17Ü. LEYDSE WoensdagfeCouran't. 11 iitit •ff §5S&3 t-l-s |S 5 |'l ■ariN sH-aJI-S T R K Y E N. P 0 O L E N. DUYLsLAND en ss&grenzende Rtkkw. V R A N K R Y K. m mm ÉM KONSTANTINOPOLBN den isFebruary. De Ramafan of Vaften - tyd oer Turken is d a 8 dezer Maand begon nen en zal als iia gewoonte vier Weeken dauren. Den 2 dezer is in een Dorp, omtrent het Kanaal cn niet verre Vin deze Hoofiftad leggende, wederom bran J ontdaanendaar doorveelfchr.de veroorzaakt. DeHeer Alcxaudrowtzgedefigneerde Minifter van denKo- T.- ni,.g cn Je Repubuk v an Poolen by de Port:is hier nog niet aan- put eer den dc Baron van Wkflcnaat ra de Heer Cau die gesalfeer gekomen; Maar gifter is de Heer Coro, Lyf-Medicus van den Sal- i A: Zaturdag avond alhier zyn gearriveerd en in het Logement d fen a Be de Voordeolen, die de Academie geeifcht heeftgelyk als vereenigd zyn, zal worden toegeweezen NEDERLANDEN. AMSTER.DAM.den 24Maart. Heden bebben.de. Ed Hceren Bewindhebbercn tf'-i Geoftrojeerdc Weft-lndifché Compagnie ter "g_ C Kamers van Tienen met hunne gcneraale Vergadering ter Prc'fi <q 50 diaale Kamer alhier een begin gemaakt, waarby de HeerenGeJe lien. Men verneemtdat de Baron de St. tan, van zyne Reisdie hy na verfchtido Kcningryken en Provin- c,cn in Europa heeft gedaan, alhier terug gekomen. ZcJert myn voorigen hoard men van de befmettelyke Ziekte niet meer fpreeken. 1 i T A FLOR ENCE den 5 Maart JJtülle, d e dezer dagen van Romen alhier is terug gekomendoor den Pias belaft isom dc zweevendc Vcrfchillen tuifchcn dit Hof t.iZ nell. ie vereffenen Van den anderen kant word verzeekerd dat Je Paus aan denKcyzer by Miffivc zyn misnoegen heeft te kennen gegeever. over het Ediét, 't welk onlangste MANTUA is gepubliceerd, a waarby bevoolcn isdat alle de vafte Goede- renwelke de Geejlelyke Gen:cenfchappen ia hst Hertogdom MANTUA bezittenverkegt zuilen worden. De Kejzer, die zynePrettijfic op de Som-men dewelke by het Sierfvai van zvnen Heer Vader Francifcus 1. in het Trefor van het Groot-Hertogdom Tosksancn waren op<7oc,oco Ecus heeft be paald, heeti. aan den tegenwoordigcn Groot Hertog de edelmoedi ge aanbieding gedaanom aan Hem gecuureude zyn Leven een jaarlykfe Rente, gercekenu op den voet var. vyf per Cent, van Je gem, Soniaiete betaalen, welke Aanb.oding degeni. Groot-Her tog ten eerden geacceptecid ke&ft. Voor 'toverige is teaopzigre vsn de tweede Pretenfie van zyne Keyzeilyke Majf. op de Allodia- It Goederen van het Huis de MEDICI.?, nog niets beilift. Vaa Livórue word. gemeld bat dc zieutve BEY van Algiers het Vredcs 'l'raftaa:heeftvernieuy/d,*t wAcdoorzynen Voorzaat Aly Packa en de Repubiik Vertalen geiWcn is. WARSCHAU den 9M.£art. In de vooiIecdeWeek heeft het Hof een Courier na Ru,a gezonden, om aldaai den Vorft van Holftein- Bcck op te wagtea,Je ^elke eevttdoags aihier zal aankomen, en ge- duarsnde zyn verbjyf in deze St.'