LEYDSE a 3= -i 04 A". I?**; N". 38 ■•S Sz 8« s.s.g-e'S t) i»s«S c e4 21 A! ®-5 ïfc •"SLSS Sffi 5 *3 3 Q? R 2.<® S ««U w .c J? e JÖ o '6s g hrtx*-^ ty 'c a V"JÉ2 erC^ SMS.?? Vrydagfe' Courant» J; o w nwc v 8 SS ..8 »S'-9 S «S ïeiS-S b£* !ÏsaS'u"^ Sfi-ap GROO T-B RIT T A N NIE N. LONDEN den 21 Maart. Dingsdag hebben de Gemeentens dc Bill om nieuwe Impolten op deAppel- en Peeren-Dran- ken in plaats van de oude te leggen, voor de derde maal geleezen en met 145 tegen 48 Stemmen gepaffeerdWaar op 't Huis den Koning by ADRES heeft verzogt,dat zyneMajt. aan *t zelve wil doen overhandigen, voor zoo verre zulks docnlykis, een Befchryving van de tegenwoordige Gefteldheid der Commer- ciften Manufaftuuren,die in desKonings Americaanfc Colonicn ge- veftigd zynen wel uit de Regifters en Papieren die de Com mis. fa riffen van de Commercie en Volkplantingen in handen hebben. Eergifter hebbende Gemeentensde Bill om 1800,000P. St. by Excbecquer-Billetten op te neemen, en een Bill om zoodaanige fchadeloos te (tellen dewelke zig in AMERICA van ongefiempeld Papier of Parkement bediend hebben, voor de eerfte maal gelee, zes. De Kooplieden van deze Stad, welke in den AmtrUaanfen Handel belang hebben zyn bezig met het Opftel van een Adres waarby zy den Koning zuilen dank zeggendat zyne Majt. de Bill nopens dc herroeping der Stempel AHc heeft gelieven goed te keu ren Ook hebben dezelveten einde het Credit der Americaanen beter te handhaavenhet beflait genoomenom aan dezelve een laager Termyn tot de Rcmifen in contant Geld intewilligen en hen teffens te verzeekerendat hunne Commifficn dit niet tegen- ftaande naauwkeurig alhier zullen worden uitgevoerd. Gifter heeft de Bank van Engeland in een geaeraale Vergade. ring verklaard dat het Divident voor het half Jaart welk den 5 April verfchynen en den 10dito betaalbaar weezen zalin 2 en 1 hfc'f per Cent zal beftsan. Gifter hebben de Gemeentens de Bill om 1800,000 P. St. te ne- götieeren voor de tweede keer geleezen. Toen in de voorleede Week in het Huis der Lords het Voorftel gëdaan is om de Bill nopens de Herroeping der Stempel-ASe in A- merica te paifeerenis door zoodaanige Lords die zig met veel hevigheid daartegen hebben aangekant,een formeel Proteftge daan, waarin zy de redenen van hunne tegenkanting aantoonen en vervolgens verklaaren Dat deze Herroeping niet alleen vange- volg zal kunnen zyn, maar ook zouw kunnen uitgeduid worden als een voorbeeld van eenftilzwygcndeRcnuntiarie op de Reg- ten van dc Kroon en hetParlementvan Groot Brittannienom de Volkplantingen tc tauxceren &c. Den 14 dezer Maand is een Courier met zeer gewigtige Depê ches aan den Ridder Yorke afgevaardigd, uit kragte van dewelke Zyne Excellentie belaft is, om aan Zyne Hoogheid den Ptins Erf stadhouder Brieven van Rccredentie als mede een Brief van Ge- lükwenfcbfng van denKonicg over de