A°. 17 LEYDSE •fJi 39 i Maandagfe Courant. Nederlanden. 0 6,(53 - o o a r" is i I |i|! K s 2 n S S3 at O G fc -Si *- C '3 "2 «.aw JE~ O tu «a Oca Sna £p~, w -M PORTUGAL. ISBGN den 5 Mam. By Menfchcn geheugen ofte wel nooit is er in dit Ryk zoo een felle Winter gewceft als in dit Jaar Dezelve heeft met het Kers-Feeft begonnen en zes iV Weeken agter een geduurd. Zedert hebben wy zagt Weer 'ijn een aanhoudende Regen gehad. De Koning is mei deszelfs Familie eergifter van Salvaterra al hier te rug gekomen. De Vloot vkajlio de Janeiro, die den 18 Nov. onder Convoy van een OorlogfchipVan daar vertrokken, en den só Febr. alhier aangekomen is, heeft uit 28 Koopvaardy -Schepen enóonOoft-Indifch Schip van Goa beftaan; Twee van de Koop vaarders hebben kort na hun vertrek ccnlek gekrecgen en te rug moeten keeren vier Scitepen na Port Port beflemdzyn na die Haven gelievend en de overige 22 zya met het Ooft-Iadifch en het Oorlogfchip op den boveagem. dag hier gearriveerd. GROO T-B R1TTANNIEN. LONDEN den 25 Maart. Vrydag hebben de Gemeentens in Commitcé over ds bubfidien toegedaan 13000P. St. tot Onder, houd van de Forten en Etablifilmentea op de Ruft van Africa. De ACTE, nopens de Herroeping van de Stempel- Regten ia AMERICA, zal met Bene erft en Mey tffeft beginnen ta i ebben. MenverzeekerddathetParlem-ncvoorneemens is om de Im- poften op het BIER te vernietigen en dezelve op het MOUT over ft brengen Dit Projeft zouw niet alleen het Volk verligcen, maar ook telFensde Koften,die tot den Onderhoud van een zoo groot ge tal Accys - Bedienden vereifcht worden, verminderen. Men verflast dat do Communicatie tuflehen Gibraltar eb dena ry leggende Spaanfc Steden bereids herfteld is. Gifter is de Heer van Meufchin Poufchin die in plaats van den overloeden Baron van Grofs tot extr. EuVöyé en Minifter Ple- nipotentiaris derKeyzerin van Rusland by dit Hof benoemd is) met zyne Gemaalin alhier aangekomen. Eergifter is door Storm een Schip met verlies van twee Ankers uit Buins in Zee gedreeven, een ander Schip heeft zyn Fokke- Maft en Boegfpriet verloorcn en een derde is met het Volk op de Noord Zaad-Bank vergaan. AMSTERDAM den 29 Maart. De generaalc Vergadering van Zeventienen der O. I. C ter prefidiaale Kamer alhierdie heden geëindigd is, heeft befloten den 12 Mey aanftaande een Üitdeeling van 20 per Cento te doenWydcrs verneemt men dat een Depu tatie benoemd is dewelke Dingsdag na den Haag zal vertrekken, om by zyn HOOGHEID den Prins Erf - Stadhouder het Diplonta als Opper-Bewindhebber en Opper-Gouverneur-Generaal vau de gemelde Comp. over te brengen, welke Deputatie beftaatuitde BEWINDHEBBEREN Mr. Gualterus PetrusBoudaau Thomas Hoope,Thomas