LEYDSfe 3- II If Maandagfe Courant, 2 >13 A\ I 7 6} 1 V R A N K H Y K. VERSAILLES dec) 5 February. Dezer dagen heeft deKo- ning den Marquis d'Heudreville tot zytien ordinairen Stal- mcefter benoemd in wel^e qusliteit die Heer aan zyne Mijt. geprefenteerd is. PARYSden 17 February. De Heer He!lot, vermaard Chimift v& Lid yan de Academie der Wcetenfchappenis ecrgifter door ne C.evolgea van de Waterzugt cp de Borft overkeden. De Graaf dflcrouvilkLieutenant Generaal van 'sKonings Arm één, beeft aan Mademoifclle Havantdie te St. Cyt is opgevoed Trouwbelofte gedaan. GROO T-B R IT T ANN IRN. LONDEN dear 8 February. Den 14 dezer hebben de Geftieen- tecs in CommittéoverdeSUESIDIENbeflooten dat geduursn-a de dit Jaar in Groot-Brittaanien tot Gardes Garnizoenen en aa- dcre Dienften gebruikt zullen worden 1 7386 Man effeftif, daar coder begrecpen do Officieren zoo in Comniiffie als Subalterne cn 2513 Invalides; Dat tot Onderhoud van het gem.Corps na- n Ttoxaaie Trouppes zal worden toegeftaan 605,608 P. St. 19Seh. »9?.; Tot de Soldy der Generaals en Staf- Officieren 11291 P. St. 8 Sch. 6P.; En tot Onderhond der Militie en Garnizoenen ir. de Volkplantingen van America,Africa, Gibraltar en Minorca <n 39-A83P.St.6Sch. s P. Dac-232i P.'St. i4?ch. to en 1 agtftc P. (wclkebefprardzyn van de Sommen die in de laatfte Zitting zyn toegeftaan voor drie Vry-Compagnien Voetvolk, welke gcligt zyn om in't Jaar 1765 op de Kuft van Africa te dienen) tot Onderhoud dei- Trouppes in America en Africa gebruikt zullen worden, als fcie- de 7993 P. St. 11 Sch. 4 om hctonderfcheid te vergoeden tus- fchen de Soldy der Trouppes op bet EtaWilT-nient var. Groot- Brittar.nitn en Ierland, voor twee Efquadröns iigte Dragonders en zes Regimenten Voetvolk, welkeophetEylandilfon,teG/ Ir altarMinorca en op de aan de Kroon afgeftaane Eylacden dicnftdor.c. Wydsrs 1614 P. St. tot de Penfioenen der Weduwen van de Gerefoimeerde Officieren; 138,674 P. St. tot die der Gere- formeertleOfficieren; 5718 P. St. 6 Sch. 8P. omte v-ergoeder. de gebeele Soldy van de Gereformeerde Officieren tpet tién Compagnien van verfcheide Battaillons, dewelke iedef an ten op i'.egcn Cotnpalïniea gebfagr, dea 24 December 1765 op halve Soldy gehkeven zyn, 109,875 P.,St. i6Sch. 8P. voor Koftgangers buiten het Chelfea Hofpital; 180,445 P. Ut 19 Sch. 3 P. tot de Koften van het Arttlkry-Compioir ten Laad- Dienft; 3.3061 P. St. 6 Sch. 2 P. tot buitengewooae Koften, t, door djt Departement in 't Jaar 17S5 gedaan, en by hetPark- ment niet voorzic-n eo eindelyk 2000 P. St. voor lietzooge- na3mde Mufr.un: Britannicut». Dien dag hebben de Gemeenrens bet verdvr Onderzoek der Zaaken van A-tucriaa tot gifteren de Ovevwceging ine Middelen om de SUBSIDIEN te ligt;n tot morgen verfchoven, en d#u 15 de Jjovengciu. Rcfolutien goedgekeurd. Gifter hebben dezelve in Committé over de Subfidien beflooten r, vcor dit Jaar is te willigen 412 ,983?. St. 6 Sch. en 3 1'. tot de gewoone Kollen der Marine, de halve Soldy der Zee - Officieren daar onder begrecpcn, alsmede 277,300 P. St. toth-ct bonwen, herbouwen en katcfateren van'sKonings Vloot. Vervolgens is in het Huis een Bill ingebragt en voor dceerfte maalgc'eezen om Mu'tery enDefertie te ftrafien, en nadatdeZaa- ken van America in Groot-Gom mitté overwoogen waren,i? de ver dere overweeg; dj daar van tof heden verfchooven als wanneer men vaftfteld dat he; Huis dezelve tot algemeen genoegen van dit •Ryken de Volkplantingen boft (Ten zal, dewy! reeds gifter in een Raadsvergadering eenige definitive Refolutien daar omtrent ge- yoomen zyn. Men racend, da: de AtncrictiaUert aan de Kooplie den en Fabriqueurs van ditRvk en Ierland werkciyk vier Mülioe sen P. St. fchuldig zynvan welke Sbmme de Kooplieden van de ze Stad alleen de hclfr tc prcteudeeren hebben. Heden zyn de Acbien van de Bank 1340.1. Comp. 163 en 1 half, f.. Z. di'o roa en 1 half a icj, Annuitcitea zonder prys, op 3 per Cent Bank gered. 