NB leydse Vrydagfe Courant» ft Isp'Sl s II'3 Het Hoofd-werk vanhet.Thcqtcr, waarop het gem. Vuurwerk wierd afgeftooken, beftondin eea Portique of Eere-boog van de Corinthifche Bonw-orderdie dertig voeten hoog, en één en der- ïcnen naar beiden een brandend Altaar hebbendemet het Rand- EH 5 J £0 §-"§ Sob's fchrift Servebit Uiramquedezemerden van agteren door Lam- S o 5 pions verligt. De Fries, die uit zwart Marmer fchecn te beftaan, g 5 >1 en neffens het Fronton door vier Corinthifche gecanneleerde Py- -g i10 S a o ladersgedraagen wierd, behelsde in grootegoudeJ.etteren die 2 ^.Sj N S v a i: 73 van agte'renmede verligt waret», het 'pfchriftOptimo Principi ^osj -3 "ft ff Lictitia publica dicarunt Juris Studio/s in Acadcmia 'Leidenji. g 2? "8 .5 Hit7)/mpaan v&d het Ftontondat doorfchynenü wasvei toonde P 2 c- '-r c N-ij i\\ 17 N E D E R L A N j-» 4 MSTERDAM den 16 April. Den 3 Maart was te Smirna A gearriveerd Kapt. A. Andriesr. van hier, en laatft van Ha. vrede Grace. Te Genua is na verlies van zyn groote Maft aangeko men Kapt. Peter Omfen van Kadix. je Kadix zyn onder anderen aangekomen het Spaans Oorlog schip JcfcP St- Nic,jla"s ali*s d OrienuKapt Domingos A'iilegny, van Vera Crux en de Havana, in 43 dagen met Fruyten, eB St' Anna alias el Jupiter, Kapt. Pedro Bailibian, van de Comp. deCaraquesmetTabakenHuydcn, jai) Thomaszen van Middel- j „rg, Daniel Plutman en,JuanPellyn vgnSt. Crux de ïeneriffe, en C. Bakker van Nantes étc. Te Nantes lagen zeilree jac. Piet. Krap herwaards, Wiebe Piet. Velfen, Agge Obbes, en Johannes de Ryke na Brugge. Te Vliffngm is aangekomen J. Bouwes vanlfequebo; zyndein tegendeel van daar vertrokken hetSckip</« Anthony EvjaldKapt. Jacob de Vries, en de AmericaKapt. NNoordhoff, naar Angola. 's GR A VENHAGE den 17 April. Ter Vergaderinge van de Staaten Generaal hebben de HCerea Jr. U. van Burmsnia «n Jr. F H. van Burmania wegens de Provincie Friesland Zitting genoo- men, geïntroduceerd zynde door den Baron van Grovefteriis. Ook hebben ter hooggem. Vergaderinge den Eed afgelegtdc BaroaC. vander Borgb om wegens de Proyincie Stad en Lande in bet Collegie ter Admiraliteit in Friesland Seffic te neemende Heer vander Bcekeals Lt. Generaal van dc Cavalleryde Heer van Aylva en de Heer Carelsreuter als Generaal Majors van de Infanteryde Sollieiteur Militair Mr. Frederick Willem Schief- fel by Procuratie voor den Heer Leusden, als Lt- Generaalen de Procureur RomboutCofter voor den Heer Jacob de Budé als Ge neraal Major, beide van de Infantery. Men verftaatdat Haar Hoeg - Mog. op het Verzoek van den Baron van Waflenaar Warmond, Hoogprooft van'tCapittelvan St. Servaas te Maaftrichttot Coadjntenrgeduutcnde het leven enSuccefleur van denzei ven hebben aangefteld den HeereCa- relGrave de Geloes Domheer der Cathedralc Kerk.tot Luik, welke bereids in voorn, qualiteit ter hooggem. Vergaderinge den Eed heeft afgeiegt. Zyn Doorl. Hoogheid de Prins Erf-Stadhouder heeft de volgen de PROMOTIE gedaan en aangefteld tot extraordinaire Kapiteins ter Zee by 't Collegie ter Admiraliteit op de MUtztCorutlisvan Gcnr.tp en Jacob Zagers; Tot extraordinaire Kapiteins ter Zee by't Collegie ter Admiraliteit te Amfterdam Maarten Myter.sDavid Hendrik Cras, Jacob Andr. van-der Pelde Jan Ernfl Raders Rinket, CarslRocéS, Balthafar SmiffaartJan H'arnaarValkMatth. Da niel Romer, Jan Te/las, en George Willem Hendrik