ft. 17«, rt T LÈYDSE ^Ptpipir •Sg.3b«0!»s-t c. 3 J4 V fc v o >,S< i-i Maandagfe Courant. ■•3 |-3|SSP V Ib" c; g K| - v S b GÏ i 3s|ïi|3 jfifl '^.rlisMSlis <M hm -S ^5 :j. - !3«?;-gfC^,ë qVg 5 G NEDERLANDEN. RAVENHAGE den 8 Maart. Heden de agtiendc heug- chelyke en langgewcnfchte Vefiiardag van Zyhe Iloog- JS^Wden Prins ERF STADHOUDER wierden des og- tcuts ten 7 Unrcn 21 Stukken Kacon dewelke aan de ■s^£!6-è gi mm >0 c '2 ■O os - ;ZÊu«_'ë5c2-««W'2( ■O t Koetfenieder msn zes Paarden befpanaeo; een Onder-Stalmee- ttcr zes Pages; te paard; vier Loopers; agtLakeyen; een Offi cie: niet eca Detachement van de Cent Strifes met Tambour cn^y- - „je, K per; Zyne Hoogheidzittende in een plegtigg Statie-Koets, met -2,"^ S-3 J> ifi 5» dj L—j v agt Paardenbefvannec; aan ieder ayc-e van dc Roets marcheer- u, o'rr» r n - rr i eei* Otderfifficier met agt Man van dc Cm Sutffe*tnagtor w e»/-» c-a> tfal tuftchen de Sekeventngfe en Denncwegfc £nw geplaaiiG k- dezelve het Efquadron Gar da du Corps rnet Standaart en Pauken; ■-?. -B n msS.S ra,2 fj b~ Rn. rfgcf^hooten, het went des middags tegen 12 Uurenen sa- Op den Train v.«n zyne Hco^h. volgden Hun Hoog-Mog. inCeic S'S u.o'S v| c di O J3 5k-l 5 U.P '3 tynds ten Uurèn herhaald wlerd. Des ogttats ten 8 Unren vergaderden alle dc Edellieden v:h ^yne Hoogb.deGeneraals, Hoofd- en andere Officieren in de Ver- trekken van hetStadhottderlyk Kwartier; entcrftonU begonnen de Èeputatien van dc refpe&ive Provinciën, om haare Gelukwen- febingee aftcleggen,entelFeus van ZyneHoogb. dcnEtdopdes- zélfs Commiffie van Erf-StadhouderErf- Kapitein en Admiraal Generaal af te ncemta'; DezeDsputatieu wiemen metdegewoo- je Ceremonien ontfa ngen en uitgeleid. Ten 11 Uui en begon de plègrige Ir.ftallatie van Zyne Hoogh. by tiaar Hoog-MOg. en den Raad van Staal: Twee Gedeputeerden, uit de Provinciën 'Friesland en Groningen als san de tour ftaacde rratr.tntlyk de Hecren van W»ffena<r '1 wickelo en van Voertt tot Eergentheim geleideden Zyr e Hoogh. uit deszelfs Vertrek Jsngs de Gallery door de Treves Kamer in deVergadering van Haar Hoog Mog.altvaat de Prins nedergezeten zybdc op een Huivea len Arm-Stoel regt over den lïcct Prefidecrcnde met ceae toepafle- lykc Aanlpraakwicidgerecipicerd: Dere wierd door Zyne Hoog heid beantwoorden vervolgens den Eed op deszelfsUomniiffle van Erf-Stadhouder, Erf-Kapiuit; cn Admiraal Generaal in bannen van den Heer Preftdecrende afgelcg: hebbende wierd Hoogftde- zelve door de voornoemde twee Heereti Gedeputeerden géleid ra deszelfs Stadhouderlyke Stoel, aan 't Hoóget-End van dé Tafel van Haar Hoog - Mog.Aldaar plaats genoomen hebbende, vierden Hun Edel Mog. de Raad van Staate ter Vergadennge van tiaar Hoog-Mog. verzogt en aan hen geiict ficeerd dit Zyne HoQgh.den Eed op voorfz. Uommiflic vandcnzeP en had gedaan; en getreeden was in de Exercitie van het Erf-Kapitein- enAdnti- raalfchap GeneiaaTbvcr het Volk van Oorlog ts VVuter en te Land in fienfl cn Bezolding dezer LandeAls rticde van bit Erf-Stadhou- der-Erf- Gouverneur-en'Erf Kapitein - Generaatfehap van Bit,A BANT, VLAANDEREN en bet Over-Quarries van GELDER LAND Item van dc drie tanden OVERMAAZE, cn WEDDE eii