van Son en Mr. Jacob van Geeflcl wegens Amster dam Mr. Pieter van Visvliet en Mr. David Verwout Noiret we gens Zeeland; de HeerPanw.wegens DelftMr.Hugo Cor net de Groot wegens Rotterdam: JoanAbbekerk Crap wegens Hoorn en Mr. Frtdrik Verbrugge wagens EnkhuizenEn uit de HOOFT-PARTICIPANTEN Mr.Matthys'Straalman en ivir.lfaac Svveers van Amfterdam Mr. Jacob van Outers van Zetland; Mr. Bruno Rö"er van Delft; Mr. Willem Prins van Rotterdam Mr. Everh. Pan v an Enkhuyzen benevens de Hoeren Advokaaten van de refpeftive Kamers <Rc. AMSTERDAM den 29 Maart. Het Schip op de hoogte van Duinkerken geftrand en met Thee gelaadea is de Maria Elifabeth Kapt.Thom. Booyfen, van Koppenhagen na Duinkerken beftemd; de Lading wierd nat geborgen. Den 25 is te Oftende gearriveerd G. Blank van Leverpole, die by het uitzeilen van die plaats een Schip vaor zyn Boeg gehad en daar door twee Ankers e n Touwen verloot en heeft. By Hapfal is geftrand hetSchip van Laur. Sieuwers van Nerva en laatft van Reval na Bonrdeaux gaande. Te MarfcilTe is gearriveerd D. Fontyn vaD Kadix; te Bajonne *T. E. Hinkft van Bourdeauxte Bourdeaux J. N.Wcndvan Cork en Kapt. Pitte van Rouën; tePortkPort J. P. de Haan van Ha n- burg; te AlicantenA-Thorsman uit Sicilien; te Duinkerken N, Fickvan Abo en J. Gros van Glasgow; te Dieppe J. G. deCai- vaH.o van St. Ubeste Abo J. E. Borkman en G. Ahlftrom van Gottenburg; teBarfundA. A. Dedcring van St. Ubes, en J. Cur- lander van Gottenburg naar Abo gedeftineerdte Gottenburg P. Al!bott«nvau Charante,en B.Lingreen van Nantes; te Veere J. Milne van Abberdeen; te Oleron A. Tjeerts vanRouënin.de Swinemunde E. Roelofs van hier, laatft uit Noorwegen te Ha vre de Grace J J. Ney van hier; en te Hamburg M. Zommer van Zanten, E. Lundgreen van Marftrand &c. Van Bourdeaux zyn vertrokken J. Meyer en J. A. Kuyperna Koningsbergen. Gifter zyn onder an deren in TelTel binnen gekomen M. Praatjes van St. Euftacbius, J. Smith van Surinamen, D. Thomas van Bouf. deaux en.'. Door den laaiftgem. is den 16 Maart sMylen Z. O. v 11 Goudftart in goeden flast gepreit het O. I. Comp. Schip VLlSSIN- GEN, van Middelburg na Batavia gaande; en in de Hoofden Kapt. J. S. de Haanvan Riga na Nantes. Het Fluitfchip, 't welk op de Haaks, is verongeluktiszoo men verneemt, gevoerdgeweeft door Km. Thiunis JAlei vs.n St. Ubci zynde al het Volk behouden behilven des Schippers Zoondoch van Schip en Lading niets geborgen. IlELLEVOET.SL.UIS den 29 Maart. Gifter avond heeft Jrn Coelgras by denBriel nog aan de grond gezeetcn en by het ver trek van de Paft raakt Ifaac Bergwerf van Bajonue aan de groadi 'sGRAVENHAGE den 30 Maart. De Franffe Ambafladcur Marquis d'Havrincouit