F A'. 7** leydse w Vrydagfe Courant, groot-brittannien. a iP. 71 ill'iïl u* C -ï: OJj»S «5 a. ix v 'C U- r* O - o cj O 3 - »H X3 C f O CO 5 5t w vw 4> <u> bgg I* o 3. nil -Si K C "■v 9 p b J3 oud I T A L I E N. iLOR-ENCE den 34 Mey. Den 6 dezen Maand deiogtents omtrent zeven en tien uuren heeft men te St. Gimignano en ia den Omtrek aldaarzoo als ook tuffchea Gambaffi en flontajone drie taamlyk hevige Aardbeevingen gevoeld z«o dat daardoor een Huis omver gevallen is en veifchei.de andere befchadigd zya. '»1 DUITSLAND en asngrcnsende Ryrbm. ju,1''1 WEENEN den 31 Mey. In het Kabinet van den Keyzer wor- 5 deBjeer gewigtige Zaaken verhandeld, uit welker hoofde ook juifchefl bet Keyzerlyk Minifterie en de buitendlandfe Afgezanten ec menigvuldige Confereutien gebonden worden. Meniswerkelyk Klit beaigttia het opftellea van èen Patent, 'twelkopdeGeregts-Ho- ,i y£8iadeErf-Landen betrekking hebbenen met dat,'t geen on- UnfsbydcnR.yks-Hof-R.aad gepubliceerd is overeenkomftig weezen zal. Ook verftaat men, dat de Keyzetin-Koningin Doua- rinede volkome Schikking der Commercie-Zaaken aan den Ke/- jctzaloverhaten. DeGraaf van Rofenberg dewelke onlangs van Florence alhier is nagekomen,zal overmorgen zyne Reis na de Nederlanden aan- reemen, om een Confmiffie van wegens den ICeyzer aldaar af te lejjenMen verwagt denzelven na verloop van eenige Maanden te rog, om vgrvolgens na Florence te keeren en zyne Waardigheid ilseerfteMinifter aldaar te aanvaarden. 0nl!2gs is by het Hof een Vporflag gedaan om de twee voornaa- oe Jaar-Markten van deze Stad by het alhier zyndt zoo genaamde 11 Sclwtten-tb&r te verplaatfen. YL' Hoewel de Keyzer zyne Reis na Boheemen incognita doen zal Jworden cogtans op de Luilhuizen der voornaamfte Bohecmfe l ,fHeeren onder anderen by den Vorft van Schwartzeuberg groote C7" tocbereidfclen 10: vcrfcheide Vreugde - bedryven gemaaktEn D,eii.volgens de Brieven van PRAAG masken zig de Regimenten reeds "Cj! totden Aftogt naar het Campement gereed: Ook word gezegt dat sc ge Koning van Poolen voorneemens is om na Carlsbad, alwaar z-ig de Vorft Poiiatowsky werkelyk bevindeen.kcer te komen doen, «1 me t den Keyzer een Mondgefprek te houden er,z. ri« V R A N K R Y K. till PARYS den6 Juny. De Graaf van Stahpenberg, geweezen Am- 'elitWideur van het Rooms - Keyzerlyk Hofheeft in de voorleede aim Ifeek de te rug reis na Weenen aangenoomen en wel over Spa |,„flaatzyne Exceil. de Wateren gebruikenen den Graaf de Mercy Cp,d'Arfenteau, deszelfs Opvolger vinden zalDa Gefchenken, met .r[ Idewtlke de Koning den cerltgem. Graaf begiftigd heeftzyn veel uizienlyker ah na gewoontewant behalven het Portr ait van zy- j te Mijt. op een Medaillonbezet met de koftbaarfte Diamanten, .'