i LEYDSÈ in Vrydagfe Courant. PORTUGAL. DUITSLAND en aangrenzende Ryksm. V R A N K R Y K. <^§>4^ a-3 Higini s a sa K°. 17 LISBON den 28 January. Dezer dagen is alhier een Schip van Genua gekomen, aan welkers, boord drie lialiaanfe Capucyser- Monniken warendiezoo dra zy aan )and 1 kwamen,op bsvel van het Geregts-Hof de Inconfidentia by de kop gevat en in hetpublik Gevangenhuis gebragt zyn. WEENENden 22 February. Woensdag heeft de Keyzer aan verfcheide Perfoonenen onder anderen ook aan de Heeren Ge deputeerden der Stenden van liet Hertogdom WwtenhergAu diëntie verleendHet gereeZcn Verfchi! tuffchen die Sterdenen hunnen Hertog word door de Kcyzcrlyke Commiffie met veel naauwkeurigheid onderzogten zal naar allen fehyn in *t kort door zyne Keyzcd. Majt. beflirt worden. Men verftsat, dat aan den Generaal Baron van Laudon, die gifter uit Boheemen alhier is teruggekomen, de Bediening zal worden opgedraagen van-InJ'peSor en Director Generaal van de geheele Kcyzcrlyke Infantcrywelke de Veidmaarfchalk Graaf van Lafcy, die tot Prefidentin den Erygsraad benoemd isbekleed heeften dat het generaale Oorlogs - Comiriffariaat door den Graaf Joban van Choteck nedergelcgten weder aan het onmiddelbaar Bellier vau den Riygs - Raad overgegeeven zal worsen. Van KONSTANTINOPOLEN word gemeld:. Dat den 12 January dén der Vrouwen van den Sultan vaneen Princes in het Kraambedde bevallen isDat de Uafnadcr Aga, zynde de The faurierinhetSerrail., kortdaaruavar. deuSultan bevel gekiee- gen heeft, om de Geboorte van deze Princes aan den Groot Vi- m zir bekend tetnaakenDat deze aan den geur. Aga een koftbaa- ren Fels, nevens een rykelyk uitgedcfcht Paard en vyfticn Beur- fen met Geld vereerd heeftDat de Groot-Vizlr vervolgens alle de te Konftantinopolen zynde Pac'nas heeft doen verzoeken om het Middags-Gebed in de Mofffuée van Sta. Sophia te willen ko- men bywooncn; Dat hy zig met dep Mirfti rósgclyfcs derwiards heeft begeevefien dat zy vervolgens en Corps dCn Sultan over dc Geboorie van die vyfdc PRINCES hebben geluk ge wenfeht. Wyders word in de Brieven van Konjlantinopolen gezegt: Suleiman PACHA van TnH/andedie by den Sultan in Ongc- nade vervallen, en oinde gevreesde Straf te ontgaan naar het Lacdffcbap Crun gevinkt was, heeft op Voorfpraak van den KinderTartasreu Pardon verltreegen. KASSEL den 95 February. In deze Landen is wegens het ge bruiken van KOFF V een Ordonnantie gepubliceerd, in dato 18 Ja uuwylaatftleeden, hoofd; aakelyk van dezen Inhoud Van Gods Genade Wy FREDERTK, Landgraaf van Heften enz Nadien Wy tot ons groot leedweezen vernoemen hebben dat overal, doch inzonderheid ten platten landehet misbruik «van Koffy zig onder 011/e getrouwe Onder daaneu hoe langer hoe meer uitgebreid heeften dagclyks grooter word: En vér- mits Wy omtrent dit landverdervend kwaad, waar door onze Onderdainen teflfhins met, verzwakking van hunne Gezondheid in een