iJF 18:' 3 I WI De GECOMMITTEERDE RAADEN VANDE STAATEN VAN HOLLAND EN WEST FRIESLAND zullen in het openWt 5. S 5" Zs aan rotofttiffchende Beöeeden de navolgende's Lands Werkeh I" a 5.3-3 JCS to I. Het maakeu van een nieuwe Houtte Brug oveg deContrefcbarpsgragt voor deKoepnortte Geenruydenberg. b. o^l e I a I. a- Hctopzinken van eetnge Bukken Rysbedden» op het Hoofd der Ryszinkcribbe in het Jaar 17*53 herfteld, ten Ooften het Fort S 5 s" o °5 s a j Helvoeriluys. 2.- S-o "Ss'H i 3- Het reparceren en vernieuwen van twaalf Roeden lengte "an de oude Steene Kaayiquur in de Haven aldaar* 7 J !>r 3 ze» 3 S 4- Het maaken van tien nieuwe Yke LalTen Op dcoude Paaien» itaavióe in de voot/z. Haven, ï- S. 5 —3 2 3 5- 'liet Uitdiepen van dc Sloot langs dèTée van de Glacis, aan de Oóftzyde van dat Fort. s R"! geen verdere Intercft worden betaald als tot den 25 Mcy 1766, tniar voor afgeloft gehouden worden. 2 W ïh a Ir 3 DE RAAD TER ADMIRALITEIT OP DE MAZE ,notifiteerd,datopden eerften April 1766's morgens ten 10 uitren vooï Js5-3'»ojfS^K3oS?a Haar ED. MOG. Prxfcrcntie en concurrentie zal worden gehouden over de Nalaateafchap van den Extraordinaris Lieutenant «£b1§ s - 3 a -I. O Duurtant, in 1763 op's Lands Schip Ca/lor onder den Kapitein van Gennep, overleeden. 2 ^.5 S."Ü?b ït^b n*s's Ingevolge de hekome admitBe van den Ed.Agtb. Gerepte van üverfchie en Ilogenban op den ar February 1766 verleend aan den t.. S O? S U. -v Heer jan van Lcck/jorfl en Sr. Dirk van Eek als Executeurs van den Teftamente van wylen den Hr. Joanne! Petrus Rodandt en JifFr. ?3 1 c 1 o Maria Pride, mitsgaders Voogden over alle minderjaarigen &c. gefubfl'tueerde Erfgenaamen.daarinnepctaaly word by dezen gead- §S o I. sp verteerddat by ËJiftale Citatie zyn gedagvaard alle ae gceoen dewelke zouden willen Tuftineeren tezyn Erfgenaamcn ab intc\lat9 3 3 S: g.3 voor een derde Part van voor,: Heer Joanna Petrus Roclandt,op ien ipFebruary 17Ó5 te Overfchic overleeden ommctecompare.e- st soo "S 5 "5- 5^-j ren ofte Gemagtigden te zendeasvoor de Ed. Agtb. Heeren Scheepenen van Overfchieen Ho^enl an, tegtns Vrydag den 4 Ar ril 1^66, •^,<3 0 3 S-j? >s morgens ten elf uurenprecys in't ordinaire Rcgtlmys, ofte by continuatie van dien den eerden Regtdag daar aan volgendeende s 3 S q 3 dat ommetc zien dienen van Intendith, met de Verification daar toe fpeAeerende, mitsgaders difpofitie te hooren verzoeken. digfte te adrefleeren aan de Hoofdheden van 't Haarlemmervoer van Leyden op Haarlem, tc Leyden om daar nader over te fpretken l»^v} K. ra "ar X» Ï3 rs t Ft i u M. g rt J-, AM A I. A M .11 a, 1 V /I A TT n»*l,af*(T D I.»/ r 7l i I «- rf M m— >1 r 17 - ..1rr S - t i Tt n aJ 1. T, i,Aa g*>' 3 5 Iernant genegen zynde om de Leydfe Trekfshuiten te Jaagèn van Halfwcgen Haarlem en Leyden na Haarlem gelieve zig ten fpoe» rt rx rV 7Q JtoAo A A niTnm-an nn« Jn IJT'aa VA V; A AM iiflfi r IT A q am m oruanr »to n 1 on T An At» U A .