■,-,'lsocw aan zyne Excell. een pragtig Tapyt uit de Gobelins ter hand T .iefttldzoo als ook een compleet Servies van Porcelein uit de Fa- 'Trilt van Seve'rgeen voor de Gemaalin van dien Ambaffadeur Seftemd is. i,, Alle de Grooten van het Ilofbeyveren zig als omftrydomsan ^„'JBenEtf-Prins van Brnnswyk deszelfs Veiblyf in deze Si ad aange- 2 turn te maaken De Hertogin de Villeroy heeft dteu Prius dezer ïigea niet alleen op een Fettya onthaaldmaar ook het Schouw- ;tHel kSiege de Galais vöor hem doen vertoonen &c. j- Volgens de Brieven uit Sranjenfchynen de otmngenaame Om- Bb^heedcn van Misnoegdheid en Opftaad zoa in datRyk als in Jrtvtn Peru op verre na zoo groot niet te weezea, als men onlangs Ijj-, trfpreid heeftEn voor het tegenwoordige is aldaar alles in goc- 'j e Order en verfchuldigde Onderwerping. Eergifter heeft de Koning de groots Depntatie van hetParle- ..jo, ment, zittende teBeiauqon, ontbooden, om zonder uitftel na Ver- ,f failles te komen Men meend dat zulks gefchiedisteroorzaake Mr nadrukkelyke Vertoogen, die dat Geregts-Hof nopens de ff rii ^en van Fau es Bretagne heeft iegebragt. e.- Ook is eergifter by de Kamer de la Tournette en de Groite Kamer 'het Dood-Vonnis bekragtigd over verfcheidc jonge Lieden van ■,d!!(IwrS0eden Huize, dewelke in het voorleedcn Jaar te ABBEV1L- BEalle Eerbied voor Godsdienft en Heiligdommen overtrceden, kunne Buitealpoofigheid tot allergrootfte Ergernis van ie- der een a! te zeer den ruimen teugel gevierd hebbenMen zal idfck'"""erft de Tong doorbporen, naderhand de Hand afkappen, ont- „Ijboofdcn, en eindelyk verbrandenZullende één van henleeven- 'dijgerabraakt en verbrand worden, en de Executie te ABBE V1L- pLE, als zynde de Plaats daar hunne Heilig-fchendery en gepleegd Zïi)?efchieden. ut De Koning, die den eerften dezer Maand van Verfailles naar het ^(jjW'i-SlotklaMuette is vertrokken en aldaar heeft veruagt, heeft jifj't™ v°lgendeu namiddag op het Zand-ïlyn over tie Franlï'e en Ewitferfe Gardes de Revue gedaaneenige dagen te voorenden t Heer de Croifmare tot-Gouverneur vat) het militaire School br- ea zyne Jaarwedde met vier duizend Livres vermeerderd. Du LONDEN den 6 Juny. Heden is de Koning in het Huis der ^otdsverfcheenen en na dat zyne Majt. in tegenwoordigheid der h giCeiatenteos de Bills raakendc het Zinking-Fonds de Lotcryde t Vtijtellers, de vrye Havens en den Koophandel in America, de Scha- nv 'i^dooshouding der Amcricaanen en eenige andere met deszelfs i £.