mcrkeiyk verval van hunne Necringgferaakep, nictlan- ger voomeemensZyn iafchikkelyk tc weezen hebben wy ons verpligt gevonden om ten hunne befte te verordineeren. I. Alle KoffyAVinkeh en Koffy Schenkers zullen voortaan or. het platte land in de Dorpen niet meer worden toegelastenmaar de in voorraad zyrfdeKolfy moet op ftraflè van vyfRyksd. enon- vermydeiykè Cocfifcatie (.en ten opZigte van de Jooden met verlies deraan hen verleende Befcherming) binnen 3 Maanden ren eenemaal weg zyn lerwyl in vervolg in 'tgeheel geen Koffy IVinkels meer aldaar zullen mogen plaats hebben- II.Het verder gebruik van KOFFY word op de Dorpen'en u enkele Hoflieden aan de Boeren Dagwerkers en Dienft boden op ftraffe van tien Ryksd. of gevangenis van 14 dagen, gamfche- lyk verboaden zullende aan hem, dewelke eenOvertreeder van dit Bevel mogt aanbrengen de helft van de Geld-BoetÊïe beurt vallen. III. Dienvolgens moeten de voorfz.Land-liedenzig binnen zes Weeken van al het by hen zyade Koffy-tuig ontdoen; n dewyl zy ca verloop van dientyd te verwagten hebben datals n men by Vifiteering (dewelke by de Overheid van iederPlaats ingefleld en nu en dan herhaald zal worden ^diergelyk Tuig by hen mógtvinden, zy arbitraiilyk zullen wordtn geftraft. IV. In Steden mogen zulke Burgers (dewelke vermogend 1, zyn. en van dewelke men weet, dat zy zig, voor hetingefl jopen misbruik van KOFFY hedifend hebben) dezelve verders maatiglykgebruiken. V. Maar de Comwiffariffcn Politicq dewelke door ons zyn aan- geftcld, ofte col; en Burgemeefter en Raadzullen op de gerin- |c en niet vermogende Burgers naaiiwkeurg moeten agtgce- »i>ven, hen van het Koffy drinken (als ftrekkende in allen opzigte V, tot hun verderf) nadrukiyk afmtanen en by ontdekking van misbruik de Overtreéders, naaT bevinding van Zaakcn, ltraffin. VI. Ookisletvoornaamentlykonzelntcntic, ditdeönbe- taamlykheid van bet Roffy - drinken't welk ih de Steden by de Ilaml- Werbs - Gezellen Dagwerkers en Dicnftboden met veel verFei van tyd is doorgedrongen ten vollen werde afgefchaft: Enderhalven moeten ook deze voortaan ziggantfeh van deze Drank onthoudenwanneer zy de Strafin Art. II. vermeld, a omgaan willen. VII. En voorzoo verre de Huis-Vaders cn Ilms-Móedersof diei'gclyke Arbeidt- Voïk-h on den Je Liedenvao wat ftaat zy ook mogen zyn, en van wat foort het Wévk"olfc wcczen mrg. voor- tri uentlyk onder deze laatfte da Waïcn Vróuwen ca gtryk-' ftcis, aan hunne Diénftboden dc KOFFY zelfs tdeiptan of'e uit eene verkeerdolyk voortkomende goede Wil bun deköFFY bezorgen en dus eeniger maate het vertrouwen te leur ftcll len't geen wy bebben dat zy deze tot hun eigen beft ingc- h voerde Ordonnantie op het naauwkeitrigfle Zullen zoaken te doen van kiagt zyn, zuüen zy zonder jnfchdïKelykbejd iasge- lyks onderheevigworden aan de ftraffeia Art. II. vermeld enz. PARYS <Jen,a8 February. De ffurisAlBic van den GROOTEN >4! 