LEYDSE u r* •4i n 9 a fc I7<* 9"? n, A a oT3,vt-< 2 S »- «se; v^-a J' ...T •- n:i5Si S~? rf- «hT-x^St' 3 <£.2 O <»-?T»a ..S«a Maandagfe Cqurant, i «%■-$% IlSo«ij2.g^! r. C tj c est -O*4--«C R* V R A N K R Y K. VERSAILLES den 29 Maart. Ecrgiftcr avond omtrent ze ven uurcnzyn de zeven Gede> meerden van liet Parle ment v»u Dan;- hind (die de Rnnicg hertvaards hadombc- den met bevel,om aan ZyneMajt. bet/iRREST,'t geen ittzelve deli sojuly IfatfttciJcn (enopzqjte van het Parlement van f ta gemaakt had,te overlandigen) door den Hertog de Choi'fc ui, Miniltcf en Secretaris vah Staat, aandeo Koning geprcfentoerd Na dat zy hetgem. ARREST aan &vne Maji- hadden overgegee- vcokreegen zy bevel ota ujt liet Vertrek tcgiaaVervolgers bicld de Koning een Raadsvergadering waar na de Gedeputeer den wederom wierden binnen geroepen, toen Zyue M»jt. aan hen het volgende Antwoord gaf If heb Uvil. Verteogen geleezeeren let dezelve er. loei voornaa- menttyk in die van den 24 Mey lieselfae Bwaalingcn ontdekt welke ik in 'net Abtwoerd 'tgeen Ik zelfs can „yn Parlement van Patys beb gegetvcn gewraakt en verbannen heb; ik fttl UL. dat Jtinooóra ter hand-, op dat het UL. tot een Regel d.tnen mo- gf; Gyl. zult niet dan door U daarna te gedroegen Myne Goed- runfligheeden verdienen. Dgartr.bovcn heb ik' in Mynen Raad IJ1VL Arre/len van den ei Maart cn 30 July vernietigd door een Ayrejl't welk aan UL. zal worden voorgeleezen. Na dat de Hertog de ChoMbul, hetlaacUgcra. Arrcfl gcleezen hsdzci-lc c!c KoningBemoeid niet verders met Zaakeii die UL. niet aangaan; Doet aan Myne Owferdaancn liegt en geeft een dczelvl eer. Poorbeeld van de OnderwerpingGyl. zult alles, yt geest nu voorgevallen is, op bet Regifccr flillen. Vervolgens heeft Zy eM jt. aan üe Geneputeeideneen Copy van het ARREST van Jen R-.advan Staat overhandigd. 'PARYSdensi Maart. Zecieit het trerivsl van den KoniLg5r<ï «/^«s van PoolenHertog'van Lotharingen en Bar, hebben de Crediteuren der Jefuiten verlofgekreegen, om in Lotharingen ter uitvoer te doen brengen het Arn.flwaas by de Soc eteit d:er Pa tel i infoUdtlln tot Betaaling van alle Schulden verwezen is 5 Ver mits nu de Sociëteit der Jèfuiten in het Hertogdom Lotharingen evenals in alle de andere Staaten des Rollings zal worden gefchei- den, en derzelver Lecien zulks al voorlang hebben voorzien,heb ben zy hunne befte Effecten bereids geborgenvoor dat de Dcur- Vxtarders kwamen om dezelve in bcfUg te asemen De Marquis d'AverneGouverneur van Navareittt in Bearn, is 4p.ryneL.and-Goederen ovcrleedcnHy wascte Groot - Vader vin de Priaeeode Tingrydewelke vyf en twintig duizend Livres Renten vao hem erft en de Koning h eft hst voorn. Gouverne