a-.j«a de gecommitteerde raden van dE staten van holland en wèst-friesland oiidérvoodïii liebbenSe 5< S dit veeie Eigenaars en Houders van ordinaris en Loterye-ObiigatlcnLos- eniyfientenais inede van de Obligatien van «ie Atortgei- ■e B"S'0S den en Dertigjaarigc Renten, loopcnde ten laften zoo Van het Comptoir Genemal van Holland in 's Hagesis van de refpcaive Cnmp- O O i tv H3 O m Ca* _A_ eli4U J1 m A r. LVa/Ia.. tmm Lr>» „i.l TA««la,. dn TnnvnAr*m tH -1 t- ,.t_ .i ir-- tg 3 C- S; S" toiren der gemeene Middelen in de Steden van het Zuider- Kwartierdelntereflcn en Renten ter behöurlyke tyd niet onifangenwaar dig i 3 B 5'fchouwen alle do Houders en Eigenaars van dezelve, de reeds verfcheenen Interefl'en en Renten ten ipoedigftentc laten ontfan^en.ert o 2.2 w Btüo t? 2 B a ts" fn Haar EU. MOG. Prteferemie cn concurrentie ztl worden gehouden over de Nalaatenfclisp g c-S 2^ 2 S- Duurcant, in 1763 op's Lands Schip CVj/ior onder den.K qnccin Van Gennep, ovetleedea. 5T £-3 T JF&S' g- g 3 2 Bailluw, Schout, Burgcntceflcrcn en Re geerden der Sr ad WOU K DEA' cot i (i- eerendat binnen dezelve Stad hunne drie Vrve Jaarmark- <r s ittCClVE Ui UCICU ILUUpt. VWIl LUVCit ivxaativivuiia i,uriw.iv»t. \\j\jaxts. 4. itvuuvu oiivvn uy vtu £5ititCllgVZ,UtLCnuil WOlLCU eCU.UlLK.CU. De HEEREN GECOMMITTEERDEN^ TER DIRECTIE VAN STADS FINANT1EN binnen Utrechtzullen, als hier tt* g.L.g.g" 3-jt o pa E2 n- fteciilyk gïauthorifeerdopVrydagden 2rMaa:taanflaandeter Kamere voorfchreeven aan de meeft Infchryvehden y ir het^tsa Jhg 3 "4 J' 3 Mn blik voor den tyd van Zes JaarCnin te gaan den ecrlten Mey r^ödAanbefteeden het meghaalcn van de ASCII en VUILNIS <S:c. bin- "lo'I® J^S'8 3 neu dezelve Stad vallende: lemanthier inne Gading hebbendekan zig daar toe dagelyks adrcflcercn en asngcevéh ter Secretary^ giS;" 5' 1113 s 8 Z 2. van de Finahticn alwaar de Conditiën te zien zyn en alle nodige Elucidatie zalgegeeven worden, Ciog-?n 3 S g. Alzoo Sr. Mielle du Routty van Parys heeft vernoomen dat Sr. du Boisdie zig noemt Ridder van Zyn II. Ordïè en GraaVe de Hë o c=« S*-» »5ng E'wiS Come, (dat Hem ftaat te bewyzen) heeft verboden aan 'tPubl. December laaflIoeden,geeneetigagem. te maakeb metlkmCdnRont- C'l'S'S -?-2>§ ty) Mevr. de Wed. Texier, of de Heeren Otto Plaat en Crmp. wegens de Succ. vaswylen lèari Texier de la Potutnerayc, in Lev. vry tg 3 S- ^S,es Fsg- o Burg. cn Coopm. op Bataviazoo adverteerd hy mede aan'tPubl. datlly (du Routty) zoo rain sis gen. du llois, haar Éd. kin difpu- >^^§5^3 2 g 3- tecrcn, alle Engagem. te maakendie zy (voor haar aandeel) kunnen goedvinden en als in een P-ocur. gen. met dn Bois,- door haace 5? 