- toe O e ra n\n g had bekragtigd, heeft die Vorft de tegenvroordige Eittioj van het Parlement met de volgende Aanfpraaken aan de n ïlIrfceideHuizea beflooten. Vfl bfilords m Edellieden. sgc:i RTet het uiterftc genoegen heb Ik kefchoUwd de Wysheid ea Gemaitigdheid, welkeUL. rtceds hebben verzeld inde ge- ,ns:"WlStigeRaadpieagingen, dieGyl. gediturentledezelangduurende meaf a|ewigtige Zitting hebt moeten houdenik vertrouwdat de i rf'")c''Z!tm[l#U.twcrkfelen het gevolg zullen weezen van alle Raad- cdcw'ee?ingwwelke op diergelyke Grondbeginfelenileunen. Edellieden van bet Iluis der Gereenlens. Tk dank UL. voor de Suhfidien,welke Gy met zoo veel lever voor A onze verfcbeideEtablifl'etnentcn en tot handhaaving voor het publib Credit hebt ingewilligd 1 Gyl. kunt verzeekerd zyn dat dezelve met caitcrfte fpaarzaamheid tot de Oogmerken, voor dewelke Gy dezelve hebt toegedaan, bedeed zullen worden. Milords, en Edellieden. "P\e tegen woördigé Geneigdheid van alle Mogentheedc-n in Euro- pa fchyct eene Aanhouding van Vrede te voorfpellea En Ik heb een opregt Voornoemen, om tot deze algemeene Ruil mede te werken door alle de Verbinteniflen vsn Myne Tradtaatcn te ver vullenOok kan Ik van wegens de andere Mogemheeden hoopen en verwagten, è.r.t zy haare Verbinteniflec jegens Myne Kroon met dezelfde Getrouwheid zullen nakomen. De verfebeide Schikkin gen, welke Gy'.-hebt gemaakt om den Koophandel endcMsnu- faftuuren van Groot - Brittannien uit te breiden en tc bevorderen en een onderlinge Overeenkomfc tuffchen Myne Ryken cn Volk plantingen te vefiigen, als mede om die Volkplantingen te doen bloejenhoewel op zulk eene wyzedat dezelve ten opzigte van de Belangen der Commercie aan de Bekngen v?.n den Koophandel van het Vaderland wettiglvk gefuboraonncerd blyven, (trekken My tot zekerde Borgen voor Uwl.biliyke en verftacdige Oplet tendheid voor den Voorfpocd Myncr DomainerEen Voorwerp, 't geencen Britfch Parlement teu uiterften waardig i« 1 Het is Myn Werk om alle Maat regelen te beraamen, die (trekken kunnen Om deze .wyze cn hciizaame Schikkingen ter uitvoer te doen'brengen. Wyders heb Ik UL. niets meer aan re bfeveeleaals dat Gy in Uwl. refpeétivc Provinciën alle Poogingen writ doen, om de Uitvoering der Wettea te handhaaven, en de goede Zeden t^ffens met de Ruft onder Myn Volk aan te kweeken wiens waar en beftejtdjjg Geluk Ik opregtelyk ter harte neemca zalewop wiens toegescgendhcid Ik vaftejyk vertrouwe. Na deze Aanfpraaken heeft de Lord Kanceliry op des Konings bevel het Parlement tot den 12 July eefftkomende geprcrogeerd., Aanftaauden Zondag zal het Hof wegens l et Sterfval van de Princes Chrijlma Charlotta Louifa van BRUNSWYK 'voor agt da gen den Rouw aaimcemen. