|s| al n§>>5 IE* Wórd geadverteerd, dtttta Comptoire van deti Kocr J. FrVAfi HCGF.NDt. RP, Onftnger Generaal dei Verecr.igde Nc-v A li.gS 2 £-*<LSs?V tulle# worden afgeloftdeOrdinans OBLIGATIE N.gercgirtrcerd Folio j^b.e.t). EesE. aile vca dato3cJuly JGl'8* y ^ESSSf Os K'n dezelve geen verdereIn'eieft worden betaald al*. tot het; 30 July I766,iiisai vooi atgeioft gehouden worden, go 8 08 7 Cï,1 2 5j Word geadverteerd eatopde aaaltaattd. jA£RM ARK. UuunenL'óRDft Et li 1 niet zullen worden (.eadmitttcidcerv B'IS'm",S-Cwo5SS KramenRyffdaars of Draaybordet: Lazah .p gemelde Jasfinarkt niet ivoretn ingebragt eenig Sciiocnmaakersweik ,8flOpï^n?2|w c. o. Lande gemaaatcn fpecialyk niet bet /eogt-nsamdè L'ahgettraats - Werk. 1 <«St-8»5"S^g>.J*r lema.nt de vereifci.te Bekwaamheid he bbtt.üc, om als ONDlilUvI EKSTER in het Armhuys binnen de Stad Dordrecht te rW 3 8 g"5-^ 3 wg <5 P °P een jaarlyks Tiaétcmeiit van honderd Guldens, VryeKoft en ïnfcoouiog, mits ongehuuwd zyadedie adreflêcre «ig eat t o 3o'o3.S*5JT;r> Icbreeve Armhuysopden li Juny I7dó, des morgens ten tien Huren. 3 2. 3 3 5 3 Me# prefenteerd te lasten Bevragten van Amsterdam na cenige Haven in Engeland, Ierland ofVianktyk een wel bezeild fcr 2* B. eL "o 2 g jj n g ggptyn Schecpja, groot 90 Ton: lemant daar toe genc-egenZyndtrgelievezjs te adrefleeren mud* Lange enOofltrwyk te Atrjir *>S Ss"e 8- By de Erve JEMANSBockverkooyer in de Ne» op de hoek van de Heetemietcftecg in *t Muziekboek ;e Amlierdam f m fl rt.5 O»'? 5 O M Vufi-)« r'iiff»' flAr fïnnAreliroite I-flfprv f t iifi 1VÏ ('»r£T H hëtfinf f frplrkl*Hri'lppn nnn n.a», 3 2 2 1 Op Morgen, zyude Dinjidag den soMey, z ai mee ten kiuyzc vsxijucibus deG*cr s Hofpes in de Herberg UAmfierdamtcfiifo 3»3|2.st5«5.r Mydrcebt, publtk doen veilen en vtrkbopen een hegt tterk ea weltei Nctring itaande HUYZ1NG met deszelfs Ei ff daar >3 S S'n'S 5i|f 3 2. o P Gruttery enloopendeGrut-MoOlen met de Gereedl'chappendaarby Zynde, tlaande err gelsegen inde Mennonitc Buurt i m jJ sa» «3 3"f t. 3 W deu Amftel onder Mydrecht, alwaar de Grutten Netting vcele jaaren in is gedaan en acg gecontinueerd wordIemantde 1 g 2 S'g-* *83^ a Bigendombegeerende teziea'of naderonderrigtmg te hebbenadreffeexe zigby dep HeerMt.fanGcrtramlSlegt, Sthöut temw mJq n O Q» w On ^Ar(T*r" «Inn «o RAorr An vnlffeniie da^Cö Z3l Q1£D tÊIl HllVZe van *$£icc;h imn dpto R*nWnfitnc Ua*-L.t>-~.»ïm - 1 z *0»t< B- 5 3 5='a 3 o. m GbitfeDeekens, £- c o S- a 2. - a a JC m 3 pt^ja oï 1 koopen een groote psrty KOOPMANSCHAPPENbeftaande in een traxye party Ooftindift'he en andere Zyde Stt.ffcnal» n lat TLst'5 s 2>§ andere DamaftenSatynenGros du Tour alle van de eerfte Couieuren ChiifcnCatoénen, Neteldoeken, fytre Hollahdfelij'jr'i, i ?<2 o." o Zyde en Gsaren», Fluweeftn, Laskens, Calnölnken en Grjfcen, benevens edn extra psny Ooftindifche en andere Porcelyn^lde «^ftSo^sSaSS-^dein Ta/el- Koffy- en Thee-ServiefenKas-StellenPons Kommendubbelde en enkelde Bordenbettevens een partytjai t p.c o «g 1 n N g Kouffen en andere Goederen raaer r alles breeder by Notitie. Tt g O is 5 4 a 3 ?35 A. FRANCKEN. Vtndumeefler in 's Hagc.zalop Maandag den 26Mcy i'öóverkoppen eenfeboone party SCHlLDPR\I gJi g_ 3 sta 3 a ibhilderd en nagelaaten dborden beroemden Kon ff - Schilder J. H. Keiler. De Catalog:'sis te bekomen by P. Brouwer, Boekt» »p •ter> S me3 o.'