<.L m A. T J J...3»..I. F«»ao1rnn J*- 2- O 3 Op Dingsdag den eerftcn ApriJ^ zal men in dc Herberg PbilipsbUrg aan de Weetering, op liet einde van het Ruftenburgerpad bniten >|S t I* 2 Amilerdam 's morgens ten iö uuren verkoopen Nq. I. Èen hegt, fterk en wel doortimmerd HUYS en Erve(Hands op een Kamp wel toebereid Warmocsland, groot een halt Morgen, met een Schuyrenhuys op het Ruüenburgerpad, na by de Weeteringen No. s, j f 53 3 5; s kóopen een zeer fchoore en groote Verzameling vau gebonde PRINT WERKEN, ioifc TEKENINGEN cn lofle PR.INTÊNvan Jj rj 3i' a a-5' mccflalledeoudeenhedendaagfcheMeeflerSvanltalfcnjDuitsHnd, Vrankryk, Engeland en de Nederlaódrn waar ondereen grcot ■5.^ S?3 3 S g 2,2 getal diezeer zelden voorkomen, onder anderen een groote Verzameliruj Printen van den beroemden ff. Hóller Gtc.alles ntgelaaten tv* 3 2 C4™ 3 gen Barlinkhof, AmfterdamFoucqueten Yver, Utrc-cl.t Kribberen*pruyt»Rotterd im Beman Leyden Luchtmansen verder by de Üj 3 §13 5 principaalile Boek-en Printverkoopers zoo buiten als binnen 's Lands, en by N.vanDaahn voornoemt. a Sf N. Verfteeg en J.Beyerman, Makelaars, zullen op Donderdag den 3 April, ten 3 uuren, te Rotterdam in 'tZwynshoofd verkoopen sp o"d 2, bya.Stukstcffïriseen eïtra puike party van 30c Korven FRANS GLAS nu meelt allen zeer wel geconditioneerd, en zooalszeTadit 5- x? x so 3 T3 §5 Jaar zyn srekomen uitZecirt vyf Schepen, vandeMerlscnB, V TL, tSleutels, RD, M, CM, en anderen, alle driemaal gebrand, en een o" n fe;"!? door wylen den Heer H. JUSTICE RE RUFFORTH, Uitgeevervandefraaye VIRGILIÜSin kopereFlaaren Waar van de Cataio- gusvoor6StuiverstebekomenisteBruflelbydeWed.VaiTi5,tcMechelenvanderElft, Antwerpen Gratigé en A. de Peiffer, Grónin- «3 S CJ - e 3 S" Na tq?' S." party Kilden grof GLAS, zullende geloft en Gekaveld ftaan op de Gelderfe Kaay by de Beursvoor 't Huys van den Heer Gofewyn Tips* 5 C "s <1^ Koopman in Glas, by wien ook by een gedeelte daar van uit de hand te Koop is. ij 2 o 3 g Op Donderdag den 3 April 1766, des avonds ten vyf «uren precyszal men ten Huyzc v,n Hendrik BagbCaflelein in'r Heeren Lo- j J3 5g2.§ 5 q gemrnt aan den Rtirgh binr.en Leyden,publik doen veilen cn verkooppn een ruim, hegt» (tók en extra wel doortimmerd HUYS en Er- S ad- a S y ve, voorzien ni', een fpatieufe Gang en verfcheidc zoo gebol'ecfde als bahange Kamers en Vertrekken Baande ende gelcegen binnen c i?- 2 t3 deze Sradop^enRhvn. tegensoverdeBJoemmarkt, uitkomende vmagteren met een ruime Plaats en Kamer, en nog een Woonliuy- r~i 0 O <3 5 T p 2 <5 DsT..D_. 1 V ,WV. VVM.