Te Leyden by ANTHONY b* KLOPPER op de LlrcedellritK Den 7 'April V a «2 *3 gS* De GECOMMITTEERDE RAADEN VAN DE STAATE N VAN HOLLAND EN WEST - FRIESLAND zullen In hct OiWbm 2 q ^a.w'ö'S'ötSSo aan de minfteiflchesde Befteeden de navolgende 's Lauds Werken r 3 Zre3'2" £T 5' ?53 -4 i. Het niaskeh vaneen nieuwe HouttcBrua over dcCoct.efc! ■^S.s»§Sgo£ IHet niaakch van een nieuwe Houttc Brug over dc Coat, efcbsrps^ragt voor dc Koepoort te Geertrcydenberg,' a. Hctopzinken vanecnige ftukken Rysbedden, op het Iloofd tier RyjzinkCribbeiu het Jaar 1763 herfteM, iet >£.,42=3 3* He toplinken vanecnige ltiuken Kysbedden, op het Iloofd tier Rytzinkctibbe in het Jaar 1763 herfteftt, fen Ooftenhet Fort J-j g-O» a 2 j£» »>§.-•■ Helvoetflnys. ft-S "°3 3 3' Het reparceres en vernieuwen van twaalf Roeden lengte van de oude Steens Eaay muur in de liavea aldaar. a g r g; J S" 2 3 3 4- Het maaken van tiennieuweïkc Laflen opdcoude Paaien, ftaandein de voorfz. Haven. c 3 Ws On' «I d^o.M 5. Tiet Uitdiepen van de Sloot langs deTée van de Glacis, aan de Ooftzyde van dat Fort. s g o. h" 0 3 2, Deze Befteediuge zal gefchieden in 's Hage in een van de Vertrekken van Haar Edele - Mog. op Hedea .JtyndeMaandag don 7 April S re re 2 £>5 g. 1766,'s morgens ten tien uuren. •ts 3 En kunnen de Bedekken ter voorfebreeve Plaatfen by's Lands Opzienders gclcezcn worden. o.pj|.q ST 2 "^r g.3 Den Heer J. F. VAN HOGENDOUP, Ontfanger Generaal der Vereenigde Nederlandenadverteerd, dat de VerwjJTelingtlerónge- O rè S" g-ow—^t^Strokkene Loten van de Derde tot de Vierde Clafle van des Generaliteits 48de LoreryooVrydagdsn tt dezer, op abfolute Vyrbcürte q-3 r?» a 5".S" yanbetLot, moet zyn voibragtcn dat die Vierde Clsfle op Maandag den 14 daaraan volgende zal beginnen te trekken. 5 2 3*3 3 "I?3 3 Schout en Scheepenen ■van Hardinxveltzullen op Donderdag den 34 April 1766, befteeden eenNieuweAgtkanteofeenWIP-WAr c 3 8"8 -o 2 0 K-1 S TER- MOOLEN voorden Bovenpolder van HardinxveltWaarvandeBeftclèkcn agt dagen te voorefl aldaar tenHuyZevan JttA •ofo WwB o 3 S*olB a. Goudriaan en de Weduwe Rokus van den Bout te zien zullen weczen. g3 4» 1 i" 5' S S"§ Schout eu Ambagtsbezvaardersvan den Dorpe en Ambagtevan BODEGRAVENnorificeeren by dezendat f.y, ingevolge liet O&rov <s E 5 SS*° 3 o «r door de Ed. Groot Mog. Heeren Staaten yin Holla, id en Weft-Fricsland, gunftig 3 an dezelve verleend, voor dezen Jaare 1766 z'uttctt 8 re a s 3 houden hunne PAARDEMARKT op Maandag den 5 Mey en BEESTENMARKT op Diagsdag den 6 Meybtiobvetitie Vrydbra vaii *5?o. 3 S Marktgeld aan alle en een iegeïyk die met hunne Paarden eu Koe - Heeften ter gcftcltk dagen ter Markt komen Wydors zal door 03 c& 2J5 q q S re voorn-. Schouten Ambagtsbcwaardersvan BODEGRAFENopvoorCz. 6 Mey, 's namiddags ten 2 uuren, Worden gcgeevèti een Zilvere P rt H c ZWEEP voor de har dpe. Drdayermits van ZciTeu klaar zynde. 