tEYDSE jg| 'I *A'. 17**, - r f 41ft '.484if ,|i| |I FiaiJfPS Sfi Maandagfe Coiiraiit. •a t> x s s .6 0 fi Vc*g •5 J|| 1ft 5 4) <c, SïfiSrS SSSfS^ W >»t ttJ T H^f S I 'öV. K VRANkRYK. ARYS den 14 April. Dezer dagen is de Ridder de Rohan na L Brefl vertrokkenom aldaar fchecp te gaan «n de Reis na zyn Gouvernement dp de Franfle Eilanden in America te aanvaardenin plaats van den Graaf d'Eftaingdie met V( zelfde Efquader terug komen zal. De Comedia men bebbcn onlangs een Requeft atn den Koning joea ter hand komen met oogmerk om het Regt van Burger/chap te mogen verwerven, cndatdcöp<ftéiW<»«>»doorKomdg LO- jjgWYK XIII. dien aangaande gcgecvenmogen bekragtigd werdenZaturdag h deze Zaak in den Raad des Koning* over- Woogenea beflooteo; Dat, nadien de gem. Optut Brieven, waar op lig de Comedianten beroepen, geenfints vernietigd zynhet 110 ben vry iond om dezelve op nieuw te pul liceeren. J)ePater Eligeedicgeduu rende de Veilen -Tyd aan het Hof kis Lone ville gepredikt heeft, belaft om den 25 dezer Maand jjtbyltredec over wylen Koning Staniflaus van PoolenHertog «as Lotharingen en Bar, tedocu. Voorts melden de Brieven uit lotharingen niets als van Weldaidea van zyne Majt.dewelke verklaard heeftdat niet ïlleen de Appointementer. vairhetgant-, fche Huisgezin van den oveilccdcn Koning Staniflaus, maar zelfs iePenfloenehwelke de overlieden Vorft by zyn beven aan de Hovelingen en Tafelgenooten vergund heeftzullen blyven ftand hoaden Onder deze bevind zig dc Marquifm de B&iflers Beau- vaut, dewelke haarPenfioen van 14 duizend Livres behouden til; maar wat Noodlot de Compagnie LYFGARDES van den vootn. Koning Staniflaus zal ondergaan is nog onbekend. De vermaarde Heer Petitgpweezen eerltc Lyf- Medicus van dtn Hertog d'ORLE ANSis den to dezer in den Ouderdom van injures alhier overleeden. De Koningiyke Academie deT Infcriptien eii ftaaye IFeetenfchap- fin heeft den 8 dezer Maand haare gewooce publique Paafcn- Vergadering gehoudendewelke geopend wierd met het touwyzen van de Prys aan den Abt Amcllhon des Konings Cenfeur en tweeden Bibliothecaris van deze StadHet Onderwerptot het bikomen van die Prysis deze VRAAG geweeft [Wat waren de uitcr'.yfee Bewyzen, de Cieraadcn en het verdere 'iocftel der Ko sisglyke Waardigheid van de Egyptenaaren Hoedaanig was de Snatvanderzelvcr Militie; hoedaanig waren hunne Eer-Trap pen, Kledingen, Wat-enen en Exercitiën van de militaire Orde Wydats heeftindeevengcin. Vergadering de pèrpetucele Se tretaris de Heer de Beau bekend gemaakt, dat de Academie tot de Prys, waal van in het volgende J ar op St. Michaels - Dag de Toc- wyziit, zal gedaan wordendeze Vraag beftemd heelt: [Welke tyn de Naamen en Eigenfchappen geweeft van Saturnus en Rhea by de verfcheide Volkeren van Griekenland enltslien Wat kan dcOqrfprong en de Redenen