-U» WA WBP 2 p r-*8 5 ten van Saxifche cn Japa-fchc POBCELYNENAlsmede eenigeMEUBILEN: alles daags voor de Verkooping te zien des mor* N ^fci g'gens van tien tot twaalf en des namiddags van drie tot vyf Muren. o 1 '3 D- Loofs, M. Blaupot» M. Popei, G. Rebel, A. Follé, F. J. Méliflen, A. Buys, A. dc L&nge en E. W. RietmryerMakelaar»zullen F a a op Maandag den 7 April i"65, 's namiddags ten 3 uuren, te Amfterdam in 'tOudczyds Heeren Logement, verkoopen een liquide party CBLIGATlEN.als stenComrt. Amderdam, zamen in Kapitaal/10720; j 1 dito ren Compt.'s Hage, in Kapitaal/13300; 23 kleine Frys ObligatienttitdeHollandfeLoteryvan 1711,1" iaën 1713in Kapitaal/soo; 1 groote Prys- Obligatie uitde Letery van 1711, M groot/500; 22 Gecontinueerde k'einePi-ys-Obligation, uirdelotery van 1712 en 1713 ten laftenvan de Generaliteitin Kapitaal 2 3 w 3 "n 3 5 ^j/^400 4 Óbligatien ten lafcen van dc O. I. Comp, ter Kamer Amflerdamgroot in Kapitaal Cour. ƒ7200<n een LOSRENTE- p g 3 g a 3 sz [7 BRIEF ten latten van de Thefaurie Ordinaris der Stad Amfterdam, groot ƒ1075. De Obligation, Bewyzcn Van Eigendom cnVcil- 5" 9 S a.S n w 3 Conditiën zullen vierdagen voor cn op de Verkoopdag, voormiddags, te zien zyn ten Compt. van den Notaris^. Ccym/ius op dcCin. ti "I S "J3 3 i> gel.'bywien ook de Trsnfporten zullen worden opgemaakt: de Notitien zyn by de gem. Makelaars te bekenten. K' 3 J 5 co 3 o 5 Te Ltyden by Joh. leMair zal op Donderdag den 10 April enddnvee volgende dagen verkogt worden dc nagelaate ÈTBLTOTIIEE- S 3 =,SS^gS^-5 KEN van wylen de Hejr H. J. BAALDE in zyn Leven J. U. Stnd. en J. VOOGHT Apothecar te Leyden befhande in fraaye Theolo- S* 5° gilcho, Regtsgel.Hiftor. cn Poètifchc BOEKENwaarvan de Catalogus alom verzonden is. I 3 5 i?t5;eo~3 S? Te Leyden by ^1. en J. Luchtmans ral op den 14 April en volgende dagen verkogt worden de nagelastene BIBLIOTHEEK van wy- n .Bi, eS W J, S? 3 o-S Ie- den Wel-Eerw. en zeer Geleerden HeerZ. J. STRESO, Predikant te Leyden. En op den 28 (.ito de nagelaatene B1BLIO-. '••fsri?' tn THEEK van wylen den Wel - Eerw. en zeer Geleerden Heer J. DE JONG H, Predikant te Leyden"Wnnr van de Catalogue bekomen J 35 n 3 g g «pj zyn tc Middelburg by GiHitfenTer Goes Huysmnn's Bofch/W/rrGroningen Spandatu Leeuwaarden CbalmótFranekcr Üdint, 0 u H*-lingen vender Plaats, Hirderwyk Mooytn, Deventer FritjeivykZutphen 'HoörnArnhem Motieman, Zwol -van Santen, Utrecht .V; 3 r 3 '1 W S A. 'Jan Paddenburgen verder in alle de Hollandfche Steden g n n N B pi a- 2 H 3 1 Ït w 3- 2 O D der aan den Waarderdyk, groot omtrent 32 Morgen No. 4 Een pany van 3 en 1 half Morgen WEYgAND, gcltcgen onder Rietveld, '3 tegen over de party No. i.cnNo.5. Een TUYN, TUYN HUYS cnÉrvc aan SiadsCingcl, onder den Ambagte vac Cool, even buiten j 5 2 X3 3 Rotterdam: breeder by de aangeflagen Ei-jrtten gemeld en nader onderrigt by de gemelde Makelaar. Tot Morgen en abfolut niet langer is nog voor 4 Gl. 6.Stuivers en na die tyd voor 5GI. 5 Stuivers by alle Eoekvcrkoopers te bekomen i 3 5-» 2 DE ENGELSCHE PHILOSOOPH of Hi flor ie van de Heer Cleveland, 3 Deelcti met Plasten. >to Z?i2,, - - - - ,.