WESTWOLDINGERLAND Dit verrigt en do verdere De'ibe- jitienafgeloopen zyade, wieruZyne II. -.'oor drie Gvdejauteerdep van ltaar Hoog- Mog.weg «As Holland, Zetland en Utrecht, als aan de Tourzyndc, te weiten de IIc,ren van Walfcnaar Katm'k Cau cn d'Abliing GtefTenbOrg in den Rattdveti Staat geïntroduceerd, en op deszelfs Stadhouderlyke Stoeigeplaatft. Al Jaar.t enigen tyd by de Dcliberatien van Hun Ed.,,Mog. hebbende geadfifteerd, btgafzig Zyne Hoogheid, geaccompagneerd. Van vier Hqerert Ge deputeerden uit den Raad van Staatover het Binnenhof ch tl; Gïoote Trap na deszelfs Apartementengeprocedeerd door des zelfs Hofftoct, even Als in het heen gaan naarHunHoog-Mog. Ver gadering. Kortéti tyd daarna wierd Zyne Hooghafgehaald door de Gedeputeerden uh de Hcercn Stuaten van Holland otn in tierzelve» Vergadering geï .troducccrd te worden te wecten dóór d*n Heere Grave van Benünk Heer van Rhoon uit dc Orde van de Riddèrfchapen door een Heer Burgemecfter uit ieder van de Steden, DordrechtArhfierdam cn Alkmaar met den H;er Raad- gpnhonaris StcinDeze Deputatie op de gewoonc wyze ontfsn- gen zyndc, geleidde zyne Hoogh. in de Vergadering van Hun Ed. Groot Mog. en plaatiten Hoogildenzelven in de Stadhoudende Stoel; waar op de Heer Raad-Penfionaris een kone Aanipi aak aan Jlyne Iloogh. deed, welke door dien Prin^beantwooru zynde wierd de Eed van Zyne Hoogheid op deszelfs Coturaiffie afgehoo- »en. Zyné Hoogheid öog een korten tyd de Vorgaaering bygewöohd hebbende, wierd door de boorgeni» Hecren Gedeputeerden in een van de Beneden- Vertrekken van dc Hecrer, GecommitteerdeEita- itn geleid, ena'ds3rcen weinig geruft hebbende; begat Iiy zig over het Binnen - Hof en de Groote Zaalverzeld va n de Gedepu teerden uit dc Provinciën Holland, Zeeland en IVejl Friesland «p voorafgegaan dcoi zyngebette iloiftoet,na't Hof van Holland Voor de Trap van de Audiintie-Kamer yvierd de Prins door drie Hecrcn Raadenohtfangen, en in de Raadkamer geleid, alwaar dc Preftdcni zyne Hoogh. tot aan de Dctir van de Kamer te génioct kwamen Hoogftdczelve na de Stadhouderlyke Stoel geleidde XVa dat zyne Hoogh. gczecrcc n as wierd van den Heer Raadpcu- Conaris van Holland en daar op van den Heer Raadpensionaris van Zeeland een Aanfpraik gedaan,dcv/elke fioordcii.Héer'Prefident, cn daar na door zyne II beantwoord wlerdDit gefchied i'.yndè vertrokken de voorn. Heeret». Gcdephteerdecen wierdén dóór drie Raadshceren uitgeleid: Toen deze wederom binnengeko men waren ging Zyne iloogh. met den gehecleft Rtad op dc Pleit- Rol,en op dc Stadhouderlyke .Stóel nedergezeten zynde begon het PleidoyDit gedaan zynde ftelden zigPrcfidcst eri Reiden aifl dc Tafel,die «oor Zyne Hoogh. flond: De HcerPrefidentdeStük- ken afgelfczen hebbende, wierder door de Heeren gavöterd.door Zyae Hoogh. deConclufie geformeerd, en door den Griffier dc Sententie terftond op de Audiëntie van de Rolle gepublidÜerd Vervolgens ging Zyné Hoogh.wederom met den Raadindc Raad- Kamer, én na ceti kórt verblyf vaii daar over de gfoote Zaal óver hctBinnen-Hofgepreccdeerd van deszelfs Hof Stoet en gevolgd van het gehccle Hof na Zyhe Appartementendaar de Heer Prcfi- dent nogmaals pan Zyne Hoogh. een