NEDERLANDEN. ft. ?A°. I7«i leydse tëVMI O O L 1ST. ANTZlGdsxi 5 May. Onze Magiftraat heeft nópens den WISSEL-HANDEL een ORDONNANTIE, in dato 4 dezer Maand doen afkondigen waarby dezelve bekend maakt B.» Datraetcognierk om de zeer nadeeligc Steigering inde Wif- >4 J-jiCoursdie zedert eenigen tyd grootelyks de overhand ïdP neemt, zoo alsook denPr}s derDucaaten zoo veel tnooglyk uS binnen behoorlyke paaien te brengen de Magiftraat goedge- n/l von.' O beeft bet vo'gende vafl te ftellen en te beftemmen. «7 I. «Dat het in't .vervolg niet zal vryflaanop de Poftdagen na J twaalf nugen des middags Wiffel tefluicn. II. Dat alle WISSEL - HANDEL op Speculatie teneenemaal i<n verboden wrd, en gsene andere dan alleen die geene, dewelke vanbuiten's Lands toegezondene Waaren, ofte Dueaaten en an- j" derc Gcld-Specien moctenbctarlenverlof hebben om Wiffels f ,7 te koopen, maar dat hun geer.fints gepermitteerd is hier gekogte Wiflei - Brieven in deze Stad aan andere te vernegotieeren V en dat een ieder, dewelke alhier Wiffel-Bricvengekogtheeft, ci' verpligtzyn zal om dezelve werkelyk te verzenden. ill. Dm de Waarde van een voïwigtigeDucaat niet hooger In, dia op elf Guldens van de tegenwoordige alhier gangbaarc 2/7- w-Munt zal mogeq bereekend worden. IV. Du die geeuc, welke overtuigd zullen zyndat zy de bo- vS, vengem. Schikkingen in een of ander fluk hebben ovértreeden, door de Heeren van de We; zwaarlyk en onvermydelyk geftraft ttI* zullen worden enz, VRANKRYK. BCit f PARYSden laMey. De nanfte Bloedverwanten van den Heer nstfc hebben zig na Verfaiiles begeeven om voor hem des Ko- :i ing.' Genade te fmeeken, maar alzoo het Parlement dien Vorft mcreidstevoorenhad verzogt, om voor deeze keer aan deszelfs ilicingcboore goedheid geen plaats te vcrleenen, en zulks te meer, nam ditdipublike Straf eens Verraaders van zyne Majt.van den raar en vin de Natie aan de Nakomelingfchap tot een gedenk waardig Voorbeeld dienen zalis de gem. Heer de Lally Dondcr- >,ig ivond uit de Baftille na de Conciergerie gebragtNa dat al- ilin.sar den volgenden ogtent de Sententie aan hem was voorgelec- snheeft hy als een uitzinnige de helft van een Paffer uit de Zak IdK'haild, om zig dsar mede het hart af te fteèken maar dit In ternment wietd hem ontweldigden aan één der Geeftelyken /ethindigi, die hem vermaande om zig tot de Dood te bereiden; >a pints vin zulks te doen heeft de Lally de yiTelykfte Vloeken te- ;fjjm zyne Regteis en Aanklaagers voangébragt, en op nieuws poo- ^ngengedian om zig door middel van zyn Tong te doen flikken, eflgeenïem egter door een houteBal, die men in zyn mond ftak, sgelyk» belet wierdHy wierd dan uit het Palcis met zynen egtviuer en de twee Zoonen van den Scherpregter omtreDt half ^tfopeenRarniarhetPlein van het Raadhuis en vervolgens op ilM Schavot gebragtalwaar hy zonder eenige de minfle Ontroe (j.,Dg telaiten blyken ueder knielde en na dit hem het Hoofd door "'n Ier Zoonen van den Scherpregter was afgcflagcn wierd het 'yk