LEYDSË ft Vrydagfe Courant, sJ-s&I ■pll S P^!|< B-u S - 0 A", \?U. - a-* a cL» *2 -o p r: *2 o c o gJ'Ss e-a*3 sJ Wu ho| ,o Z W E E D E tf. EXTRACT uit ecfi Brief van STOK HOLM den 11 February. By de laatft gehoudene Plena zyn de Heeren IFITT- FOR!A KNIPE/l m CLASON, ahGeatfociccrdcn iu het derde WISSEL-CONTRACT op den naam van HEN 1 DRllv KONING enCOMP.doordeRyks-Stenden vry ver- 1 kiaard van dePretcnfie door dc Kroon ten hnhnen lafte gefor- mccrd,zoo datdeProtcftiedewelke deeerftgemcldc Huizen, tot dekking hunner Crediteuren uit voorzorg ge'zogt hadden, nu wederom van zelfs vervallen zy tot hunne voorige Soliditeit geraakt zyn. DUn .XAND en aangrenzende Rtkzm. WEENEN den 15 February. Vermits tuffchen eenigeMagnaa- [■'ten van HONGARYEN cn hunne Vafglle n vcrfeliillen zynont- ftaan heeft de Keyzcrin Koningin Douariere CommiffsrifTen be noemd om dezelve te onderzoeken en in der minne te vereffenen. HAMBURG den aiJFebrusry. De Profeflor Euler te Berlyn heeft onlangs van Petersburg een nieuwe GcograpbifcheKAAR.T ontfangen, waarop de Ortdekkingcndewelke door Ruflifche Schepen langs de onbekende Kullen van NOORD-AMERICA ge daan zynaangeteekend (taan nevens de omleggende Landen vol gens dc authentike Opftellen van diegeene,welke die Ontdekkin gen hebben bygewoondnevens nog een andere Onderregting, waarvan men een byzohderBerigtheeftopgefteld. Op de voorn. Kaart word in het WESTEN aangetoond het Rulfffch Tartaryen 't welk aan de Overzyde van de Vloed Oby 1, legt cn vervat bet A fiat ifch Sibcrieh. De Ontdekkingen iu het Ooften betreffen de Kuftcn vyin NOORD-AM ERIC A Regt tegen over het Eiland Be- iwgfteld de Kaart een Land, van het welk men volgens de Be- rigten der Inwoonderen van Kamfcbatka aldaar eenige Bewy- n zen heeft, wordende door fommigen verzekerd, dat men op het Berings Eiland dat Land zien kan In der daad befpeurd men een weinig hooter op na den kant van het Noorden tegen over het Eiland St. Dromid een Kufldie reeds te vooren in het Jaar 1730 door G-wosdew ontdekt is, en deze Kuil is naar allen fchyn ce.nLand, 'twelk met het eerftgemelde tezamen hangt. Lgngs de Kuften in het ZUIDEN'zyn bchalven verfcheide E-i landen, aandien kant leggendeook Bergen, Voorgebergtt-ns h ofKaapen en andere Landifrceken ontdekt: Egter blyft aldaar nog zeer veel ter Nafpeuring over; ondertuffchcn blyktui; dc ze nieuwe Kaart dat die Kuften met dc Kuften van Nieuw)-Albion t'lamenhasgcn. Dv Maakcr van de Kaart gift ook cn wel met veel waai fchyn- lyk'neid, dat op de Zy'de van de Ys-Zee deNóordelykcKuftzig tot aan de Weftelykc Deelen van de Baay van Bospn en verders „•uitftrekt: En dus blykt dat AMERICA aandien kantgantfc'a andere Grenzen beeftals.tot nu toe zyn bekendgeweeft en dat dit Waercld-gedecltczeergcmakkelyk uit deStreek vanA- zien heeft kunnen bevolkt wordenwanfUit de geringe brced- te van de Zee,die naar sanwyzing van deze Kaart het cene Wae rcld-gedeelre van hét andere afzond,erdmag mer. met rede ver- e; moeden dat zy beide aan elkander zyn verknogt geweeft. V R A N K R Y K. HENNES den toFebruary. Ecrgifter is in ons Parlement be- Qr.nrcuDat de eerfte Prefident den Koning by MISSIVE u;t «jam van