dm tEYDSE WoorredagfeCourant, s lifpllil ♦iS E o S s^' S S P A N J E N. V R A N K R Y K. v GROOT-B RIT TA NNI EN. J NEDERLANDEN. f «tl Sli 3 ur ges Mfmmmmnm vbmm ^•s! slïf 5|,lsl?:S 5 oS.^ gS« - m u -« n <j '"'a *®.ï}-ïè *- C/5 O CX T3 -H V- tk n tx 5 8_X«. s* o ij •1^ •S .2 -SiS 24 ?lï c O —I J 5? <"-r q .J, «->" J* a" P "v *•0 Ö-5J5 bs*§ tit; 1 üs^'i P.cJ g'A o tj G >r ADR1D den i« Mey. Men verzeekerd dat het Hof aan den Gouverneur van het Landfchap MEXIC0 bevel heeft afgevaardigdom ten voordeele van alle lf die welke in den laatfteh Opftaed aldaar hebben Cïd gehad een generaal Pardon te pubbceeren, mits zy zig vivwillijlyh onderwerpen en de verfchuldigde en wettige Ge- i';i.ho0rtatmbeid aan den Kéning bewyzen. u i pARYSden 23 Mey. Den 14 dezer Maand hebben de vergader- de Kimcrs vin het Parlement alhier gearrefteerd aan den Koning ®a Veitoogcn te doen over den grond en de forme van het Arreft van ti d'cRiid van Staat van den 15 September 1765waarby twee Ar- «(ten vin het Parlement vernietigd zyn te weeten, eerflelyk dat '-•? vinden4Septemberlaatftleeden waarbyde ACTENActGeeJle- ïMcidna de Jaaren 17Ó0176a en 1765 verklaard zyn voor nie- -1 tic cnibtegen de Wetten van hetRyk aauloopendeen voornaa- ii mcntlyk tegen de Declaraticn van den 2 Septemb. 1754»en de' 10 'jj pec. 1756, dewelke den 5 Sept. I757zyn geregiftreerd; Enten t weien bet Arreft van den 5 September, waarby een gedrukt Ge- ilchiift, behelzende den Brief vanden Aartsbiiïchop van Rheims ;-;aln ,)e preliaten van het Ryk om hunne aankleeving aan de voorn. ACTEN te eifchenals Dwa algeeftery en Oproer verwekkende rrccondemneerdis om verbras»' te worden. 1; De Coin ntUTiriden van het Parlement zyn dienselfden na-mid- «lag vergaderd geweeft om de Pointcn van de evengem. Vertoogen Ite ontwerpen; Daarenboven is in het Parlement een befluit ge il noomeaom eerftdaags vaft te ftellenwat men doen zal omtrent het geen in gevolge de bovengenoemde ACTEN 'deiGeeftelykheid xtiin eenige Stiften gedaan is. De Heer Dufour dc VilleneuveRcquyftmcefter en Oud-Inten- ?!,ldantvm Champagne, is benoemd tot Lieutenant vandenPro- T:iv"o(i, zynde de tweede Rcgter in Burger.Zaaken te Parys, welke toediening door de Demiffie van den Heer d'Argouges vacant was. Gti Menverzeekerd, dat wegens het Vonnis, 't welk het Geregtshof fetjletMaarfchalkenvanVrankryk volgens dén myner voorigenten rpzigte van den Graaf de la Luzerne en den Heer de ld Maugerie j'jstóeft geveld, aan het Parlement geappelleerd is. m il De Hertog van ütirasdie één der eerfte Edellieden van 's Ko liftings Kamer en dit Jaar in die aft is, heeft op bevel van zyne Mijt. len 14 dezer den Erf Prins van Bruns wyk in het Hoteil der Speel» M'ttonkcisopeep koftbaar Feftyn onthaaldwelk voorbeeld fucccffi- relykdoor alle de Prinfien van den Bloede gevolgd wordzullen de de Hertog dePenthievre den hooggem. Erf-Prins van Bruns- tyk heden vergaftcn &c. •vtf LONDEN den 23 Mcy. Gifter is aan't Huis der Gemeentens ten Bill overhandigd en voor de eerfte maal geleezen raakende lethgten van zekere Regten tot goed milking derkoften tot het ;;.;ijte(ligen van vrye Havens in JAMAICA en DOMi.NGO: Wy- letjwierd da