.J u;t deTreforie van de Kroot; koiftc'oos r.d gehryaden worden. Dmgsdag is by Woik een üv.eü 'fcet het Pnlool Voorgevallen tufte?,en dm Rroeus-On Jer-Truch- fes, Ridder /an de drie (Jrdtsdea i'Fitten ArendStagiflaus en St.Ar.na, G /aaf Branitzky, en den Ven-tiaanicn Edelman di CaJ'a nuova; Deze laatüjjea:. hoeft een ligtc Kwetfuui aan de Buik en- een Won.de in de linker hand gekreegen De Graaf firanitzky wierd daar het Lyf gefchoorc», maar leeft nogrcrwy! de lieer di Cafanuova zyne Veiligheid in het Rlooller van de Reform;;ten ge zeg;'nee ft. DANTZIG den 12 Maart. Den 8 dézer, zynde de dag der mecr- derjaarigheid en aanvaarding dar hoogc Waai digheeden van zyne Daorlugtigc Hoogheid den Prins van Uranje cn Naffau Erf Stad houder der Vereenigde Nederlanden &e.. &c. &c.heeft 4e al hier geaccrediteerde HoIlandfeRefidehr, de Heer Hendrik Soer- mnseen zeer maraifik Feftyn gegecven aan alle buitenlandfe Minirters, die van üeMagiftraat cn de voornaam e Kooplieden, onder een voortrrjfelyk Muzik en zeer fraave Illuminatie op een Sccllagie voor zyn Hotel met dekefti aarfte Ornaiuenicnonder welke uitmuöHcden de Wapens v.-.n Haar HoogMogendebene- j vens liet Pou'rtrzit van zyne Doorl. Hoogheid levens grootte zoo I tlsook dat van dsnVeldmaarfchalk Hertog van Brunswyk Wolf. feubtutel &c. &c. WEF,NENden 12Maart. Den 9 van deaanftaandeMaandzai toStjluslioff het Huwclyk van de AARTSHERTOGIN Maria Cjriftitia ,ndenPRiNS Albertus van SAXEN door den Prins Bis- Yohop van Regetisburg cn Frt-.lingen,Broeder van den gem. Prins, ingezeegend en voltrokken worden, weshalven men aldaar zeer grnote toebereidfelen tot den Ontfangll van het Hof en de verdeie Bruilofts Gaften maakt. Ooder verfcheide Generaals en andere Heeren die zcdert cenb ge dagen alhier zyn aangekomen, bevinden zig de Velamiancnalk Nadasdy, de Generaal Baion van Laudon de Aartsbiifchop van j Praagen de regeerendc Graaf van Reufs en Plaut-a. De Graaf van Bethiein.Grootmcefter van het Huis der hooggem. I Aartshertogin Maria Cbrijlina is byna ten eeneinaal van zyne i laatfte Ziekte herftcld. PARYS den ar Maart, Zcdert dat het Parlement van Bretegrle des Koning-; RD. CT noyens de Vernietig-ng van de Sociëteit der jESUJTEN letterlyk heef: geregiftreerdbeeft dc B:ilcbor van kennes reeds meer dan dertig Leden van die Sociëteit in zyn Stift feplaatft, zoo dat men befluitdat de Provincie Bretagne by vervolg van tyd voor dc Jcfuitenwelke byna door alle dc Parle menten uit hun Vaderland verbannen zyc, tot Schuilplaats dienen 2al. Vermits de Koninglyke Academie der Weeterrfchappcn voor «enige Maanden by een Programma een Pimie heeft beleufJ aan óen-Uitvinder van een LANTAARNdie liet me .ftc Lig; geeft, hebben verfcheide Konftenaais in deze Stad zeierteenigentyd ontelbasrefoorten van LANTAARNEN gemaaktdevelke m:a 't avonds enby nagt ziet branden; Er, nadien dc yt>-»rr. Acaueinio in'tkoït Uitfpraakzal doen,wie van de Uitvinders de P. xmie ver- diend heeftis me* ;n 't algemeen van gedagten dat d tzel-r aan een Heer Bturgetis de Ckateau blcncin wiens uitgevondc i>amaa- .SSJH .S PQ 1+ N ^3 rt f J Sff tfgjïf n At> oi,j« si z*,n a°i f gS'2 «u ag .O 0 ■s 02 o B .5 W3 bl2 <U K P B e s .So 6 S c s a a -S^-S'S -1-. tP XJ xs ,^5 to o 9 5o 2"fj c S r-v co ■3 bb w j-^Q Fl W O T3 Q.rCl fc „O el va M 1 cj M 13 LI c 23 n Sjf ta co 0 o 'c '2 r; O r- JU ^3 J* c PQ *s ïmi <J Z. co -^ «u Q CO rö 5«sle| o, "D f.