? 2 S n»r in 'o H,»» rvn k-, tnnf d»»plka diami zal vetkoouen oen men is re TEBKENINGEN en PRENTEN: alles kan gczieoT b» nen op het Binnen Ilof in'sHage voorn. volgende dagen op de Groote Zaal van 't m zyu Eerw. Leevc-n Predikant enProfrl: S 2' O o 53* m wysKCcriC} cn ucn nccr i/» mirk/nut» j>ms. De Catalogus is te bekomen te Niniwecttfil zi! >;3 - n S"B.8'2H,g! Campen Arnhem Nyboff, Breda Kieboom, Utrecht Kribher, Amilerdam E. van HarrevcltLéydeöS. en J. Lucbtmr.nsR« d« *oz 2 Beman, Delft Sterk, en in'sHage by den voorn. B. Gibert. y,] •vnS 2™ 3 53 2 T 3 o J. Moreno Henriques, D. d'Azevedo,I. Abtndana Nam las, A. Cardozo Junior, L. Nieuwenhuys,D. defofèph Moteno lltrr, (lo S* g J? a. s 3* ö;"5" 2. S.-ö q je Benjamin Moreno Henriques en M. Levy Content Junior, Makelaars, zuilen dp Donderdag den 39 Mey if 66, te Atntei iif .3»^ o o*»»ê o de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een parry extra puyke VARlNAS, PÜRTOS.ICO en meerandere lootten van TABAÏ. Pc 5' o 5 j rtendc als by Notitien zal worden aanzeweezen. Xc J. Moreno Henrique», L. Nieuwenhuys, D. de Jofcph Moreno Henriqaes, A. Toorenbnrgh, en D. de Benjamin Moreno ll:ai g> i».—.-<« 0 —.p,,, jï,™ Makelaarszullen op Dingsdag den 3 Juny 1766'savonds ten6 tm:en te Amftcrdam in de N.?s in de Brakke Giotd, verkoopts op f232L8 2ri^ ?3a puik VARINAS, PORTÓRICO, M AR YLANDSE BAAY-TABAK, nevens ecnige Manden Eilandfe TABAK-BLADEN; atv a.v]8 óp o S g 3 O» Cavelingen zoo sis die genommerd zullen zyn leggende als nader by Notitie zal worden aangcwcezen. dc g 'e -• s J. Moreno HenriquesJ. A. NamiasJ. de LeeuwL. NieuWeohuysD. J. Moreno HenriquesJ. W. Ie NormantJ. Steen,! A S 2 S,^ 3 S'S' :5 LeeuwenR. Sprakel.Makelaars .zullen op Woensdagden4jtlny., te AmfterdamindeNesinde Brakke Grond, verkoopenem X) r 3'» 3 -w' 2. ordinaris party van «68 Pakken befte rype Cabeffe PORTORICO-TABAKen een party fytih VARINAS-TABAKieggendt! W ta S- g 3 S s Agtergragt by de Varkemarkt. l"-] JS' 5?3-> C. v. Vreede, J. v. WattensM. Popel, en J. Lafrent, Makelaars, prefentesren öp Mkaandag den a Juny, te Amft. 't in OUdel ,T« 5"» o- 3"? n 3 Logement, te verkoopen No. I. Een hegt fterk en zeer modern HUYS en Erve, opdt> Oudezyds Agterburgwal, by de BW Dingsdags en Donderdags meteen Briefje van eender Makelaars te zienen No. a. Een HUYS en Erve, in de Lintleftrjit.ii0 - Dingsdags en Donderdags te zienbreeder byBiljettea. De Papieren en Veii-Conditien zullen vier dagen te vooren te zietit^f' Counpt. van den Notaris Mr. P. Hunlbum op de Heeregregt by't Blaauwhuysnader informatie by gem. Makejaars. W. van Aalft Willemsz.Makelaarzal op Maartdag den a Juay 1766, te Amfterdam iu 't Oudezyds Heeren Logement'ia®u »g.2g- êïg ten 6 uuren, verkoopen een zeer verraaakelykePLAIZlRR-THUYN, met deszelfs welgeapproprieerdeHuizingcenapartvsr'c g |i£aWS 3oS>< wordende Tuinmans-Wooningen Spcelhuys enz.geleegcn in de eerfte Perfeus Laan aan de Trekvaart van Amfterdsnw "£na3®5»w3®° lem ,byde 300 Roeden, naaft Poflruftbreeder by Biljetten,'s Maandags ,'s Woensdags en Vrydags qademiddag te zien, :.V g»2 b S o o, g.