mi JiEYDSE Maandagfe Courant» g g* a s Idl'Sl-Irgsel s g i B Ml| Se" «Hl GR'OOT-BRITTANNIEN. 8 s s fi'i i7«i VRAttKkVK. PAR.YS den i9Mey. Menzietnu de CONVE NTIE, welke tuflchen die Hof en den Koning van Groot- Brittan- nien ia geflooten ten opzigte van de Betaaling der Billetten van CANADAdie aati de Oaderdaamen van zyne Groct- Biittinnifcbe Majt. toebebooren. In het eerfte Artikel van deze CONVENTIE word gezegt: p. Generaal Conwa y accepteerd voor en nit naam van de Etge caars en Toonders der Canada Billetten de Reduftie van die Bil- letten op den voet van vyftig per Cent voor de Wiffel - Brieven, en een gelyk gedeelte van Certificatien, als mede opdenvoet van vyfen zeventig par Cent Voer de Ordonnantiën, Papieren en hetOverfcbotder Certificatienen, voor de vyftn zeventig per Cent der gereduceerde Kapitaalen, te ontfangen Recognitiën of CoctraAen van Renteu tegen een Jaarlyk» Intreft van vier en een W/per Cent (onderhevig van den eerften January 1765 aan den Tienden) in zoo veele Recognitiën als de Toonders geraaden zullen vinden hanne geliquideerde Kapitasleb te verdoelen mits dat ieder Recognitie niet beneeden de duizendLivres Tour- „noiszyi Deze Recognitiën zullen ten opzigce der afbetaaiinga bet noodlot der andere Schulden van den Staat hebbenen aan {eenerbande Reduétie onderhevig zyn alles overeenkomftig met de Arreften van den Scaats-Raad, inVrankryk gegceven den 39 Juny en 2 July 1764zoo als ook den 29 en 31 Decemb. 1765. LONDEN den 20 Mey. Vermits de Hertog van Grafton de Waardigheid van SECRETARIS van STAAT in het Noorder- Departement heeft nedergelegt, heeft de Koning den Graaf van Egmontdewelke eerfte Coraraiffaris vau de Admiraliteit was, dut mede begiftigd. Vrydag hebben de Gemcentens de Bill, raaiende het veftigen vaa vrye HAVENS in Jamaica en Domingo, zoo als ook dc Bill om verfcheide Regten en Iinpaftcn op de Koopwaarenen Manufac- tuuren, welke na de Btitfe Colonien in America vervoerd worden, te leggen, voor de tweede maal gelee zen, en de Refolutien,die den voorigendag, ten opzigtevanhetveftigcndergem. vrye Havens waren genoomen, goedgekeurd, met bevel om een Bill daar van te ontwerpenWaarna het Huis in Committé de Bill in order bragt om zoodaanige Pcrfoonct: ia America,we Ike de Stempel-AAe heb ben overtrecdeu, fchadcloos te ftellcn. Vervolgens is een Bill om op den Uitvoer van Brits Touw-wcrk een Gift te beftemmenen die op den Uitvoer van buitenlandfe Hejnip tc vernietigen voor de eerfte maal geleezcu en de Bill om hctFormulier van den Ecd van Afzweering te veranderengoed gekeurd, met beveldat een Bill zal worden ingebragt om het ver voeren van zekere Koopgoederen en Beeften van Southampton en Portsmouth naar het Eiland Wight toe te ftaan, zonder dezelve as*1 den Tol aan te gceven en na dat een Bill nopens bet houden vau hooge Boomen enz. voor de derde keer geleezen en gepaifetrd wis, hebben zy zig tot den 22 dezer geadjourneerd. Aan den Graaf van Rocbefort is een Courier afgevaardigdzoo men zegt, met beveldat hy aan het Spaanfe Minifte rie zal kennis geeven