® iTo" g 0 05 e .4 - W S, 0 3 SP»!:? (J r-3 - ij> 1-S Nï 4J «U 'gSc g fi -M O O - - S,jj> k «- e, 1- Star in de Nas hun intrek hebben geuooinenwegens c!e Generali teit effifteeren &c. Ondsr de Spaanfe Schepen dewelke volgens myn voorigen oor de Storm in dé Ba*y van Kadix tegen Strand gezet zynbevind zig een uitgaand en gctfoegzaam^crced leggend Regdter Schip ge- g-< g g »sgr a naamd el Nova F.fpagna, met óoooquintaalen Kwik Zlver, 12000 «sjS Vaten lirandcwyn&c. Te Kadix vooru. was gearriveerd A. N Groof van Mallagaen van daar vertrokken A. Klyn hervvaardj. 's GRAVENHAGE den 05 Maart. EcnigeBuirenlandfe Gezan ten zyn met den Baion d'AbiamgVryheer van Gieffenburg, pre- fideerende ter Vergaderinge van de Staaicu Generaal wegens dc Provincie Utrecht, in gef.rek geweeft. Men verftaat dat in de voorleede wcék, tuffchenWerkendapi en «tJ-gjit"3-! Harriinxveld isomgcflagcneenSchuytjcmetagtM-.nlchen', en q a«-§ dat vier van dezelve verdronken cn te rlardiuxveld voornoemd 15 n-J >,^5 - a ?-* r- a.# p - U» - t« cj 2 o2„< a o v! .5.,^1 w -o "n b "2 t C uc rï-'ü f? CL rH C3 f^> e> V-l 4-< a *-4 >- S x .2 O -2 'S3 - Cl t_ <L) c«j rr^ 2+ ■3 g-S I J a - S S g u E y c 0 DO 'U ,r c «Tgs cj 2, <-■ c CJ X~> yr3 5 t- S O >3 .y y a 'dj O vr «O cff !='<5 J O *■*- 6.3? V w-, fctf Cl - -fe :-c'wöj u c.| M,js è"3 ^0 >2 "(S O C rt w rr n --1 1 .1 t3 a' aangedreevenzyn. p ra g VERVOLG der militaire PP.OMOTiE door zyne Hoogheid deti 2 Prins Ert-Stadhouder gedaanwaai van het begin f» niyn voorigeri is medegedeeld. fJ TotCOL. CO MM. van 'tRcg. van den Gen. Major Ruyfch den Lt. Col. Gerard GodinTot LT. COL. by het t vecite Bat. yan dat 2 Reg. &tis$Aa\.Johan d'Avtrbatili: Tot LT. COL. by 'tee-rite Br;. den Maj .Adr. Pi it. I'aatsX 01 COL. by de Armee van dc-i» Staat oj den Lt. Coï. van '1 eeritc Bat. van 'c Rep. van oer. Prins van Nas- K fau- Wcilbtrrg Fred. Max. ■aan BicntntbalTot COL. y Je Ariudc S van denStaat dec Lt. Col; vaa hetrmeede Bat. van dat Reg. II IV. Tyderman Tot LT. COL. by't eerfte Bat. iu plaats van den gem. van Biencnthal den MajP.de la'Paux. Tot VEN'DR.in 'teerfte Bat van 'tRcg. MariniersVhn den Col. de Salve, in v e Comp. van den -t. ybourgh denCidet..d'e Vcye: ToiVENLR. in dc Conip. vandenKa;t.Meybauni, den Cadet onder het Reg. Hofiannfe Gardes te voer, G'rard Arcnt Bv- reel de ManngnauUTot VEN DR.. bv 'tgem. ïée Mar. uiers den Cadet Staan te: Tot COL COMM. van 't Reg. van den Lt. Gen. Majoribaaks (in plaats van den C Mackay.die tot Gen. Maj. is g:pr.,inovter-0 den Lt. 'Col. John Cuningbame; in des zeifsIaatstutZr. COL. deuMaj. Georg Braceen In pi» its vaa dien tot MA] .dea Kaet. George Gordon: Tot COL. by herzeg. Schotten van dei. Gen. Mzj G.o,dor.di.