omtrent een halfuur Dog voor het Publtk tentoon gelaaten, ^jiirna hetzelve met het Hoofd' in een Zak geftooken en op een j./üVftnasrhiinaafte Kerkhof gebragt is. DtHterd'Accaron certydsgeweezen cerfte Commis der Ma- ie, isden 9dezer Maand na de Baft idle gebragt, zonder dat de re- daarvan bekend is. D;n it wierd aan de Groate Kamer van de gem. Executie vaa ^La/(yVerflag gedaan, en vervolgens wierd het Vonnis 'twelk Mop dien tyd was opgefchort) over drie andere Bcfcbuldigden weetenvolgens henvelke de Hecren Gadetville en Cbapponay cordemceerd zyn om ter Vie: fchaar beftraft en de Heer Foully a aldaar nadrukkelyk ge wasrfchou wd te worden, GROOT-BRITT ANNIE N. LONDEN den 13 Mey. Heden heeft de Graaf John Bretdalba- alsLidindesKonings geheimen Raad den Eed afgelegt enZit- j. 'RjenoomenTer zeiver tyd hoeft de HeepRichprdLittelton, 1 'Het det Orde van het Bad en Lieüt. Generaal, in den voorn, ad als Gouverneur van 't Eiland GUERNSEY den Eed gedaan. Don 9 dezer is aan dc Geraeenteus Vei flag gedaan vandeRefo- Jn?i f'le 's^lïBs te vooren in Committé wegéns de Zaaken van v "EMCAzytigcaoomen Na dat dezelve goedgekeurd waren, lefloote.nómdeRei'oIutien 1. 2. 3. 3. 9. 10. 11. 12. 13 c-n 14 or e:n Bill te beveiligen, maar de vierde, vyfdezesde en zevende .gmaals in het^jjimmitté over de Middelen om deSubfidien te - ten te onderzoeken, in welk JCommitté beflooten is: Dat de I~8jtn in delaatfte Zitting gefield op den Invoer van Zyde en Wollt l'etfiaanfe Chineefeen Ooft-ladife Stoffen zullen op j, 10.n(!en 1 Maar dat een Belading van twaalf Stsivers per Pond •'"den gcligt van de gem. Stoffen welke de O. I. Ccmpag- - Wlikverkoopt, alsmede een gelyke Belading van derelf. lew aitcn op andere publike VerkoopingenDat het Product - m deze Beladingen tot hetzoffde gebruikals dat van de voo- ^igERtgienzal worden hefteed, en dat de Suiker, die van het V Ip O AMERICA Ba dit Ryk word gebragtaan dezelf- j ,?ea onderhevig zal weeZenals diewelke uit Vrankryk vord ingevoerd. 7f ,e770zyilook ^e2e Refolurien in het Huis goedgekeurd. Den ebben de Gemeentens de Bill om 1500 dniz. P. St. tendienfte 'd d °Pteoeemen, zoo als ook de BID nopens de Verande- ti L^'Bten op de Venders met 104 regen 51 Stemmen voorde final geleezeö en gepaflTeerd. Vervolgens heeft bet Huis p [®7lm'rt^ ®v6r de Subfidie-Middelen beflooten: Dat een L\Re«t "aa zes Stuivers pei Gallon op .ie eukeldc cn Jub- e °fJI"iewynElTeutien en fterke Dranken welke men in R oio 1 nn'eo Drengten die niet van fcet Pr wip der Bntfe ■,i "Mn ryn, gekgt zal wordenDat het Regt'van zes Stui vers ««w't welk by Aiie van her 33de jaar der S-egeerisge Maandagfe Courant, vanGEORGÊ II. op de Rum en de EfTentien isgelegf, niet ver- k der zal worden geheven. En dat de gem. nieuwe Regten tot hel zelfde gebruik als de .yoorige zullen hefteed worden. Dat een J> Gefchenk vanaSt. den 3 vierdeP. zal wordentoegeftaanop ie- der honderd Pond Tou w-werk,'t welk uitgevoerd word; Maar dat de Korting van 2 St. 10 