Bill, om zekert Sommen uit hctSinkiny-Fondstc Itenjcndien dag voor de d sr Je tqaa! gcleezea en gepaflfeerd enz. ij»,, Het is de Hertog vau Richmond en niet de Graafian Egmortt vclke tot SECRETARIS van, Staat in het Noor der Departement r;Kh pliats van den Graaf van Grafton is «angeftcldDeGrnafvan „iochetort zal afs Arabafladcur van dit Hof by dat van Vrankryk .g-snrefldeeren. Dezer dagen is een Courier vic onzen AmbafTtdenr te Peters- ,:.)ur», den Ridder van Macartneymet gewigtige Dcpecfces hier )f,>inge!(omen: Ook heeft het Hof een Courier van den Graaf van „.'.'Icttford.Ojder-Koniug van Ierland ontfa.tgen over wicus me- m Jebrengen oeMinifters reeds varfebeide maaien hebber, geraad- ;;h6Jeegd. s van zVn 134 vierde h. 136 en eên vierde, I2p. I. C. 183 a 190 en Lhalf, Z. Zee 10a, dito Ann. 88 en 1 ivii AMSTERDAM den 26 Mey. Met particuliere Brieven over En - fCand vande K AAP de Goede Hoop, in da» 4Maart, heeft men na- "^atden 24Febr. aldaar is aangeland het uitgaande O. I. C. „,dch''P POPKENSBURG, Kapt. Jacob Ryfikvan de Kamer Zee- ^lïïiavm ca China bVilémd.— Te Stokholm zyn geirrivecrd C. Hïbbe, C. Cornelius cnP. ;Tvr^van Straalfund, L.Fagerftroom en S.Dahigreeo vanDantzig, y-Drikftrom van St. Ubes, H. Lagerftroota van Cagliary, Siinon ^LijTpilia'. VJn Bourdeaux, cn John Coceritle van NewcalUe. 'cif Stndham J. Rymtrs van Koningsbergen &c. 1 c ™fflhtirg zyn aangekomen H. Thaume cn M. Madah nit de fT jSaajien,Siai.Broawn van Hull, Bar. Ariens vao St. Malo, Tho- haa v,nLeithenCoenraad Lillienfein van Bourdeaux. Pril ™ARLEM den 26 Mey. De Hollandje Maatj'cbappy der Wce- i'oleriip^Tihecffden21 dezerhaare Vergadering gehouden, en a aeteadgetcaait datvermits de VRAAG in bet Jaar 176a voor ,7% e!>in het voorlegden Jaar voor de tivcede maal opgegee- ni?0"n,ecls n'ct voldoende beantwoord isde Maatfchap- JWit bet tegen .voordige het daar by haten zal. ie MRAAG, velke zyn de beile en raioft koftbaa» 1 'udelen om het afneemen der Oevers vaa het Haarlemmer- ■\rn' '6 j,etten3 welke VRAAG met byvoeging vin hetgeen daar '"teapCD' u wo*den in 'toog ge hou !eu in het laar 1764 op- 'Vn eVlEn W'01^0m voor ^ct ^éKiu van 17Ö6 te beantwoorden iutti 7^er'':'3e'^e Antwoorden ingekomen waar onder fommige behelzenmaar waar van bet ééns in 't geheel de - tifcht n n'e' keP3a'^ en het andere al te groo'? Onkoften ver» 'roevè tC,w^ het genoegzaam alle ontbreekt asn behoorlyke 'al kunne Voorflagen te ftiave», en aan de toepaffiag van '^^««■Jrtwiiiimerkelyk onjerlcheid der G»nden van de 7rn.syj"Haarleramer-Meer. Dcrhalvcn wofd deze VRAAG i'4 °^eSes'fCn ter beantwoordinge voor het begin van 't Voorts heeft de MsatTchappy tot een VRAAG gegeevee ter beantwoordinge voor het begin 1 zyn de oorzaaken van de belette doorzwelging i welke langzaam gebooren worden doorgaans doodelyk i3 wel- YVci g ai S» g ke zyn de redenen, waarom dezelve nu veel meerder dau voor- g *-. Q heenen, voorkomt En door welke middelen is zy voor te komen §3.1 2 u 50 fl en te geneezen g.2' 1 'g Sü Teffens herinnerd de Maatfchappy dat zy in bet voorgaande ja _4> 3 s" c c -9.M -Jaar heeft vooifefteld om voor den 1 January 1767 tc 1 den deze VRAAG Is hec geoorloofd in onzen Handel met de Gekunde van ODze Mede men fchen ons Voordeel tedoen? zoo jain welke GevalJen en hoe verre t oc :J b 3 a tc 8 5 *s GRAVENHAGEden 27 Mey. Eenige buitfniandfe Gezsnten 711 S g.l fi'-f. Zyn met den Baron Sloet tot de Haarprefideerendeter Vergade- c 1 (3 'n Ig riögevan de Staaten Generaal wegans de Provincie O very Fel', in v fe"? 