- g Briefje wan de Makelaar, by wien nader onoerregtinge te bekoomen is. De Bewyzen van Eigendom en Vcil-Conditienvittij n n n" g?' »s voor en op de Verkoopdag 's morgens te zien, by den Notaris Hermatm van Heel. ®"5 *2 JJ o n g"a B-g Op Maandag den 9 Juny i7<6,envolgendedagen,zalJOHANNESGAlLLARD,Boekverkooperin'sH4ge,verkoopentti!ij Ja 3 s»° 0 o3 3 Go." vandenOverleedenen.opdeBeznidenheutfeWegin's Hage, EEN CONSIDERABELE BIBLIOTHEEK voorzien vantleM^, - 3, g_ q pl 5*2 felyWeen Keurig/Ie zoo Ouden ah Hedendaa^fcheen tot alle Faculteiten en Taaien behoor en de BOEKEN waar onder uitmunten it L,de NATUURLYKE HISTORIE in zig beviudende veele zeldzabm voorkomende Werken welke meerendeels volkonfiig en c'. )MÉ Regten WapenkundeNederlanóSdfr-j raarffeDRUKKEN, alle f:aai srboièj^ 'penkunde en Nederlandfcbt Hifiontt tc YgUUUa VdQUCl IVlUb, D1ILI DL V» VU, VHHva)i»a»«viiMjv*a. v«u '»vii «uig utruui x UJUlfUgJ U3 e, A MU Uldi 1 XVi 13 illlKUEJ l'UIg un j, n>2. S S 8 S» c VÜlfingcti Payenair» Goes Huysman, Leeuwaarden Chalmot,Harlingcn van der Plaats? Utrecht Kribber cn Schoonhoven, Dff cEi<jS^3S Vrieswyk en van Wezel, Groningen Barlink bof, 's Bofch Pallier, Breda van den Kieboom, Mecbelen van der Elftverder by de! fp, 3 handelaars in Braband cn Vlaanderen, en in 'sHagc by voorn. Joh» Gaillsrd. ne Uit de hand te Eoopom aanftonds te kunnen aanvaardeneen com; leete cn wej gelcegen BRANDERYE en WoonMtys K» R 00 2? S a5'3 3 5.» als nieuw, in den Jaare 1757 opgerigt met Oftroy voor 30 J.^arenen verfcteidesndereSf.ds Voorregtcn ,er word »-og tner fticcc!' E" gezet by den Eigenssr/Vanc. Gottxee te Goringhcm. Verder te bevraagrn tc A mflerdam by dsn Notari' W. van Kleef, Rottcfi 0, ro o f ur H Hanienhirrh. Wvuknoner. en teDordrecht bvden MifcelaarPiriralwaar de Conditiën te zien zvn. VANMÜ kt -• in e i/eeten in r 000, met occny^e iwukw»* ia wu v w ^vuiucu u„i „ui m-ai ^.cj en derti? P.Xemplani'-' f ra1 §"5" a n S'5«zyn; welke voor de eerffkomende zullen worden ingeteekend: Van het ade Peel zyn nog 0^ gróót ea ordit». Papier overig, doé b Sm 8*1X3 B" 3 één Exemplaar comploet op groot Papier, waarvanweljo£xempl tekortkomen; 'tis zeer waarfcbynlykda* betmëtbetoi ïop® 9 T >2 P'"ierooV zoogMnZal, wesbsl ven ieder die'erzig van wtl voorzien, zulksténfpoedigfteopgceve De N* »tnlv(l dpr E. Hard g, a 2^5* 5' KENAJREN is zoo aanzienlyk als 'er ooit een geweeft ie. Het Bericht van Intcektcing is cog by de Wed. Ab. Ilonkotp oti C.g 'T' f <i 5 -> w ineen'Junior, alsmede bv allaBoekverkoopers alomme Voorniet te bekomen. N3. Naden 31 'dezer Zal geene Inteekenitig.l* t E 3 o3.0 OS r. V A N HDOGEVEEN, Junior, heeft gedrukt en alomme verzondenDe Volmaakte^ Heerlyke en Heilzaam Regeeri »e vi'. CHRISTUS en vanzyr.e VORSTEN &c.vertoond in cene Leerrede over Jel>,a 33 vs. 1, a>vde meerderjaariiyfeitHtc.w b 30 o b 2. SS3 5- a. Boorl. Hoogh. PRINS WILLEM DE VYFDE&c. &c.