en I halve P. op den Uitvoer van 2,™ buitenlandfe Hep nip zal ophouden plaats te hebben. Da: dé 2 Regten op de Suiker en het Regt van drie Sch.den 10 dezer op de Kamerdoeken enz. per Stuk gelegtin den Exchequer be- S taald zullen worden en ter difpofjtie van het Parlement blyven Sj g zullen. s -S Volgens de Lyft, die dezer dagen aan het Parlement is overhan- W digd, heeft de «adonaale Schuld (behalvcn de I500 duizend P. a St., welke ten diewftev&n dit J*ar zniien wordengecegotiectd) JJ, den5 Januarylaatftleeden bedraagen dé-Somme van isoMillioe- 5-' S nen 213 duizend 901 P. St. 4 Sch. 6 en 3 vierde P. Het Retour-Schip van onze O. I. Compagnie the Admiral Ste- vent is gelukkig in Duins gearriveerd, en heeft voor de Compagnie gewigtig'e tydiogen van den Lord Clivc mede gebragt. Heden zyn de Aétien van de Bank 134 tn 1 agtfte a 1 vierde, O. E I. Comp. i8öi 1 haifk igpen 1 half, Z.Z. dito 102, ditoABn'uit. m gifier 88 bi agtfte, 3 per Cent Bank gered, heden 83 en 1 half k 5 g g agtfte, dirogeconf. 89 en 7 agtfte4 per Cent Bank geconf. 101 en 3 vierde k 7 agtfte&c. tT> De Wiflel op Amfterdam is als op den voorigen Poll-Dag en op Rotterdam 34 en 10. o ft- bO .•S P a o AMSTERDAM den 17 Mey. Kapt. Benj. Strenske, eergifter Z g, van Sntinamcn in Teffel binnen gekomen, fchryft, "dathyden - i3B BS S&a St 0 g "5 s - -o 2 M 2 E jöJ r-, Z2 W' - es 2 S - - I ipi^ lS_, CL 3 C Zzp. Iic-S' r*\ S*. (dewelke reeds den 6 dezer in Teffel behouden is aangeland} a t JanQnafl, C.F. Winterheym, (die dok giller voor gaats van a-g v 0 ,«^2 V, Teflel gearriveerd is^Dav- Sjreet cc Gov.Theunis, en in'tiaatft «i;2o| a 1, Vail April D. NieuwmanHans H. Barf, pn Jac Dreghnyzcn, c 2'u s? a|lè herwaardeen Lyndy Smit na RotterdamTwee k drie da S S j, 2 'p fV -rS -3 gen voor hem was onder zeil gegaan G Beetmanns Rotterdam, «"5^ 0 o Nic. Chriftiains cn H. Kols her*-aardsyvelke laatfte hy in een H s po S g üSS°S 5 goedeaftaat terbreedte van 34Grad. 28 MiB.edlengte 335 Gr. (5*4 35 Min. gepfeit heeft.Verders meld de voorn Kapt. B.Strens- kedat hy den 8 Mey by 'c Eilah" Wight hééft oVergehoomen, n vyf Man en den Stuurman van het hy Wyraouth verongelukt fchipvanSim. Homines, van St. Übes herwaards gedeftineerd ~co_ófi,g,uük,i:<ó hebbende hy verders den 14 Mey in een goeden ftrat geprcit 15 3 2 oï'ïjs o® Mylen N. Ooft Van Teffel Kapt. Jan Spaar. SuB8^>tÖ?- Uit Teffel word het volgende gefchreevenDe Leotsfchuit ®2 •f de Frcuw Neleita Margarita, Schipper Dirk Dólt, uit het Kanaal rg, g~ i L in Teffel aangekomenverhaalddat hy op den 11 dcZer op de 5 j<> j g s» 2 hoogte van Portland gezien en óntmoet lieeftr«Goft-ÏQdifche g Comp. Retonrfchepoo, waar van drie na Teffel, ctt de andere drie a voor de Kamers ZeelandRotterdam cn Delft be-ltemd Waroa. De drie eerftgem. had hy met Lootfen voorzien; verders waren hem de Naaraen onbekendmaar hy had vernoomen dat één M j - O <L» 5G 2 g*-s>€frfiz gS| ir 3. <t» r ■MMS» 5 der Schepen door den Commandeur van deKerour-VIootgeffs g"2 E'S c- commandeerd word, nsamentlykhet SchipLAPIENENBURG, S,w .y 4 - '7 '5 i '5 "tz jb v j. J? Commandeur Marcus Tetting. Dezen avond hoord men verfcheide Kanonfcbobten buiten o"o~ c "g c Ck '3 le hovenïem. Schenen nihvofvnor c'-c t c 9 te gaats, waar door men gift dat dc bovenge m. Schepen naby of voor de Wal zyn. Te Bremen is gearriveerd DitkËydman van Bourdeaux welke g y t/ t. O O 1-4 tl in *l> O jjiïg O rS 9 02c 5? 