heeft met den Prefident van dc Staaien Ge neraal geeonfercerd. Ter Vergaderufge van Hun Hoog-Mogende heeft de So'Fci- teurmilira rSwarm by Procuntcic voorden lieer Jacobi&UGc- s-taal Major vaa de lufatfteryden "Eed afgcLgr- - VERVOLG der militaire PROMOTIE door Zyne Hoog heid den Prins Erf-Stadhonder gedaan Tot Col. by de Arrnde van den Staat, den Lt. Col. in'teerftc Bat. van 't Reg. Wallons van den Lt. Gen. SmTTaartG.A. Piper. In Ilobgb.Reg. ORANJE-GELDERLAND; tot Col. by het zelve, den Lt. Col. by het tw. Bat., Walraad Lamoraal Ba ta v as Grave van Weidéren-; tot Major van het tw. Bat., in de plaats van JanvanNicl, die op zyn verzoek als Major met behoud van zyn Comp. isgedimitteerd, den'Kapt.pnder 't eerfteBat.zyn Vorftl. Dobrlt. den Hcere A. Pi ins van Heffen -Ph Hipst hall; en rot Kapt. by bet eerfte Bat. de Lts. M. P. van Ets nL W.de CharronIn Hoogrtdeszelff eerfte Règ. ORANJE-NJSSAUtot Col. Comm. van 't zelve en Kapt. van de Lyf-Comp. Gran. order bet tw. Bat. den Lr. Col. titulair en Kapt. van een Como. ouder Hoogftdeszelfs Reg. Holl. Gardes te Voet, Ercdtrik Chriftoph Grave t en Degen- felt-Scheuburg In Hoogftde.sztlfs tw. Reg. ORANJE-NASSAU; tot Lt. Col. by't eerfte Bat. den Major A.GruvevanlVartens lebcn; tot Majors by 'tzelve, de Kspts.zyn Vorftl. Dooilt. een Heere Prins van Anhalt-Bernbvrgen C-, Grave van IVarttnslt- ben; tot-Kapt. den Lt. F. A. irinter en tot Lt. Col. by het twede Bat.den Major)1. E.Baron van Manteuffel. In 'tReg. van den Gen. Baron VAN ATLFAtot Col. Cómm. van'tzelve, in de plaats van de Col.D.M. vanBurmaniaen J. B. V3n Burmania, die tot Gen Maj. zyn gepromoveerdden Lt. Col. L. van Vicrfen en in deszelfs plaats tot Lt. Col. den Maj. C. ISP,. deLannoyIn 'tReg. van zyn Vorftl. Doorlt. den Heet Col. Prins van NASSAU IVEJLBURG tot L't. Col. by 't eerfte Bat. ,in de plaats van den geavanceerdea Lt. Gel. van Bienenthal, den Major P. de la Vauxj en m deszelfs plaats 101 Major, den Kapt. S. j Schriverhts. In'tReg. van den Lt. G-en. VAN LIND MAN'; tot Col. Comm. van het eerfte Bat.den Lr. Col. F. C. IV L. Grave van Byland; tot Lt. Col. by 'tzelve, den Maj. J. H.vanOrotcnray tot Msjor by hettw. Bat. den Kapt. J. 'C tVinttr en tot Kapt. Comm. by 'f zelve, den Lt. J.H. Brandt; la 'c Reg, van 'donLt. Gen. LE- IVE; tot Col. by 'tzelve, den Lt. Col. II. F. Héns; tot Lt. Col. by 't eerfte Bat. den cudften Maj. C. van Mancil; c.n tot Major den Kapt. R. Steur; In 'tReg. v.ut denLt. G:u. Grave tPENViE; tot Col.Comm. van 'teerftc Bat. inde plaats van dc-n totGen. Major gepromoveerden Col. Comm. dc Lennoy, den Lt;.Co'. IV. F.Ba ron van IVilcke; en in desz.plaats tot Lr.C, 1. denMo].F,G.Durah. In het