5??" §3 5a g o £0 Priocip. waar in niet g"fprooken werd, Iemand in zyn Plaats te mogen fteiienc ingevolgen van dier ®pk verzoekt niets met deze du. g<3 Pi* 3*0.5 g-D s"o. Bois te doen zonder Hem, dcclareerende, wat hy doet of gedaan heeft, in deze 2 aak van geender Waarde. Hy is Gelieerd op het rs O Ruftenburger-Padt buiten de Utrechtfe-Poort te Arofterdam. 5 Maart i?65. MIELLE DU ROUTTY'. f<p gyS 2. 2 Ouders of Voogden, geneegenzyndchunneDochterofPupil te befteeden in een ChitfeCatoene Linden &c- WINKEL, adres- '3. o. 2' o o" b SÜ rT 3" fecrenzig by Jooft vander LaanBoekverkooper in de Korte Hoofdraat te Rotterdam 3 S" g 5.^-g.? g gr By de Gequalificeerde Collefteurs, zynde in Amfterdam H. van Eyl en 7oon J, van Ryl, G. Clemens en J. Clemens van Hall, E- en y d-P S t. 5 o 15 RjO van Belkom, G. de Groot en Zoon J. dc Groot, Rotterdam de Wed. A. llovendaaltrsZqon, Levden van Damme, Haarlem van Lei, Gouds c o'^p's ^5**3. J. Staal, Purmcrende P. Jordaan Delft A. Sterk en Zoon M. SterkMiriadbur? 5. ie Cocqcn Utrecht J. van l'/elfem en Zoon F. van r-\ .1 >3 t—t«. CV. 'JL TT/* IP/t.» «HM Jnrrn 1 «YTci tt«« c?AP fY nnaralicoï tc töljo 1 iW'OVirn iJt.a TV/fT. J. - 1. IkffV TvoblrOft J c" 5 a S-g-8'« IFeffem zyn in deze Derde CLaffc van des Generaliteits 48de Loxeryedie op Mayndag'den 10Maart 1766 zal beginnet) te Trekken* 0= o 3 cs nog Heclc, Halve en Quart-Lotcnin Koop te bekomen als mede in Hunr bet Geheels Lot/ii,dc Halvc^'ƒ5:10, en dcQuf.rren fn\ «'5. F-S 1? rTP- 3|5 H. V2n der Mey en N. Vetfteeg, Makelaars, zullen op Woensdag dc;i 12 Maart rytStJ, 's namiddags ten drieuurafin 't Logement het fi.s 9« R? (3 -«s nI-Mi:nJ._ „..vul. t«ni... u„ „rrtA* "g, 3 b 2 wynshoofd binnen Rotterdam publik veilen enimmediaatby afilagvöiüoopen epn extra wel geleegen HUY'S nieuw gebouwde 5 X,re o o 3 O Coupe!, Koetshuys, Stallinge en ERVE; cenfraaye TUYN, voorzien vaneen keurlyk Grotwerk en Sprong, Moefery &c.ftascda êT b K-sg'CJ engeleegênaasdeOoftzyde vandeSchiekade by dehooge Heuluitziende meteen Tuynhnys agtei overliet Veld en Blomtnersdykfo Oï| 3 JJ' K. 2 Wegeven buiten dezelve Stadnader onderrigt by de voorn. Makelaars. n S" O b Men zal cp Woensdag den 12 Maart 1766's morgens ren elf uuren, te Amflerdam opdeBloemmarkt, verkoopen extra fchoone ÈwS-K-S 0-0C Bonte en Witte PAAUW EN en P A AU W INNEN Bonte en Witte PHAISANJTEN. Bonte en Witte POELEPETAATENextra K £01 S 3 2 lii fchoon WATER-GEVOGELTE en ander GEVOGELTE meer; 'smorgens op de Verkoopdag te Zien. Te bevraagen by Jacob rs JS". p 3 a - S»4 Hooglandin de Gr 00 te Leydfe Zaadwiukelte Amfterdam voornoemt. 