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den u Juny. Volgens RrftSvetivan Lisboa, in dato 20 Mey, waren aldaar gearriveerd de Kollandfc^OorlogCcbe- pen de PHEN1X, Kapt. jan Arnoud Zoutmancn 'T itvtF ZOU- BURG, Kapt.Nico.'ass de Beer, uit de Middelaudfe Zee,en WES TERSTELLINGWERF, Kapt. Mathiss Winderzoo als oók de Koopvaarders?, jacsz. en Luitje Roel. dc Koe,alle drie uit TerTel. T e Smimt is* a age komen D. Vrcft van hier, latrtfirvan Liyorco te Port A Port Will. H. Bok van hier, Lod. Verwer en JaaP. Trom petter van Hamburgte Rochelle Tj. J. Jongeboer en R. Franfen te Dieppe Sj. Annes Pranger; te Duinkerken Laur. v?ü der Stam vanhier; en te Nantes Br. Tjeerds uit dc Haven van OrientVaa Nactés voorn, was vertrokken Jacob Annes Daar Hamburga's mede van Mallaga Sietfe Jacobs Heiaricana de Oóftzèeea van de Catalonife Kuft J. Bakker hérwaards. TeKadiXït aren van den I a tot den 20 Mey gearriveerd Chrift. Brookes van LisbonAlex, Scott van GibraltarSim. Pitman Van •■Dühli.u J. Johsfton van Londen Dicgo Fleeming en Ped. Brino van Hampfon, J. Wheede v»n Bilbao, Jof. Edmonds van Genus en Alb.' PFoweur van Havre'de Gracedaartereu waren vertrokken Ped. LesquiiJ cn L. Gueguan na Morhjx R Sheel r.a Sr. Crux de TeperiffeNic. Barddik fla Dublin Jof. Puid'icombc na Briiloi Pitr.ScotraWaterfort, Guill. Johnfton niar Engelaud cn jaan Youne na de Levant. Te Livorno zyn van den 23 tot 30 Mey gearriveerd Gióv. Mils en Jac. Mead van Londen Thom. Daninho cn Joh. Thorüfon van Mallaga Jof. Dom. Martin en Luc. Sergotia van Saionicaeh B. Pasquali van Alawandria dcc. Op de Elbe lag zeilree KI. Stokman na Bergenen te Bourneuf Alle Üeges Kroontjes hérwaards. In Zeeland is aangeland j»an Bouquet van de Kuft van Guinea kort na hem ftond van daar te volgen het Schip de Abraham, Kapt. Vine. Tarling, voerende het Schip van wylen Kapt. JanMyer Sic. In TffflTel zyn eergifter en gifter binned gekomen JatPiet. Lap van St. Ubes,ën Jan Hendtiks uit Noorwegen. 'sGRAVENHAGÈ den 12 juny. De lieer Cau, Zitting heb bende ter Vergadering^ van deStaaten Generaal wegens de Pro vincie Zeeland, isalhier te rug geko.men en in hooggem. Ver gade ring verfcheeued in dewelke de Heer Gysbê t Jan Bsrnu van Palhndtot CJlinthüys, wegens-ie Prpvii cic Overyffel Seffiegenoa- men heeft, gêmtsoduceeird dóór des Baren Sloet tot ele liter. Volgens de Berigten var. BREDA geniet de PRINS Erf Stad houderde Hertog van Brunsmyk. by continuane gewenichte Gezondheid: Alles is in Breda by Uitaèejnendhefd brillat*, en den 9 dezer des avonds heeft cle Lt. Generaai Baroö vinder Duin', Heer van Maasdam ecu Ball gegeevén - Eer dat ge ra. zyne Hoogheid om BERGEN OP ZOOM vertrok ken is. heeft de Surgery aan dien Vorft ees A DRF-3 orerhandtgd, *t welk door Denzelven met de uinerjfteMinzaamheid is aange noomen ea waarin de Surgery ra gedaans Dartk - betuiging voor de Eer, die de Vorft,haaia Stad ha4 aangedaan enz. san zyne Hoogheid een inftaatelvk Verdoek doet, "o.m te willen in ge- dagtcnhoudende'zelver ongclukkke