Reg. van den Lt. Gen. EVE ETSEN; tot Lt. in dc Comp. van den-Kapitein de Lely onder 'teeifteBat. in de plaats van den geav. Kapt. J. Can, dc-n Lt. ii l i fule G P. dc Laf.yazIa 'tReg. v»n den Lt. Gen. vetn-VlLEEGAS tot Co!. Comm. van dat Reg. den Col. tit. en Kapt. van een Comp. or,dér hco ftd-s elfsRcg. Holl. Gardes te Voet, F. C. van Aarjfen van Sommehdyktot Kapt. van een Comp. inde plaats van den Col. Comm. dejecoty, die op dészetfs verzoek als Kapt. van clWvooifz. Comp. is permit-' teerd, den Lt. onder 't eerfte B it. van 't Reg. d'Envi<',<f. j. de Ja- coby; tot Scras-Lt. in de Comp. Granaliers in dc plaats' vaa den oittileedencnSous Lt. Haren, den gepenfion. Vpndrig M. Mou wen; tot Lt. Co), by i.et tw. Bat.in de plaats vinder geav. Lt. Col.R. C RuMe den M-. jor S. ILIIoogcp; en in deszelfs plaats tot Major, denKaj t. J.Drable. Tot Lt. Col, by de Armee van den Staatdcti gepenf. Kapt. van hetgelicent. Reg. van den Lt. GcneraalGravevan Leiningen en dienende als Kaf t. a la S nice by let eerfte Bat. van 't eerfte Rcgim Oranje-Nïiiau, Adolph Grave van Ifenburgen den Kapt. onder 'c Reg. Zwitzors van den Gei:. Mi j. BOUQUETAdolph Steigucr tot Kapt. Lt. bydc Lyf Comp van'tReg, Cavallirte an deh Gen. M;j. dc'FAMARSden Lt. vau dezelve Comp. J. T. Simmersen tot Kapt. Lt. by dat Regiment den Lieui. J. L. II. van de Sonde. Tot eerlien Mij. by 'tReg. Cavallery van den Lt Gén vandei Bee- ke, den Ritra. titulair en Lieut, effeftifbnder 't zelve A. J. Kempc. Tot Lt. Col. by hettweede Bat. van't Reg- vtn den Lieut. Gener. EVERTSEN den ondften Major J-C. de Witte. In het Reg. van zyne VorftelykeDoorl. den Lt.Gener. Prins van HOLSTEIN-fQQTTORPTot Col. by het zelve den M .j. onder't tweeilc Bat. Id. Pallsrd; Tot LieUt. Colonels by't e'effteBat. den Major P.W. du Han defence en J. A. iela Broue totMaj. by het eerfte Bat. den Kapt. G. A. de laBroueen tot Maj. byhettwecdc Bat. den Kapt. en er het eeifte B taftlon P. ilc Verdun. In'tReg. van denLt. Gen. van RANDWEE: tot Lieut. Col by het zelve den Kipt. F. W.R. B. R van HeekerenTot Lt. Col. by het tweede Bat. denMaj. J. C. Spcngler; eh totMaj. in hét tweede Bat. den Kapt. S. Schul. In hReg. vanden Lt. Gener. DE BRAUWTot Lr, Col. by het zelve den Kapt. P. J. Bodel; Tot Lt. by bet eerfte Bat. den Major L. Deyts; TotMaj. by net tw. Bat. (in plaats van C. Schwendkr, die op zyn ver/.oek in qüaliceit van Mij. met Rang van zyne Com 1 is gedimitiecrd den Kapt. W. van Lighietiberg en ihsgelyks tot Mij. by dat Bar. den Kapt. J. B. Cau. In 'tlLe;,. Wallons van den Lt. Cecer. SMISSAART: Tot Lt. Col. by't eei e Bat. der. Major FJ.G. WeingkugzenTot Col. byhet-tw. Bat. den Lt. Col. Gre- vcttitr 4 en .ut Lr. Col. by her de. de Bat. den L'.Msj. C-J.dc Ton. In'iKeg. an de Gap; ONDERWA'iER y't eer c Har. t Lol. denLt Col. H Zink, coinilenz.lfs 1 atstotLt. Col. 