van die byzondere Erf enfchappen zyn Da Prys, dewelke tot Beantwodrdhsg van die VR AAGge- fteldb, bellaar in een gouden MEDAILLE van vyfhonderd Livres GROO T-B RITTANNIEN. LONDEN den 15 April. Den 11 dezer Maand hebben de Ge- neentens "de Bil om de Dcflrtie ondcrdeTrouppesin AMERI CA te driften gepafieerdVervolgens ia Comraitté toegeftaan de Somme van 292.828 P. St. tot het Kort der Subfidien van 'tjaar 1165, en cindelyk bevel gegeevendat aan het Huis een Lyft van alle pub Uk: SCHULDEN van den Exchccquer tot den 5 January 17(56 zal worden overgeleeverd. Dc Koring heeft den Ridder Lyttlcton in plaats van wylen den Graaf van Delawar tot Gouverneur van het Eiland Guernfcj)én den Ridder George Warren tot Graaf van Surry benoemd. De Heer Pitt heeft voor den tyd van zeven agter een volgende Jwren een Huis te Aarfi gehmsrd. Gifter heeft het Hof door eenEzpreflenarigtgekrcegen, dat de Bti-Prins van Brnnswyk den ia dezer des avonds te Calais is aan gekomen; Deszclfs Gemaalin zal met den joeggebooreD Prins tét «P zyne terngkomft in dit Ryk in deze Stad blyven. Heden zyn de AAien Van deO.I.Comp. 164 en ibalfi 3 vier de, Z. Z, dito zonder prys, Bdnk en oude Annnit. géflootennieu we Anntlit. 88 en 1 agt fte, 3 per Cent Bank geted.giftcr 87 en 7 agtftek 88dito geconf. heden 89 en 1 vierdede 4 per Cent dito i°3 en t half a 5 agtfte &c. De WifTcl op Amfterdam Is 35 op 2 en ihaifpfo, ditoopZigt34cn7iii halfen op Rotterdam 35 en l op aïn 1 half Ufo. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 19 April. De Ed. Agtb. Hzerende Re. PtefjuamvanzynDoorl. Hoogheid eu de verdere Bcwindbebbe- ren der O. I. Cornp. ter-Kamer alhierhebben heden uit Teffel de t'Ogeojame tyUinggekreegen,dat gifter aldaar is binnen gekomen hfiOoft lndifchRctour.Sehip LÏCOGHTON, Kapt. D.N.eman, als Voorreiiervan Batavia voor d.: Kamer HoornDat dezebé dra a*Oft. 176,5 van de BataviafeRhede in Zee geftooken, den 2d Dec. aan Je KAAP do Goede ffoop aangelanden den 8 Jan. weder om van daar herwaardsin Zee geftooken waswanneer aldaar wa- '■ui blyvei) leggen de volgende agt Schependewelke voor de ccr- «C Beiejjdibg van Batavia rcpatriCerenal» LAPIENENBURG, wiatop als Commandeur van de Retour-Vloot is fcapr.M. Tct- «"g, KEUKENHOF, Kapt. J. vanDaalen, en 7ULPF.NBUR.Gi K'rt. P. Clements, alle drie voor deze Kamer, ZUi.O - IiEUE- ff, Kapt. H. de Kneu, en de ADMIRAAL DE ALT7££,KaPt. J- Nic. Herout, beidt voor de Kamer Zeeland*s GRAFESANDE ai-iM' Moorland.voor de Kamer Delft, de UllOUli'ELISA- t^AKapt.P.Breugel, voor de Kamer Rotterdamen d tBAR- RESANDE, Kapt. G. Battels, voor de Kamer EnkhuyzcO, als mc- Be d,t de bovenzem, Schepen een maand ha deze Vootzeilcr ds At'mn vootn. naar het Vaderland zonden aannieraen «c; Vl*gtns Brieven van Sntirna in dato den eerften Mfiart zouden J01,'5 