ment aan drn Marquis de Montehardopgedra gen. Den 2.8 dezer is de Marqaifin de Lignit es Fitneswelke de ge- Yfele Nal.iatmfcbap van den Hcfcr d'Aillongeweezen Ambafia- deur van dit Hof by de Porte, heeftgeë-ft, alhier ovetleedenDe ze Dame heeft e;n Millioen in contant Geld maar ook teffe-js agt harderd duizend Liyres aan Schulden nagelaaten eü de Marqui- fin de Matfidrel, Gemaalin van den Gouverneur van Honflours, to; haare Erfgenaatne benoemd. Den 4 de/.c-r heeft hctParlement van Reuzes by MISSIVE deii Koning verzogt, dat hunne Leden mo en te rug komen op welke Mifliv: de Graaf van Se. Florerttin dn 10 geantwoord heeft, a "PlE Koning heeft my belaft om UL. van zyn Gun tl te verzebe- lJ ren, maar teffens kennis te gecven dat Gyl. niet moet ver- H wagten dat Uwe herhaalde Inflantien Hem zullen bewegen om Zyn Edict van de maand November te vi renderen .hetwelk zy- n ne Majt. voorneeraecs is tn allen dcele te handhaavenDus x moet Gyl. op niets anders hoopen dan op hetRappeli vanUwl. ■n oude Medebroederen dewelke verdienen aari zy'ne Msjts. Ge nade deel te hebben, en wel niet dan tot het getal't welk in het Edift is bepaald c. Van Rcnnes voorn, word gemeld dat de Advbcaaten welke hun Dienden hebben ge.laakthetbcfluit hebben genoomen om deztlvena den Zondag van Qrtafmodo te hervatten. DUITSLAND isri^retucnde Kyke». HAMBURG den eerden April. Volgens Brieven vatl STOK- HOLM heeft de Keyzerin van geheel Rusland ter gelegenheid van de Koninslykc Zweedfc aan Haare Rus - Keyz. Majt. toege/onde- Be Straphinen Ordeeen Samme van vier duizend Roebelsdat is 70 duiz. Daalders Kopermunt, door Ha aren extr. Afgezant, Ci'afOftermanaan het LAZARE'I H te Stokhodtn doeu ter hand fteller»tot Hulpen Ondsrfteuning inde Noodlydcnden mst dit Verzoek, dat in het voorn Lazartth tf/ee Bedden mogen gehou den worden voor twee Perfooöer. die in Rusland gebooren zyn, en diergelyken Byftand mogten nodig hebben. Pe jongfte Brieven van WARSCHAU behelzen Datkortna n Paafthen de Rouw over het Srcrfval van deo Koning-Stanijlau! vanPcolen by het Hof aldaar zal worden aanr enoomsn. Op den 18 en 19 Maart zyn verfcheide Robbeflaagers vafi de Elbe na Groenland inZev geloo en, waar onder op de cerrte dag de Commandeur Peter Michiels en JanNic. Steiutaetz de Jonge, dewelke den 28 tot béiBelling van unite geleede Schade we derom op de Elbe terug gekomezjzyn, hetber.de op don 19 .e Wimlgehad O.N.