Komfteen Inftallatie van ZyneDoorl. Hoogheid tot het Sta dhonderfchap te overhandigen. Het Schip de drie Gebroeders, Kapt. Roelofs van Vïendam van Campveer na Bilbao gaande, is op Goodwinfanöen het Schip the Elifabeth, Kapt. Montgomeryvan de Granades Ba Pifcataqua moetende, op de Kuft van America verongelukt, maar het Volk van beide geborgen. Óp de Theems zyn gearriveerd de Kapts. Mays uit Holland, Bipneer uit Friesjand enz. Heden zyn de Aétien van de Z. Z. Comp. 103 en 3 vierdedito Annuit. 88 en 5 agtfte a 1 halfa 3 vierde agagtfte. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 26 Maart. Met de ordinaire Brieven van Lisbon in dato 25 Febr. heeft men dat toen reeds op dc Rivier de Taag waren aangeland w/, Schepen van de Vloot van Rui de Ja neiro, zoo als ook een Portugees Ooft-Indifeh Schip, en dat de ove rige vyftlen Schenen ook voor dc Taag genaderd waren Daaren boven ziet ir.cn Brieven over Engeland van Lisbonin dato cerften Maart, waarin gemeld word, datdegeheele Vloot van Rio de Ja neiro behouden op de Taag was aangekomen, *t welk geconfir meerd word door Brieven dewelke het Hollands Oorlogfchip WESTERSTELLINGWERF, Kapt. Martinus Winder, het geen gifter in Teflel gearriveerd en den 4 Maart van Lisbon voorn, in Zee geftooken is, van daar heeft medegebragt. Ir. de jongfte Brieven van Bergen word gezegtdat daaromtrent en bevoorcns op dc Engelfche Kuft geftrand was het Schip van Jens Dwcrhagenvan St. Marten derwaards beftemd fcc. Met de jongfte Brieven van Calais heeft men de onaangenaame tyding dat het reeds voorheen gein. daar omtrent geftrandcHol- landfe Oorlogfchip DE DOLPHYN, na dat men in den beginne Z.eer veel hoop gehad en ook reeds begonnen had 0111 het zelve van Strand te arbeidendoorden Storm tuflchenden i3 en 19 dezer wederom zoo zwaar op het Strand had geftooten dat het zelve ge heel wegmaar de Lading volkomen gefalveerd was. Door den gem. Storm was by Duinkerken geftrand het Schip van Piet. de Vries, van hier derw«ards beftemdhet Schip zouw,. zoomen vreesde, niet kunnen gered worden, maar het Volk was gefdvcdrd, cn men was ook bezig om dc Lading te bergen Scc. 's ORAVENHAGE den 27 Maart. De Hanoverfe Gezant Baron Sporke heeft met Hun Hoog Mog. Prefident gebefogneerd. Ter Vergaderinge van Hun Hoog-Mog. heeft de HeerenMr. Andreas van der Sluys den Eed afgclegt om wegens deze Provin cie iu 't Collegie ter Admiraliteit op de M:as Zitting te neemen. Nadien ontdekt is, dat in het ftellenUergroor* PROMOTIE verfcheide misflagenzyn ingefloopen, is goedgevonden de on- derftaandc egte en accuraate LY'ST daar van mede te deelen. ZYNE HOOGHEID de Heer Prins Erf-Stadhouder heeft de volgende Promotie gedaan en aangefteld Tot COLONELS by de Armée van der StaatTheodorus Timmer- men Lt. Col. by 'tReg. Gardes te paardDieterich Willem van TcrfcbuurLt. Col. en Mij. by 'tReg. .Gardes