d'gto dairoa vertrekkèn fcbas Hendriks en Auke Disma beide Eerwaards. Te Radix is gearriveerd P. Robbe pit Zeehndie Gibtiter 41 R oos, vanhier nu it Ancoh atc Genua's Lands Oerlogfchif aft i^RlNS WILLEM,Kapt. AnaniisLodéwykÉettingvanLivorno; "S en te Rochefort KI, Pau-fen uit Ierland. _1,."fléï?r OpdeKuft van jutland is getlecvcn Jochem Hanfen, van hier nade Ooftzee. trokken D. Krujerbeide na de Ooftzee. i2 R q -s 0 ra Van Freemen word gehield dat door eéiüge VHTers aldaar was a e U5 w> gerapporteerd dat zy omtrent de Weefer haddjn gezien een Gil- jbOt-Schip het geen men dagt dat van Johannes Neywoltvah c u ij y Bourdeanx derwaakds beftemd, te zyn. S 2 F -5.il u '2 c.'g -a T-r,-,.v- V-.Z - a.:2ttMdL-*4KS»| S fg S.a - M 2c 11 5°* g-g5 e^-s.g link, en Kapt. J. Moorman was róeds na de Boit vertrokken; aan «"o e11 F S" - jujjji - van,Sr. Ubes, D. C. de Vries vanSourdejuxEy(e P. Ëvfe van S B Rouën, A. Langenayk van Terrkneuf, W. Malrerman Van Hull; J. v T"" "2 .8 ~g S 5 Normanden J.Cartermans uit Schotland, P. Booter uitZee door J S.ï£ g.2,0 «'J Tegenwin - - >*iScOell a nenc 9UI ucdltA UL1 WdBBUS OwllvUiUf tv IFylA. 1 O 51 In Zeeland is gearriveerd het Schip de-Zang Ucdin', Kap'tlÖirk v0a6, Bohrlyran dc Kuft vah Guinëc14 dagen,ris dcnzelven zouden - 9 van die Kuft vertrekken het Scnl[> de Abraham Kapt. Vi'nc'. Taar- g. N24 T. ge; J. Potter, Fr. Picters.V.Klaafe en A. van Dulft, alle na Grie land, W.H.BoknaPórt i Poft, W. Wouter en B.,Sipkcsnade u; OoftzeeT. H. Bandix en N. Nannings na NervaTi Jacobs na W 5 gr g ij Riga; A. Bok naarEngeltndJ. BooyferP. G. Crap en J. Jonker «H '7'f naNoprwegeU. 0?.g JfS I«< Koning; als mé 'r 5 W ri o o g«ti "2-sa SS.-iSS'S ÏW S&£-3 g1 a S t s 5 >,5 g 5L-o J 5 a a By Ameland zyn gekaderd A. Akkernian en J. Kohi de aan deze Stad ll. J. Hen, alk drie van Hamburg. Jan Pieters Janszi van Aleniatte in de Maas aangekomen,rap- n portcerd, dat hy den 10 dezer by het Eiland Wight-gepreit heeft g"S n Kapt.nSitn: vanDaaleu, voerende het OiC. Schip de ERF PRINSS -o voor de KamerZW/r na Fattrcia gedeftineerd. p 5 H&LLEVOËTSLUiRdcn 19 April. .Oifter lytt aüver aangc- H komen JopKleynvanBourdeaux, AlbiBaarcs én jatiBrouwer, g o Tfi beide van Nahtes ,_Jan Thcodotus vrn Smirna I.m Rcynder vaq Cette.Jam. Va ril ca Dan. Alwtrdy..beide varvGhsgoWZoo als ook dezen ogtent Op de Maas Th'cm. BifcHe: van Londen cn Rich. Todd van Whitehaven; P. S. Zoo even arriveerd alhier Rob. Hoys Van Glasgow. -S 'sGRAVENHAGt den sio April. De IIccrch Straten van Hol- g J 2 g® - - - ■- CS 0 n va rZ rs.