Aanfpraak deed,dewelke doorHoogftdeZelve beantwoord wierdHierop verttok het Hof in dezelfde Order als het gekomen was. JJj'datnu alle de bovengem. Ceremoriea tegen liiif drieuiireri geëindigd waren begaf zig zyne Hoogheid'in plegóge Static nihét OUDE HOF om aldaar met IJun Hoog-Móg. en den Raai van Staat het Middagmaal te houden,De Ttaiu ging in de volgen Je orde Etn Officier met een Detachement Gardes Dragonders'een 03- flet-Stalmeefter te paard f de Edellieden van zyne Hocgh. rnzès moniemeihi.iwneeige Equipages, gpptecedeerddoorde.Staatcn BodemHier op volgden Hun Ed. Mog. van den Raad van Stait"2 en agter deze een Detachement van de Gardes cc Paacd. De Train giUgïaug? deVy verberg over de Pi-af rg Royaal, a'w;ir g een Eerepopn wis opgeregtna Het Noordeinde DeScburtetv was in dc Wapenen eti ftond gefchaayd vaivdeu hoek van 'i PL >n a laags de Straaten, tiaar de Stoet palfeerde tot.saa het OUDE HOF; Sp^fS.ö - 8,5 i tl "C V 5 lE 31 B y CJ jP* rX 5 a J Iliin Ed.Mog.de Hecren vau der.Puzauvan Slaatóók in hunne dl gewooneOrder. Geduurcnde deti Maaltyd wierd opdctd'ee. GjtllerycneehTa - - fcl-Muziek gcmialst, en by het intr'eeden in dc Zaalï'cten.ZjjfPau- S t- ken en Trompetten hoorcnl: Na deMaaRyd cp een kout véfhlyf -a O S,c O X Sa r - v;.S i; inde Apirteinedtcn, reed Zyne Uoqgh. hoeiVel zonderft^tie door httgrootftë gedeelte der Scraateh om de. plegtr.e IPuminatien en «J g S.» 5 ,3 g S Dccoratien, dewelke aah verfcheide Huizen óm ftryd pregri'g ge» ^-«"1 Sf weeft zyn, te iien: De Toren van 4 e grootef^efk Wers onderaan- 2 t p"2"2. s l~ b" o w m v.- r? 9 BJ_. t deren niet 250 fcamaarncn geillumiacerd en varf deszelfs Topi zoo als ook vaii dcnToreii van hei Raadhuis waaide een Oranje er J3 Vlagge enz-ent. - - n'k1*, v.dl Vtté-v Van wegens dpStaatenGenénsl zyn twee DEPUtAtIEN =3 w« e by de Ambafiadehts der Hoven van Engelénd ei) Vrankryk ge- weeft om aan dezelve kennis te g'eevsn van de plegtige Inltalla w, tie'elï Aanvaarding v»n liet Erf - Stadhoudêrfcjhap van zyhe .3 -2 g, t» S S -> „Doo-rï Iloogh.: De'dèffigm. van'die DEPUTATIF.N is bekleed -5 g <J 2 gg 2^^ geweelt do'or de Heeren Baron Sloet »t de.Haarhn $e Gefjclër, 03 8 -5 O en de 'tivce'dt door dan Gracf Heiden Lewe van AcUard zynde de beide Ko wyze door Staatc -Uodens verzeld geweert Zyne Hoogheid de Vcldinaanchatk Hertog van Bró.nswyk door den lieer Prins Erf - Stadhouder a angcftcld zyncie aU Colo- MÉHHldil i-'i C- Üj-Cr 3 v - ,*0 es~~ F* H S'W S'l'v 13 Kuenaar^n qe rentier, x cj -v <u H mpcfch en den Baron jj 6 B 0 Koért cn óp dc ordinaire 3 g t: - 2i w JJ ,V r «?- O kt hmt li P fjr li 'Xt yaa ou p- if o Ta s der, denEedgeprcftèeid. Ter boycDgcm. gelegenheid wierd tc LfeïfiEN óp bevél van de Kcgeéring het eerftc Salvo gedaan uit hdgeit Stukkfn Ka- Jj non op hetBolwterkaan dé WITTE.