-n Lt. "ColCharles iid'-- kett: Tot LT. COL. by datiLcg. den Maj. Robert Buchanan: Tot A LT. COL. den Maj. Ham. Alexander: Tot COL by 'cRe;. Schot ten van den Col. Stuart den Lt. «Col. Ralph Dundas Tüt&APT. van een Comp. onder 'tgem. Reg., in laats vai wyicr, din Rap t. John lldkett, den Kapt. Comm. van de Griaadie. -Comp. Fraiif Piikington in dcszelfs plaats tot KAPT. COMM. on iet 'iccrtte Bat. den Licut. onder liet tweede Bat. Alex. Lcvitigjlon in phats van dien tot L lEL'T. iu de Comp. van den Ka .t- George Suther land, onder liet tweede Bat. den Sous Lieut, onder het eerfte Bat. Jt'ilL Miln,- cn'in deszefs phi's t„r VENDR. in dc Comp. van d_r. Kapt. Piikington ouder 't ceffte Bat. Ada:n Hay. |g| £u- c i 0 t- c 9 n 5 1] i O fl fl £i:>T <Z> O) O 5= - s :-£r. it.c ,S fl «a g.L -fi o y. F- ■- Ü-'S O ¥.3 .S55 -J-JJa E-3 .'j e, •3 11". r- 2 g-3'V r~ Mj e» W x f. 5 hl- - 2"S 5c u o td »—i r2w? c i fl o t> C fi D Sf Tot COL. by do Amide van den Staat den Lt. Col. onder ii'et "J J c |.S ■■MM o "2 Irfie.t I tweede Eat. van 't Reg. Zwitfeis van den Cel. Schmidt, Otto de SuarzTolMAJ. by Rag. CaVill. vsrt den Gen.vanCanuen- M bufg, in praats van den tot Col. geav. Maj. Cafembroodden Rit- meefter Hendr. Per-ploeg Tot LT. COL. by de Armé: van dea Staarden Uitgevaljen Ritm. van jat Reg. 'J.LI.VinkTctCOLÖ NEL.S van de CAVALI,. by de Année van den Staat de Lt. Cola. Fr. Bartholdi en F. Baron van ïtèverberg. Tor COLONELS by <ie Armee den Lt. Colonel by'tRcg. Cav. - van den Lt. Gen. BuysDav. Rud. 'Charbonnierden Lt. Col. by g 1nj1 m ..j vs-,....zBöoje s r* SU'anf 'iüi »i -3 a Ja t e.-. 'F *a aa S c e. rs .ft d P *0 ,aj O O J I, - f'c 'e fl i\ 2 O ji'o «y >-<-0 r.^3 fl ftC LA r f 3 .'-ëi k 3 r s O £fO CS z Ir. i. b? ó'SEg fe'. ^^•^5 sf.saj ------ - - 7-- 3 ;j «3 lioogftdeszclfs Regiment Gardes te paard, Thtod. TimmermanL° Sfp r s>3 es B Col. cn Ritm. van een Comp. onder ikiogftdesz. Reg. Gardes te paard Alb. Nic. Baron Snoeckaert van Schauburg den Lt. Col. eö Ritm, van een Corilp. onderd .tlb ,g. Alb. Nic. van Aerffen Bcyren van Hogerheidenden Lt; Colon, en Kapt. van een Comp. onder Hoógftdesz. Reg. Zwitzérfe Gard. fernthe Lcrber; den Lt. Col. en Kapt. Comm. ouder datRcg. George Palier dcVcrinund: dcnLt. Col. en Kapt. Conini. onder'tzelveReg. Ifaec BedaulxdcnLt. C'viou. en Kipt. an een Comp. onder liet Corps Mineurs Van den Gen. Majvan Breda NU. Éongardy; den Lr. Col. en Kapt. Com mand. on.Ier het gem. Reg. Zwitzcrfe Gardes tc voet 'joh. Adpjpb P Lanter iiesz; viertjeB>t. Oranje-Naifau 'F. IV. van Vogelfahg; Jen gepen- c fc 'ol" fioijccr.!, L'. Col. van de gelicentiecrde Com /.W t e'ife Jagei» - gfj Charles LuilindenLt. ColoB. cn Kapt. Van een Comp. oi-uer iiec 4! ".D ïaeergvm. Reg. Zwitzerle Gardes Fried. Louis Heft* dengepenl Lt.C 1. A Hardy; denLt. Col.j {.eta. Reg. Hul',. Grr les ie voet tred Col. en Kaf t. .4» e;:h Comp, on van den Lt. Gen. Everfieo, Frenf. amota, uomisen uaiui»-. ,fc tp Col. en Kapt. van een Com; oa-lcr hetCoruS Mineurs Van deb - >- Gen- Maj. van BredaJtart de Lage. ••c 2 o. fa s K in E o ta, ta c 5 fr. yr ra W v .5 a a Jg 'g .i> S 52.S; ti rj life! >«t3 3- vK c' ci 0 N! 0 g?,aj g Oc""?o 2 11 »5 f2 i2 3 E-?5y 5° 1 OJ t- V y JJ rj G jfy A V <>5 "t n f c -. S éT c - 't %0ê'M§ U «r4 t c f*i - fca>«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1