Ó.den eoN.1 euN.W,dcnji S ilteehde Wind W. N. W.aefl eiSform tut bet N. N. u.tien 23 en 24 ®*nhondende Storm uit N- N. O.: De even getn. Coinmanduur Peter Michiels was reeds op 60 Graden goweeltenindenScorm ®P5)Gr. i8Min. te ruggedrecven alwaar hy zeer zwaars Zee- ötorunjcij gehad beeft, d:e hem op zyn Deck drie Sïoepcn metdc KtooteLuykcn, en divcrfekleiaigbcdencn zyn Gangfpiltendee Rn aan (tukker.enten deélen over Boord gefhgeri hadden en zoodanig zyn Schip op Zy geworpen, dat wanneer zyn ge-csfd k'oot Zyl, daar zy voor by Jagen niet was geborftcn, het Schip peen vyzingzoude gekreegep hebbenden dito v/as hy met een L.t0rn! Wedcr by Hilgcr'and gekomenDe Commandeur Stein- 1^*'13 nog niet verder alsjjS gr. gewoeften heeft a1 Jaar deSror- ^iaS jfehtd cc «ede 4 SloeB^n ötc. ^erióorenook is zyn groot Sell geborftcn en zyn Schip daar dóór behouden geVleevea. N E.t D ERLANDEN. AMSTERDAM den 5 April. Kapt. A. Andritsz. van hier en laatft van Havre de Grace na Suiirna bcflemd fchryL indaXo al Feb,ove.r Marfeiiledat hy ua alvoorens tot derdehalf Mylenbe- weften Jpfcra geweeft te zyn veel Storm cn zwaar Weer had uit- geftaartwaar door hy terug gedreeven en nu aan het Eiland Ma- fronife of by ik-B .ay Catrona mgeloopcn v, hsen aldaar nog lag. VolgeiV- dejongfre Brieven van Lihornti waren clan 2 Maart van daarbcrwiardsinZee geftoohen de votgendh Ifollandfe Oorlog* fchepeu als't HOFE SOUllURG Rapt. Nicolaasd-Beer, DÉ AMAZONE, Rapt. G. Braak, cn het Ootlogfchiponder Comman do van Kapt. vsn Gennep. Den 18 Maart \Vas te f.ivotno aangekomen 's Lands Oorlog.- febipPRINS WILLËMjKayt. AnaaiSs Lodev. yk,Betting, 'twclt den 21 dito van daar We dei ore na Genua gezeild v.bsen .'.eb ij) WasaldaaCgearriveerd'sLands Oorlogfcbip DIEREN, lCapt.A. van der Aart, en den dl dito bevon dzig nog in he; in; ei'en van J e llaven VLauds Oorlogfchlp BL01S Rapt. Jacob Wildv "an Genua &c. VanSratrtiawof(lin dato isPebr.gcmeldad«4k 5'dagen daarna vertrekken zotiw J. Thewdorus cn A, Mills, aook jtouwin »5 a 30 dagen drama gereed zyn om tb vet trekken Kajt. E. Hcjj- driksz.allebeVwaards: In tcgeadcfel was den 16 F.br. gearri-- veerdRapt. Arnold Bronsboerende het Schip van Hcnd. Dou- VSs van K Otterdam Te Napels is volgens een Brief van den iï Miart aangekomen S. Ran van Genua en te Mallsga A. Swart van hier. Van Boürde-uxzyn vei trokken C. Engels cr. M. Brcuwcrna de OoftZee, enS. Rommers; en teBlayé lag zeilree OegcArines beide herwaards. Te Alicanteti zyn gearriveerd A. Bakker cn tc Bilbao J. Hen driks, beide van LisbonteRochellc J. P. van Ylfttc Bourdc-.icx L. MnrksH, AttesYsbr. I'iqtersFr. Jans'Tj 1J. DyhoniTj'. BoukesH. Stoffrls ,W. Heffels en B. Jsco^sz.alle van hier; te Breemea J. Hendriks en M-Diirks van NanresA, Beekman vau Bourdeaux, Fr. Ruft van LclUri k cn J. Jacobs van Artulcrdam. Tc Hamburg ZJm aangekomen J. C. Schots van Pórt i Pott, P. Santefon van Alicanten, S, Woed Van Galipoly, O. P. Peterfen, B. Zahn, J. Stauckman, E. DirkscaP