Drig.Vincent Gujhiaf, Grave wtn ifonipefcbLt. Co}, by de Gardes Drag.Al bert Nicolaas,BaronSnotkaertvanSchomburgLt. Col. in'tReg. Gardes tc paard IV. II. Baron van IVaffenaarLt Col. in 't Reg. Gardes Drag.David Rudolph Cb ar bonnierLr. Col. ,'.'n Plempt Tobias van ïddekingt eft David Confiantyn du Tour, Mcjs. by't Rtg, van den Lt. Gen. BuysDe Lts.'Col. Frans Bartholdi en F. Baron van Keversbergde Lts. Col. onder 'tReg. Holl. Gardes te voet Albert Nicolaes van Acrjfen-Bcyercn van Hogerlieyde; Frederik Unico J van Monjlcr IVtllcm Bcntinck en Johan Adolph Bachman, de Lts. i Col. onder 't Reg. Zwitzerfche Gardes; Ifaac Bedaulx-, Louis i Martini de BourgtodJohannes Rudolph SturlerFriderich Louïs j JfefsGeorg Poller de Vernand en Jerome Lerber de Lts. Col. by i het tw. Bat. van LindmanAlbert Steiguer en C. A. B. vaii liam- merfteinde Lts. Col. onder 'tReg. van zyn Vörfll. Doorlt. den Prins van Baden-Durlach, Francifcits Crthiere en IVetfe Julius van Burmanic den Lt. Col. onder het tw. Bat. van ViilegasLodcwyk CarelRuhle; den Lt. Col. van het tw. Bat. van CTonftrom ,L.E. C.van Raesfelt-r den Lt. Col. van 'u'crfte Bat. van Rechtcrcn JF. dc Dompieres dc JOncquicrcsden Lr. Col. van het tw. Bat. van SmiiïhQit, Henry deTbiery de Lts. Col. van 't eerfte en twee de Bat. van het Rog. van zyn Vorftl. Doorl. den Heere Col. Prins van Naffau-WeilburgFrederik Maximiliaan van Binnenthal en H. IV. Tyden ande Lts. Col. van 't Corps Mineurs v.»n Breda, Ni colaes Hougardy en Jean de Lageden Lt. Col. enGroot-Majór vanCoeveiden Fredrikvan Jcnsfcnden Lt. Col. van'tv'erde Bar. Oranje-Naflau, F. IV. van Vogeljong; den Lt.Cól. onder het Reg. Zwitzers van SchmidtOtto de Siiarz j den Lt. Col. by het tw. Bar. van d'EnvieCornell's van Gb'ecl van Spanbroek,; den Lc. Col. by het tw. Bat. van Evertfen Francifcus Arnoldus Domisen de gepcnlion. Lts. Col. A. Hardy,Cafar de Pepin en Charles Lullin. Tot LIEUTENANT-COLONELS by de Armie van den Staat Zeger Eufebius, Baron van Hambroek Ritm. onder de twee laitfte Efq.Cavall. van den Lt. Gen. BuysGerritlVillem Backus, Ritm. onder het Reg. van denLt. Gen.deFamars den uitgevallenen Ritm. vanhetReg. vanden Gen. van CannênhergJ. H. Vtnck; den Ritm. onder de twee ifteEfq van't bovengem. Reg. van den Gen. van CannenbergP. A. Godin; den Major van hettw. Ba'. Oranje-Gelderland, Jan van Niel; den Kapt. in *t eerfte Bat. van den Generaal-Major Baron vanCronftrotnArnoldus dc Bock en den Kapt. onder 't Reg. Schotten van Majoribanks R. Turnbuil. TotBrigadier efFe&if onder zyne Iloogh. Efquadrbn Gar.les du Corpsgeleid wordende by Z. F. D. den Heer Veldmaatfchalk Hertog L. van Brunswyk in plaats van den hier na ie melden tot Ritm. geavancerden Brigadier vaaTuylvanSerooskerken den Btigad. fupernnmerair?