5^ ïvc, li Q den 6 dezer tuffeben Portland en't Eiland Wizhtir. go -denftaat k d r-, -2 2 gepreit heeft het O. I. Comp.Schip 'sLANDS WELVAAREN, 8"3,Sfc5| jS 'i* Kapt Mich. Hamelo 'twelk den 30 April uit de Maas na Batavia J, a 7,3; vertrokken fs. P C J k i X O --r. Z. W. Windenen nletgoecl Weef verfcheideGroenl9Bds-vaar2érs c S? ëiï cf-s: e'N'r o o~ 2'Et 5 ff voorbyhemheiefizienpaffeeren. ,o0 Over Engeland heeft men tyding: Dgt op den aóDe'eember 5,^ Jgü'Süó 1765 op het Hóofdi-Kalleel St. 'Gtorge -tTÈlntitta overlceden is de o 8 S «r *rj. Heer Cóenraad Willem Roghé, Commis ter Negotie aldaar. M 1LLEVOETSLUIS den 17 Mey. Dezenogtent isvai»hier in g g ffZ 3" 5 r4 J' d} t«J '55 >l| ïlee geftoo|ten het Scbip 't Landt WelvoerenKapt. GC: dc Prato,: Sü 1 *ls ftiede II. Hendriks na Rotten Jan Penning na de Oollzeé W, g o^ta n mJ r" ft -t_ T> /T „1. t\ O tj r- CtT.k-1 Olivier na Cork ehRob. Eafteena Colcheft.-r Daa>tegr n is v'oor g «j o .,rg s deZc Stad ren ankergekofflen het Schip 's GRAFESANDBKapt. S k Jan MooHand, voor de Kam'er Deft Ook let-1 nog voor den tiroo -SÜ-S SjCgj "v-Si 5 gen ten zxtkn^ttÈüApDEyRDlM'ELiSABETU. Kapt. P. Bren- 2P"Ö';I>¥« A keivoorde Kamer Rotterdam. Dézen ogttnt is uit de Maas ón- 2 - "Cl 'li der zeil gegaan hetSehipafebarqKapt: Tcunis van der Hoeve 2 jï S-ë B 3 g na Nantes &c. g a H "2 g B 2 f: 'sGRAVENHAGEdea 18 Mey. De Veldmaarfchalk Hertog ^'3 2 V van B/unswyk cn de Graaf deSaletfta, Minifter van den Kortttjg 3 «-S 8 <>tC cbk Jt kj van Portugal 4 zyn ieder afzo'nderlyk met den Preftdcnt can de "f o f A Staaten Generaal in géfprek gewcefl, en de Groot -Brittann fe Am- baffadeur Ridder Yorké heeft met Led»: van Staat geconfereerd. B 45 5 ZyneDootlugt. Heogheiddie gifter de Deliberatieti van Him SjS;g;>SS 7-3 5 Hbog-Mog., alsmede van den Raaoyaik Staat cn Gecommitteerde b -« g co-8 Raaden heeftbygéwoónd; heeft teffczs van die Iloogc Collcgicn t aiïcheid genoomeri Zvee Hoogheid zal Dingsthgzoo als in een onzet vóorigen is gemelddc Reis na Zeeland aann •éttien; zyod'e ig, e.éi'-o z p. p o a reeds de Gardes du Cdips; 'er.t Sutffes, als mede verfcheide Hof- c p -S b g c S 1* 7.-3* Bedienden dcc-.derwaards verttokken. .5 De Graaf van Webieren, Zitting he bbende ter Vcrgaderinge van {J p t- de StaatenGefterAai wege&s de Provincie Öddeirlaodis alhier re rug gekomen én in hooggein. Vergideriag verfchcentn in weike :-2 p U'Ut q de lieer van Rirchberg ali GenetaalMajdr van dé InHntery deft -2lo Eed afgelegt heeft; llff

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1