0 1 c 5 =- G.deSterke, R. vander Houven,M. vanRoffmn ,J.dc Vogêl, W. Gib en Jacob vander StraalMakelaars feRotferdam, zulienop S Ci Tr 0 2 o S H Vrydag den 14 Maart 1766's morgens ten elf t'ui'eu aan de meeftbiedende verkoopen een any van omtrent 150 Vaten extra puiks c,3 O sf puike vers befchadigde Virginy Bladeren BAAY- en ZW1SÉNT- TABAK by den hoop ,by Kavelingen zoo sis die genummerd "ullea S-™ «o» m S-g EB daan op het Haringvliet, op een Zolder van den Heer Charles Amalryen een gedeelte op de Puntin een Pakhuys No. 1., alwaar a? 2.9 dezelve zal verkogt worden: De-voorfz. Tabak zal daags voor en op de Verkoopdag vac eet; ieder kunnen gezien worden: dieon- S.^ -S S O dertuffchen nader onderrigdng begeerd fprccke met c«yoorn. Makelaars. - a - 15 II. van derMcy, Makelaar, zalopZaturdagden 15 Maart 1766, 'snamidsagstendrieuuren in 't Logement het Zwvnsboofdbiünen de Srad Rotterdam, publik veilen en immediaat by afflag verkoopen een extra wel geleegen AZYNMARERY genaamd de Gekroonds Ar ent en^tZetuwflche Wapentoet een groot ftcene Pakhuys, Loots, Kniphuis16 Eike en 4 Greene Kuipen, een extra groo'Voer» Een zeer commood Woonhuys, opene Plaats enErve, ftaande en geleegen aan de Oodzyde van de Schiekade by dehooge Heul, «"«Sills.oVo uitziende met een royaal Coupel - Tuynhuys agter over de Velden cn Blommersdykfche Ry weg, even buiten dezelve Stad: nader K. i i O n se 2 r, T j? onderrigting by den voorE. Makehar. 5 j? Z 3 g, r? 3 Men zal op Woensdag den 26 Maart eerftkomendein hstRechthuys te Hazerswoude doen veilen om te verkoopen diverfe Cavelin* n o.PS.—rt 3 5 gen er. partyen van LANDEN, in de geoftroyeerde Dtoogmaakery in de Polder van Hazerswoade toebehoorende zoo aan het Am* SS*S o- r bagt als aan de voorfz. Polder, om gereed Geld of op coavenaheje en geuifikklyketermynen van betaalingenalles by Biljetten té S -s-^'vo fpecificeeren. Iemand nader onderrigting begeerende of de Conditie van Verkooping gelievende te zienaddrefleere zig ter Se- 3 S® ETvZ,a Z.-3 2 tetarye van fjaterswoudc. 'i»M3S-S.3S1|'5g*» JOHANNES BROEKHOVEN, Makelaar, zal op Dingsdag den 8 April 17^6*s 3voöds ten 6 uuren precvsté Amflcrdaro in de Nes si g"^3. r-5, W s 3 in de Brakke Grond, verkoopen een keurlyke party POKHOUT, MAHOGNIE-HOUT, FRANSCHE PALMSTOKKEN eenige 2 S.fe*"''® n KiftjesBERLYNS-BLAAUW, OPRIMENT en andere Goederen meer j leggende als nader by Notiiien zal worden aangeweezen. 6 c.3 3 3' 'L. t? a. 5' n* 3 By Joan George HoltzbeyMedailleur te Au-.fterdain is vervaardigd en op Heden te bekomen een MEDAILLE ter geieegenhcid g'?3S'gg]iF<göSgvat>de aanftaande Itiftallatie van Zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Naflan &c. 6rC. Sc.in 't Goud ƒ80f n itf S 2.J 3 g g 3 o g" 2 c- Zilver/510. Enzyn mede te bekomeninKage W dc Wed. Il.van de Ka fl telen, Rotterdam Salomon de la Balie, Leyden de"»>d IJ. 2 8V§ g R.S)5»S'f'g Begretm, Delft H-Stutrayk, Haarlem L. de Pa/iuw en 'Zoon, Dord L. G. Warherg: IJtrecht C. van der Nieupoart, en Middelb. C. de KoPer.. 