-N. Patras Inzync-Hoogh. Reg.Cav. Orange Vriesland tot Col. Comm van dc twee illc Éfq. (in plaats van den tot Gen.Maj. gepromov. Col. Comm. Rengers) den Maj. PIt Boulangtren in deszclfs plaats tot Major den Ritm. F. van CammingaIn de twee EfqCafabiuiers zyner Hoogh. R eg. Cav-. Orange Vriesland tot Col. Comm. fin plaats van den tot Gen.M»j gepromov. Col. Comm. van der Duflen) den Major A. Levin van Pabji cn in deszelfs plaats totMaj. dea Ritm. a la fuite P.Meerman In het R'-g. Cav. van den Gen. vati Csunenburg -tot Col. by dat Reg. den Maj. L.de Cafembroot,en in deszclfslaats tot M.j. den Ritm. li. VerplocgTot Ritm. van een Co.* onder de twee eer fte Efq. van den Gen. Major van Thuyl van S'erooskcrken die op deszelfs verzoek als Ritra. van dc voorfz.Éfq. is gedimixteerd.dc» Brigadier onder Z. H. Efq. Gardes du Corps F. C. 11 TpuylvanSe- rooskerkenTot Ritm. van een Comp. onder dc twee eerfte Efq. (ia plaats van den op deszelfs verzoek gedimitteerden Lt. Col. tt tulair en Ritm. cff.ftif P. A. Godin) dengepenfian. Cornet Af. j. S'tngendonbTot Ritm. van een Comp. onder dc gem. Efq(in plaats van den bovengem. Gen.die op zyn verzoek indiequalt- teit van Ritm. van de voorfz. Comp. is gedimiiteerd) den Lieut, onder die Efq. J. A. delfendoom d R'.ois van 'CarnenburgTot Ritm. by de twee laatfteEfq. den Kapt. Lt. onder dezelve Efq. J. van Eek van Panthaleon Tot Lt. by de twee laatfte Efq. den Sous - Lt. O. T. Tulleken TotLt. in de Comp. van den Col. de Cafembroot, onder de tweê eerfte Efq. (in plaats van den gem. geav. Lt. de Ifendoorn h Blois van Cannenburg) den op Sous - Lt. Traftem. dienenden Lt. C, J. van den Bergh en in deszelfs plaats tot Cornet by remplacement in de Comp. van dehRitm Singen- donk, onder de twee eerfte Efq denge enfion. CoinetC. Augujl Tot Cornet by de twee laatfte Efq. den Cadet GVermeulen In het Regiment Cavallaryvan den Lieutenant Generaal Buys tot Col. den Maj. H. Reynflen in deszelfs plaats tot Maj. den uit- ge valleii Ritm. van de twee eerfte Efq. IV. SiegersTot Lt. in de Lyf-Comp. (in plaats yao den overleeden Lt. Jongemaets, den Lt. titulair en Sous - Lt. effect fff. P. DikbetzTot Cornet by rem placement in de Comp. van den Colonel titulair en Ritm. effeftif du Tour (in plaats van den Sous - Lt. H. van Majfauwelke in die qualiteit is overgegaan in de Comp. van den Col. Comm. Reynft) den Geoenfioneerden Cornet J. Meyer. In 't Reg. Cav. van den Lt. Gen. Graave vanRechteren tot Gol. by't zalve den Major ff. G. van der HoopTot Cornet titulair by de twee eerfte Efq. Jen Cadet F. L. Graave van RecbterenIn 't Reg. Cav. van deu Lt. Gen. de Famars tot Col. Om.ii. (in rlaats v »n de tot Gen. Majors g»prom<w. L'. Colonels de Kip en Hale- wyn van Werwe) Z. F. D. H. den H.'erMaj. W. Prins van Hefle'i- Philipsthalen in deszelfs plaats tot Maj. by't zelve de.i Ritm. J. lt. van Nyvwhsim ToiPiqueurin ft zelve in plaats va d n op zy» verzoek gedimitteerden Piq near L. II iff a in) den Ca Jet in zyn Hoqgh. Reg. Gardas te paardF J. Timmermans. Ia het Reg. Cav van den Lt. Gen. van Jcr Bcke tot Co':,Comm. (in plaats van den tot G:n. Maj..gepromov. Col. itavcniff: Pous) den Maj J. Ameysen in dos'elfs plaats totMaj bv 'tzelve den Ritm. titulair tV.ll.vanSonsbcekIn zyn Hough K Gsrdes Dragonders tot Col. Comm. van 't zei' e (in plaats van den tpt Ge ner .