L E V D S E N" \Êfydagfe Courant» £2 £11 .Ml V R A N K R Y K. I *3 sii fj|&2 M S p J[/ v a 2 J'2 *3 5c >*£.e V U O Sr *- V c - "T S V C a a <U ,«.W v t/ H-i 'gt> O'" S? rt t* ji flj r" s T3 t r~ w -u E o U e rt r. S e JT3 C^y T>. O» w g X -2 O - *-..«> «3 o O O cj - r 1 P. B|Si-8 w *s, t? *C o C-X 2 H J..Ü O'S R nnvs der 7 Maart. Maandag ogtent omtrent half eif is de 18j& Koning buiten alleverwngting in het Parlement alhier ver- 5^ fchecnen, en na dat zyne Majt. had gezegtIk wil dat JL uit de Zitting van dezen dag geen gevolg getrokken zal 'loerden enk beeft de Koning zyn Antwoord op de Vertoogen van dat Gcregtshof aan den Graaf van Sr. Florentin overgegee ven en wyders gezegt: Ik hen bier gekomen om zelfs op alle uwe Vertoo rn *e antwoordenen bpvccl dat dén van UL. dit Antwoord voor- '%eze enz. Dit Antwoord is voornaameotlyk als volgd: Het geen in Myne Parlementen van pau en Ret,nes voorgevallen is, raakt Myne andere Parlementen nietIk heb ten opzigte van deze twee Hoven naar veteifch van Myn Gezag gehandeld, en ben niet verpligt daar omtrent aan ieraant rekenfehap te gee ven; Ook zouw Ik op zoo veele Vertoogen die aan My dieswegens ge daan zynniet behoeven te antwoordenindien derzelver onbe- hoorlyke Stylen vermeetele Stellingen My geen overtuiging ga ven van dc fchadelyke Gevolgen, dewelke uit het Syftema dat alk Myne Parlementen niet meer dari 'dén Parlement uitmaoken ont daan; Deze Eenheiddiementotsengrondregclveftigenen ter- zeiver tyd oefftnen wil, heb Ik reeds verbannen. Ik zal niet dulden,dat in Myn Ryk e<3P Maai fchappy geformeerd werde, die den natuurlyken Band van dezelfde algemeene Pligtcn In een Verboi.d van Weerfpannigheid zoiW verbafteren, of dat in de Monarchie oen ingebeeld Corps beftaa, 'twelk haare Harmo nie zouw kunnen verftooreh. De Magillratuur formeerd geen af gezonderd Corps nogte een byzondere Oi'tfe van de drie Ordes yanMynRyk; De Magiftraats-Perfoonen z*.n Myne Dienaarcn belaft om Myne weezentlyke Koninglyke Pli&£ waarteneemen cn aan Myne QnderdaanenRegt te doen wedewaaren. Ikken het gewigt van hunne DienftenDerhalven is het niet dan eene Ver zinning dat een Project gemaakt zouw zyn om de Magifti aaten te vernietigen, en te vooronderftellen, dat zy Vyandera by d:n Troon hebben. Huüdc Vyandendie in hun eigen Bnezöm zyndoen hen een Taal fpreekendie met hunne Grondregelen ftrydig is naamentlyk: Dat alle de Parlementen niet dan één en bet zelfde Corps't welk in veele Clajfen verdeeld isüitmaahen Dat dit onverdeelbaar Corps het IVeezen der Monarchie, is en aan deze tot oen Grondzuil diendDat dit Corps de Zetel en het Werktuig der Natie is Dat de Parlementen tefeus met dc Souveraine Magt in het vejiigen der Wetten medewerken enz. Door zulke fchadelyke Stellingen worden de Magiftraats-Per foonen verongelykt, hunne Inftellingverloogchend huif Belang verraaden en dewaare Grondwetten van den Staat ontkend, even ■als of het geoorloofd was te vergeetendat de Souveraine Magt in MynPerfoon alleen reftdeerd; dat Myne Hoven hun Weezen en Gezag van My alleen hebben dat de Veiheid van dit Gezag, het welk zy niet dan uit Myn «aam oeffenen altoos by My réfideerd cn dat het zelve nooit tegen My kan