hetzelve zal dank zeggen voor de Goedheid, diezyne h M-jt. '-eeftgehad, om aan dat Gerfcgtshofover te laaten hetPro- ccs van die van drsrelfs Leden welke het ongeluk hebben ge- 1 m heel oin in zyne Rjajts. Ongenade te vervallen entcllVnsaan [c- n den Koning te meldendat het Parlement in 't kort een genoeg- rjj 1, raam getal Leden hoppt te hebben om hen te kunnen vnnaiffén. tt. Dce MISSIVE geeft meer dan duidclyk te kennen, dat de Ko- gp sing bereids voor de herhaalde VERTOÖGEN van het Parlement vei? PARYS het befluit genoomen hadom zyne Commiflariffen ir-ï vscit Malo terug te ontbieden. TraElaat der UNIE Vati de bei Je Ryken zal worden geconti nueerd; en dat in de AHewaar by dieTaux is vaftgefteldeen Schikking zal worden gemaaktom eenige Twyffelingeu weg te neemen,'die ontftaan zyn ten opzigte vaodeRegten dewclkcty b.5"§ 2 een Aéte der laatfte Zitting vau het Parlenientgelegt zyn op de Ly- 9 S - waaten, welke uit Rusland in deze Ryken worden gebragr. Ver- slï'kf' volgens beeft het Huis de Uitfpraak over de gewtgtige Zaak van AMERICA wederom tot heden verfchooveïi. 5<» ST2 ■3*g-s& ~T. 'O O <5 P r3 "J t* V- S* G -- Cf JC t> g De votarnaamfte Kooplieden van Philadelphia en andere Stéden 5 9 c- iS E M 8f.| <2 c S a e 6 ~i fd g tn b I P ré" r r-Tj 3, t—e-- e, tt :rS 5 3 a g cS's 3 k! rt-rec© O w SI ÊCmES 5? ■2 n iï S •V fe g I S I* a g e g-^'5 du* j p 'ar n.. PARYSden si February. Byeen ARREST van des Konings RjjiI van Staat, in dato 31 January, is bevel gcgceven dat »eu Vat «Igttwe» cnbüilctigewook KAPITTEL van de Congregatie van lift 'au'iyccn geroepen, en den 24 April in de Koninglyke Ab- dyvaö Sr. Denis in tegenwoordigheid der CommifTaritfen van zy- rcf lajt. zal gehouden worden, zyndc in dat Arreft de Heeren Joly <-re! tufy en Boynes benoemdoni dat KAPITTEL uit naam van nt| M dan] oS iio| dól vol er ;nu« 2'w:'Jajt. by te wooner.In hetzelve zullen b'flift worden de paften cn Prctenficn van verfcheide Gecftclyke Huizen, dewelke pp feWlgfjg zyn, dat man daar omtrent een finaale Uitfprzak eid te doenom de Ruft cn Vrede in dezelve te handhaven &c; Et'gifter ogtei t heeft één der Léden vah het Parlement alhier da vergaderde Kamers kennis gegeevendat de Cftmmiffle tê Halo in weerwil van de Vrrklaaringwelke de Koning den 3 deter aan zynTarleinect heeft gedaan darHy dfc Commiffle ,fftherroep-entor «Jen 16 dezer Maand incluis haare Procrdu- pjtceft voortgezetWaarop een hefluitgezoomenis dat Com- '2r;(len benoemd zullen worden om te raadpleegen wat het Par- ttttcn dien opzigte doen zal; GROOT-BRITTANNIEN. blNL'F N dert 21 February. Ecrgiftgr is de Koning in hét ifttis ukttt,r^"r's vtrfchcer.cncn heeft,- nadat deCemecntcns in het ,K «famftbodeh en gekomen warén, dé gereed zyn.lc Bills 1i"- vaIff»'de Voortzetting der Regten o"et M->ttt. (j) het Verbod van Uitvoer der Gramen, (3) de Toehaun;- va'u de-zslvcr I'vocr ld r '-^^éricaC 4 bet inbrengenA-en bnitenlandfe H :ver ah mc- A jj lC5)van zoute Pro' Tien hit Ierland, nevehs nog drie publikc •r ie partitn'ie-c Bills met zyne Goedkeuring bekragtigd. T>gr ''r'emeenteasinCómmitté overliet ligten dciSabltdteh heb De; 'ftbefluit genoomen dar de Land-Tax van