&c.uitgefprookeo door P Perfldys.Pred te Steenbergen, 4^ 5'S.i ?S «eg By der zeiven i< gedrukt en alom te bekomenDIChTLIEVENDTYDVERDRYF of PROET'E VAN DICHT-OEPFENIf'' c 8*3 S5?o 3 »- door een Genood/Hup, onder de Spreuk Tver doet Leuren, groot 8vo.met fraayeKuttft Ptin jet k 14 St. eneenige OpgioorPtm»' g 5 3 3 S 3*3 2 *w' Een Heer geneegen zynde een of twee Geftoffeerde Kamers te Huuïea in 't belt van de Sn d, digt by dc Beursadreffeerr z 3.~o n g go,® D. KLIPPINK. Boeverkooper in de Nes op de hoek van de Hergmietefteeg te Amderdauiby wiep fint? cenigeExowpl. te i L) 1*1 tt A w, - «rnr» t omrj TVtYN r\\ M T>1 V n O -BTSTT retsra ti I „r I w.T tC I -M «li iT 1 s.^SsSc--^ zyn van J.ARENTZWaire CHRISTENDOM, 4to.met PI.k/st 10. B. BEKKÈR Betoverde IVaertld, Nieuwe Druk. wei! 3* en Tyttljhaet, epo.a/3:10. Het NIEUWE TESTAMENT na de Overzettiug van de Heeren de BE AUSOBRE en l'ENPAN' t J t jj n Sp=; Q'2 3 S het Frans, door P. A. VERWERgr. 4to.a/a10. L. SM1DS Leevea vin de Qraavtn van Holland met 37 kopere PJ I üf» %~2 X a/3- A. PALING Afgerukt Mom-Aanzicht der ÏOVERYEN, met Pl., 8v0.: ki6St. S. VAN RUSTING Doodrn Dm'; si Ho "8353s vol Plaateni:8St. A LVBRECHTS Redeaeerend Vertoog over *tNataris-A:ipt,SJO.aDeelen: k/a: to. SULP. s£Yt 1 - a- o« «as jfyrktlyke Hiflorituit het Latyn> door P. RABUS, 4to. kft* 12. En L. MOSHE.1M Leeveo cn Dood van M. Servetus4to.3: 1 TeFraneker by J. IPPINGA is gedrukt en word uitgegceven: Salomons Droom verklaard by gelegenheid aTs zyne Poor!: Hoogheid, WILLEM DE VYFDE, moerderjaarig geworden zyndeop den 8 Maart i?6(S plcptlglyV aanvaardde het Ërf-SradVJ 1 Kapitein-en Admiraalfchap over de Nederlanden, uit I Kon. III. 5- IS en op deu 9 Maart 1766 des avonds in de Kerkte! 5 m g M 3u. uitgefprooken, door JOHANNES RATELBAND, DoSor en Prcfejfbr der H. Godgeleerdheid m.in 4ro.de Prysis lAS ',iv o g»8,?B S-tp» zyn verder te bekomen tcAtnflerdam by de Groot, Tongerlo, Loveringen Vaten» et> TitboeJ'sIIagtAa van TholsenTbietfj! 1 Êja.gSs.-gê'i1" <1den Lngtmans en Ie MairRotterdam Beman, Arrenberg en BofchHaarlem Bofch; Middelburg Gilliffens Utrecht A.v.PaadM V Z' 8"" 5* 3 s P en de Wed. van PoolfumHoorn Tjallingius en te JCnkbnyzen by Kalienbach en Klenk, <1 3 8"5,3 2-® o» TeLeydeubyHoogevecnenz.Amft.Baalde, Ilaarl. Bos,Utrecht J. v. Scboonlioven enRotr. Bothal is te bekomen: AD»1 S*3 ^E-ËS-°2ol2,iS VAN DER BORST Hum. Art. Stud. Elrgia Funebris iu Obitnm Viri Cfsrifflmi T1B. HEMSTERHÜïH. J,o 8 a f 20» ~2 TeLeydenbyde Wed. Honcogp, de Pecker en üojevctn, te Utrecht bv Hanfcl.rink, te Rotterdam '>y D Vis, Bodwl! <t by E'eveldin 's Hage by van Os i&c.'is Heden te bekomenGenees- Ii*:P en Natuurkundige ytrlufiingt No. a.groo: 8v0. van No. 1zyn by boveagem. nog eenigc weinige te bekomen. 1 Te ANTHONY oi KT.OPPKfï op ja Bretdt.1n« Deb Mey

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2