leydse fumihl i n- im-r v**l HH ■s-a o S T-I N D t fe N. ItZ SLOT van het geen zedert den 17 Mey tot den 18 October op BATAVIA is voorgevallen. f,lW cn 3SEPTEMBER wierden tot Majors titulair aangefteld deKapts. Granadiers Dav. Bacherachten Cliarl. Louis s'k J Collmond; tot Kapt. Granad. de Sons-Lieutenant van vlStfc dcfttagonders Joh. Juuckertot Sous - Lieutenant de 'I'ifrnct Heritunus EHinh huilen; en tot Cornet de Adjutant Carel Stiltenmitsgaders tor Vtndrigs de Sergeanten Died. Chriil. Bur- «%neefter, Jon.Falliander J. H. Steegen en J. Tljeod.Vorftius. lUij'Deo toSEP'f. is *ls tweede Opper - Koopman beveiligd R. van iflin'en,a.iNederland verlolt ..egeweeten eerlleftefident Van oojw^ bod. Wilkens dc Lille,, en de Rang van Ouderling tocge- ifeipid no Hendr. HiljerVocrleczer van des Kattèeus Rapelle: Commandeur over de Vloot wierd benoemd Kapt. Lieut. Mar- iTstting; tot Fifcaal de Adfiftent M. C. Died. Struchtmeyer, ^•101 Stent. de Adfiftent Luc. van Wasbeek. ^•Dea 17 Sept. wierd vei loll de Kapt. militair.Frans vanDohan, JC>'b ais ooi de getveezen tweede Refident van Banjer, Jac. Hendr. 11 C'ek. Den 20Sept. wierd, in pi. van den overheden Wardenburg kt' proatrtur aangefteld da Adfiftent Mr. Joh. K. Marchand. Den «'Sept.' wierd, behalven de tweede Bezending nog geprojecteerd «tl» schip LANDSKROON, op het welke dc Kapt- Lieut. Corn. Wis der Sjaai den i7Sept. in commando geplaatft was, vet Malta- ars. I-, fa plaats van het Schip VOORLAND. httoen 1 OCTOBER is in plaais van dcc overheden Van Santen tot 'tnafdvmit CHIRURGIE bdnoemd de titulaire Stads Doétor Jan lotPi>ur,eniiipl. van den overheden Bent tot Notaris dezer Stede de tmiïkliouderKelnunzyc-de tot Kapitein opgetreeden de Kapt. -ordrat. GerritSwarts. Den 8 OCT. wisrd tic Oud Boekhouder liticneraal G. L. van Beufechem met zyne Dogtcr na Nederland loft; De Onder-Koopman, Hartmanwierd bevorderd tot eer- lenq*C/ef*, inpl. van wylen Van Everfin en de BoekhouderCha- enlcn, tot Adjunti van den Reade van Juftftie alhierzynde wy- ïenHs de Adfiftent, van Hoogwits, tot Cornet gechangeerd. 'delfea 18 OCT. wisrd na Nederland verloftdc Ingenieur Duns- Ruilr: En dien dag kreeg men tydingdat de BrrgopBANDAte- daktiwoordigfterk aan het branden is, en zyn Vuur en Stank zeer re van zig uitwerpt on vei fpreid zoo dat de In woonders van nopt YRA genoodzaakt wo-den die Plaats te verlsatcnen elders Matters een goed heen komen re zoeken. trdac Her mede eindigd dit DAG VERHAALwaarby is gevoegd ladeitiveeibde uitvoerige Befchryving der plcgtige UITVAART onlanden Hoog-Wel Gebooren Heer LUBBERT JAN Baron van te ifCii, Raad Extraordinair van Nederlands INDIAGouverneur M-li Directeur van 't Ei.'and CETLON, met deszclfs Qndetboorig- ■fafeicndewelke dea eerden April 1765 overleeden istot wel- iJjiC UiTVAART het Project door twee Leden uit de Ceylonfi /gwsgPIETER LIEBERT SCHMIDT en JAN HENDR IK 5(t,iUR.WATER als zyode daar toe op dien dag in des Raade CEYLON verzogt en gecommitteerd geweeft gemaakt ff).,nop(lHi5Ap''il