van de Schikkingen welke ten opzigte van de bovengem. vrye HAVENS gemaakt zyn, cn verzoeken dat het Hof van Ma drid deszelfs Gouverneurs in America daar van verwittigc tnz. DePaquetbooten na de Weft-Indiën zullen voortaan op het Eiland Midera inloopenom aldaar de Brieven voor de Btitfe Eilanden mede te npemen. Het Schip van onze O. I. Comp.the EarleofMtddlcfex Kapt. Fletcher, komende van Madrasis te Torbay aangekomenmet tydiug, dat alle de Schepen van de Compagnie, welke in 't voor- Heden Jaar zyn uitgezeild, behalven tweete Madras en te Bom bay gearriveerd zyn. H:t Schip the RichardKapt. Hunter, van Port a Portnadeze Stadbeftemd, heeft by het uitzeilen uit die Haven geftootcn en is gt.'onken. Opde Theemszyn onder anderen gearriveerd de Kapts. Price, HanifonBarkerPatterfon en Sandsalle vyfvaji Rotterdam Fennel van Middelburg &c. Heden zyn de Actiën van de Bank 134 en 1 vierde h 3 agtfteO. J.Comp. i8oh 181 en 1 halfi 1 vierde, Z. Z. dito 102, dito Annuï teiten zonder prys3 per Cent Bank gered. 83 en 1 half, ditoge- conf 93. vier per Cent dito ro2,en alle de overigen zonder prys. Dc Wiflelop Amfterdsmis 34 en 11, en op Zigt 34 en 7 eu I ha]f en op Rotterdam 35 op 2 Ufo en 35 en 1 op a en 1 half Ufo. NEDERLANDEN- AMSTERDAM den 24 Mey. DtEd. Agrb. Heeren, deRepre- ftntant van zyne Doorl. Hoogheides de verdereBewindhebbe-s dsr O. L C. ter Kamer alhier, hebben met het onlangs in Engeland gearriveerde Engels 0,1. Retourfchip de Admiraal SievensBüc* ven ontfangen vande KAAP A Getdi Hoop in dato 4 en 5 Maart. Ja de eerften word ganieldDat de twee Retonrfchepen Tul- penburgea de Admiraal de Ruyter den 1 Maart de Rei3 van daar naar hetVaderland hebben aangenoomen met de vier Kuft-Scl.e, Peo Scholtcniiurg en Cattenciike wis. Bengalen, üvernes en ie Bar- n iara Theodora van Ceylon. Den 3 Maart was aan de KAAP gekomen het uitgaande Schip d kie-aiitsheuvelKapt. Frans Overzee *t welk kort te voortn was 9 gefcheiden van de Jonge Lieve, Kapt. Hendrik da Haart, Vreede h luflKapt. Marten Meytensen de Vrouw Elifabtth Dorothea ii Kapt. Willem Groeve, welk laatftgeraelue Schip op den 4 Maart ook tande KAAP was aangeland. 1 Den 5 Maart was op de Rbede van de KAAP komen ankeren ti bet Schip de Oranje-ZaalKapt. Predrik Kelgcrdewelke in *t n voorby zeilen van St. Jtgo een Schip gezien bad, zynde na ge- oagten het uitgaande Schip de Jong: ThomasK-pt. Jacob Wic- "e welke Schepen alle van deze Kamer na Batavia zyn gedefti- i» oesidicc. F? _n. pS rü M *71 O O* M) ^7 u C Kr. r*-i 3 u b£t3M S' acte tegss j= o. g "a ja vz ■3 :2 g c u Sf 3 S <->.»» u y s v x c N ■Si i' c 2 -r .wi r i n u. H W ff' er; Jr Ci aO» g" 2 c t. Ti tt t3 r tS '"0 u O S n O* 1, Daarenboven beeft men met de Napieren van BAÏAVIA in dato 29 Üfttber narigt, dat aldaar zyn aangekomen de Schepen de - .