0 o ^2 Jo §3 M <J'S "E® o <u a 0 •flj u E« g c S 'vod os ,.«u» •'feut-CJ- <i> sa -r T5 9 3^.2 S3 -ö O .■Sï? S M.2 !rj -Ptó o X B £W_1^v. Saa -A>04»- 'Q - l r-T g O o P' p 2= u- TJ c f y V t i'.ÏX P rl U» p> «a J2 wordenagS rj RAAD, de^eike om verfcheide redenen opgefchort is i s nu wederom herfteldcm de Heer Pelictier de Bcaupfcgewee- t? 5 o zen Pre lident der Cominiftisvan Brctagnetot eerften Prefilcnt r~ 9 benoemd «ndien RAAD, dewelke aaflftaanden Woensdag op S. nieuw zyne Zittingen beginnen zal. 2 jj Na dat dezer dagen aan het Parlement alhier kennis gegeeven a 5 3 was, dat een Deurwaarder van des Konings Raad van Staat te^Ren- nes was;' aangekomen om aan zoodtanige Leden van het Parle S 2 ment aldaarwelke hun Dienft hebben nudergelcgt, een At reft g van «en gem. Raad te overhandigenwaar by dezelve belaft ic wor4en, dat zy binnen zis Maanden ■i-ividtrs Intendant van Brc- *3 tagne hunne Titels moeten ter hand ftelltn ten einde do terug betaaling te kdnnen beginnen," heeft het Parieinent bifloofSn, g 5 aat er Commiffariflenzullen worden benoemd om te advifeeren, wat men daar omtrent doen zal. g ca Dezer dagemis de Heer Cadet, geweezec Entrepreneur der Leefrogten van CANADA in deBaftillegebrartDezelve wzs a g tot dc se tag betaalrng van zit Mttlioentn gccondeninecrd en uit P c' het Burggtatffehapvin Parys gebannen, maar onder den dëkrnan - o -= tel om zyne Rcekeningen te vereffenen (uit welker hóófde hy oen aanmerkelykeCrediteurvandenKoningwas) alhierge'oleeven. b S 3- NEDERLANDEN, 1|| AMSïEU DAM den sMaart. In D|artrnoHth was den 17'Februa- vjl ry na een fukkelende Reis van 23 Weaken en vei .'ies-vaii zyn 2 S.§ l-ats'S u a S S «I fcog fiïpü dïSSs 'f.3 »2ö,e^sa: .6 55;s 5-a c* ,^0 J c «-J w s J2 s—i O b rffik t*» H C fcj b x l-i g-Sf 3.- SfêS 0 S o ■- K -Sr E O -éè If p «G p: £P;S i: d o f-i o sj. S .Z 0 S ^.1 jü f J 5 NjJ STlBS-i V ■- O Jtr G -a Sloep metecö lek Schip ingeloopen hetSch p Europa, Kapt jooft 5 C Dankertsvan de Kuft van Africa r.» VEffingen beitemddj Op- p y <d per-Stuurman was op de Reis overleedenen verders waren er c, S veele-Z eken aan boord &c. S er Volgens een Brief van Kapt. Fokkc Garfits vsn DafifiK en ró «jj laatft van Koppenhagen horwaa'rds beftemd in dato TldEKSïKD y- o - -• c dennzFehr 1 e.j -ró o-. •3f; O V uï ,Eg £.g - ET a «?J2 v c. 1 ga! laatft van Koppenhagen horwaa'rds beftemdin dato TffEESïKD o o s£ yi j? g" dienviFcbr.beeft hy het ongeluk gehad van tnffet«en Holmfenen "3 Bovenbergshoek met zynSch p,op Strand te waken &e. Jnv g Te K jdiX zvn onder anderen ireirriveCrd da 'nainfe O-.or'ov ,1.' f? S e r - b<&' Te Kjdix zyn onder anderen gearriveerd dj paanfe Oorlog -0 - - fchcpen'Eljdjbft.