Forsberg vanBoujdeaux, M. HolftId. M. van Lohcu j. P. Schóllvsa Nantes A. Meyer en H. KI. Drieft van Londen, B. Roede en Sj. Gerbrands van MallagaG. van der Kraan van Li .bon ,Ph. Wals van GenuaA. Marshall van Briftol, C. Stokftfch van Waterfo-d; J. Siniert vut Cork,If. Strat- lana van Lc. erpoleenF. Schmidt van HR-lbna. Gifter zyh Uit Teffe! gezeild Jan Janfe r.a Sui inamen, P'et.Cabot na St. Jan, Johana.es Jouk. Rcheman na Baronne Tjerk Hrrmens, Simon Appelen Gofie Hendriks na VrankrykTnomas Dryver n. t Surtderland, CoriielisvanEeed na Rotterdam, en Schipper Ko Ding na Koppenhagen. HELLE dOETSLUIS den 5 April. Dezen ogtent is alhier gear riveerd C. J. Eye van Cette en in Zëe geftooken L. Houkna Nantes, J H. Catftëtt na Bourdeaux Ary deSeefnaFekatnp.G, Hopt daar AlicantenESymens na do Bogt, ThWatfon pst Ports mouth cn L.Eubbefon na Glasgow, als mede pit Maas John Smidder, na PortsmouthFr. Rlark naar hot EyUnd W utgten F. DawfonhaKork. Dcor cl.-n bavettgem. C. J, Eye fcyh op den 10 Maart by Yvica gepreit Z. de Boer en D. Hokt, naar Hamburg, J. Slaak, na de Ooft-Zee en J. RcyndcrS ,na Rotterdam zoo ais ook den 14 by Gibraltar Ct'aas Licfkint na Lubek moetende. 'sGRAVENHACE den 6 April. De Graaf van Waffenaar; Heer van Twick.loen de Heer BepgCma fitting hebbende Ver Vcrgaderijige vau de Staaten Genef a-1 wegens de Provinci.^Fr.ies. laudj zyn derwaafds vertrokkenDaartegen is de B ron an Hte- keren Hcer.ran Bcmfe, uit Gelderland te rug gek ttic'u en in kooggem.Vergadering veifcheencn, in dewelke de Solliciteür Militair *s Heercnbcrg b>' Procuratie voor tier. Heer Ilolftcn als Lt. Generaal van de Infantcry den Eed heef afgc (egt. Eergiflcr is door z. ne Doorl. Hoogheid don PrjasËrf - Sta Ihou der tot Hoogftdcf Zelfs Reprcfentant van do gchccle ÖoB - Ihdffefre MAATSCHAPPY dezer Lanocn atngeftcld dq Wel-Ed. Ge ftrenge Heer Thomas Hope Bewindhebber van de voorlcbreeVe Mtatfchappy tef Kamer Amfletdam Zyn Doorl. Hoogheid de Prins Erf 5 Stadhoiitlcr heeft weder de volgende Promotie gedaan enaangófteldiot CqL by het Reg. van dén Gen. Major Acrbnitss deil Lt. fql. by 'tzcive'Reg. Traugbdt deNoftitz; Tot Major by 'tRtg. Cavijlcry vJn'dèn Lt. Gcn. Gt'aaf van kechhrtnin plaats vau déngeiv. Majot van der Hoop den Ritm. in 'c zelve Gerrit Sloep; Pot Col. f>y de A-mde tl 'tReg Dragonders van den Gen. Trips dep Lt. Col. LucasStbn:leiiTot Cöl. by Je Arrdés den Et; Col. in *t bfjvcugem Rfat. Albert Baron tiai; IFaffó&tcr j Tot Lt. C d. by dcAifnt'e A n Ritm. nnder 't Rtg. van den Lt. Gen. van eter fteeke Hendrik IFillctn van Cn'.z liuyferi'; Tot.de qualiteit ch rang Van PH. Ui. b; 'tkst. C.tva) eiy van deo