gebruikt worden dat aan My alleen de wetgevende Magt zouder afhankelykheid en zonder Verdeeling toekomtdatikde Opperde Bewaarder van de publi- ke Ruft bendat Myn Volk met My niet dan één isen dat de Regten en Belangen der Natie van dewelke men eén Corps, afge zonderd van den Monarch, maaken wil, coodzaakelyk met de My ne vereenigd zyn, en niet dan in Myue banden ruften. Ik vertrouw dat deDienaaien van Myne Geregts-Hoven nooit uit het oog znilen verliezen deze geheiligde en onveranderlyke Grondregelen, die in het Hart van ieder getrouw Onderdaan ge graveerd zyn. Hunne Vertoogen zullen altoos gunftig worded ontfangen, als dezelve met zoodaanige Befcheidenheid,diemet het Caraéter van den Magiftraat èii de Waarheid overeenkomt opgefteld zyn. Maar indien Myne Hoven (na dat Ik deze Vertoogen onderzogt en na volle Kennisneeming van de Zaak b"V Myne Wijle volhard heb) mogten blyven weigeren om zig daar aan te onderwerpen, in plaats van op uitdtukkelyk bevel het gewoone formulier te te- giftreeren om de pligt van hunne Gehoorzaamheid tc kennen te geevenen als zy de plegtiglyk geregiftreerde Wetten zouden durven vernietigen of Arrertcn van Verbod daartegen maaken en hunnen Dienft ftaaken of nederleggenZoude Ik My genood zaakt vinden als de Magt, die Ik van God heb gekreegen, te ge bruiken om Myn Volk voor de droevige Gevolgen van diergeiy- keOnderneemingente behoeden Ikzalaietgedoogendaticts bet rainfte tegen de Grondregelen, van dit Antwoord ondernoomen werde, èn vertrouw dat Ik de on derwcrping in Myn Parlement van Parys zal weder vinden,fchoon dezelve in de andere mogt worden verzaakt Myn Parlement moet nooit vergeeten dieGrondregelen te handbaaven,te meer om dat het Hof der Pairs aan de andere Hoven van Myn Ryk een Voorbeeld diend te geeven Vervolgens zeide de Koning: Deze Grondregelen moeten dié van aile Myne Onderdaancn zynlk zal niet dulden dat men daarvanafwykeW-tdeZaaken van Pau en Reunes betreft, zal Ik alles met Myne Autoriteit bandhaavea't geen op to Myn bevel aefchied is. En na dal zyne Majt. 'tegen den Grijper had gezegt[Breng My dë Minute v?.n het Arreft van deo 11 Fe- biuary"] en de Griffier dezelve aan denGrasf van St. Floren tin en deze aan den Koning overhandigd hadzeide Zyne Majt. Ik heb dit Arrcftin Mynen Raad vernietigd en bevoolcn om bet to doortefchrabben,en na het zelve aan den Griper terug ge- geeven te hebbengebruikte de Koning deze Uitdrukkingen Schrab deze Minute door en ichryf op de kant dat zuiks op m Myn bevel en in Myne tegenwoordigheid is gefchiedei» óndet- to tetken her. NEDERLANDEN. WACENINGEN den 8 Maart. Dezen Middag heeft de Ba ton Torek Vnrhecr van Roofendasl ,Burgcmeefter dezer Stad ter gelegenheid van de heugchlykc Verjaardag van Zyne Ho-jg- heiö oezen geliefden Heer El f-Stadhouder, en teflèns den Dag van dcszclfs aanvaarding der hoogc Regeering dezer Landenaan de Leden van Be Gemeente en Gecommitteerdens uit de Gilden en ËZ ï-o13 3 5 -> it Sel Schuttery dezer Stadten Huyze van de Wed. van Laar aio den S jn -5 Boom voor deze Stad een pragtige Maaltyd gegecven.zynde de fci tg "t|u| Dag tot laat in deq Avond met veel Vreugde doorgebragt, en het p-g -S Huis des A'jindszeerfraay geïllumineerd geweeft. 