«a O V V, it Pallas vtn ZeelandWalenburg en Bleydorp van Rotterdam, g a Noordbevelandvm deze KamerOefthuyzcn enNyenburg van de gQiü TT am nia h'A, A Z? O A Si's ots Si ï3 a> O f l- N V T -ü V. ^-3 C Z i-l r ts -A 5! a s: Kamer Doorn St,c Wydcrs heeft nicn nog Brieven van de KAAP de Goede Hoop in dato 1 F r.volgens welke den 13 Jan. aldaar is aangeland het 5 uitgaande schtp de BartfraPetronella, Kapt. Leend. van Coopftad, "-jSjiogS - voor de Kamer Hoorn, ovti Batavia na ChinabeHtmd: hetzelve p'i -^o -3 o c lag met het Schip VrybutgKapt. KsreTSiuiverna een goeden 2 jq "2 V S '5 ,c k"S. Wind ts W-ii1 ten om hunne Reis na Batavia te vet volgen. "2 g b- P Rt Z. t» f-j gz. rr o o v N t*. >a i c .5* B 3^ Volgen, r-rievcn van Elfencur, in dato 17 Mey, heeft men den c O 9 üJ 14 cn 15 dezer aldaar hevige W. en W. Z. Weftc Koelte gehaden S 5W den 18en 17 ook W. en N. Weftewind paetmooy Weer; de Sche- g 8 g pen uitde Ooftzce gearriveerd bevinden zig nog aldaar. c.® >1 By Gottenbuig was geftrand het Schip van Kapt. Ilug Reed, van g Lisbon na Rtvaigaanèe; en by Falfter dat van Benj. Metkalf, van j> s u "2 o K M C S t» J2 ^2 3,2 in C »i tjG 'rQ V M p Rynolds van Dantzig &c. Van Bourdeaux was vertrokken Ar.Meyer en te St. Marton lag zeilree Ysbr. Pietersbeide na de Ooftzec; te Roebelle R. Mart. Brouwer na Rotterdam, en Klaas Trompetter hcrwaards. Gifter arriveerde in Teflel Jac. Tym. Weerftand van Oftende, Volken Broers, ea Jan Jacob uit Noorwegen. - Aan deze Stad is genaderd Volk. Jacobs van Koppenhagen. k H-a w a '3 o.-14 c a oW o a MY* S uu CT. n fi g a J? gSssijj^Sa-S-# fe w"§ Z'P- 8'8 e S »lsS«8iS£I'Sg- i«ïï8«e.Si.lS 2 9 h c 0 -fi S w O 1® 'O a «0-3 •JoS O ,5J O 's GRAVENHAGE den 23 Mey. De Groot-Brittannife Ambas- fadcur, Riuder Yorke, dc Fran (Te Ambsifadeur, Marquis a'Ha- vrinccurt, dc Spaanfe Gezant, Marquis de Puente Fuerteen de Heer Cornet, Rc fi Jent van de Kenrvorften van BeyerenPaltz en Keulen zyn ieder afzonderlyk met Leden van Staat ia Conferen tie getveeft. De Heer Gaymans, Zitting hebbende ter Vergaderingc van de Staaten Generaal wegens de Pro viucie Gelderlandisderwaards vertrokken. Dcu 20 dezer is te Rotterdam in de. tegenwoordigheid- en op voorflag vtn zyne Hoogheid by het Ed. Mog. Ceftcgie ter Admira- litëit van deMaize de volgende Promotie gefchied TorC 'Tunandeurs Wilhm Movritt SvtellingrebelMatthius Jo hannes ServatPaulus van Schuylenburg eu Chriilisan Lodevyk Gr taf van Rechtercn. Tot Ordiuiris Lieutenants Marcus deP.u chebrunt, Harent van Nicuwenheim, Kornelis van Haeften, Hendrik Br a et. Sr ut on Strik'.uerda Jofefh Char don Seh a/liaan Ra.wws Pie- Jfjïj -3 "S S g ter Didcrik Boonakker Philip 't HooftAlexander le Jeune Jan i-t-- van Boom,C. la PottrieAntoni Johan van Volbergen ets Richard a log g Ouw.ns. V .1 Middelburg heeft mendat zy re Doorl. Hoogheid de Prins H S S Erf-Stadiiou.!e: Donderdag namiddag omtrent drie uitren voor het 5^ -8 c ^«22 Kafteel van Raremekcs genaderd zynde, doch ter oorzaake van v ,g ei het laag Water niet verder kunnende avanceereavervol,?ens aan gte "S Lard getreedet» en *5 avonds omtrent zes uuren ineen volmaakte *<3 -"g lï-.bé S Welftand te Middelburg voorn, aangekomen is. g "S J¥ S Tif Wegens de Receptie van den Prins Erf-Stadhouder te DOR- "g dT DRECHT heeft men onder anderen deze narigten: Zoodrazy-,2^ 5 2 ogï ne Hoogh. met het Jagt aaa de Stad naderde,wierd driemaal een g 3 a~ 5 S SalvouittffftukkenGcfchutgedaan: DtKlokkenwierdtneen a y n uur lang geluiden men hoorde zoo lan? tot dat zyne Hoogb. 