van der Feltz. Wyders tot Rjtmeefter by de twecEftj. onder Hoogftdeszelfs Regiment Ortnge Vriesland den Kapt. Lieut. Jan Caftceleen tot Ritmceftcr by de eweeEfq. Carsbinicrs onder't gem. Regiment den Lt. Abraham Nièolaas de la Faille; Tót Kapt. by de Armée van den Staat den Lieut, in 't Regim. Zwitfcrs van den Col. May Charles ZehcudsrTot Lieut, by't Regim. van den Lt. Generaal de Blauwden Sou s-Lt. Wouter de Ruytèren totVendrig by de Comp. van den Co!, en Kapt. Baron van Waflenaar, onder 'tRegi-, went Dragonders van den Generaal Baron Bergbë de Tripsden Cadet Johannes Jofeph van Wajfenaar. Voorts is de Vendrigeffeft f onder het Regim. Orange Drenthe Jan des Loches op deszelfs verzoek met Ra rig van Ktpt. by de Ar mee van den Staat door gem. zyne Doorl. Hoogh. gedimitteerd. Van VERSAILLES word gemeldDat de Koning van Vrank- 11 iyk aan den Hertog de Praslindie zyne DemüBe heeft verzogt als Minifter en Secretaris van Staat in het Departement der bui- I, tenlandfe Zaaien, in plaats van den Hertog de Choifeul, die ins- n gelyks zyne Demiflie heeft begeerd, bet Departement der Mari- »c,en aan den laatfteHcrtog dat der buitenlandfe Zaaken opge 11' dtatgen, als mede den Hertog de Praslin teffens tot Chefvan den n Kottingl. Finantie - Raadwelke Waardigheid zedert het ovcr- lytlen van den Hertog de Bcthune vacant is gewceft, benoemd m beeft. Dat zyne Majt- den Marquis de Durfort, geweezen eiir. Mbafladeur by 't Hof van Napels tot Ambafladcur by den 11 Ktyzer en de Keyzerin Koningin Den Vicomte de Choiferil, M r.oondes Hertogsde Praslin, tot extr. Ambafladeur by den K ti ll nit-g tier beide Sici/ien Den Marquis de Bloitet, die tot Minifter Plesipotentiaris by den Groot-Hertog vitt ToSkaanen benoemd n was.totlvlinifterPlenipotentiaiisbyden Koning van Deenmar- en in plaat'vac den laatftgem. den Marquis de Rarbantane tot Minifter PJenipotefctiariS by den hooggem. Groot Hertog 11 heeft verklaard. De jongde Brieves van LONDENiri dato 11 Aprilbehelzen VöorntamentlykDat hét Huis der Gémeentens den 9 in Com- heeft' toegeftsan 8/0,888 P'. St. 5 Sfch. om een gedeelte der n Annnitcitcfifegen4perCentreicgtebetaaieri, én iaococoP. «en«eJ^e van de Schultó dcf Marine af te lofren. Dat 11 de Koning den 10 in het Huis der Lords is verfeheenen en in't telve goedgekeurd heeft zoo wel de Bill om de Bplaftingen 11 op de Appel-Draqken te veranderen, als de Bill om 1800000 P. h St. by Excheéquer Billettén op te neeniea. Dat de Kooplieden ]Jw®rifto],LeverpoJeenLancafterbyMemorien aan het Huis derGemeentens den Voorflag bebben gedaan om totweezeni- 'ïk Voordeel van de Commercie en Scheepvaart, dezer Rykon •1 tec Porto Franco ter Invoering van buitenlandfe Produöenèri qP.1101 Eiland Domini {tie, op te regten. En eindelyk dat de i"?r'ns van Brunswyk den 1 i van Londen ria Douvres is' ver ia «rokken mét voorneemen om Vrankryk en Italien te bèzigtigen. LEVDEN den 17 Afril. Ten opzigtè derOmftandigheeden van VREUGDE-DAG van eergifter die door dc regenwoordig- ncid van zyn Doorl. Hoofheid den PRINS Erf-Stadhouder niet minder gedenkwaardig als Itiifterryk 3eweeft kunnen wy niet ,''.CD 01>i by het geéne reeds in onzen voorigendaarvan gc- iSjtsog het volgende te voegen:, n Toen ZYNE NOOGHEID van het Raadhuis naar de Acade- A n n ««SI o u M gWN".tf gw m r P4 o S eS M J O JA rt o 03 pin0 ute. J .a s s -Ö a.56; g q qj O a C ■-fc S 2 g W ii hue pafTeerde, bevonden zig by de voorafgaande Stoetónmid- N .5 Sr, j; tS -5 S t.