'M AMSTERDAM den ra Maart. Te Kadix is gearrivcerdhet Hol- 3 land* Oorlogfchip HET ZEEPAARD, Kapt. Maih'as Sloot, van "3 3 g «kg*! Gibraltarhet'ZweedfeOoft-IndifeCorap.SchipHEfSLOTVAN -Ro SïOKtlOLM, Kapt. CirelGuftaaf Eekenbcrgvan Gottenburgo Gudl. WasdcUe Sam. Niitle en Gid. Villcncuf van Philadelphia Corn. Brouwer van PalermoNic. Th.,Klyn van Lisbon Ilend. §*o Robinfon van Miryland R. Coiemanen Sam. Poly van jarmouth, Z g g-j.'fe Q -a fe;C=1 A. Palmot van Dublin, Th. Miclieifen vanLyan, R. Wilfonvan g a', Cork, Vitic. Cabclefovan Vigos ,'P. Reynaud van St. Lpcar, en g g H°Ë4:2 5S-S g AnthontoPugnalero van Maltha; envertrokkenC-G'.Luytjcshei- So o Q _g- .m 'S a 2 5 5 M tQ X X) r--r- O s r. éd VMgens Brieven van GENUA in dato 20 febr. was aldaar gearri- -a a"v c „o veerd het Hollands Oorlogfchip DE PHENlX Kart, Jan Arnoud Sal; "of"; f, '.S ;g 2 "3 Zoutman van MallagaHetzeivehadopdeRetszwrarWderge- 2 c s? had en zyn Steng veriooren, doch verders was alles in göedeh ftast. 3 -g u "oiuj! 2 Den iajan. was vanStbirna vertrokken j.L.Dckkerherwaards. 4'm °'3H a S Te Lisbon jiyn vandenatÖrHen 8Fet> akngekomeö T. Adams n'O'c g g g,'g -y en L. Duncan tiitVirginien J- PittsW. Greenway'J. Devalen Q j> Q 2 Thor». Calender van Phüariciphia J. Godfrey en Ei, Bowen uit NicirwEngeland, en J. Hafelwood van Maryland. W cz k t3 5SLV-s a g S c <ti r- E ^7 ,vi j» Joao Rite, beide om takruiflen, en 'tFransOorlogfchip/e Legere, c a d c Van Lisbon zyn vertrokken de Portugeefe öorlogfch'epen N. 'S. das Merits-, Kapt. Guilimo Roberts, èn St'Pedro S*. Jcao, Kapt. -J Kapt. Ie Chevalier deBrequevilte, nao--^ JP f, Den 23Eebr. Was van Port Louis vertrokken Andries de Wit na 0 s - - 0 •- Livorco. rO Séfci s s -5 S ji I O Te Marfeillelag zeilree Frans Bette herwaards-; éh te Havre dc -» Z "g o g 3 Grace F. Hanfettnsar Hamburg; en'teBiaye J. Berends herwaaids. ,X o Vj HJ 3 5 279 -ö N a -3 11 dCD OJ *V ,v ***0 7 JjJ O lü Cl f fen naar Hamburg; tn'te Biaye J. Berends herwaards. -g .go ïrs'gearrivcerdP. Muidèr van hier; rèSt. Ubes). fl 5 n rJ 8-ë liipr "TaarlV nir F.noi Jaiifl': rrRoitrdeaiix Tnii1reP.de -f' I' "i' o> Te Sevilién Wopkes van hier ,'laatft uit Engtiarid'; teBourdeauxJoukeP.de Haan van Port 4 Port ènte Brujge S. LonseuP. J. LeszyauBa- 5 S jonne; en vanBrugge was vertrokken J. SybraadsnaVrankiyk. tASS u - -- -gk - 1 (3 ,r- U "TC C> ta DeCARGAvanhet Engels Ob/l-Indlfch Compagnie-Schip THE EUTE, van Bengalen in Engeland gearriveerd, hellast in 80c Katoene Garen 18,900 ggruuweZydè 67,500 RWdbou,eu 675,000 g?Salpeter. Wyders onder anderen in 1*4,714 ftuksBaf taes ,3,514 ft. Bandanoes, 4379 ft. Chiti'en7,'608 CCdaes en 18a ft.gebloemde,3,155ft. Duriatfcnen 165ft. gebloemde, 2,250ft. Emmenies, 10,430 ft. Gutras en 1200 ft. lange4,537 ft- Httm- hums, 3,876ft. Mulmüls en 200ft. gebloemde 3,013 ft. Niilaes, 6,490 ft. Romals- Soot, 1,586 ft. BarnagOrc 284 ft. PullicM826 ft. Silk Lungee, 686 ft Sinnoes, 343 Shalb.