Lt. Gen. Buys cjeif Ltonder 'tzelve Ree. ArendDiedkrik de Vries; Tót Je ^u .iiteit en t ang yin Ritm. bv de :u ce;'ls..a\: Efq. van'tbóyengcniiRcg Joluttt Antiion van PatiètM van Ff- fendoirfff, cn f ot ÖndeGMajoi' dqr Stad De vent cr Je 3 \A.v '.r'g on der kt. t cede Bat. vsn, Uet twséde fteg. O'.a. ge-NaiBui.C'iAiJloph Angufl Nletneycr. Tot Lt. Coi; by .1» Armdc Pin den Staat den eu.lftcn Kapt. on. derhwecrfte Bat. yac'tReg. vanJea Lt. Gen. van Tititman A. Mèkern; ÈotLt. Col. by'tgeuf. Reg; den Major C van Lege:u; Tot Lt. Co', by her.R tg yajf den Lt; Gec.' FvtrtfZ -Jen Mij,ar A. F.Crana TorRlnn. 'e; Aet.vC Jiat'Ac Efq van ócxRi'.'. "avaj lery yia des'Lt. G.-n. vA-i 'derBeeft dsn Rapt. Lt. A W. V. Bred, steleg En :ot ;.l2joxby h.-c.ceriU-Bst. vzr. dm Lc. Gsn. van Lirrd- matt, utpaats van' Jea voorn. geav. Msjor--aa LOgau, den Rapr. Comm., van de Gtragad. Cotctg^BvIJeeket. cd 'n TS pq 5 c >1 -- Is 16 S «BgJ -• §:cji CHS»? B p *p t y JS -ae -2"= m 72 t *wL -A S t. c. R. - -3 r l't» V O 'jt O - :T ff fc 3 CJ -d'sE^ iit^. O Uf U; ff, ■- it! 0 ~r 'P ho -C «ÈT 13 v1 fc!;C 0-» W ,H e r r:»>^ .--- A- te:c 5 L> g q v vo p K. ar- «S'S L'ëqf- |i' 2 y, H s 4. 5 o e H 5 -o 5 n S Q a cl ;*a •5,§ c,y «sle o «.g'-><5 l.«i FE s ««7, cc rï 't; Jt R"5 s 01 4} zj CU v» - S E Z S d -pro ft> r ri C- riJ O m -t n '3 X 9 -■ c 5> 'sj fZ C tv, ttO{«5 /T J" fL~~~ M £L o C5 •-V O O TJ ~i e;_. -a 0 -s -S u-, CLr CV nj O O "J ra N S s o ÏLr. o £T t, -u VJ, J x Si s s o. - jt* 3 E'™ a 'j co*-1 cj N Sl - 5 c" C-4J o SS.& T: -g t« u'~ V S a 'C V? '5 iS L a w c <t-cj X "Sfi -SP iff -C O T5tJ l' 9J' y* b f"H O P bö C ft f' S O O «SU t jva M O een o g2-2 ekg a iA ie O bü S H B<§ cSg S22S 5SS *0 O "2 n o c a CJ 3< VO V li, ut C' n ff c/ï O "*Cf ■jé o Z K' je A, CO C B<- c S-3- - O' tg-8' 'pij TJ 'svr, C 2 e -Z He; si oZS 2 o 0 O TJ G h t>G G ~s -y e is - cvj V W "J JL g - S k 2 ÉS "S c'L k g o;-;. u s «w ^5 W d 13 S A k-H r. cd fi .5 .J rX; .G cj ui O T* ra '-» v \0"V Wh-,! *-^ '7? C C-1' Sttp w >0 G'-oj -2 7 *E3 fH «C JÜ X <U fa Cl v c a G O 3 S G ^3 G 2l cn G - «t- S5 fï| S *c 5 'J3 c 0 ■2 W a r- *j C CS cS CCJ-; g g o dd k-s.-*5 t; C* 71 h S O S rUs g a bio 1 IS Ai fr, "_So Sr vya A8 ai 01 0» b/itl a| 2 3. co N r -3 WJ ei 3 c.-5,g £Ch T5. - O t: Lh —2 -j 'O u D o' e r .VJ rJ *2'-— - v— —_c- «s Pr- cd c X' -J O fLe ■y S5 >ft .T» >- J - JT c 1' V, E* et Sd JCf O -JL -e. A t S 6 W ►d-t V-- u. O 41 cvf* Ti E O.h,kO ik' G V.-' C. rs Ck v CJ 'v- 'P V- uj t' t-ij o Cj 'Si. m v. pi l'-t „S W xi .v v-, Sr Ti r1-' r 22 t Av tri fX—-1 y (=J- S -» «e -J 5 V - o-PD 2 - r? O 55 2 3 JpS-o-3^ r* o O Q sta» «Sni

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1