87 en 7 agtflc 88 en 7 agtlte 11 vierdedito flcconf. 87 en 5 agtftc a 8 en 1 ierde a 7 en 3 vierde k 88. De Wide! op Air.fterdam 35 en 1 op a Ufo cn 2 op 2 en 1 half Ufodi to op Zigt 34 en 9, en op Rotterdam 35 en 2. DUITSLAND en aangrenzende Ryk». HAMBURG den 18 February. In Brieven van MI TT A Utfte da to 30 January word verzekerd da: de Princes Gemaaiin van n denEvf-HeriogvanCotüland zig Zwanger bevind. Van Petersburg heeft men tydmgdat de Keyzcriu den Gene- Taal Artillery-ÏVkefter mprrang van Gcncrrral-hiehtcnant ,de Kapi teins Schélcicg cn jelmanow met liet Ca raA1r van Genera at Ma jors,cn den Intendant van de Schecps houw Lembe Jomes met den tang van Colonel by dc Vloot vereerd heeft; t/aat tegen aan den Generaal SchatmecftTHeer Rsmbeittg en aan dea Opperftca Rgpys CommiiTaris, Heer Pantckfcv; htmaedenuffie verkend is beide met Peufioeccnen wél de eeVPc met den Rang x lti'Jetie- raclLieuctnara en dc ar.dere met Cïrtftet van Generaal Major. Met een Courier Van Petersburg voorn, bceftmea vcmoomea, dat het fpoedig Steifval des Konmy» van Dgpnmarken altisar geen geringewerflagenheid veroorzaakt heeftdat de Dcenfcbè AfgezantBa'pn van Aficbjirg, by herP^rs-KeyxerJyk Hof refi- deerende aMaar in zeer groot Credit is; cn dijt iS gdbersre, Raad van den Groot-Vórft, Hèèr vin SêPicrh,iig gereed maakt om van Petersburg op reis tcgaan ia gezclfcimp.vaaden longen 71 Vorft Kurakin en d£n Earon During, doch wefwaards waS tot 77 nog toe onbekend &c. N E D E R L A N D E N AMSTERDAM dc»E2 February. Ter vi:: t^cn jre- f houuea Dank- Vafl* tn is alhier in do jtffciicrJHitfche «u f~t c-f DG G u G •-» P-. SO v ajk »o Gereformeerde Gemeente ten behoeve van de Diaconie Armen gecoHeAferdeenSomme van/^1621 - 7 bchalvcn het geen des 2 13 voor en namiddags m de Oude vu Nieuwe Kerkenalsook in de "-tr! Vroeg- en Namiddags-Predikatiën ip bet Galt huis ten behoeve vr.n acdei'. Godshuizen gecollcAeerd is&c. g Té Kadis zyn v;.u den 20 tot den 27 Jan. aangekomen Juan And. Flours van Marfcilk Guill. James van St. Lucar. Francisho P. I6nstioPaton van SevifienCail Magnus'Stolpe van Gotteoburg, en-Miguel Bavo van Mslli^a. c Van Kadix voorn, was ertiqkk'Cnbet'Deens Öoft Indifch Schip -j ya -j het Kajhcl tau Fronk(sbergK apt. Lïurens Suaart, na Chma het S? S Spaans Oorjoglehip GallicienKapt. Pedro Pablo Arrigony na °4- 0 I f. o Od c »2 .-oTo Cu v. •U fl '51 -eri i v c lAd SA g-4 £5 2 gd a of— G. -S ï.*t f a a «dlafd ié ei 'H B W G r- G tS i-y-r'S §4 S - S éT c'ef -o .ft J a c 'hr \o 4? O- "O 2 Z??: 3 <2 *r ^3 ft 3 <*L ta r -3*. y? 0- J? V- O u. .p.> r/3 c M ei 3 CJ r* r- >J-f - a o a - .5 .1 =o^cs g 77 S. 'U O J* CU e SP >•£-J ~z v 5 o "3 ■r a <--*■ e. T U-C r, O al 9 C c»g ■3 2.- u tU3 O S<2 rS? 1 u? it o a Zr n -o a 7.7 "J 1 Ara c he, Jan Cornells na Gallicien, Jacob Albrech» naMarfeille 8 ofr- en Dirk'E wonts na Lisbon. Gifter arriyccriie in TeflelEeuwe Kersjes Ptetvt van Mirinanitö, 3 2 J. Hilfers vanSmima, eaD. Picicrs van Riga: Met den gein. Kapt c n> Prent heeft men BRIEVEN in dato 31 OdoturV.