IHPW HPVHRHBHPHPPI S-^|? SI to n't»® «ra S"< re BRIEF «n LIEFHEBBER Ar WAARHEID en GEREGTIGHEID#<w etn rynerVVoVEVlTit.N,aangaande de zoo veel geruist Te Leydea by ANTHONY du KLO.HTER op de IJrcedeltraat. Oen 5 Maaft (766. fe> SgS OE GECOMMITTEERDE RADEN VAN BE STATEN VAN HOLLAND ENWEST-FRIËSL AND osdérvfmdï-t 'fa&enfe I *25?" jrS'B 8*8 daukeeie Eigenaars en Houders van ordinaiU en Loferye-ObligatienLos- en Ly|tecttnais ntcSs van de Obligmien VSti flit Aihffgeï- g£.S 3 SjS-nb 35 x f. in het vervolg haar In tere (Ten en Renten niet te laten vei loopen, op jvf ne da disgetna wel ie meer als vyfjaxren in hctotrtfangcn'ten S 5.» "JSv g g agteren zal wezen, dezclven nietza) kunnen ontfa&gen, ten ty zié by Requeftc aan haar Edele Mogende geadreflCerd en de reden vaa 13" Jf 2. 2? !T S 2 PJ2 zoodanig een verzuim na behooren aangetoond te hebben. a n «a-C üre H £3 2." 7 zig aldaar ten fpoedigften zullen gelieven aan te geeven gel yk een ieder word verzogt te doen, die bekwaam ongezind zal zyn om te g e,- ij n ra N fungeeren, mede op een fortabel Tra&ement, als VROED - VROUW inhetSchcependomvan Nymeegeti. 2 3 S I; g De HEEREN GECOMMITTEERDEN» TER DIRECTIE VAN STADS FINANTIEN binnen Utrechtzullen als hier toè g. fpecialyk geauthorifeefdopVrydig den 21 Maart aanftsande, ter Kamere voorfchrccven aan de meeft ïnfchrvvecder.ir hetpiV ,2 O-N '3 fi<< Oo-c. S g dezelve te goede in deze Maand te AUR1K telaatenontfangen. «2 <g 2"^ ra ?2-Pn= D ABRAM en Zoon J. LIEFFERS, Fabricqueurswoonende op de Oude Veft over de Zoutkeet ts Leyden. door het ovcrlcidcfir' fi g £5 o w| ra EC3 v%n Gerrit van Et en Gerrit Plas teHazerswoude,deEabricqvan KAAS-en GAAS-DOEKEN helKerideaangcvaa'rdpreféntee- g 2" S «f 2, "3 Z S reu hun Dienft aan de Kooplieden, om gem. Kaas en Gaas-Doeken te leeveren tvaartoezydeOereedfchappenen Werklieden V'aflL 3 "re re 3 re 5 ~o 00 Van Et en Plas hebben overgenoomen, verzeek erende eenieder van de allcrpromotfte Behandeling op denzelven voet, als dezelve' S .o S> o ra S.-S q gewoon zyn in hunne bekende Fabricq van GESTREEPTE - BAAYENBOEREN SERSIES POOVERS enz.welke alle Coe- 5- 9j2^2j§>»-5 g* g- deren voornoemde Lieffers en Zoon metfucces continueeren te fabricceren. J i*^cs3 K re c 3 Een Perfoon, ten minden Meerderjaarig, doch ongehuuwd zyndevan zyn goed Gedrag bewys kunnende gce'ven ookbelydeoi» S Ki.ra g H sr re"' 5' doende van de Chridelyke Gereformeerde Religieen boven dien Bekwaam en geneegen zynde om als Preceptor *ig te eDKsgcerer. it» o.&r»ï'S va^S""11 aanzienlyk Huys, en wel t»t de Educatie van drie jonge Heerenen Onderwys van dezelve in do Af itmetica ook in de Fraufche ca ra 5 re"v* o o. c de Gronden der Latynfche Taaien kan zig ad re .Tc eren by de» Boekverkooper Jan Roman te Amfterdam. 