0 po JrSÜ Dc Regenten van het Diaconiehuis der Stad ROTTERDAMad verteerendat de SGHOOLMÊESTERS-PÏ, A ATS in V gewelde S'og? Huis ,zal komen te vaceerenop een fortabcl Traftemcatvrye Koft en lnwoonin^Iemand on^ehuuwd en Lidmaat der publieke Gereformeerde Kerk, en reeds School- of Ondermcefterzynde, daar toe genecgen, en Hc vereifchte bekwaamheid hebbende, ndrelTeeb 2^ S S a o |o o 3 g re zig tenfpoedigfteaan Regenten voornoemt. S De Heer DE WENZELOcuÜft &c.zal den 9 Apiil van Amfte rdam vertrekken en denzelfden d*g in Ha-»r!em7« de Gou S® 0 5 de Leeuw zig laaten vinden enden ic April in Leyden in de Goudc Bal, enden 12 April in den Haag in het Pór le ment van Enge* ^3 g.® cöa land, alwaar hy zig zes dagen zal ophouden. - n 2. Z' Word mitsdezen het Publik geadverteerd, dat de Sociëteit van Negotie,hebbende gecanteerd binnen de Stad Amflerdam ton Nname cL® van tfdngelo en van den Berghmet den eerden Maart hatftieeden met wederzydf^ ToeflcmmiEg der Compagnons van voorCz. Socié* 5 sf «o H.3*' 0 teit is gedilTolveerd en gefchciden, ten einde zig een ieder daarna zal kunnen reguleeren 3 h P® S 5S'^^o Word mitsdezen het Publik geadverteerd, dat dc Sociteit van Negotie, hebbende geciteerd binnen de Stad Amfterdaro ten Naame S S* van d*Angela cn van den Berghmet wederzydfe Toeftemming der Compagnons van voor 05. Sociëteit is gedilTolveerd en gefebeidea, ^3S.cutij>» ffoS 3 3 en dat de Schulden ten behoeve van dezelve Sociëteit uitlbande,volgens Conventie tuflfchen dezelve 1BAiïgelo en van den Bergb singe* Wo 3*<5?. ïr S* B gaan, door Jan Willem yan den Bergh overgenomen en aan hem moeten worden betaaldgelyk dezelve mede de Schulden van dezelve 25 3 o f o ^03 geweezene Sociëteit tot zyn laften heeft genomen, om by hem op den voet van dezelve Conventie te worden voldaan als rede darde £3 2» o o" qbb HOP - NEGOTIEgegaan hebbende en nog gaande ten Naame van de Wed. Jan Graver en Compen tfaarinne voorn. Jan Willem C o c£f ^<<333 o.g*g. van den Bergh mede heeft gehjeredeerd, hem Jan Willem van den Bergh mede niet meerder aangaat of contimieerende is, ten einde zig 8^ g Og een ieder daarn* zal kunnen reguleeren. S c»o' g.*? 2 Alzoo ISA AK DE BYLgeboortig van Rotterdamoud 3 6 Jaarsnruim 5 Voeten langmager van polluur, pokdalig, lang cn bleek 0 g o n *2 5- van facie, zeer byziendehebbende een zwarte Baarden zwarte Wenkbrauwenmet het Hoofd eti Lyf oen weinig gebukt gaande JU S 5? S* 8" dragende een byna zwart Jagtlake rok, waar in onder een der Armen een ftuk is ingezet, dan eens een zwart Ledere dan ééns een zwr,n g S prsemievan I50uuiaen,aanaengeeaen,üicucu vuuiii. enaanwy; ScS<SB> »a p S S Juftitie geraake zullende des Aanbrengers naam (des begeerende) worden gefccreteerd. 1,1 ^2.° 3 5? §*w a S By de Gequalificeerde Colleéteurs, zyndein Amfterdam/f. vartEylcn ZoonJ. van EylG. Clemens en J. Clemens van HallE» eü van BelkomG. de Groot en Zoon J. de GrootRotterdam de Wed. A. Dovendaal en Zoon Leydenvari DammeHaarlm van Lee v £1 bS^^sT Goud* J. StaalPurmerende PJordaan Delft A. Sterken Zoon MSterkMiddelburg S. Ie Cocqen Utrecht J. van Wejfim en Zoo n Sn> 'w-n 8 3 F. vanWcfcm zyn in deze Vierde Claffe van des Generaliteit? 