-Rapt. Louis Munios, als mode N S. deCóticcp- .a"g S'.g'^g ^,3, tionySt. N'tcolensdeBürryKapt. Do» Mfuiudkle linorar,vaa'° g r h' <*'s j; bi 'v ct VenCruz, van waar dezelve den 7 Nov, waren veVrrokkèn ger- lat den met TimmerhoutCampech thout eu Fróiien dec. Van Radix is vertrokken het He'iands IQortogfdhip DIEREN Kipt. Ad. van der Aartna GibraltarAd. Klyn hern aardser»B. Kiygsman naar Hamburg. Te Lisbon is gearriveerd het Hollands Oorlosfchip DE PRINS VAN ORANJE Kapt. Jap van Krnynen van Gibraltar enz. Uit Plymouth Was vertrokken Gerrit Jansz.van Radix her waards komende. Den 8 Dec. was te Martinique aangekomen het Schip ie FJiffc- peth Maria, Kapt. DenisBoutard, van Havre dc Grace. Te Mallag' ;-;door Tegcn-wind ingeloopen Cornel is Brouwer htatft van Livonio na Radixen A. Brand uit de Strnat h waard Den i8Febr. was van BourdeauV vertrokken Andr. Matftraa dfrna Bergen, zynde zedert de maanADecembcruld.aar uithoof Je tmn het Ys opgehouden&c. TeGenUau; gearriveerd B. Iyfen valt Lisbon; te St. tJbcs Olif Strandberg *?-.) Brefk; teSevilienl'xct Mulder van hier; te Buur deauxA. van Reen cnW.RInkes, béide vaa Londen F.Blceker van Gigon-, M. Gorrits van I'oit a PórtJ. A. Kuypei cn P. Ehlers <U n «KO 4> a -x ff c, 0 (3 lf3 o g S V.<; ró S P- !5 uiS» JP. f- - J, ze c !g r n> o £>i Pi- j>-> li S ïï.^u, "•'-o 8-Z O -Jq- js -c V) 5j O c.- r VO - éi kt a> n.-ti Ja Ï2 v FC5 O CN O »-« 3 beide van hierR. D. Klyn van Duinkerken én Qege A. van Ru ÖS4 cheforc* ~"|W i•-**—- vanH Myer vanLemrik; eu :e Fredrlksweni in 'Noorwegen H.F.Wolf, uit .5'cyfi^ g S de Aréhipel na Koppenhagen nioetende. g'g *s GRAVEN BASE den 6 Maart. De Heeren Staatên van Hol-1| 3 S land en W éft -Frieslxni continueeren hunne Vergaderingen de t d c "g 2 Heeren Gedepnteerden van de refpeélive Admir'aiiteits-Collegien c AS b 5 H huaa>a befógnes. *5» - e- 2 4? De Baronnen van Heekeren, Heere van Enghuyfen, vac Hccke- o g'g'pS'J yen, Ileere vanRoderfovtnRouwecóortHeere v'anUlenpes, 6?S-'ö-« o"5 'mitsgaders dolleer de Bruynalle Zitting hebbende ter Vjrgede- éfiST^ o finiYA irn« rin C+AnmH Pnnnv..,»! 'ninn-Anr lilt rll'l» Prfi. t»n r r~~. i G id w n --«.V ar'.r .,-r«r j^S enNap2u rfiec de'ftauvaarding der JTun&iea van httErf-S'tadbouderg g o_ fchapdpzex linden te fcliciteeren,) word bekleed doop den Baron c gj,g van AyivB, denïleerL. van Haet4mï,<',ea Baron vkn Schwartzen- j Z.00 bruary, is. da LiVóer vün RUNDVEE yandea eer ff on April tot b g denlaTttffcit Méy dcifcs Jajrs ederuaitóegefhanmits dj't bes Q §T Rï NDVER.'t welk in deze Provincie za! wordyu gèbrtgt, m<-t waa^ Je Sterfte ondetiet zelvepoggezégt word tegralfeeren.. w --t. c c De KoningSTANISLAUS, dewelke yolgecs m'yii voorif 'r. n gen den 23 February aan Je Gevolgen van 4e IVojade jjlfaliy op ^."g 'i ff g 1', f* den s vai die Maand Joor hCc in brand raaken vaniiynèKlecde' '^,'r E G ren aan ds flinker zyde van d.;-Öader-Buik had g'èkre; iea ra. s Lu laéille overleeden is, beeft d.an ouderd,-uhv.i.i ruim 38 jia,- ren bereikt; dewyl hy den üöGéloher 1677 ^ehoorehwal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1