8 3 n 5:° mOao,"~ö Een fatzoenlyk Heer of Juffrouw geneegen zynde in 't beft van de Stad Rotterdam Ijvordente'yke Lieden een of twecroyaale ge d 2 CL. yri n Jr1/ A O LI1111 non lt> AfkfiHAti Aa V nAi .,!J(Ti,r r r -r. c* o rS^Ö n B <K.urvl van nci iiaummyü u» ivov/itunno jJVuanvuum>. ilï Git VVCrKJO Vind men C!e (jfONcregeien VdJl ijcl I O 3 32 5? O - Italiaan Boekhouden Vraagswyze voor gefield een duuklyke Verklaaring 'der Deler en Crediteurs; een Voorbeeld van Inventaris g, S a .w n 8* 3,3 o en 't houden van 't MtrdoriaalJournaalGroot Boei eu andere By-Bockcn. Vervolgens een Verhandeling óver de Koop en Ver- - 71 S S r" koophet bemalen en betaald worden; AdfigncerenRefcontreercn over dtWijfel het Trekken en Remittecrcn. Van de Negotie s 2.4 S ?S g*2.g?-« inComp. cn de Affurintic. Een Formulier van Koopmans en andere Brieven als mede van Bodtmary Vragt- en Byl-Brieven; o J. 3 p -e. 4 p ~AiL *8 Procuratieil Police de Ajfurantie &c. Een Rabat - Tafel voor alle Intrefl. De Aritbmctica PraSioa en het geen verder tot de S 2- 3- o. c - P-i 2- S Negotie behoord. By deze Druk is gevoegd een KOOPMANS ALMANACH voor *t Jaar x766met danwyxing van 't Aauko- n S)HS;B53 g>» 3 men en Vertrekken der PoftenWagensSAupen en Schuiten .-de Prys is 12 Stuivers. •3 S 3 28 Van het in deze dagen ter leezine zeer gefchikt Werk van den Wel Eerwaardigen K5*r JOHANBARUETH, Predikant te Dordregt: v2, 'A 3 'r, 3 Pt 3 o T-stDc Iflftorie van het Stadboudtrfchap der IJeerenPrinfen van Orange tn Najfau, hoognodig tot bewaaring van de Vryheid SCc.Stc.: *30 •S2 o n CtsjL f^St., en met zes keurige Pourtrcttcn der Heeren Piinflenvorcierd: *3Gl. Zyn nog eenige F.xemplaaren te bekomen by alk Boekver- S. I a.' koopers in de Steden en by Ab. Blnffé te DordZie vsn dit Werk een Uittrckfel in de tegenswoo'digc Boekzaal. "2o3 ^So3'B n II. Betnaft en P. ilolfltyn, Boekverkoopers te Rotteidatn, zuilen zoo dra als mogclyk is in 't Nederduits uitgeevenHet Lceven en P. en v o 22- o KruiowyLinijbVTi van uwu l"!»' ♦-« «w^vxvvmuj - x j^uwnugc.iti 7yn i/eeven uoCTor in üe 11. uoageiccruneiu cu tgn 3 X g- g* o 3 Prediker te Northampton in 't Engaifeh befchreeven dOoi'den M'el - Eerw. Heer J. Ortonin 8vo. 3 2 re 3 3 B. 73 By de Wed. J. J. v. POOLSUM te Utrecht.is gedrukt ewalomme tc bekomen des ZONDAARS HEILIGDOM of Ontdekking van dc heerlyïe Privilegiën aangeliodeu aan dc Boetvaardigcn en Geloovigcn order 't Emngelium door H. BENNINGfn leven Letraar n 2. o o 3 oSchotland, uit het Engelfch vertaald, met een Aanpryzmdc Voorreedcn van den