-.fts, 636 ft. scerbands, 1,612ft. Seerbettees, 288 ft. Seerhaudcoutiaes 571 ft. Seerfuc. - -a kers, 135ft. Soofeys, 1,045 ft.Taffi, ties, 4,848 ft. Tanjeebs,4cöft- «ig ver'd, 1,196ft.Tersindsms,500ft.Flower'd, 505ft.Tepoys. S/J iT Jg-jè S o3? S rt rt .51 rs g O o a S «i C. -to, tV a 'o v. g "O Y <3 fl rt "l a 5 g c S S .j? ai ^"2 o S 2 2 -2 7S g I' O Flower'^ s!!l'3^i§2 ^71 Van ZEVENBEP.GEN omtrent drie mylen van Ercda heeft men nopens de bewufté Vreugde - bedryven die op den 8 Maart N w» *3 gehoudén zyn, dit volgende Berigt: OHu^bbo^F' Dat deln-enOpgezetenen', in vyf Coraphgnien gefchaard, 9"?. gH S 5' n onder huüne refptAive Heeren Officierendes namiddags ten -2 .2 't '2, drie uttren in de Wapenen waren, veTflierd met Orange - Cocar- g S, des en SjerpenDat dezelve opdc Markt vóór hetSradhuispa- "2^ «t j. c* c j~c ia c aid aar --ft~ -1 j -d i*. ti 2 u - enlaatftelyk'inet ftadig en onophqudelyk geroep van Vivat Drang, Vervólpéas fy waren de Heeren Van dëMagiftraat en Vrocdfchappen óp hun i '3 o 5 Ja S to Êd. Kamer by elkander tötóinfrent 7 iritren^oen dezelve in g §.2 o"S S Corps afkwamen en 'de.Stad door wandelden tot het bezigtigen tg ,.<g a,» van de llluminatien en Decoratien die alle zeer fraai en zinryk - waren wordende gevolgd doorbet vertoor.en en affteeken van t «^5 9j S jX'c veele kóftbaare Vuurwerken het ge'en tot in den ogtentftond gt -S S.'J K j^'S 5 continueerde; Zynde het een en 't ander fc#ó b'rillant enuitmun- Zg gf> oZ. 'a ïl-i» tend geweeft-, dat volgens getuigenis, niet minder van de 2 S jPwq 11 K'c VreemdelingeadanvandeInwoondenniétsfraajerenlaifter- "iyÏQ Ê-gob «i 11» a-H Q 1P-t :«J to ryker deor hen gezien is. oo -a - SCHIEDAM den 11 Maart. Alfchóon de Huizen gifter niet dan in de benedenfte Verdieping (om redenen volgens a Inhojtd der alhier gedaane PUBLICATIE bekend) zyn geillurtiL ,g g >e2oS^!5 7;ol ';X u ^1 neerd^eweeft, heeft een ieder nogtans alles zrtekea toe te brengen E -ü u Q orazVöeverfchnldigdeHoog-agtingvoordenPrins.Erf-Stadhau- ^2^* S der,en.3e Vreugde over dien gedenkwaar Jigen Dag te betuigen rr Dusisdelliuminatieby ecniegelyk naar evenredigheid van zyn s- vcrraogeii, buitengemeen fraai geweeftDe Stads-Gebouwen wa ren zeer civt lyk verligt, ea aan de Huizen yan,veele Heeieu van de Magiftraat *u Inwoon der* z4g men keurige Zinnebeelden cn De coratien AUe Branders-Molens waren geïllumineerd, ert pronk o a0 .a .v S'S'B^'ïf l'H'l - 5 g. SEK S i-Tlw 2 o "O .E C. 13 q> •S ■- P O a Se 8 -tb Ti s o tcnmetVlag<ensiiiWimpels,zooalsookdeSchepen,dieindeHs.- Jg aogj* 8 g 5 Vên eu aan hst Hoofd lagen, en waar varter zelfs eenige voor Rekc- -"2 a 'j c gg 5S hing van Particulieren gcilluminecrd wsieu. g - I n J o 1-6^, hingvanPartiqulierengcilluminecrdwaieD. - ,*s GR AVEl^HAGE den 13 Maart. Ije Staatèn van Hóllatld en a g a S "C Weft-Friesland zyn Elfter en heden vergaderd geweeft. 2|»|« 8 Giftel hebbes Dykgraaf cn iloogheeitlraaden van lkhyn- Delf- p- tf rJ ..1 g S wS enSchie- Land kis mede de OÖcierCn v«4 de Sqhutteryé deze: §5 Stede, aev°n°. de Kerken-Raaden def N'ederduitfcheWalfChe gg.* S«<t ËngeMche Ge>neentcahen Corps deCoraplimenteri van F.li- e»/z.*3 ciiitie by zyr.e Koogheid den Prins Erf-Stadhouder afg.legt', het £5 U -to?; <3 in plaats vulden Heer BernardSigfried Alhtnuten Johannes th iolsin plaats v«u den Hciii Tiber ins lletttfierhufi:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1