3 fS 3 o. Ouders of Voogden, geneegen zynde hunne Dochter of Pupil te bcftecdcn in eeuChirfe, Catoene, Linden &c. WINKELadres- S g_o g 5' Sjg feeren zig by Jooft vander Laan, Boekverkooper in dé Korte Iloofftraat te Rotterdam o.2.7 wg HS Om® ra By de Gcqualiftceerde Colic ft urs, zynde in Amfterdam M van Eyl en Zoon J. van Eyl,G. Clemens en j. Clemensvan Hall, E.enJ, ra B 3 Sre^'ï'pc'ra van Belkom, G. de Groot en Zoon J. de Groot, Rotterdam de Wed. A Uovzndanl en Zoon, Leyden van Datnvie.lh?.'} m van Lee, Gouda to ra g -< <3' 3 S^2to 2, J. Staal, Purmerende P. Jordaan Delft A. Sterk en Zoon M. SterkMiddelburg S. le Cocqcn Utrecht J. van iVtfirt on Zoos F van cr°" g a 5- g o IVeffemzyn in deze Detde Clafle van das Gencraliteits 48de Loteryo, die op Maandag den 10 Maart 1766 zal bcgiunen tc Trckke% S>C. o"§ o"*" nog Heele, Halve en Quart-Loten in Koop te bekomen; alsme&in Huur het Gehcele Lot/11,de Hnlve/"510, cn de Quartcn a15. 2.C* g otcS S 5 re Jan Roofe, Makelaar, zalop Morgen den 6 Maart, tcnHuyzevandenQverlcedcninde Noorderketkflraat byde Lindegragtte AmfV. 5» c-g.^ g, g rê' 2 verkoopen een nette en zindelyke INBOEL, beftaande in Beddens, Dekens, Nooteboom KabinetTafelsStoelen, Spiegels', Koper, 5? 8" <g - g. Tin, Mans en Vrouwe KleerenLywaatenGoud, Zilveren Juweclen, Blaauwe en GecouleurdqJPorcelynen, en. het geen verdei tot o.o 'J? to g* 2 S.™ een zindelyke Inboel behoord: lieden te zien. S U a b 2 g* G. de Sterke, R. vander Houven, M. vanRoflumJ.de Vogel, W. pib en Jacob vander StraalMakelaars te Rotterdamzullen op S o 3 £2 ra* g- o Vrydagden i4Maart 1766,'s morgens ten #lf uuren aan de meeftbiedendeyerkocqteneen party van omitréntiiso Vaten extra puiks <f s re 3. s 3- o-g puike vers befchadigde Virgiay Bladeren BAAY- en ZWISENT - TABAK by don hoopby Kavelingen zoo als die genummerd 'tillen g- o 2 2, =1 o Z '^a,n °P ^et Haringvlietop een Zolder van den Heer Charles Amalry en een gedeelte op dè Puntjn een Pakbuys No. 1,alwaat B: o o dezelve zal verkogt worden: Devoorfz. Tabak zal daags voor en op de Verkoopdag van een ieder kunnen gezien worden: die on* 2. ra 5™ o, o 2 ra dertuffchen nader onderrigting begeerd fpreeke met de voorn. Makelaars. S3 p klO ft i NT— UAX7D T? np r*D Arr »«1 TA WP n"PI IfWfU tiqnn*/Ms £.3 -r f5 2 B Naar HAVRE DE GRACE zal Schipper JAN ROELOFS KNOL van Groningen met zyn Smak Schipgenaamd DE ZÊE ROBóp tj 5 S g S S i"NGdeEenhoornfluys te Amfterdam ra"g g^sèira g; ra ra (jen Maart aangaande vertrekkenlegt tuffchen de Nieuwe Herberg en de Nieuwenbrugs-Boom by het BothuvsjéTe bevraageo 2 p, - M aan Volhert de VriesMakelaarop de Cingelhet vyfde Huys van de Brouwersgragten zzn