®1 delyk vóór zyne Hoogh. ook de 2 Pedellen met hunne Staven. 73 0 'g .3 Na dat de Solemniteit in het Academie ten einde geloot en «ra a ITS S s'-ö en zyne HOOGHEID in den Doele gekomen was, heéftDeze.l- g, 'S '5 1, veft aai'ie voor een open Raamde Schuttery in een zeer goe- £S-«» pS de order fieri voorby dt fikeren. o up »io Tan vyfuuren ging het HoogeGezelfchapatt) Tafel, enom- S go 5"^ 4- trent negen uuren ging zyne HOOGHEID met deszelfs Hoog 2 E?ncW u£ oJo< n ____11's. _t - th .- r-i r-~i -. Si ff Gevolg, en onder het geleide, als in myri voorigen is gemeld, na Sjo de Plaats, die beftemd was'tot het bezigtigen vat; het KUNST-o &ea'~ P 10 Jj 1» VUL1RWER.K't welk teïftond b'y de aankomft van den Prins s. P -Z n afzeftooken wierd.I5* b «O .'flS Ï-S afgeftoo'kcn wierd. 33 o4b 01 tig voeten breed was, hebbende drie openingen. Inhetfnidden g wierd cerft een Zon vertoond door een menigte van Lampions; oS oiZ fan in ViOt miM/lan hah /Iniro TkrtW ,1» TT..* 3 CS Cl *Li 1 ff mh w u. r* J c en in het midden van deze Zon de naam van zyne Doorl. Hoog- «0 «j jj.-Soc S"2 Voi/1 A AH /la HaiTlai.l,«n/] A J ft. J _Jt - W"T y ff (g a n vertoonde zig een byna volwaflen Órarje-booin, uit een afgehuu- ëin g S a WPJ1 Tfnnlr 7Va rvrvrfrrrnncr lipInTvr>nr1p mnt Ka» AétsfAKviPc Ah>«A -S-^^ - Cfi r~^ beid. Aan de regterhand ftond in de openinge, die zig als een Nis g o-^ 5. vertoonde, Apolloaan de linkerhand Meicurius. Boven in oere Niflén hingen twee Medaillons aan Oranje-banden; op de ééne wen Tronk zya oorfprong hebbende, niet het óffifchrift Nunc 5"n "u" Surculus Arbor; optie andere de Gpdsvrugt en de Vrybeid, tus- I"3 ?t| eenopkiaarendeLugt, waar inde Zótme-ftfaalcn door de Wolken 5 beenbrecken, tcrwyleeriige^Geniën in verfcbillendebczigheedeu S "7 - 5 :'5 e rondom zwecven, houdende d>. kéne een Sefcaaide andere een c c 'Z Wetboekde derde een Veldht eis ftafde vierde een Helm &c. u S a S 'i -d Voorts was deze Portique vanvooien rykelyk door eene groote o menigte van Lampions verligt die alle de deelen van dezelveK '5 .5 >"2 H Mr- waar in naauwkeurig de regelen der Bouwkunde waren in agtge -2 g -5 - "j nomenop een grooten afftand deëden zién. Het Theater wasvoor het overige gevuld met uitmuntende ft -H -£! Vuurpylen van a Her ley foortwaar onder zés zwsare Kokers Wyders met allerley Vuurwerken waar onder veele Chinr efche en andere gekleurde Vuuren van een nieuwe vindinge triflehes y welke een menigte van Watervuurwci ken wierden aan/efteeken. o. Voor de middelfte openinge der Portique was een Pei fpejftif ge- formeerd door zes Pyramidendie niet ailcen doorfchynend en td g van binnen verligt waren maar ook van buiten', voomamentlyk aan haare toppen, door tweederley Vuur het oog van de Ainfchou wers die uit alle Steden van Ilollaiid&c. ineea groote menigte g herwaards waren toegevlocjtl, na ïig trokken. u ftj Na dat de bovesgem. Zor. eerigentyd gcfchccren had', daalde W Minegva op cenige Wolken neder, houdende in haar hand een Schild, waar op het Wapen vanzVncDooil.Hoogheid, iricthet Randfchrift Sub hac JEgidc tutawelk konftig Schiiderftuj: door S S den Leydfchen RonftichildcrW. pcycrs vervaardigd, vau agteren g 'J door de Lampions, die de Zon ea den iNaam van zyne Doorl. Hoogheid vertoond hadden, wierd verligt. J Op de twc'e hoeken eri ia het middën van dc Portjftus vertoon- o d <5 3 til è-s «-S u a bo w S§ s 4? ^3 Cf e» -L<-3S 8 a tfo o •g-jSu.