Heer LEYDF.CKER., in Leven Prcfeffor der TT, Godget- C Ogq 5 3 s? O lecrdheid op dcHooge School in Utrecht8vo. Van's Man» tw»e andere Werken, als de Bttelyke Gronden van de CUriflelyke Religieblaar - V, c- s- a w 5. Ctyk geofeirt, en zonderling tot heipraByk overgebragt, en de waarc Gemecnfchap met GOD cn de Geloovigcn gegrond in de Vtrzncning JE7.U MareSgÊsSSg a CHRISTI, zyn nog eenige te bekomen. De Prys van deze drie Werkjes is het ftuk 22 Stuivers. En xs gemelde door Ii.koop magtig ^5'" S r-= 3 geworden F. SPANHEMII, Flench us Controvtrftarwn, 4:0 a 2: 10: - w3ga ^jS'3a Te Rotterdam by H. Kenrlink is voor de derde maal gedrukt en in andere Steden hy de Boekverkoopers te bekomen Wilhelmus £2 3 5; g Vclingius Nederlands Dank-en Vierdag-Taal wegens de Verheffingen van HaareMajefteiten Willem de III. on Maria li.door Gods "3 ex 'g s* t-ï P. jo S o. Genade Koning en Koninginnc vsd Groot-Brittanje uitgefprooken in twee Predikatiën over 1 Kor. X. vers 9. cn 1 Kor. 1. ver- 38,39 N S i tS o tot 40 toe, Predikant te Rotrerdam on by gelegenheid der Vcrbclfmge van zyne Vorftelykc Doorlugtigheid Willem Karei Hendrik C-L. ts Frifodoor Gods Genade Prins van Oranje en Naftauenz.cn?:. enz.tot Stadhouder Generaalen Admimaldei Vercenif de Provin- S 3- - *y|'l s.g g-cien, met een Voorreeden en Opdragt over zyn Dooriugtige Hoogheid, door W, Vclingius, Profeftor en predikant te Rotterdam: dé 3 2 tj?3 S. S-a 7-, Prys is toStuivers. Het Bootje der Liefde in Nederduitfche Digtmaat, door Joachim Oudaende Prvs imio Stuivers, g S3 3 3 si - ORANJE STANDAART, opgcregt voor zyne Doorlugtigfte Hoogheid PRINS WIL IïEM dcn'VYFDEN, door GculsCxoade S'g8 Prir.ce van Oranje en Nafta 11, Grave vanBurcn, by HoogftdeszelfsBeveftigingenBeëdi'ingalsErf-Stadhouder, Krpittipen Adroi- B"r> 9 >3- öraslGepqraal der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz.door dc'o beroemden Dichter^. Lóagtndqal, gedrukt te Rotter Jam !,y n ;?G^ n f3 q, a. C. Hoogwondten is te hekomen in meeft alle Steden liy de voornaamfte Boekverkoopersdc Prys is; es Stuivers. SS^Soffo-p-S p ByGcrrit Jacobs^, van Velzen Kruydetuycier te Noordwyk, zyn te bekomen éé'a- eu twee- jaarige ASPERG1F.-PLANTEN a 25 tj 3 o a St. dc honderd, die extra zwaareAfpergien voortl.rengencn goed van Smaak zyn ]j!n een gehrtl goede foert van P,o -de cn Witte Tamme AARDBYE-PLANXEN6St.de honderd: Zyn Adres buiten zyn Woonplaats is te Amftcrd. by de Wed. Vare. Vryfange* op de Biocmmarkt, en te Leyden by de Wed. Salomon Looy aan de Vishrugdaar by's Woensdags fn Zattsidsgs tegenwoordig is. fe Leyden by ANIHOiiY ur KLOPi'Ek up de jireccichrufu. i)en 7 Maart 1766. -5 ~r-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2