~- a 2 Si? n n. 3 3 n w"o. Op verzoek van Boekverkooperen, als ook wegens 't bellotcn Water'zyn de PADDENBURGEN te Utrecht en MOELEMAN te c 3 oï* 2 n,a.Sj5'n Arnhem gcrefolveerd den T\d der inlchryvinge op alom beroemde ICerk v=n MOSHE1M ZEDENLEER der 11. Schrift, in Ousrto, l-rt rn -a ITJ J'1GL„IJ. r». .7—r. 11 t_: Werk van STAP?ER tVefarltggéndi cr vTcr ^Oügcieertwefa, m gruuc ovu.o uccicb, ioi y kjuiuch^ aa ucn gcuciuen x ya acr jntctKening tz;2lve nooit minder als 12. Gulden Ver- 5? o-'* 3 P o o'r-S'S kogty zyn dezelve gertfolveerd uit aanmerkinge van het klein geul ,'t welk 'er nog overig is't Zalven m den laatfcen Maart f fdet Ef." viindcr af te leveren ah tot 14 Gulden Compleetcn het ede, 3de, 4de, 5de en 6de Deel tot/28ioder Deel zoo lang *er aparte Deelen S 3 J rtZyo* Nog hebben dezelve Verzonden J. STAPFERN«<z/yr//è/i« Godgeleerdheid met een Voorreden van A. DE STOPPELAAR, groot Oftavo, ifte Deel. g. Te LEYDEN by P. VAN DER EYK is gedrukt en alom verzonden ANTONIt DE HAEN Part dscima Rationis Medendi in Nofoco y 3 a vermeerderd in groot Octavo Je ij- g*r ^'-"3 rf< Te Rotterdam by de Compagnie Boekverkoopers zynnogeenigePORTRAITTEN der zes Stadhouders te bekomen, "ah zyne •§i5^3J'"I^re3 q™ Doorl. Hoogheid Prins Willem den Eerden af tstzyncDoorl. Hoogheid Prins Willem den Vierden zoo in die Smaak e:i Fn maat als g. ia,?13 o het Portrait van zyne Doorl. Hoogheid den Erf-Stadhouder Willem den Vyfden wor<l nitgegeevcn bvP. Meyer. Bock! andelaar te 7L,<: g* i» i J"Q b Amfterd-.malle zeer uitvoerig in't Koper gebrsgt door den beroemden Graveerder Piet er Tirvje, goede AfJrukfels. 3 2 rC s 3. 3 5 S* By P. VAN THOL in de Veeneftraaten J. A. BOU^INK.0*1 de Plaatsin 's Hagcis g'-drtda en in de mefle Steden rebel-omen 3 T 3 £.a - 0.2* Korte Kerk Reden hy gele egenheid der plegtige aanvaardinge van V Erf Stadhouderlyk bcfhiur over de fWeenigdc Nederlanden, c. &c. Stc. K n g b door den DOORLÜGT1GSTEN VORST EN HEERE WILLEM DEN VYFDEN, in's Piinfon t'-fer-woordigheid tn R. Oioote Kerk 5 o" 3 S* n 2! 3^ voor Gemeente van 's Hage nitgeforooken, den 9den van Lentemaand's Jan s 1766door J 'ANNES VAN SPAAN, Dieniar van ?Ho "ïto 2 (w4* 3 het Heilig Evangeli aldaar4to.a 6 Stuivers. Dezelve zvn door de Drukkers dezi s onderteekend. f a rl .1 K - ------- - en verder ter uitlokking en bellier van waare Heilbegeerige en Jezua zoekende Zielen, dt?, door onktnde var> lie* F.u*ngel u" rhder het Ongeloof als befloten zitten; en teffens ook ter ontdekkingc van Onbekeer4en door Ihndrik van Lisin 4*0 de l'.ys s/2io- Te Leydea by ANTHONY og KLOPl'ÜK op de IJieerfcftrauc. Oc-ii 28 INisar: 17(16 i e ucyacn oy cvex 1 ricey 01 1 00 ''^1'"'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2