-. - rJ P* Sda.e' §S£ t s -■ B p .5 A landen Weft-Friesland wdrt'en overmorgen in hlinné refpeflivc Jï S/S-Si/J Logementen tegemoet gezien, omdesandërcndasgs hunne Ver- ïfen. van Staat heeft de Hcér vah I'ddekinge wegens de o Q 5 'H. S G :nLande Zittinggenoomen; zyndegfeintroduceerd g o 0^ O O sÖ'S ,§!iS r -1 bS U 3 s»Z O gaderingteopenfen In deh Raad ,vaz Provincie Stad cn Lande door den Baron 1 an Grovcftcins. Ter Vengaderinge vah de Stastêh Géneraal bebbcn de Hcëren -3 M I.E.vanBnrmacia cn Radbrs sisLt.Generaals van delnfantëry S dtnEedafgelegt. »5se,b.S««.. b' 2 3 J§ i s E S ">a o --c K4'h g 13 <L 5 cü J3 tj - o tl o Donderdag avond is dé Heer VerelftMiniftcr van dezeh Staat .5 p" aan *t Pruilfiichè Höfvan Beriyn alhier aangekomen t» fl O *-> "r ej o LEYDEN den 19 April. De viiendelykc Uitnodiging aan de <o •3 al^ S je s z a Digilicvenden door den Hooggel. Hfeer A. Vin Roy en zöo cicr-^ 5 hl -3 o ■«»•- lyk in zyne Gratie aan zyne Doorl. Hoogheid gedaan, om op F o het ontftookeiiVreiigd-Altaarin deze Stad gloorfende, ook hurl- ü-S*"» o 9.^-3 Ui C U C 4> veelen zaleëil bewys is. Groete der Leydfehe Burgetye aan den boorluchtigften Prinfe van Oranje eh Naflan WILLEM DÉ V Y F B Ei ËrfflaiBioudcrKapitein- en AtPmirhai Gtnïrmtl der Vtr'ii- tiigïti: Nederlanden cuz. enz. enz. Ry zyne bly de komfli it haare StadSp dén 15 April j,, des Tjaars 1766. Vergbn dér Léydfche BurgetyC By d' eerften WILLEM hoog gezien Toen zy det Sjiaanfclie dwiogUndye Zo dap-erlykhet hdofa dof ft bien B Nanèéf tfretis tlbörluéhteh Vaders! Gun.dat zemet een bly gemoed En met het zelfde vocht fa dé aders Üj in hadre oude Veft'begroet! 1 Geen vleizucht zil haar ziel bekruipen 0 Vyfdc WILLEMNeérlands Hoop 1 Geen honig Van haar lippen drüipcn öüs eerik niet in.haar* boezem droop. Al 'tiaage, en lafte fcn Caaficb' moet zvéichteh: Dus doet ze li hulde op dfce en dag: Haar Harf zr_l n ee'ne cerztiit ftiebten Als Vryheid Staats- en Sta '.Sgezag Ddoru, grootmjedig, word'bcvéiiigd; Als, door uw zorg, 'sLands welvaart gróci'; Als Kérkals SthóolU tobgclieiligj In waire deugdin wyslieid blóei*. Zo rekke de Almagt uwe dagen t Zo Tttóere een hcdct.lyk Echtverbond tjw Vorft lyk Htus, door Télgén fchraagcn J Wiet roeoi zy op on's heil gegrond I 2o z-lcn we u met hcldb'if-c fcbred.n, Van elk geëetJ, van elk Jv*m!->tl Uws gtootcn Mentors fpoor betretden! £0 •Word* ft61 N: érlaod Ptifit^ etikd ra S a 5 3 SS e O e "S. M- -° 6 Sm - •3 'o*# 'ï'Lv't? té t. ytiiSC's'' v -° y 4 af,u y a *tS k w ^7 Vf a ,1 a a v aa rs v „.au, s 23 S.3^ tl 0 gTü •örs ee>ï 3-üiS'gd» .8 5 8B.Siï?5-£a^ a b-X3 B S utd w«§ e "p, 2=2 5 S ov-l fc: SI K s H. a <a a 9 B o Êö-2 o ara '3 o, js o 5 c -.H"® 0 S aiuS c; j ~<J3 Aé cl: D el M s B s 2^9 g s - 0\ 1 CS ^3 B a J- 'N io"2 s 2-~ »ïll jZ. ft tl CU be a a! r-* 2? H - tbs n S f—*B n 2 c 2i TPffg s s «35 aï stes-s S< Z-P.2 zjas 2 S S.-2- O •- »- s. v M tcj rt o 5 Si "2 y. aa ér ti a, t» H c C o W" P g ai B g I? L TL O F r. JS O J 3 0'c'«-Ï4 b "2 rS ya a a ©.so

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1