vierSébellirgen mrt! ---ure- 2'-"t. gedmirendadit faarin Engeland, als mede een Contributie in Schel land, volgens het negende Artikel vaa het in NOORD-AMERICA hebben aan hunne Correfpondenten te '5 Briflnl, Leverpolt en meerStcdenin ditRykdewelkezeergróoien 'J 1 Handel met hen dryven l&cmoritn toegezondenriewdkq door «-ës 330 van de voorn. Kobplieden onderteekena zyncn wai'rby zy o"§*« 3 hunne Voorfpraak byhetMiniftèriecnfictPaiiementv. rzoekea, om de herroeping van de Stempel-ASe te verkrygen Hetl'arle- c-°-% ment heeft bereids zoodaani^e van onze Kooplieden, dcwelkein gc Amcricaaufe Commercie ïneeft geinreieiT.crd SVn, order- ft Stó fe g vraagt, ea het is zeer r aarfchynlyk d2t de gcm. Acte of herroepen ,5 9 g ofte welmerkclyk veranderd zal .vorJfn c,sS V S 5 a 43 n In verfcheide der Noa -delyke Provinciën var dit Ryk is in den -fl g '5y o^. nagt tufTchen den 13 en tq dezsr Maand even als in HOLLAND «-IS S it effens aan dc Takken S 5 E t 'c, P =7^- *0 a 3 na g - O - 0 r. W) x> a O c w S N is 1 -i= C c F a'v ma»* P g-.r= a -a o V y-J '5 -V g c 12 ^5 S O rrt Kr. c- «cc: «y eeczooZYvaarcMot-RcgCMgevulleu, en vau de Boomcn alt gevroorendac vecle van dezelve oor de zwaarte gebror«ken zyn; Vervolgens is eenzoogrootequanti iL rf teit Sneeuw gevallen dat de Wdgcn onbruilchvar wieruea en p4.5 i# veele Schaapen en ander Vee daardoor om 't leeven raakten. V N E D E R L A N D E N. "4 MONNIKENDAM den 26 February. He len is alhier gepu- -ff f bliceerd de volgende WAARS C HuUWINd. g h 13 e Heeren Schout, Bu'rgcmctflcrcn er. Schapenen dér Stad MONNIKENDAM adercevien uyd- Zen 'tlujaücBurgers g-S n en Ingezeetcneti dezei S-ad hunne bewoonac H-'izeiiop Zc.urdjg S s deu S Maart dezes Jaais 1756, ais wanneer LYNE D.jDRL. IIOOGH. DEN HEER PRINS VAN OR.'vNjE EN NASSAU 4 als ER?-STADHOUDER, KAPi 1'EIN- GENERAAL en AD- S M1RAAL dezer Provincie zi] warden beëedigd en geinftsdleerd, slg-S g n des avor.ds van 8 tut 12 uuien zullen moeten iLLUMiiNEERlvN'-g doch een ieder zal kunnen voldaan zul.ts te doeu alleen in dc Be H w néden-Huizeö of underlie Verdiepingen en dezcle voorts 00- r g daauig mogen inrirten als hy goed eti cónvenahei ocrdcclea S as zal: Wordeihle over zulks eeb ieder ophc. irnltigftc gcrécom mandeerd zi» zorgvuldig te wagten van. al het gant tot stooriitg der rlgetnéene Vreugde, zouw tuiin u ilrekken en-tot vpork<t. g.-v^ i 'N 5 S P. -- Sr- 5 n v7 S ij S té1 !D s u f u y ,14 fffCa J O o dj: cc-« <u c, CS et S» E?*" V t! c .v. .0 vs- 2t3t 7. -E e o -s. v.' *- *5-< - f C r Q N 77 r. o g r Ei 1 W C o o bi -3 C cq «a c: c yjg 1 Mr-J NJ J-i 1 "v"i ft!) <u 1 g u O c 9. M - M 1 O CJ Ai &V£f if s at TJ 0 -ti d CS S J O - .2 ^5 c: 's a. P «s; R U M z rv n c T3 e-- ks to-o ^2 M «pingc va» Ongeltikken alle behoortyte foezigt op dergelvcr Hg - o v o o zfen te doe» neemen Wyders w ord ook een ieder gemterdicc rd >-> j--g 5.^' en vet boden opden gem. 8 M art het zy v .or gedmiret-.de i of na F.