48de Loterye, dieop Maandag den 14 Aprilzal beginnen te trekken tfl 2 r a II. .1- fï.tJ- T »a U«- mon nl c n.O/io ,'n Uiiiik Lc» nAl...l - T. 1 TT. n 1 j. O- o So cr 3 rg?" re re Balken IVagefcbotKlaphout en Duigennu eerft verfch uit Zee aangekomen7.00 als dezelve :gcnómnierd Asilen legden eveu bui- -4tea de Wefter Nieuwe Hoofd-Poort, zoo in't Water als op't Land, by de Hout-Loots van de Heeren Adriaen Hcrdyk en Comp.eu s. «us drie «lagen voor de Verkooping kunnen worden gezien. jf °o a. H. Cantzlaar, J.Beyermande Jonge en A. Cauvas, Makelaars te Rotterdam, zullen op Wo?ns-ia?deo 9 April i-56,'s namiddags tea a. r"? ®g a- drie uuren, in 't Logement het Zwynshoofd, veikoopen een party van 30 Vaten Rhynl'ePöTASCH, by Ca velingen vaneen Vatreffens. O è'S aS"®''aS.S-D« voorn. Potafch zal gecaveld ftaan op de Punt in een Pakbuyspnder de Huyzingc van 't Wvakooparsgilde. B 3 5 S Joannes van Schoonhoven, Boekverk. te Utrecht, zal op Maandag den 14 April en volgende dagverkoopen een fraayc Verzameling 3 S-3re< van we' geconditioneerde Lat.Franf. en Nederd. BOEKEN, beftcande in Godgel.Regtsgcl.Hifi.Poet. en Mengelwerken nevens 9 g-v »c b» eecige Prentkonflnagelaaten by twee voornaame LiefhebbersAls mede een Appendixwaar van de Ca-nloeus a'om te bekomen is. N. Verfteeg, J Beyermande Jonge en M. van Beufekom, Makelaars te Rotterdamzuilen op Woensdag den 16 April, 's namid- D»53i33t.!? jKo dagsten 3 uuren, in de Stads Doelen, verkoopen een keurlyke party van omtrent 20 ps. zoo Zyde als Katoenc Fluweeltn benevens sea 5"3 g S" ptrtytje van 10 Douzyn Zyde Koujfen en een party tje van omtrent 70 Stuks extra fraaye Hand-Rottingen van een ongemeene lengte, ^•5'WW"'Ï'3 m0 re"t? by ec: Stuk teffensals mede ten party Mans Grynen, zwarte Zyde Broeken, Chitfe Spreyen, Caradaries, Sigtermans 5aay en 750 Katjes b-o ?So 5' b' TbuBoeyKunnende <ïe Goederen «Idair daags voor en op de Verkoopdag gezien worden nader onderligt by de gem. Makelaars. S^S'o S Op Donderdagen Vrydag den 17 en 18 April 1766, van 's morgens ten 9 uuren tot naacmidJags ten sjuuren zalmen in de Herberg 3 c°^_ =-*0 3 p, Fonteyn aan den Hoogen Rhyndyk onder Soeterwoudevoor den tyd van zeven Jaaren in te gaan nsarhfer afhaaicn van deSchooff o re PJ n S: van dezen Jaare 1766, te Huur prefenteeren omtrent30oMorgen LAND, geieegen inde Droogmaakcrye onder Gelderswoude, ende s.