des namiddags ten vyf uurenvolbragtgewor- aer.cn isHet hoofdzaakelyke van dio Uitvaart aal in onze volgen- worden medegedeeld. mei ISLAND e* aangrenzende Rtksh. rh; /EENEN den 30 Ar ril. Ter gelegenheid dat uit naam van den on71 'TSHERTOG Feriinandus Je PRINCES Maria Beatrix van uwniegtiglyk te Milaan ten Hu welyk1 erzogt is, heeft het Hof 1 Ovij^rg in Gala geweeft, zonder egter den Rou w af te leggen, dö jenvetzeekerd, dat de KONING tier beide Sicilien den ao Mey 7/jfikomende gekroonden op den/elfden dag het gefleoten Hu r /,yk tuflcbcn zyne Siciliaanfe Majt. en de AARTSHERTOGIN K/yJpA&gepubliceerd zal worden. kt vertrek van 't Hof na Laxenburg is, ter oorzaakevanhet ^[snsgtig Weer, tot toekomenden Zaturdag verfchooveo en de .pfitzer heeft zyne voorgenoome Reis naMoravien en Bahecraer, ,/f;:inJunyuitgeftcld. $3 groot-brittannien. J LONDEN dea 9 Mcy. Dingsdag hebben de Gemeentens Gittr de tweede maal geleeZen de Bill om de gewoonte der Or- ato tot het in beilag neemen van Papieren onder zekere Bepaa «u te (lellenuitgezonderd in Gevallen van Hoogverraad of ictfltrfpinnigheid. Woensdag hebben dezelve voor de esrftc maai jjj'ezen een Bill om vyftien hinderd duizend P. St. by wqgevas 1 vr't^n Cen Lotcry op te neemen, als mede een Bill om tot iNtïü dien van dit Jaar verfcheide Sommen uit het Sinkicg- 6 Ms te gebruikenWaar na deceive in Committé over dc Mid- jf,;.:;n om de Stifcfidien te ligtcn, beflooten hebben luw Dat de Schikkingengemaakt by ACTE in het tweede Jaar woncrtegenwoordige Regeeringe nopens deGevaileaomdefter- DranVej u;t <je Magazynen te mogen baaien ailcenlyk Bicu len plaats hebben ten opzigte van de Dranken, die uit ^oorn, AD! Joui ofgyroop getrokken zynDat een Regtvan iySch.fiP. tt tl woti.en gelegt op de Floerfen en Gaazen die van buiten ta- ?re .Chragrt'öjtieuDat verlof gvgecven zal worden om jaarlyks iclf-e zwiartcvjn dertig Ton Sent gal fe cn Arahifi GOM en wel tJUder eenigen Impoft daar Voor te betaaleis, uitditRyknaar "5,^Mt!d te brengen En datdeGlas-Roraalenweike voor den jltriten Maart 1765 op het Eiland Mann zyn gebrastdaar vau '^^"«^ykzallen kunnen worden^ervoerd mits de helft r'"! ift daarvoor te bctailen. ,.;riiter hebbendeGemeentensdïbovengem. twee Bllisvoorde Jr k""3' ge'ce7:en en de Refohitien van <'nn vporige» dag iUr^' ,wairna het Huis in groot Commitré mtrcac de Z»a- Eü r>° j ï'c' e'udclylr dc volgende BcOuiten geeoomen heeft, igevi >t de Regteo op den Invoer van buiteniandfi sYROOP tn T.oolPttua zullen ophouden "n voortaani« plaats van- «ïs ave' «en Stuiver voor de Galfoft,zynd^oimrcu« tirh .Jmfortbm- ^"^««ybetaakl zal^wordeha-Dat de-Rogttntdw-by-AV^f Woehsdigfe C ouranc. - O V} i— llsl HÖ# id pj» c 7: Cm (X a e c s Cm CJ M 3 aO -== a C 0.s< 5 v O Vu.". J> it O - K'v G - S OCQ r* ♦-« •t-i O 1, Ragt by de laatftgem. ABe geveftigd op dea Uitvoer van Koffy M ettg tj wen Peper van Jamaica, van het Produél der Britfe Volkplantin S o |.gö gen, zal óphouden; Maar dat 7Sch. St per honderd Pond zal c £lf „.worden gclegt op de Koffy, uitgezonderd die, "welke in de Ma S gazynenlegt omuitgevoerd te worden, als mede een halve Stui- p 00 g^^JS ver op het PoDd Peper, behalven op diewelke tot den Uitvoer c 5 -- beftemd is. J* .