-itO dén tydder illuminrtie eenige Voetzockéis; 2,vermersoftc eeni- gerhande Vuurwerken rc werpen c. AMSTERDAM den 26 February. Te K'adixawiren van ffen 20 Jap. tot den 3 Febr, onffer anderen gearriveefdMidi. Sattt, KI. Lallauwe,.Robb. Ratfey v^riGenua; J.n DnuweS van hier, Fr. ds Leeuw vanRotterdam Car, Smith an GibraltarJ fLTniefeh van Datitzig, hét Franffe f)oft Udifeii Schip el CovdeKapt. Alex. Jorge Chatgileauen elf ti •que de Dt.'lartKapt. jua.i Bsptift Vi nien beide vaii de Fracffe Oofc-IndifchjeComp. tc Orient na CHi* na beftemdah mede het Spaihfe Regifter S-.b.ip N. S. delRofarib S g '2. vf* *5 y StFrancifco XavierKapt. Don FrarcifcoXitner.es van Vtiva- ri A - l" Crpx, vau waar hetzelve den 6 Nov. was in Z?c geffo^v.en in gc- S 5 m<v,o zclfchap van de via* vol^er de Schepenals Af. D dc la Conception ,2 K w St Nicolaasde Barry, N. D. iu B011 Cotife'l ,leS*. Anna cr. VOthnf, het eeiftgem. van déze vier Schepen 'r. welk ook met N. S. del Ho- fario direét was doorgezeildwr,sg'ely V tticn geidemede by h. t vertrek der Brieven in de Baay aangeland doch de ar date drie denkt men dat de Havana ztfflcc aangedaan hebbenalwaar zelfs het Schip iV D. dj Bon Confeil zyn Lading in Suiker tolbragt had Voor het overige brengt 1 etzylvc 500 Cernéaen Couchenille tne de, en men denkt dat met de Vloöt iiiej meer als 1800 Baaien zul len komen étc. Da. rregcn was verrrofcken het Hollands Oorlog- ^5 H -- fcliip's LANDS WK1.VAAR.EN na Got:eriburg jS 2 g S Den 12 Febr. waste Rociiillc gcarrive.rd Jic. Pieters de Vries -e 2 S 7 van bier; dezelve ichryf.Dat by dp esrften Jan. een zwaar, n Ü'J fJj Storm mctZceftortingeuoaerzyit Tvlik heeft geïnd, waar door g "2 8 5 c. hy zyn Zwaard bad moeren kappen Zyn Boot was oitmajfean- a. g ££0 B -U i, der geflagcil en irlé.r andere fcuide verborzaaktmei Ophad S -g - O Jj g ,1 l1yJen3F-.br. weder een/waaren Storm gekreegen waardoor' v'y 5 "J c C O zyn Sell p z.,'0 on'Jimpotieerd wiérd dat hy zes voet Water ,u "3 2? «•J? C u: f! 3 5. bad wcShalvén hy vreesde hei niétlanget re kunnen lloud.n1» k U g 77 5 Uok had-li ygec-'u vers Water meer. aan hoorden zytL Bier.Vateri ,t g '5 waren d,.dr de Zee aan'ftukkvngefl :gcn: EindJlyk had by z-g A 55 gni ,;gi ,S j f g r2 genood» ikt ge ;ie.a öin een gat iu het Schot te ka pp u tot b - 4- p I 5; d 4 1, houdenis van Lee.vcn en SchipTe.zcl-ei tyd was een FunfcJ ga 2 g -• (S Ft G fl o 'j: er n 4 St- v5? CJ5 rr, - CS fi U f- tJ - - M .- ro 2 3 r C •r: s 2 T -a ►J A .01 V. a S-5 Wïï g^-5 O t> rd -G y r--t O *-J -1- C O '-© C f Mn .2,05 bf. a £~S ■t "3 g- f- •C -5-S 5 t Ëk c S7 J e e- -= t o rt a -4 a r *4 1, Schip by hen; gekomen 'c welkin.ei.ffRgetlrCeavejs vvuier if had am boord gehad: Wydtrs had hy een Si'hjp zander Caffci3 A .R r d air mede it wee fficuu e.KajoifS-D6uiea Zièo'djyveRmaar deze -5 g fcijeencn vin géén H-li«ids i fchipte zyn Ütc. „5 in 's GRaVÈNHAGE den 27 FebntNy 'l>e HfccrénStüaten v«n:2 j ff - .2. lIolHnten Wcft Friesland, welke giftst litllJi« Vdtganerfflg gé- *7 7 c' 3 'ip ,2 Sa i» c';|ï 7: Cé h; rg^S'LS *^i> cd vf operid hebbelzyn heden weder vergaderd geweeft, De Heeren Verkerken l^obehtelS Zitting Bebbcddh ter Verga- j ff S deringe var. dc Mas.en Gzucraal egetis GeUierlauden dc iaeet _c A u -- z. 5 - h f'; ka: ai f s i n st.i.tij 3 A S 3^4 iaff Zaa.ken van Nederlands Indiëd: Kaagsi-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1