2 5 g 1, ter Stad was ingegaan dc TrompettenWaldhoorets enandere,^ «j ""=22 g* Muficasle Inftrumentcn op den Toren van het Groot - Heofd: g o M >1-, jl Zyne Hoogh. door een Deputatie uit deRcgeerim; verwelkomt zynde, ging tc voet naar het Raadhuisonder het geleide van de -X g'S 3 Deputatie enz.wordende voorgegaan door vier Stads Bode ris g g ta twee Kamerbewaarders met hunne Staven ea ongedekt- w>,a'3 J? c a ten hoofde en geve Igd doqr alle de Koctfcn der Heeren van -S g> S .5 "S S de RegceringDeBurgeryftond van het Groot - Hoofd af tings fcö ?c 3 de Wynftraat totaan bet Stadhuis in twee Ryen gefch.iard tnz. g j; -o o -5 By hetStidhuis wierd zyne Hoogheid opde Straat door twee n,<r|c Hoeren uit dc Regeeringeiir.ojdoor twceilecren aaadeBa a neden buis aan n 3 Jo q *a--3 H o U V 13 tl g* r. p B .1 SP.S iff pi <5 .0 3 W en n t*4 JA c 2 J5 O - C -s tS rt 5 3 A «i S g B"SS-S 5 d| 5 ^"3 g SJs-3 c 0^3' S-3 P- c bït5.«* c R «cidi y tw 1' i- n -.2 ■r-1" 5'2 n t *-« j si '3 7,cqS Fit bD.CÏ t>- C '2 »u tL gr- '9-t P Ai-Si-Ï F- O es s a o id ei 2 3 S >-v n ."-v cW, 9 0 3 T'u w w «-U M Vff O cï O» A c aldaaringb,- gepafteAanfj raak am den Vorftgedaan had, verleende zyne Hoogb. Audiëntie san Jen Hove en Hooge Vi^fchaar van Zuid- JJ g - Hollandaan die van den gtrmentt van 's Lands Munteaan ja cleKerkepraad-rn znz. gj -jt.sir"' Naaiefhand ging zyne Hoogheid de Groote Kerk bczigti- „2 J gen en wyders ouder her geleide van de bovengemelde De- J.O <'T~~ S. putatietuflchcn dc twee Ryen der Burgeren heen, mi ïa,Sp r'.g jj aan *.1 Lands MigazyaVan daar wierd zyne Hoogh. na de ove- -2 w 21 rigc Magazyacn en 's Lands Munt geleidgeëf'corteerd door g; S r5 45 Sergeanten van de Eu'ger-Compagnieo welkegeleid -rier- g den door twee Burger- fSccrenmetontblootedejens: Vervol gens begaf zig de Prias na dc St. Joris-Doe'.e, ri.va.r zyne Hoog- o btid nevens des elfs Doorlugrig Gezelfcbap enz. zoo als ook n _,g (j-o de Heeren vm de Regcering ouder het fpcelcn van een fraai B -S" Mufik het Middagmaal gebruikten, na weikers einde zyne s 2 s Herdaan S n r. V O «u 0 -r- vJ U kJ r. 5 tl M 11 -*1 o ff - «- 1^- ff c. F-< rC\. W <cJ< g IS Hoogh. opiejykeplegtige wyze naar het Jagtverzeld wierd het Groot Hoofd, alwzar me» wederom een fraai Mafik van den P ,0o -m t.#Q-s J - - - lïu -r - «'.a a-" .0 az 05^ - - o W*at3 - -Hl >- r- ca o r *2 #s a y. Toren boorde zynde vervolgers by het aftlcekcnvanhetjsgt wpderomhetGefcbut gcloft,de Klckkcn geluid enz. n Dis ivonds kwam meergem. zyne Hoogh-tot indemondvan o g m «de Killop de hoo^e van 's Gravendeelvan waar Dezelve den D. - P 'o A volgenden ogtent, den 22 dezer, tuifcueo 3 en 4 uuren in ge- vi'2 g ".—,2 s- S.<u «.3 wenfeitte gezondheid en met «engunivigea Wind na Zetland >S-a E8& vipM overgiftookqaii.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1