Stad, dis cctiige jasren geleeden zoo deerlyk geteifterd is tlnor eene lsngrlnurigc Beiec- n gering, waar van weiui,; Voorbeelden zyn; en dcör eene Piun- deriag, waar aan men niet dan met ontroering gedenken kan, en waar vau men nog langen tyd de bittere na-fniaak zal moeten gevoelen \fmeckende derhaiven dit zyne Hoogheid die Stad eenig- fsuts gelieve tegemoet te komen met aan dezelve een tóereiken- de Bezetting te bezorgen als het eenigfte zynde waar door dc Stad weder zou w kunnen worden in lVaat gefteld: En dat dè hoogftgem. Vorftvermits by degedaanc Ve'randeriab vsn dit Jaar men aldaar een Bgcaiüon minder dan re yoorèa getoe jgfc» jg e 23 ó.g^ O N n> <A -T-§ro e O Cf> iKi p< ,••>3 «i ••- HjO p flSSe i. B B o £-15 V3 B -"J k 3 g a m o x 3 53 3., o ,g a a M S 3 o a f Bkc" .2 r i „5 m bs sii o SS s - - r .5 o Jrt s s a -r fc>, Sr*s o .jS 'Z.c u - c W cT - ÏFQ 2 si e."* U; 1- \,cï 5 5^3 3.2 0 A, N 5-2 $5 -UQ t. 0.-2 .3 o 2 éi .a>1 c. O "3 yj-k is v u .s> 7 f '.o fe JS >-ï G,fZ, t> C c v. O. p *2 O H 'O 2 .S i" 'P f"- ,2 cS .9.- ^-r1 .0 dg o "3 St M CJ ,2 s *a ^2 M ie L v- Jz to T M y-o 0> Y>.~ O '2 P v" s g <2 g-ó E.5-.2 «-S u, O to Zi t; n "71 5 - v5 -J Ss fc|| u i. s S O - B -ft g - 5 J i> 5* 85-g-ra'S-sas- ss"ülHI©1 0 - -S _C-1 2 a c! .c0 s «l 5 S s is "2 o -u, a hl '3 e u e —3 f c: 8 3 2-3 u i ïit >:-i w .05<S-'T •.'■'Q.sls s-fë f^;s£v ^Sdi2|!.s§£ji f„2 cj U Q» Z »a cJ c BI 0 n, «.r-° QJ JP 17 pq o W w 4 e w rrj c; «h -t3 l' cj i>r o Ph.O'1 3 3 B „jg -f M o -I - ja o ns o -7 r cfq M I- t'. CU r' n> y sq tr. u-' zj ar 7- H a ,fé 0; P c Cs 0 3 - ^siplpa H O ts O 2 i-7? «J w Ci -f jZ m #v M O o "S o 0 5 a ;.J - «t O S3 'X o ts a $3 ib -I *-> - r" ry v U. pn o c a -Q 5 gdr-e 7 9 r_ 'i ga 08 -■ one V W e. ti w i a o w S-Ss ft T3 i w M e -a éi ■Est 2 o O "S g o -2 I -S-ff s-3 S SE s.b ti c a fc Se ■O W .«sTS 7 e ÏT, ll> c - 5 9 O in cj a jx o .2 S in c5 V»P O c 60 c c 5 QJ f Qj v hi tcö O O p>> -«» E'a'Ê^ •s j* g o 5 aj w r vi 41 O Z. a. -ft c i, A o S^c? ÉlEJ-8' S'i' S .-S ci« - F A -a - 1 f h «i O O B S K rp SgoS ë4<ïZ C dln <0 ti y ut 0 -ft O W B :j re 5 S >- u a CJ O n r-1 w-, as* 'ggSoS 't O e O W B T3 N a 'a a 5 uX'S CJ *-*. f. w V "a aT O 5 8 Ï-. 3 -a S »9 g 2 41 7 43 O -3 (ft-l - B,o« S CW £N I S C «3ï° 9 a ff." c» 3 ff-S -3 S ej w w "V w y O ir! u vu H« 2 S 12 jO 5 r o 2 03 41 w H O.-g. y -g S'S^l 3 j Sg1 o-| g| g ^4 2 - 2 s>i4 1S jj ,s B «7? in. CJ a 'ffi w S.è 45 GG m n 7 per N rö ,g- 4; 5 B ■ZS JJ ,M 0> t5 4>ft! 41 - ®3l i|: sS s|l|i 1- <1 h> S.2 r 1 r. - tl c 9 ftï 5.1 .t- 41 p. 4 sn3> r Eg 5 tU ft (-si' 1 -v d -c 2 d <3 B «Pi - v. i o e c 3 c sa 3 Ai -w CJ - ai ts I fti ,f 1 r_ ,l pSua' E b Pd. |b1 S M ?a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1