2^1 «weeft. gefprek geweeft, Ter hooggem Scriverius, Burgemeefter der StadZwoile, alsRaadin 'tCoIlc Ter hooggem. Vergaderinge heeft de Heer Mr. Jan Anthony "Iqc «li c tlT'ariiie - I) iianratMaAo» Ja* O.a.l m/vl Ia ola D on J 1*1 B p Q' Q (J gie ter Admiraliteit van WeftFriesland en het Noorder-Kwar- -s g-jj tier den Eed afgeltgt. cS - d -c Zyne Doorl. Hoogheid dé Prins Erf - Stadhouder heeft de vol- "(ST-S J 8 c "2, gende PROMOTIE gedaan en aangefteld tot VICE - ADMI- g JJ RAAL, redbrteerende cmder't Ed. Mog. Collogie ter Admirali- '-3 è*V wb teit in Zeelandden Schout- by - Nagt Salomon Reyndcrscn tot tj SCHOUTS-BY-NAGT de Kapiteins Cornells Vis en Maarten -5 d-SBy S S f Haringmati. 1 gS "Jj' gd 'S Den 22 dezer des ogtems ten tien uhren kwam zyne Hoogheid g 2q de Prins Erf - Stadhouder In het gezigt van Beveland met des- S bï N' 5 S zelfs Jagten, weshalven aanftonds te Cortgent ea op de Dor- g a ""3 X» ren zoo van Noord- als Zuid Bev.ilan/l, zoo als ook te Ar- S ij'D.gSa ncmuyden, Vecre en Middelburg de Vlaggen van de Torens P TH o S-Sêlfe? S«i wierden uitgeftooken. g g 5 Twee der fraaifte Zceuwfe Jagten voeren zyne Hoogheid te ge- - Êf S a S jr 73 o - - - - - O <C Pl C< 'fTI r»i 2 s W1'7 2 A.».'- -o n moet naar den Uitloop van het 'Catfche Gat of de Zand Kreeko> a en de Jagten van den hooggem. Prins cours houdende naar het S Vlakke voeren Weljingen op tot afin de Zaag - Molens aan het e S£«= it uiteinde van de Haven tegen over het NieusularMalwaar zyne 0 o.a Hoogheid omtrent hal» vyf aan land ftsp;e. »,5 5 - J o CJP Jj Zoo dra de Jagten van zyne Hoogh. in hetgezig; van de Satd~3* 'A 'm kwamen wierd "uit het Kanon van dcOèft-pünt een Salvo van ij güj p tS K S Schooten geidianen de 24 Compagnren Burgers, dewelke op de Groote Markt voor het Stadhuis char <fe Magiftraat verga- n derd was by eên gekomen waïcn gingen zig f# tweeRyen fchaaren van de Dampoort af en zoo verders tot aan het ilot.ll «2*» g van zyne Hoogheid. J jj 'A -g 'a - Terftontjna dat de Magiftraat door een Edelman te paard ver g 3 o "-2 wittigd was,datdePrinsErf-Stadhoudernaderde begaven zig «cbn S q7b 5 n Hunne Ed. Agtb. in Koetfen bnitcu de Dampoort op het Wagen- o P'.' g''S Plein, alwaar dezelve te voet den Prins gingen verwelkomen, S o n O s 2 die dan ook uit de Koets kwam om dien Welkomft - Groet Xe "S c, -x 5 -j -13 S 0 beantwoorden. Q g g -g g, fi "tfi Verrqlgens kwrm de Train ter Stad in, en wel in deze Order'H J Sd c 1?, o 1.) Een klein Detachement Garde Drago.-idea. 2.) DeStads- "g, "J, o -2 c - - - - - - - a - g -J c; "a C J 3 S BodecsinhunPlcgt-gewaad. 3.) Twee Koetfen met zes Paar- Bxjc denbefpannenwaar in zigeeni-ge Edellieden bevonden. 4-3 "2 §\g v p Een groot Detachement Garde D agonders. 5.) Eenige Pa- N v J 41 "5 c sO ges te paard. 