™" q, dat a:n zoodaanige Parthyen en opzoodaanige Conditiën van Verhuuringen als de Huurder* zal worden voorgeleezen Diegadingè S qcSo-S""'"0?»" a hebben addrefleeren zig ten dage en plaatfe voorfz. Zullende de Voorwaarden van Verliuuringe veertien dagen bevoorens zoo ter Se- g g g cretarye der Stad Lcyden, als ten Huyzen van den Heer Mr. Gerardvan Alphen. Schout van Soeterwoude, en Adriaan Kerkhoven?. Z., SS'3 5 "c Notaris aan den Leydfendam kunnen worden geleezen, en zullen j-ntuflehen by de twee laatften nadere informatien te bekomen zyn. o a |an5?2.j 5 Abraham MartiniusMakelaar, zal op DingsdagdeD 22 April 1766, 's namiddags ten 3 nuren in 't Logement het Zwynshoofd biu- 5 S 2 2 s" 5- S R 3 g g-nen Rotterdam, publik veilen en verkoopen No. I. Een BUYTENPLAATSgenaamd LANGE HGEFE, nevens een HUVSMANS- - o S-3 WQON1NG met deszelfsLanderyen, geieegen aan den Rhyn onder de Ambagten van Barwoutswaarder en Waarder-een halfuur vsB 2 S de Stad Woerden te zamen groot omtrent 44 en I half Morgen; No. 2. EenHUYSMANS-WOONINGmetdeszelfsLandcrytn ge- Ü2b° S' o Sleegen als No. 1., groot omtrent 41 Morgen; No. 3. Een HUYSMANS-WOONING genaamd KIEKERBOS geieegen onder Waar- e 5 2 2 1 3 der aan den Waarderdyk, groot omtrent 32 MosgenNo. 4. Een pany van 3 en 1 ijaif Motgen WEYLAND, geleeg/sn onder Rietveld, a O «"c a 2 tegen over de party No. 1.; en No. 5. Een TUYN,TUYNHUYScn Erve aan Stads Cingel, onder den Ambagte van Cool, eVen buiten è3 re'SsfS S.*7- o S.» Rotterdam; breeder by de aangeflagen Biljetten gemeld, en nader onderrigi by de gemelde Makelaar. «$!~>.reren|- 'flh •5, ><3 —O 1—^2 1— V. H Q Q M< d C°3 ga? 2 B 3.oftrojeerde Ooft-IndifcheMaatfchappy ter Kamer Rotterdam, beftaande in e^n zeer fraaye Collcétie van uitgezogte Wgrkea in aller- O «3* >-2 fl. O- O 1 t> J _T .ut_r.L Vr„L Tam I Innnl"olso T?n irAlToLa mn TVT n/IA^rln.'»rALT«.11. _lï.. vrt. f- ..L nn >5*2.2 o p Hendrik BemanBoekverkooper te Rotterdam zal op den 28 April en 5 volgende dagen op de Zaal boven de Beurs, verkoopen de q-5 b f* H. nagelaate BIBLIOTHEEK van wylen den Wel-Edelen Heer Mr. Adriaan Pactsin zyn Wel-Edele Leeven Bewin/ihebbct der ge. 3 3 c° 2 ga? 2 3.oftrojeerde Ooft-IndifcheMaatfchappy ter Kamer Rotterdam, beftaande in een zeer fraaye Colleftievan uitgezogte Wgrkea in aller* 5 B a haude Faculteiten, in de Latynfche, Franfche, Itaiiaanfche, Ergelfche eo Nederduitfchc Taaien zynde alle meeftfraay,gebonden ea. Ooi S wel geconditioneerd waar van de Catalogus by de Boekverkoopersin de voornaamfteSreden tc bekomen is.- d OS 3. a re re Hendiik Beman, zal te Rot ter da mop de Zaal boven de Beurs in de maand Auguftus verkoopen de extra grooteen wel gcconditio- r^. 2. neerde BIBLIOTHEEK, gèduurende een reeks van 50 Jaaren by ccn Verzamelddoor Mr. Francois van der Hoeven^, in zyi\ Wel-Ed. c' 2-s,J 2 re <S Leeven Heere van Thienhoven &c. c.bevattende een groot getal voornaame Werken waar vau de nette dag nader door de Cou- 5'pS f X- o w kranten bekent gemaakt, en de Catalogus in tyds by gemelde Boekverkooper en in an lerc Steden te bekomen zal zyn. ».i q 5~B Uit dc hand tc Koop een extra fchoone gelegenheid voor een TIMMERMANS-WINKEL, met deszelfs commode HUYZlNGiLatf w H o GEREEDSCHAPPENTe bevraagen by Jorit PUttrat^ Vos totKoudckerk en by Dirk Pierart tot Aarlandervyet- ir» P o 3* De Wed. AB. HONKOOP cn C. VAN HOOGEVEEN Junioradverteerenbydeze, dat niet moer dan 7. ES Extmplaattn over JS S-N S3 ryn, van het beroemde Werk: BESCHRYVING DER STAD LEYDEN, door FRANS VAN MIERISin tsvse iteltn in folio, met o^B-GT3®. w*3-< iv,/?A/ï.