-POORT, weikSalv.oinsge g lyks met negen Schooteti aan cké HOCjGÉWOËRDS - POORT beantwoord wierd D twier'd terftond dour het luiden der Kerk- Klokkén gevoigd, zqó els ook naderhand doordat ffïokkpn ge- fpel en hetgefchal der Trompetten ea W.tldHoórns op J,ih Toreng '5 v2n dewelke zoo als ook uit eéader Venfteisvstj het StMiiuti dc -S" Oiarjë-Vls^ waaideHet tweede SaB o wasten J iliircn, het derde 13 <3 ten 6, het vierde ten 7, cn het vyfde eftljatfte ten 8 uürcn ajs wahneér dc gcpcraalclllumii'stit cft»bégjp nam Dc vcórn. Sal vo's zyn om liet half niirqlobr bet /tilden der Klokken, Klok ken -gefpcl, en blaazen op Trompet cn Waldhoorns, vervangen. De Toorcó was geïilnmirtccrd hi t Lantaarneo: Eri vórm het iniddelfte Raam van dc Btirgemecftets - Kamer vkas een Chafflaet, Verbeeldende een NIS, ftadrin men zagh'-tgekroè'üleWAPEN Van Zyhe I'óógbëid; ohjhsiigeii met,het RIDDER- TÉKEN vaü den Koujfeb'afidwgaraan Je St. jtirü ca Met gewoone D .vis De Zy-Stukken vSfi.dé NIS warén aan dc beide kantehyéréierd mét Schildjes aan een Lint, waar'van in het bó/enftc aan béide zy. en gszi.cn wiè-d Sff. Öty V. i in het middelfte hetIFap&i van LeydeR^ en in hetonderfte S. P. Q. L. ISenietw pofulnsque Lef denfis. Dc Raad ért het Vólk van Leydcn. Op hetiouueDïkftuk van de fllS ftoad ie Icezen Vreugde eti FertromérfnIn dc platte hóeken S boVen dezelve w-r:n aan beide zydeütioeeOvervlèédl Hoornen, en 'h 't midden op deze zag men een Oranjz-P.oom j aan wiens voet eet) Laauvierkranitbf. Vrïdc.Palm'e'nOnder tin het Plint van de NIS O *1 fE "l> k! O.Soa 5 g s-a ri 3 fi --I C- M O' t-i ts 'w> - te J3 'O 0 po T3 2 g 51 'si -li <3 re S S s 9^0'^ S .f '2 c 09 HS 2 - S va C s -3 a S c a - u 'V- S F. 'd V c. Jï .-K Ze 2 O r, r Ji M 5 §-S aii d y rt V3 -o a 3 Ö-3SJ O ^Ö.s i; r D -j f. -5 n os» *0 CL, n £9 c ri br> - CJ G TJ Ci J >Q- t fO-*«.S w O, c- C ^3 .F c f i 1-5 A c s. «S o iü o i.v N,u w 5 y. 3 3 N s ri - A -» O rj 3 «"2 K d t/n=~zÉ<?ST3"ï-.3 cv dQ 13 o KU, w -fi m. v, u, j 1 z Tt g >*j «O 'c-G CJ CtO li T5, van dé middelfte mat ifftiehea dctwecande- w g j- «j q-o-"g rad wenvoórzien war .n; zynde bet STAATEN- S g fe J tiert drie Statketiwaar re tiiertiefr Flambouwen) C0LLEG1E. van binnen op de Plaats o ïgemcen fraai met meer tëy eii'" S< daÜ anderhalf diiizeiid Glazen van VerfcheideCoüleuren geillu. M gZ £- - A-- tnihcerd geweeft. x f g 7g Onder de Illuminatien dér Particulieren hebben verfcheide uit- c q'f j ,":*t gêmnnt, zoo vin buiten met alIcrhiindc D met Chiffincttenfraii gemaakte Pirami lerhande Lof Werk van H /UtVoor pcnhcid van plaats niet toë iets irt het culier betoonde Vrctigde -tekenen ts fpreeken. Dc lialmioatië fc Amftérdam tér bovengem. gelegenheid gc- houJc.a is zOÖ ft aiy geu'eëft dat dezelve die van de J afïu r747 cn 1748 zöd in VihJing als Konft.reer vetpc heeft cóertrölf.*ti Onder de lllumisatieB van dé püfiljke Gebou wen Heobèu tgc ihuat het géneraal Poft-Cortlptoir," dc SeKou'Wbnfg 'e:i de To -éfl van het StadhuisWélke Toren onder andéren mrf 5.3,2 zoo hfng inde ils ftaande Lantadrens Verligt was; Bovsa os: Üak dadr «e- o zelve begint zag trien op ds Lvft o-jHsr de B »lu)'ad'! 4? Lanta nus ÓF-if {in de rondteom ieder van dc agt Boogen 13 ca du 104 Lan. tsarnsj Boven dezelve was een expres daat toé vérVoacdigdé g '4 B S C. ir* 1:1 PS? To 'O C/3 C ,-v C r. rr* e 1 G go 3 5; i a O,™ y;A" 1 h-t f."» X 2' kJ a p --Cl '4 O Sfc~ fl ..f- 1 "s ar r; lü .£4 LX SL r~~. CLl P •--* M <:B w w i W -H 3- O a O it CJ Öf)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1