, aan de Ooft-Indifche Compagnie gsadreftèerdheeft mén Wtvoh gende Verhaalontfangen i J De S< YfjUÈN.woonende omtrent Labors en Gdcbimiu,web 5 r- ker naam'ief nauwer nood voor/wec jtaren bekend was,hebben ABDALY en 'de Patonen, die hy commandeerde, geflagen, ver» "S n A S -a "h voIg->'w Labors en nu ook DELIIY met eewe Aimée van twee JJ ■d'? 2 honderd duuend Man bemagtigd; Men verzeekcrd.dat zy alle ^/g cS n 13 u de DcCcendenren Van Tamcrlan gemaiTacgcerd hebben Deog-g&<g^£g^E sCYQUEN fonueeren een byzondcrc Co/Ie, even eens als de V '7.- g R&jipauten, Djat\cn &c.maar zyn minder bygeloovig; want het blykt, dat z/Diemant vaa hunne Maaril-happy uitfluiten, en u Jf c zoüwel'Cbriftebc» als Mihotnet*?.2eri en fgodrndknxm zon- sJa 3 &tuSik? J - v a-- w. H y 5 der onderfcheid by hen coeiaatenZy haten denBaardim iet j u Hair lang groejenen eecen allerhande Voediel: Zy hebben j_ g .n Oppeihoofd of beerfcheud Prins maat worden beilieid e - .T - "t> c Af 5 55 - S-f door vier der voormamften die door het Volk allejaaren, en miiTchien alle drie Jtarea verkooren worden. g w Hnn Koning of Wetgsever word verbeeld door een Bock, 't 5 c c i, welk zy in'c midden vanhuvnc Raadsvergafleringen leggen op ui ï-.§ «2 g een Zeteltje met een Schild, Sj'cei.ea Pook daar iiovrnop: De Vier Raadshceien openen dat Boek.lecztnofhoudepzigilsof "Sjdf SP 5 ë"e'ant ^*3 zy leezeuVervolgens raadpleegen zy, en vei kon,.igen de Or- 5 JJ S it '3 S iS dres,dewelke door hunnen Scbyn-Koniaggegcovph zyr, aan h^t c |g g Volk, 't weiif ;ig daar ean most oodei wet pen, opü.tffe v-nm I o «k 'd til ft. dc Ongenade dei Godheid te yervalkr,Van deze Gewone, i omgïcnwezetitlykOppeihbaftltc hebben.z/n de voorfz.hCY- c-3 o A QUEN te DELliY voorn, afgtflapt, dewvl zy, 00 men zegt, op 5 g~ "S een Thruon van den MüGoL een Prins gefield heblienge- 5 k 5 o ^-5 na 3 naarod Goiir.efinqutzynde wyders op den naam van dien nieu- "tfl'ok ^Ês-i wen Prins eeu meenigte ROUPfËN.gsflaage'1.-a püé ------ - - - - ta ?f -, 5< o -o js 'E S H ke O a K 3 BroedèfdenMajquiS geval hy zonder kinderen na te lasten mogt ftervcn in deszclfs 2 'a -5 v* plaats den lieer PoifTonde'MalvoiCai benoemd,en voordealaetft- - J- S Sm g c-S gemeldcn Het-r op dezelfde wyzc haar Landgoed Menard bélleind §g6_ S if'Z 'fjC Jf {j be ft).is tuftchtfn die twer Heercn,'--'v"*"' -* d a n- tr -- deerde M^l'zoifinibewedrd, dat deze lyiiaweplcöap m gevel de 5 ïil y ?,j< .*6 vf arq us de Mar: F" tl .ïenromtsmoet if.rquis ftaande houd 2 d '.Uftnibeweerd, dat deze Nalaatcofchap ingevdde S- iMarsgnyzoiidtvK raderen lierfc, alsbez'waarimeteeti 2<fi «zjasg worden aangemerktwaartegen de evengem. S3 <g gu g ud, dathetTeftameatenCodiciU ten opzwte •wa'3 ~w VPPtaVÜIWtH veilden Heer de Malvoifini niet dan een gemeene Sabftitutiebe- oÉlzen, Welker Effeéfc doarhetlangétLeev,en emde AaEnecqziijg van d-m cerft geinftitucerden Legataris vernietigd fe; Deze gc- wigtige Zaak, die bereids voor verfcheide voomaame Regt Ban ken heeft gediend by dezelye ten voordeele -an den iftarquis de Ma rigny gedecideerden nu by Appel voor het Parlement gebragt Sss -a spa Q, W'O O Tj O JS X O o~ O "O PP—- M a - w is, zal eerftdaags door dat Geregtshof defiaiitif beflift worden &c. a.S ^.s-2 g NED E R LANDE N. rt°' w,&i.S0r^ V OORINCHEMdena3 Jnöy. ttezea o^eat h&ddca wyhctge- 'uk zvoe Doorlugtigc Hoogheid dan Prins