êé-S dj a f - - 5 van het tiy/Je Jaar der Regeeringe van KARELII. opde5«;irr G 3, in de Volkplantingen zyn gelegt, zullen worden vernietigd; DatdeRegten, by ACTE in hetviirdi Jaar der tegenwoordige Regeeriuge geveftigd op de Zyde Spoffen, Psriiaanfe; Chinecfé en Ooft-In;<life effe en gemengelde Manufaéluuren, als mede op dcFranffe Kamerdoeken en Bacillen zullen onhouden, maar een 1, Behlting zal worden gelegt op dc Kamerdoeken en Batiflen. wel ke uitditRyknaar America vervoerd worden.. Dat wyders bet ft s e tl n3 Dat het geoorloofd zal weezen om Ooft-Indifch Katoen er a g 2 g Wollen, vry van Belading op de Wellerfe Eilanden in te brcr.» *g ■S S S §f 5g g~53 -'J v o P bj t> cj a 0 «H45^ 8 GD.,- os au ■u. ïft= - - liSfn gen Dat het voor den Koophandel ends Manufaéluuren vao rosaeetin. ditRyk voordeeligzal weezen ondür betaamclyke Rcglemen- ten en Bepaalingcn een of meer Havens in de Amciicaanfe Staa- cc". tendcsKonin?stotecnvryerIn-cn Uitvoer van zekere Koop-'j& t' 7 waarea en Effi élen te veftigen Dat meu bet Ptoduél van deie 8 a Regtcn tot Befcherming cn Verdediging der Britfe Colonies ia Americabeftcedenzal, endatgcenerhandeRcgtbyden Invoer van biiitcnlaudfe Koffy, Suiker ef ladigó, dewdbe bellemd zyh om weder uitgevoerd te worden, zal worden betaald. Het Schip the Earl of Guilford, Kapt. M-.rtin met 236 Slaaven uit Africa na Jamaica beftemdis op dc Kuft van Hifraniola ver ongelukt, cn het Volk in een naaren flaat op een Frauffe Sloep na Jamaica voorn, gebragt. Hede-i zyn de AéLen van de Bank 133 en 1 half; 0.1. Comp. w 0__ 178 en 1 half k 179, Z. Z. dito 102 en 1 vierde, diio Annuïteiten 2 s g3 cT513'a>5^ a L - - b*- N.T Ph g» R 3 101 en 5 agtfte a 3 vierde &c. c 1 5 De Wiffcl op Amfterdam 34 en ioop 2 en I half Ufo en 9 op 2 Ufo, dito op Zigt 34 onsen op Rou. 35 en li op 2 ep 1 half Ufo. -2 g O c E dl 3 0+Z UI r- 4T* U ?j3 i.fefebcJH! - c ^■3-e'£,§'3' B al«'^SS'£ 87 en 7 agtfte a 88 en 1 agtfte, 3 per Cent Bank gered a 1 vierde,dito gcconf. 89 etj 5 agtfte a 3 vierde, 4 per Cent geConf. tn 1 agtfte jg n a tt S iaq «xttó 0 2 cj p< OJ t3 - tl i" U J2 V R A N K R Y K. PARYS den 9 Mey. De Graaf d'Aché h^eft sen uitvoerig Ant woord jfiffchree ven tot wederlegging det Bctigtingeiijdie do er. den Graaf de Lally tegen bem als Chef d'Efquathc zyu ingebragt: Dit Antwoord beflaat meer dan 60 Bladzyucn in 4to. en (trekt rótbe- wys, dat het van den Graaf d'Achénie: afhahgkèlyk 'ge weeft is oin het Beleg van Madras te onderdeur,en, en dat by nooit in de groo- te Aanflagen van den Graaf de Laliy deel ge loomen heeft 1 Het zy hier mede gefteld zoo 't wil,dit is gewis dat het Vonnis over den i' T, evengem. Graaf de Lally, als geweczcn Commandant in Ooft In- "c J?6* dien, nu uitgeiprooken is, hierin beftï indQ, dat hy, die veertig c "S S Jaaren lang den Oorlogs-Diehft bekleed heeft, eerft zoo wel «'5.2 vandc Ridder - Orde du Cordon Rouge, ais van alle zyne Waar- -2-ja digbeeden ontbloot en vervolgens op dc VaikiAc Greve of by E w .