'enMtjor A H ie Jeune en in plaats V.id dieo rp: Mrj. den Kapg. G. Rofc de laCalmetie; By't tweede Bat. tot Col 'en Lr. Col B J van der Ilorft, en in zyn plaats tot Lt. Col. dc? MajC Nilaiït: en in plaats vaadenlaa.'ft cm toxM .jorder. Kapt A.W deLaet lil 'tReg, dcnLt. Gen. G«af van REQ TEREN; TotMaj. by 'tccifte Bit. in plaats van den geav .Maj. d. ilrnpicrts Je Jon- quit-ics, den Ka t. C. A SehüÜz van Modersitskyi'i 'tReg- van den Lt. G n. de MALEPRADE; lot Co', by V zelve, d n Lr. Col. II. V Baron van EL:;h djhtv:gnisstot. Lt. C L-de» Mvo D- F. Pain; tot Lr. Col by het t erfte But. den Major F A.vah Bergbeykj en la Zyn plaats tot Mrj den Kapif S Clóefe: Nog tot ivlij >r den Kapt 'Comm. van'd; Comp, Granadiers F. A. Gra ve va1 F.fferenen tot Lt. Col. by hettw. Batt. den Mqdr J: F. Abèetiia. - - D G CC U d O v S C O M uj e CT3 .J -r g tl «d M.L O O S J1 g at Z. d p o'J c c ■o> c c c «3 o a - - a "O-S c O O C O W CL vo <3 R o c i. u Jo je er 1- 11 c •"S g O S 2 8 s 'i is fcrf ..e e f; j Cj'Rl B.SJ CS I-V ~Ts N O bc 'p.c Ki o er. J c?4 O V; kj v. fit -S -6 S I S 'C P §"Sc?^ g-3^-3 - (j w T r> 8 r c 3zï.i CL O k- TT w té 0 C bS W-! O <5 Cd - s; a O .«u rP v. fcj3 c.' te br. tx: O c4 ^1^ o g fëil-ip r e 'G - -J pj l-J - J tfj >,pq CU fü VS S. g-'S •7-» G -p* H :.e^ 'Si a w tb Jdi i-« <L> tC en -j C' A, nd - tl .last; .2 a g:N o - <e n«e >,6.a - lij S S r- P -§ v r R 3 p .■05 n««o Ej c. O li 'ea frcg^ - s o c <3 i;ra .p -3 o M „a5 ,S ij. 4, s V S c ili H. c w' JS b r r, ej r l rft O G c E? c ï.eïs-S3.-E 1 o cc ci. c, jï t .5» O o O 5 n ~Sï s* i_t r - I-I 1 c! kj.ra CO tTf^ g jr P. c s L; r-i ^1 o. II lr^ H O 8 *3 p -3 Q r je A. jdi-iri^c; rië S f2 'i X NJ Ca S- fl ËC rk, c o ,a. v' Pd >>4 fe-ü J. - W> S o 1 v- 'ij P ca E o' S V.o fWl CL t O' H .9 a 3 w - HE 1 dÜMBF-s2ciSS i~ j r; .0 c jj C -if JS grJ'kZÜKlvi- «T- «O 'J f. <e jp Jjr. S sa '°S s»r^g.sS »n fs iCiC 0 N C. K <0 w y 3 yj fl O Tf C li U r -C r--Q 0 rf", «1 K - <L> EZ OtA'Cu fep ir! Q ri c --e f'-C o tto O ogï; -S .S'g'g^dn^Seii^S O L_ Z f2 *n *2? rn g'7t t-o C^-S v- ir o '".O 5 -2 >S ;S - 3 i 'J 3 w N §.AS 3 a.3 as "f -> A M S e 'iü S -e s -d W Ss^-jr' j: *M "4 2 G c - CUO m n a rp xf\ r» 7J V- r- r-1 r. f 8 ë-< 5 aZ P- r* y O O fc o Z: Lsi .G - 'S ^4 LJ c c= 'T J- 4—4 r, fcr <w» Cv 13 -• os .-V M et c n c N ri J6 N s .«O s*g N SS 2 N 22 a 1*3 - HtS J cJ V o g »- 5 «H.5? J-«i> g•- K?" tKi "y fi W- K» r, o;o. r- .- [d, -C iÜïiS-olsi -oiïqïëf^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1