Erf-Scadhouder, revet?s t J cd b« <0 Q c Or— denPrirsvanNa(rau-Weilburgh;crtezii.n; Z -ae Hoogheid arri- 33 d Sj c veerde omtrent half elf van 'sBoft hop iet Veer even buiten deze s Stad, alwaar die Votft door den Hoog-Ëdclen Heer Droflaanl ne vens de geheelc Regeering wierd verweikorat en getoraplimen- tee'd; Zyne Hoogheid wierd van de Wallen metéeq.lrievou.iig S lvp uit elf Stukken Gefchut begroetOp den DyW ftond het J Garnizoen in üe Wapenen, en zyne Hoogheid, gedfeorteerd wor- O 'P S p v derde door één Licutcnanten twaalf Scrgeaa.en van deBurgery, M gafsan de Ingezeeteceuh.k genoegen door de Stad tevocttewafl en viewelke met zeer veeleEcr-Boogenvor R - - W r Si c u - !êne delen, langs de Scraaten dewelke met zeer veele Ecr-Boogen ver E c 3 eierdwaren, doortwe.freyen"andeBurgerytot aan deKanfc- *2 rjö2.ïj g poort: Ver olgens vei trok zyne Hoogheid onder het geftadig ga; J> geroep vaD Hcefédoot een groot getal Aaoftliouwers na'» Qriven- g g S S MM '•MjÉMM'^ - f o u ■0-Z..-3 hage. De vaardigheid ttf genegetbeid, welke deBurgery heeft gcioondom Vercierfe^n ter Eere va - zyne Hoogheid op 4 reg H ten, kunaeti niet genoeg geroemd worden: *0 - AMSTERDAM den 23 Juny. Volgens de jongfte Brieven van a e Sunnamenzouwm'tlaatft.vanMey van daar vertrekken Lambert j Luytjes herwairds. >s y B 3 tS sT S 3 a T3 a a <u Q> Ua Wji t3 pfcs s 3 a 5 w "3 ^^3 o 0 M; b« T* 3, E el r. o e g> J; so rr o ►J 1 0 =5^3 bJ5 «s «v M »-*Ch O «f Sf 3 Tg Cf.® JJ Vi 55 5» Te Koningsbergen waren gearriveerd tien Schepenwaar onder Heud. Lammerts van hier, cnNic. Tcunis van Petersburg. K w u Tc Croonlladt ie«oz«r;'s»rSchcpcB, waar onder Ys r. Mouthaan g 2 vanhierAnd. Peterfen en Jap. Wcfterftroom van Stok holm, H. B 0 Lundbergcn j/Fred Epkes vanBonrdcatiX jP Myei vanStemn, 7 w- g .g" G- TeltesSwart van Hamburg, Asm. Peterfen vaD Kiel&c. «•j*"'' g g Van Riga zya v.ertrokken Sj.I. Blom en D G Lolling ht waards, "•è'S" g.S enD. Rejijes van Dord van CroonlUd P. Meuwes her waards (Sec. .ij fc v «7* g 5 g a '*GRAVENKAGE den 04 Juny. De HecrenStaaten vau Höl- 5 g lapdenWeft-Friesland zullen morgen hunnt Vergadering openen. A ft n A Lenige buiten! mdfe Gezanten zyn m« den Heer van Cirter.?, j» -g u B PremiVi-AW/s van Zeeland, en pr QdeerenieterVergaileringe van Jf g g ojr g dcStastenGencraalwegenstem.Provincie,, in gefprekge ve ft. ,t !W a Gifter avond omtrent half zeven uuren is zyne Doo.l floo, de Pt ins Erf-Stadhouder in volmaakte WeKUqd op het Lufthuis de ORANGË--ZAAL aangekamenHoogftdezelve wierd op Trappen door daszelfs Zuftcr Mevrouw ds Princes van WEIL BUR.G op het tederfte verwelkomt: De mcefte der 'jeraanwee- zende-hooge Standi Perf roncn wireu daar ook tegenwoordig our u hunne Complimenten afteleggen: Zyne Hoogh. gedineerd heb- c g'° "_S y p-ïja bende kwam ten half neren alhier asn, en pafteerde door de para- g .3 S y S g deerendcSchnttery, W( Ikein twee.Reycnvan de middelflsBofch-rj> 2 8 5 w, -I» Irr-1 J W"»..i_aI»J- -C_I2 w D M- o -V V, «II 8 o <-2 nee ay Hoog-Mog. wegeas de Provincie GeldeTliai, en de Hier van .5 Royen wegens Utrechtzyn uit die.Proviacien alhier ie rü- komen en ia hooggera. Vergadering verfchicneuhebbende zy ne Hoogheid boden de Deliberatien aldaar, zoo ala ook in den Raad vaa Staat, by ge woqad. -A «-it ^■c' - a®-- -;5cS as--3 »«Sn.gs ^-5|a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1