A/ynilcre Eyffen op de Haarlcmmerdyk by C ft> V G s f rs 1 /1i na O* <v n> ,§to ra g*|;S J- BEAUREGARD en N. VAN DAALENBoekverkoopersin 'sHage, zullen op Maandagden 17 Maart en volgende dagen, r- OS*? verkoopen een uitmuntende Verzameling van BOEKEN in alle Weetenfchappen enTaaien, waar onder verfeheidegrootecnlchoor.e Werken en veeleraare Boeken die zelden voorkomen: nagelaaten door den Heer P. NOOR.DWYK, Med. Doél., en den Heer T. N. J. Waar agter een Appendix van meeft Regtsgeleerde BOEKEN. Waar van de Catalogus alomme tc bekomen is. Nog exrra Cntalogiraz een Clavecimbaal van Ruckers, zynde een Tietkant Stuk. 5 ra1 3.ra> g"0;- By jogn Qeorge ffoltzhcyMedailleur te Amfterdamis vervaardigd en op Heden te bekomen een MEDAILLE ter geleegenherA *8 gg »Wg,oS vaD de aanüaande Iuftallatie van Zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prince vanOranjcen Naflau &c. Src 5cc.in 't Goud ƒ80en ia - - 0 B-tt^-ra *3 c n, r..—4e te bekomen in 's Hage by de Wed. H, van dcKathelen, RottefUsm Salomon de la Balie, Levdep de Wed. II, Haarlem L- dePaauwenZoon, DordL. G.lVarkerg; Utrecht C. van dér Nieqpoort, en Middelb. C. de Kof!er. B G p o ra 5 S S S re Uit de hand te Koop een CH1RURGYNS-WINKEL van Meeftei' IViütm Broer op denDorpe van Soetcrmeer: Tebevtaagecby H, g 0? a 5" u"~~' 1 S 8 deszelfs Weduwealdaar woonende. TS c|2 d-b ra Te Amfterdam byD. ONDER DE LINDEN is in Folio en Quarto gedrukt en te bekomen: GESCHIEDENISSEN der Vereenigde 2-§g*B*B 3 re g, NEDERLANDENzedert den aanvang des Jaars 1714 tot aan de Dood van Zyne Daotlugrige Hoe gheid dea Heere Pr'r.ce vstt Oranje <I(g-3 i5 o'ra ^ra 2. en Naffau, Erf-Stadhouder der Unie, in den Jaare 1P51verrybt met Afbeeldzels van VontenVeldflagen, vermaarde Gebetmeni»- 3 ra g 5 a."< jVg g ra fenj Belegeringen enz. in 't koper gebragt door HoubrakenTanjiPhilips, van Jagen en andere béroemdeKonftenaarsbeneven»' g S Wg."'-,!! K-B tw§e nieuwe zeer uitvoerige Kaarten van deXVII. Provinciën, geteekend en met een Geographifche Uitleggin? opgehelderd door IV. rre*K>sS IZjm A^achiene, Predik, te Kuilenburgom tot een Vervolg te dienen op de Gefchiedenifen der Vereenigde Nederlanden van den Heere b*^ g g' t^g 3 UClere, bcfchrceven doorP. leCltrcj, ifte Deel, in Folio a/s», en in 4to/3;o. NB. Van de Folio's zyn'erop groot Pap. te bekomen, ra rar' c ra o S By Hendrik Trap, Boekverkooper op de Breedeftraat te Leyden, zyn te bekomen Heele en Gedeeltens van Loten in Huur in' de 48de r S- S 5 lêS* Loteryedie op den ioMaartzal beginnen te trekken, het Heel Lot 11 Gl.Halve/5! 