s -Hl Alle de gecue, welke iets te vorderen hebben van of verfchuldigt zyn aan den Boedel van wylen Barend Br-oikhuyftngewoond heb bende en overlèeder in de Elaadftraat te Amfterdamof Erfgenaamen 'f zy by Teftament of ab intefiaCo van dezelve zouden willen fuftitrreren te zyn, geliv-ven zulks op te geeven ten Comptoire van den Notai is Mr. Johannes Beukelaar. Jan Blok en Bernsrdus de Bofcb Jeronimusz.Makelaars, ziillen op Maindag den 12 Mey 1766,'s avonds ten 6 uuren,te Amfterdam in *t Oadezyds Heeren Logementverkoopen No. I. EenKOOPMANS HUYS en ERVEN, op de KeyzersgragtbydeHeereftraat;" ets Nó. 2; Twee HU Y-ZEN en hunne ERl/SN', iq dèPrincen-.Hofsgarig op de Prmcegragt, over de Angeliersgragtbreeder by Biljet ten Dingsdags en .Donderdags tezica, te tveeten No, 3. Met een BriefjedcrMakelaars. De Bewyzen van Eigendom en Vcil-Condi- tiec zulien vier dagen voor en op de Verkoopdag ten Gómptojre van den Notaris P. Pe* te zien zyn. Word geadverteerd,: dat te Amfterdam te bekomen zyn alderly foorten zoo groóte al&kleine dubbelde en enkelde BREUKBAN DEN, voor alderly Bieuken hoe genaamd, die tienlyderop een nieuw uitgevonden commode-en gemakkeiyke wyze kac gzbrtuken ©tmzig voor. deze ongemakken te kunnen behoedente bevraagen by J. Smit Bockverkoop#r<oj>,de-ï2uweelet>urgBral 'byjde Halfleeg; - ^aJiÊjaftderaaüwy^ingüai aoqn waar dezelve te bekomen zypr- J. Sickesz.W. Sickcsz. en A. de Mol van Otterloo, Makelaars, zullen op-Maandag den 21 Aprilté Amfterdam in 't Oudezydi Het.-" ren Logement, verkoopen No. 1Een HUYS en Erve in 't Kleine Heemelryk in 't Betheleinsfteegje-; No. 2. Een HUYS en Erve op ri-12 1 Lindegragtaan dc Noordzyde tnflchen de laatfte Dwarsftraat en Baatsgragtaan 't eind van dc Salomons Geregt- ofSponfcmaaker* gangen No. 3. Twee AGTERI1UY2EN en derzclver Ervend zamenimeen Koop) op de Lindegragt, aan de Noordzyde, tulTchewrt de Zaturdsgfe- en Kathuyzersbrug, in d« Metzelaarsgangbjgqd« by Biljetten en nader onderrigting by gemelde Makelaars. öe Be wyzen van Eigendom zyn te zien by den Notaris Dominjtcus ian,t tanen in de Kalvcrftraat. D. van SchorrenberghMakelaar te Amfterdam zal op Maandag den 28 April in'tOudezyds Heeren Logement, vetkooptófi No. t. Een HUYS, (Mande op de Finoen-Amftel, op de bet k van de Halvemaanfceegbewoond by een Kaarjfctimaaker No.. 2. JEerr* 1 HUYS en PAKHÜYS opdc Fluweelc BurgwalbydeLombartbrugbewoond by een J)iftillatcur i No. 3, EenHUYS op de jprinee^ gtagt by de Beereftraaten No.4. Een HUYS in de Servetfteegcirca inhetmidd^n"breeder by Biljetten verpeld, _D« Bëwyze van Eigendom en Veil - Conditiën zullen vier dagen voor de Verkooping te zien zyn ten CoESjStolrèYan denïÜarisJPtV/fr Woomiop^eCiagelfeVdeWararoetgsagt .aaderoudènigung^byde gem. Makelaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1