ö r 5^ .ff 60 c> 3- \o oS <3 tv.*»" e o> O nJ.'PW SS-SSs. ES>;^ X s ,0 fl> .5^5 1 <4 8E^ 5o. s-o fèSS'fsS'S.S "3 §5-.5 S 2 "I 0(d> B B C~ 5 S dsn zig drie Vkaren, die aileriy foórten van Vuurwerken, waar 3 ondet óok eenigé Chïneefcbeuitwierpen, boven dc middelfte 3^ Vaafe zag men een Gforie, die een middcllyn had van tien voeten, g S welks vuur zig byna over bet géhecle Theater ter breedte van vyf a C, en veertig vbëten verfpfciddè. S Na dat nu het Vuurwerk omtrent ten tien üurenteö einde ge- loopen wSs.cn de Prins deszelfs uiterftè Genoegen aan hetGe- "3 g zelibhap betuigd had i ij zyne Doprl.JlOOGHEIDn?; den Haag „teruggekeerd, terwyl het tWyffelag'tig is of die Vorft riteerder genoegea getoond heeft over het gediftinguëerdc Accueil van g 1, de Magiftraat dézer Stad'de gulle Receptie en fraaye Redevoe- -g ringen van de ProfciToien en ftu:!ecrcnde Leden van de Univer- g 3 ftteit, dezindelykc enwplgefchiktelnwagtfng van dc Schuttery -c ófover de vriendelyke toejuiching van'(Gemeen, van welk alles 5-5 -dj ?,e,';c.; mén meerder zóuw kunnen zeggenindien men niet vreesde jï.§ f t.5 - o J> van VooringenoraeneEigen - ^iefde te kunnen vcrdagrgchori 8*2 ••3? dcn.wopdëu omtrent zyrië Méde-Burgeren, die tot nog toe a i g 'i 'P 5 Annrftrialrnde Rlvti-n vaii T.lmr.e Vrpnvde. ZO«!'lorir hetsfftpe- -- S r? f5 2 v O h a -r- W Cri 5a; o jn 2 B I 3 S g Orf» .0 v N N ft «4 b 5 '3 ,73 t^a 'g "3 P^-8.13 ü&i3 n a t r-. fi g S-S»J o r5 'v F £-» w, O üii m Sa H ra - c X e« doorftraalccde Blyken vap hunne Vreugde, zo® door hetafftee ken van Vuurwerken als anderfintsaan den dag leggen, Behalven de refpeftive Kerken-Raadcn entin myn voorigen m - c g |.?l g "Tj geméld; hebbén rtog vërfchetc'.e Lieden van difti uAie de Eer ge- jj§7?'b"§ ~A had van zóP wel op het Stadhuis als na den mi'ddpg in den Doele v <jt g e -g mm' IÉÉ- «-2dSs (ft - f> IS -ft V n IjttMCOpwagUrigjbyiytieHoogheÜtsdoenytcIkeÊeroókby- zobderlyk. aan Ta^el by be;T5 -ftêrtverlëeridds aaö Pén Meer^. c Lt Francq Bc'dkhcy Med. Do8. dewelke by die gelegenheid g 3 8< ejj„' aan den PRINS, de Hëeren Curateurèn van dc Univtrftteit enz. S 2. -c overhandigile een Gcdigt, bel'tzandë uit LAND- en HERDERS a; „onder de Zinfprcük Sihlpli'ci deleSor hoofiDïakelyk ip 5 -3 ,'g -S "3 twaalf ZANGENvcrsAciénUe een Schets van dé roeprugti^e u S 2 Jo 3,s Daadpa der vobrige PRINSSEN Stadhbudpren,j eritvydersin Z g-^~J 4 BEURTZANGEN, hehe' e Zegen wenfehen. zoo over deri "2 2^" v^ï-e'3, tégeuw,oordigen PRINS Lrj - Stadhóudir ia het byzonderals &S 1 ïjy'lg? over .hietWélzjn van ^etgao'fche Vadeiland in't algemeen. g a 4 Voor het ovcpige heeft één dei iustien KwartieimeeftersS 2 met naame J. Branswelke bcllemd warén oïrifyne Iloog- go g heidie begeleiiende Eér gehad o'm dien Voyft by de eèrfte in- ft_g «5 t! g 3-d{ g 4 komft iri.de Stad, 't gzen c rijtenthalf tiyadlf uuren )vas, een - 0Q g c. 2 jn g VA^RS aan te bied.d:: Zynde wyders deHeccptiea *an hongft 2 g „3-3 4 gem. *ynb iiooghéid gddüsi *1< ii' myn vorigen gemeld is,.be- S <2k 5 44*4 *2 s' halvcn d*t onder de Herren PARANIMFEN van depHpeg Sg g;3' BOREEL,de I-Ieer VAN'S WIN., >EN w -gecs Je Pbdofopfcifcbe ,i Faculteiti verkeerd van SxtnJcriii is gerijsmd geworden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1