10, Quart/215 Agtfte/i78en Zeft. 15 en g 'p' n o 2 ^.g-2 i halve St. De Koop-Loten Prys Courant. By gem. is gedrukt en te bekomenLa Religion Revelée ou Recueil de PaTages de l'Ecravu. eo c: S gp'S' ff R-„*S re Sainte, fur les VeritezSc les Devoirs du Chriftianismc ii l'Ufage des Catechumênes, parWoIgang du Moulin, 2 Parties, 8V6 ii 52 St. g r- 5* o qH,o, m b- a. v. PADDENBURG Boekverkooper te Utrecht, heeft alom verzonden eit zyn mede le bekomen te Afnderdam by ESVELDT. S P e 3 §aB o* B' I. DISCOURS fur la Necefiti,qu'ily a de joindre l'Etude des Mathennatiques dune bonne Education, PRONONCE le XVIII. Nov 2 US 2*7 rara hsb IJ^5 Par Mortfr. J. F. HENNERTin 4to. •C 2 pq™ -o H g »-< II. Elcmentorum Mathefeos Purte Arithmeticam, GoometriamUlrai^jueTrigopometriam Completions Volumen I.cura F. HEN. m?n* SNERT, Ph. DoB. Cf Pref. Puhl. Ordin. SicietaeisBatava Harlemenfis Scciiin groot en klein Oétavo,. met koperpPlnaten. 'Tg" ra" S III. Ook is nog te bekomen van denzelven Auteur Traité des Thernwmitresou ileftparlé d'une nouvelle loy de la Chaleur proprt re B. 2.2 5 B 5 i determiner la dilatation des Liqueursin 8vo. re* re IV. PORPHYRIUS de Antro Nympharum eum Ar.imadverftonibus R. M. VAN GOENSGrdc. (f Lat.in groot 410. ra*M 10 *5' a Sr S?s V. P. ABRESCH Bedenkingen over's Jleilands Verzoekingen in de IVoejiynenmede in groot 8vo. h-ft re 2 .,T A TVTTW C. UJ„ „ry, ft* Vr-ho-iff**, Je*. Lvi, OnrtAUVt. O rb g- N s 2 fb jE VI. J. LELAND Befchouwing van de voornaamfte Schriften der Dtïjien uit het Engelfch vertaald door E. NOTEBOOM, in 8vo. ?dH c g. o 2(je Deels«erfte Stuk. NB. Van 't Eerfte Deel met de Voorreden van den Wel-Eerw. Hr. VOS, (van wiens Verklaaring o*utr At Profhc» - --SC.- c a tie van DANIEL, in 4to. 2 Deelen00k nog ecnige te bekomen zyn zal ten fpoedigften het ede Deels tweede Stuk volger. KS'p"'re'5> 2 o VII. G. J. ALBERTI over den tegcntvcordigen toejiand van den Godsdienfi tn de IVeetcnfihappen in Groot-Briitaunien mede fa gSS"?"? -SSb groot 8vo.om by LELANDS Werken gevoegd te worden. n ra S Z,™ ver-wekt hebbende Predikatie over Job.XV .vs. 17 doorDs. G. T, de COCK op den 3 February 1765 uitgefprooken, onlangs, hotVJtl merkt' £?os> K-S, 2 o lyk veranderd, door den Druk gemeen gemaakt, met een zeer Liefdelooze en Onchrifielyke Voorreuen, gr. 8vo.a 6 Stniv. Zyn te bekomen g®3 9?5re ra o S. 7. wol by Roy aardsHoorn Tjallingius, Leyden LuchtmansHafebroek en le MairUtr?^. v. Paddenburg en Juffï. v.Poolfum ,Rott. J. *re' 3 K *"o3 b pofeh, Holftcin. Doucie en Bothal, Dord v. Braam en Bluff, Amfl. Esveldt, de Groot enz.te Franektr, Leeuwaarden en sudere Steden. wre 0 ^to 3 c Van het in deze dagen ter leezing zeer gefchikt Werk van den Wel Eerwaardigen Heer JOHANBAREUTH, Predikant te Do: dregt! £ra j.S Dt Hiftorie van het Stddhouderfchap der Heeren Prlnfen van Orange en Nafau,boognodigtotbewaaringvande Vryheió&c. Jtf. k3® È-D g Z> B S'iSt., en met zes keurige Pourtrettcn der Heeren Priaffen verciérda 3 Gl. Zyn nogeeniveExemplaarftn te bekomen hy alle Boekvet- g 2 b IT o 2 koopers in de Steden en by Ab. BlniTé te DordZte van dit Werk een Uittrtkielin de regenswoordige Boekzaal. 