ïr>- Knnfl-t)1n.ate.n en Ciexirrten die aiïen on het fraaift zvn uirvevoerdl on eronr Panier welke voor He P.er»>komende InteekC- 3 a %J<koftbadrc Konfiplaaten cnGczigtcn (die allen op het fraai* zyn uitgevoerd) op groot Papierwelke voor dc Eertlkomende Inteeke- -5. S-S." 5' 3 C>- naars zullen insefchraevcn vforden, tcrmyl het getal der Exemplaaren op ordinair Papier mede reeds merjtlykis verminderd. NB. DeLlef- §"S;jg-~r<o g, o hebbers kunnen verzekerd zyn dat de Drukkers zig ftipt aan hunne gemaakte Voorwaarden» zullen nouden te zietfin het Bertgt dat re fe-a 3 T 3 ri S"»" ziota voor niet worduitgegeeven. 2o 3 o1; Heden geeft Ah. Bittffé te Dordrecht uit, en heeft alom verzondenDe Regeer ing van Nederlands Stadhoudercn met die der l'raüiltt- "re, g 3. £-5- Z- 2, S re 5. fche Rigteren in vergelyking gebragt uit Riehteren II. vs. 7— 19door JOANBiVRUETHPredikant te Dordrechtk 6 Stuivers. O "U —J Pt r* - "S - - rei -. <4 o re gre® Van de Hiflorie van het Stadhouderfchap der lieer en Princeu van Orange, met en zonder Pourtrcttendoor denzeiven Auteur zyn caj 2 g 3 g* o, g *maar zeer weinige Exemplaaren te bekomen. o" 2. o. re3"* By Ab.Blufft te Dord en by de mctAke Boekverkopers In de Steeden worduitgegeeven: FANNI of het gelukkig Berouw. D« o 55 c 5 3 q re ff LIEFDE Verwinnaar der Voor oor dedenWc LIEFDE Zedemeejier. Elk van dezr.Schctft een aandoenelyk Toneela J4 St. itigen«'.it< g S- re g, S'Ï.K DISCOURS fur la Nécejfrtéqu'ily a de jomdre l' Etude des Mathimatiqacs d une bonne Education PRONONCE li Xb'lTl. Nop. g 1765 par Motifr. J. F. HENNERT, lorfijiAil a étifait Profcffeur Ordinaire cn Philofophie Mathéoiatiques SdAjlr.otiotnie dans lUni* o- re" jj,re S On verjiti d'UtrcchtTraduit du Latinin 4to.6 Stuiversis gedtukt en verzonden te Utreclt dooi Abraham van Paddenburg enzytt o. a* R g. 3, a te bekomen te Amfterdam by Esveld en alorame. i 28 ByP. VANTHÖL in dé Veeoeftraaten J. A. BOUVINK o*> de Plaats in 'sHatre, is gedrukt èn ia de inrefte Steden te'iekoaieni - 1 r» Vr G »y rr. 7 A 17.7. J .7... 4.'.. O. Sm P..P O/. J7. J7.7. 7. ?t...^M 7 7Kd. AT. AIs,!. N. .1; o Af /re .V P 'se e» o o re re w 2° Korte Kerk Reden by gtltegenheid der plegtige aanvaardingevan V ËrfStadhoHdcrlyhbefluur ovè'r'dcPericnigdeNcdsrlaritle*,&C. &c. &c. e a re 3 - 3 door den DOORLUGTIGSTEN VORST EN HEERE WILLEM DEN VYFDEN, in ks Pvinfcp tCMnw'ooVdigheid in cle Giootc Kerk voor de Gemeente van 's Hage uitgefprooken, den 9den van Lentemaand's Jaais 1766, door J0A1nNÊS.V*AN SPAAN, Dienaar van het Heilig Evangeli aldaar, 4tó.a 6 Stuivers. Dezelvezyn door tie Drukkers dezes onderteckend.'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2