*1 Maj. gepromov. Col. Robbcrtfen) den Lt-CMoncIAf. 'Sey. tiers, en in deszelfs plaats rot Lt. Col. dén Ivlaji II van Kretfchmar, en in plaats van den laitftgera. tot Major met Rang an Col. drn Kapt. IV.van VtrfchwrIn Bet Keg Prag. vin deu Get.; M j. Baron vanJAitfourth tot Lt. op Vcdi Triftetnetit n de Com .V:n den Lt. Col. 11. en Kapt. effeétfvan II 'the (ie laats Van den op deszelfs* crzoek gedimitt. Lt. P. H. H -'lendael) denLt. onder 't Reg. Zwitfers van den Col.May L di Meflral Het Vervolg hut na. -- "•^1 s&.g è.9I'S .0 5 a» t> S BSvu slü p.P -2< S# C r1* w «2 S s 5 «3 S sb^-PJJp'2^5^ QJ ft) «55 - yi S s s «"H S-g aea litgï-S skills fi.CU o <3 «D B 'S -s-,« r.Bi<iN u g .r s c o i2 2^ S-g 5 £^>7 «ja s^g,i 5 ..sS"0 =o,«> O g s g J 5 f) s SH?|«^E-3WÊ-5-Sg i2S|3|O^l-c'||4 £>5 t'6 co ^3: - j -g-i s as a H a CL CN KA (-a w t-li'-l *3 '5 oïS •sJB'or" g.sJ trHiaO.g o 17. B - "O'S, a-N 351 2 Së.o c B j r -5 -SP- X 3 S.,% •■cl, a cu1:- bO - ty v— a, c« H''5W dj "2 rt.a rr *0 Vt l_ 0) O CJ - O g O B J S S nui,;' >^■5 MS" c a O CO *- n a m ja D 'Jr? w GT5 cn ,i <v o-S a-S a A 2' Un-i.c - >/Jl? V fe O ."f .h el flj »H S O el o T3 Ps c-i V. QJt B '3 i '8-- 2. Cl, 0A O c g fti ^3 a buO w cc a <p 40 ^3 OJO a 'n S §-§| ^2 C w. Ui r w cr. O SjOS 0 Q èïi 8 g 0>7 pp* ft) <L» P iu j- 5; 45^ i» u <t> <u tdO Ctf i— e'. O O. "2 5 5 ts c s> S n B D - ri s c--j u u 3 N 2 ua 1 r.. cq; PO o S3 s «c2 N «ai cj C a ■jgrf w a.2 cS« W QJ C-j qj o» a nJ ft» "3 AA CJ fZ, C 11 f - <-3S§ w o o «x ft) tv-, so - VJ c <0 C y *r3 XI O 0) P o t. o a A O&i S,*ê w o S O O a S 2 a c R '2 5 J> ti o c S n 2. eö r-M tvOV" aj ^^tS ïs.-i'xu^ - r0! gosS.Vc:>3 I 2"§ s B 2 0 O® c X cj u, 2 S - sI»j 2 o si 3 5 ">*3 ftj c Sidi VI g c CJ i- c ZviZ tf Cj Oi-i> <t3.«w toss's t P'r v. 3 tti 2 u -o 2 3 0*3 c - B g 2 O M O o Pe l-j O 5» s UD LO "t: 3i a t£ï CU S O Ut fl M ft> Ut P U, P OX o g O a j S3 U o tfi c-j O cj a c U b- 5 O rt pt ».N3 10 40 ft) 5^ Pd c U. N O ft) CJ i O p u S n JJ W «-£1^2 F LUI- - im i-J ft) *J a -w v o» w ca ft) 'rZ lTkJ ft) JO V J.5 Ri'jz S.55 k ft. P!> 5 1-1 P o J2 <J r* ^|C X L -r 7t .0 a.5üEU 2 «2 v n: 11 E C- ta c ^3 ^ni 11 "5 cc- fcooJS t» a L sc^j k g. .£- ?4 b.S S h*~'3>o S 5 g -5 IJ J 5 3 5. Jia a gig sé w 3 *4 t> m S - u c: S'tiT ii i si t&'Ê. Q G- ;_J •- TJ OCT. S- 5, *0 a 4» 'o s «o c., Z ti *2^ Pn.o si -ê s «2 c *- fj o o-t n tfl 1 V *C e-«A C Np. e vcü :5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1