1 „c-S* #32, re ts, De Boekverkooper JACOBUS KOK adverteerd by dezen dat by hem en verder by de meeftc Boekvetkoópers in AMSTEL» "ra?' èo 3 DAM, geduurende DEZE WEEK EN LANGER NIET, kan worden INGETEKEND op\ir, tref ante Werk over den CEHF.ELLN g C° «S.5: KOOPHANDEL, tottitel voerende Grondregelen een volmaakt KOOPMANS SY.STEMA Sic. ëtc.door den Heer CAR EI. T.UN- S to 2-2 "2 5 THER LUDOVJCIna welken tyd gyen Intekening hier mede zal aangenoomen worden; cdog op verzoek vss eetjige Eorkhtrui'- - re o" C laaren in de buiten Steden is bovengem. gerefolveprd om aan hun Eds. verzoek te voldoende Intekening in de Steden zyn voottgêng g. re o m S-o.^ telatentotden 14 dezer en abfolut niet langeralzoo 'tgetalreedszoogrootlsdatmcn bereids een begin mst drukken gfcfflsSk: hCcfr, <2=- S«l noch eenige weinige berichten zyn hier gratis te bekomen. NB. Een ieder kan verzekerd zyn dat buiten Intekening 100 en geen eea. o B BI re S Exemplaar meerder zal gedrukt wórden, en Waar van de I'rys zal zyn 5: 10, of meerna Tbeloopder Bladen. •óren ra Te Amft. by A- 0/c//è",Boek-enMuziekverkoopcr,zcl op den 7 en 8 Maart te bekomeü z'nZeven VORSTELYKE p'rutgue- CB b <5 <g'<5 vg g Zeegèn Zangen, ter Inhuldiging e v»n Zyfie Doorlugtige Hoogheid WILLEM een V.,als Erf-Stadhouder Sic. Ste.&c.gorompci re 8 5= >ti c 2- g- neerdvoor 't ClavecimbelVioolDwarsfluit, en de Zsng door JacobReindtrsOrganift en Klokkenift tJ Mupnikcndam en ingca g<S S SM goede Digmaats - Orderde Potcygehno.t&ooT Petrusvan der Kruy/T, dewtlUe ook te Munniker.dam bygem'.Reinden. ï!'.flile«l d«EfV« H-"p tz. tlulkenrooien andere, Leyden Haak, T>e\it Mahy ,'s IlageA'. etc Haan en B HummelRotterdam de We;; Vis er Zcc.n coB-urgVlIct, tr 2 o r g Sj* J? Dordrecht Blttffi, Middelburg Bohemer, Gouda it Hu, Harlingc» J. Pfddema, Utrecht de Peer ett Zwltsser. Th-cl ve'tt dér Nagel Wat». O Ui B*S> Z. rë p- o O g ningen Freiber.Wtelf Keet cl, YTelftein Rit! el, Hardcnvyk Coldevjer en Brinknik, GrooinfrcT' Bartin! hnfer, Crcbas, 2uol ClrmmS ec vatt 0 Santen, Leeuwaarden de Vries ets fVigeri, Zutpben ven Bulderen cv. ËuViy^A rnhem Nyhof Hoorn Breba'rtEnkhuyjscn Bruinier Alk maar Halfmon cn andere, Purmerend Jordaan, Wyk by Duurftede JVermeskcrkenWorkum A. vai. A. r Nagel en ZaandauiJiwhkkelJItiR te bekomen zynkofteen Gulden; en een Verzameling van Nederduitfche ARIAA'S ter laStniversv

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2