6.) De Prins Erf-StSdhoilJer in zyne Parade e V Koers, met Cent-Sutiïrr mn beidp In deze Kdcfs hev'on-c - 6 v T. dl Koets, met Cens-Suiffcs aan beide zydva: In dczeKdctsbevon- -den zig ook de Heer Hertog, cn de twee l leeren regeerende Bur- gemeefters Mr. Jacob van Citlers en Mr. Daniel Tulleken. 7 De geheele regeerende Magiftraat in een en twintig Koetfen. 4 8.) Vier Mufikanten-, die een Veld-Mufik maakten. En 9.) de Heer Kapitein Major te paardgevolgd worder.de door de Bur- ger-Conip«gr.ien zoo van het Oranje als IVtttc Vendel naar hun- nenRarg, alles in de uiterftedeftigheid en gefcliikthei J enz. goj i E w V.15, V O O C3 tJO S3 O w V •- W Ji -c Jl "P h v. tl Sf K as's-ö ep!. g JojlSa rt w -3 ^"2 a"1 p iio c •- it - K- la" AIzoo nit kfagté vanéén o vér wonnen Vonnis, den 25 Oïfto - - 0 - .- ber 1764by>de daartoe gecotnmltceerde Ooft-Vricfcbe Regeerine S &S StsE 8 IJ ij ^"2 S - - - s»:?. i La a» y y geopend, de geweezene Supercargas van hctAo. 1755vc-ronge VWM -----•» j,v. a aa xe jq e e- ratery enM'alverfatiefcbuldigverklaard, en te gelyfegecondem- K 8 •- neerd zynom het nog op te maakene verlies van dé Compagnie 2 3 ,S 5 j j. /ar. J..,.. i_1 v 2 ZZ ^3 'ojD ra O C.) ty, -- •-* ra rs.r V ^3 W ra M TJ TJ 0 3 die in naaine eó voor reekening van de Affaiadeürs klaagt j be- 9 ftaande in de Koften van dac Schip ea deszeifs Uitruïlingnevens J? jj g -- - dc^óftcn van de tnedegegeevcne Waaren en Contanten-, énden o latereft zedert den eerften January 1755 tegen Sper Cent in 't Jaar-, -u g "3 jj onder Korting van het geenc dat de Compagnie aan gereed Geld ^w .S-o 5 §'9lg 1 ofvosrverkogte Waaren wegens de Afzending van hetgeffielic g S ItS "IÉ "IÉ" .t.3 .Schio reeds werkelykbeeft or.tfingenitt Solidum te.vergoeden3 7? en dewyl nu aan de gezamentlyks in deze KaakgeïatereiTcerde S «-g c c - Partyen een Termyn van liquidatie tegen Jen eerften Juiy-aan- g-s trf5 pj"p soji gg*ï!?£S'! s a CD o w M <*C7J 3.15 o ftamde beraamd is; ZOOIS'T: Drtzyne Koninglyke Msjeftei'r in Prui.Ten enz. de Dlreftenrs van de gemqlde Compagnie, op hun 5 verzoek,ennaardegelleidheidvanZ3ikencaümftatidigheet'c-i, - - üirkrngtc van dit I9ecrce: laat autborifeeren om aan de in ver- -g |j. J| fcheide Koop-Steden v^n Europa woonende Aifuradenrs vanhët xé 32 gemelde verongelukt Schip, de even aangehaalde Fafta en Om- 2»« 3 ftandighcedcnals mede dat de tweede Stipcrcarga Thtrion de g S "8 Chiulay, van het geinterjeéteerd^ppel tégenfcet bovengemelde g1 g-c "f. ?s Vonnis gerenuacieerden daar op ne hem tot den eerften Decern- t ber i'765 opgelegde Veft.ngs-StrsF een bégin gehad beeft, als ^>"g 0 f-g 5 3 zynde confcrffi de A& -ns eft de Waarheid tc mogëa dcuttn- c ^ce è- J ,S ciecrcc,enheödaércevenSbfekehd te maakeedat hetbcn gezfl- S (5 S 3 meatlyk vry ftaat.by de betaamde Comsiitii van Liquidatie, voor 'y %j "6 T; n dc Koiiinglykc Oift Vriefche Regeering tn Auricbhet zy Per - t. g foonlyk' of door Gemtgtigdeas tc verfchyner. Gegcevea in de 23 q S 5 o:y-x>i"3 KocinglykePruiffifcheOoft-Vricfcbe 1-ïgecring,onderderzelver 85fe - «8?«al hier op gedrukt Zege! de» 17 Maart 1766. Gxteekend DERSCHAU ëCHF.DERMAlV..

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1