- - - Genade iade Badille onthoofd zal worden. i? Hv,pi li "L NEDERLANDEN. S.g „-5 S-iS'So, o 7: c CA w g r* pi «O 9 S-JïaS 1- ;èj AMSTERDAM dea iaMey. Van E/fencur word In daro 6 Mey gemeldDc gearriveerde Schepen zyn van hier vertrokken Om- «S» - a, B 4) Kjs;,. beide van Libouw tc Nieuwjork Will.MonyenR Biyfoh van O hier; te Civita Vecchia Bar. dc Boer van T.ieftc, 1 .aitt vau Pon- ~S a Te KoBingsbcrgcn zynaingekomen Erig Sweiifon* J. M. Wend d «2 - - - - - «fS? ea M. Blom van Srokholm, Jac. Breamul vso Anclam, OiofLind- K e ILo o S3 uJ r» L. p. W ba - B f fc - V - oes Prangeren R. Tet-kcs van Bourdeaux C. Witt van Nantes u fi-p. h O '-n T. Jansz. van Roue T. Wite van TricfteSt. B'. ft on van Htlla, g m O tn a B 'J f. <o C t- C»- r O -s-S fton van LivornoJ. Brinkman van BajOanc, j. Kofter, B- KI. Groen en M. Hoveps, alledrie van hier. 's GRAvENH/\GE den 13 Mey. Eenige buitenlandfc Gezan ten zyn mét den Baron d'A.tyaiqg, Vryfice. an Gieli burg, preli- <U Vj CJ *- lr- o 2 a 3 Sé dcerende ter Vèi^aderioge van de Sir iter. G-'ner.tsI wegens de g o S ré?{ ^3 gjj 3 C D - T2 •-< -Z. ff •mi f- C' H lt O' q c - c ri- u ui am X® a 1. SO c,. O 'g H ~_o 3 '2 u e r G D e '2 9(V^ 'i g Provincie U recht, in gefprèkgeweallén de H.ci Comct, Rcfi- o ÏJ. "Jj «'"S dent van dc Keurvoriten van B'cye reu, Paltcniieulen, hc:fr mot g-u c-- fj C (K Leden van Staat geconfereerd; en IsheUcu met den voorn. Heer rS g r S.''^ C'n. S a Prefideat van Haarboog Mog. in bcfognt gewe.ftu. j»< g - _JJ Ter hoo ,"un. Veigadennge hébben wegeus uc l'.ovinciê Gel- 1' S it p -- ',i Ji ff derl.md Zittiur genoomrn de Heer cn Mr. jiiiUnusJ: Be>er. Heer 'p g C r ja ja van Hjlfen, Bnrgemecftcr ctiRaaddek Sta.;Nym g r.,:,;eia.ro„ gag r3 o g 3 oeerddoo; den HccrPagriie*Hetr vciftUnt'ClUyi;de 11 er Jan -5 d CremerBurgcneeftcr aor Stad Deu Icnew^gcinrrodficecrddpot t S 'ig'y- .7 g 'den Bar.'O via.tiac.ker.ealieer tot .Waden cn ie Htc 'Aaltn van ~y> g ^'Scé Jj j..j» Heer van "2 O a b .-lid? Hof lie geiutroduceerd door den Baton an Rencdt cltn Bii'uck. By den Raad v,n Staat r.yn de HsereuDti Pui cn 'ah Ir.-ie-inge ci .- benoemd tot de Coram llis na \ve.ldc e 2 "Weftwoi.ii .g-rln-, 1- .r u Een Portngecfche Ytoarier van BuuKco.itg kov.eudc it- bier 'ij n door na Lisbon gei ctou: :c:d, ep ecu Ergciib i:. f.ioèt-Courier, g g'5 van'Pet rsbuig :e rugkoincude is hier door L'- oer gcuok- 'g ken M; t ticz-n vur:..-du men dar re Pet tng ia'.'ai.gf Pr.' piratien «voruen ge naKi tb. ecu Reis, die Hf.:, M-jt. na Mo-kotéAitncnc cn v.r^cr 't\deu vau Petden iiggeciie vooiueemcusis ,e dotn. S» V Ca.fi '-v 9? ^.9 i.- i> C - -c' 8 S.5 r i mm c 21 k* Cl rcj C cj g c ra o #s 'f a Li i'.us-aeyzc -Ty.it6 .s 0.9 c>t' e; de Grenzen - - ë- r O O -Oma

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1