-aarbygtffitld word, dat teSutinamengeariivccrdzynF. C.Smit en A. deLrn- c*<" .sps gc beide van hierwaartegen in het laatft van Jan, en begin yan 9 S PA Febr. zouden vertrekken Kapt. J. Qnatt cS J. Fitters herwaar Is. ,s£ «pd Over Vrankfyk heeft men fyding van St. EUSTACHIU.S in dato S 8 "4 't 'a- 3i 7 Dec., datden 30 Nov. aldaar is aangerand C. Barcnds v'aa hier5 -T'S «Sa waartegen Kapt. Smit den 15DCC. herwaards vertrekken zouw. ?,-e"ri a ~'r-eXJ 0 0 Kapt. Dirk Schoon van hisr te Marfcüle aangekomenfchryft dat by op dc hyogte van Kaap Gate :n goeden ftasft gep/eitheoft de Kspts. J. Nyp»na Triefteen J. van Beucègum na Genua gedefti naerd, beide van hkr; kur.ctiidc door de geftadige Tegen-k in den uictavanceeren. In den midder-nagt tnlTchen den 11 en 12 dezer is tufichen Viro ly en Bevéfier mee donker cn miitig Weer dcor een Bttgus ffe/i rn- difch Schip overzeild het Schip van If. Roeiofs, var. f-ar mouth licr- waards komende, maar eet Schip was niet dan byvtn Wirerf>a- fchadigden des anderen daags door hulp van Loorf:n te P-.amsga- tj 9 K '2 '- te b nnengebragt &c. Ti bé-s a 5!-3 ö.y-p pt s|-sw a v.-J S-A rd 'Ti r Ï85'AS| - o U y X f? - -r* 'rt "A #a< s ta g-c ffe 9 -Ü si-, Ë3,. fi u e .- td - c, y - 5 T g: e >:i-B «'e (S o 10 9 5' S'-S «j t Q Volgens Bileven van Nantes waslfct&fnip var ArecdBanningcd «r -tJ-LI- -iT»1 ."a-._i - -w M jS;.p .,3 ,g 0 S3 5 c<5 't geen aldaar lagzynde na Breemengedeftincerd, zeer zwaar te-«g genhec Ysiu Je Rivier geietdoor d:ie?yier Hoilsadfe sch pén, oTIVT- r f* a - .r m .1. aa rr j f-« 'g a 5 i; 2. n c-^: r. o 3 C -5 - 5 meu moètende: ily had7cer.igefchade aan zyu Schip gekreegen-, SSd{ 5 J" A doch hoopte zyne Reis nog te zullen kunnrn vervolgen.. Van Eifcneur word in dato 15 Febr gefchrce'Vi ndachet laa'tu gein. Deeofc Sflasuw-Svhip van G. P. Pre dc'don 8 des avondsTnet net Ys na Zee gegaan is ijjdatdc Susd zcèfett dtic d«gsn wederom tj bsvsirbair wa«endstdén 15 vier Schepen vanKoppenliagéate 0 Elfeneur voorn,itasctaangekomen. W "3 2--;> 5 Den 11 frebr. isand«rhalveMyi van de Rb%cfc van St. Rïalcna s alvoorens op een Steenrots geftooten te hebben, gezonten hét "3 fi.g E 0 5<S f Schip van Barend Acjiiaansz van hierna St. Malo gaandemra'r tl 2 3 fj K'j§ het Volk wrs'door de Boot bclicudcn. ft k Ti £3 zofe Op de Galloper is verongelukt het'Schfp van One Jacobs Itlyn', *3 ™J5 3--a*B e g. van Dublin hcrwaards feócfcndeHgtyolk'isnagr«iot|Qvaart# éyJ tSfc 2 r hebben utgeftaan'öp één Mar. na fcöt dè Boot te Withftsple aao- 8 rj..!?-u *3 0 h:'S gekomen/ el-^Jo Te M-llsga zyn depr Stom et Tcgen-wiöJ ingcIoopeaD. Ry- c"2 g kers, vah hier naar Aücanren, en N. Will:,nis, vap'Brifto! na Cette S g 2 w §-g"® beftemd, revens nogmecr-andere5 Ook w-.s ie Wigbt ingeloofbn 9 E'? we Focklcs van 1'óulon na Rotterdam gedeftincerd. o ,JS ji*a g q Te Triefteiseasgekomeo Jac. Coraéfis van hfer én laatft van g, £2 *3; Livörno. ^4.5<SS.$ Vorens Brieven van Lirbon, in dato i.Febrüa'ry over Londen, o J{ gS| g tiji is aldaar gearriveerd And. Wa'lbéKk van I' tersburg. M w<2 '3 fid? i 'ai Op de SJvioT van Boardemx is gearriveerd Corn. Brect vaq hier en Sim. Jans Kat van Middelburg. *5 Te Mulder "S 4» .CS Gfti.S 2f B va -ö a f- a t; 15 05 iu.v.vv.wi.16. -i - o -j - g a :Middclbip-g is op het afgaan der Brieven aangekomen Davul Z^og «ra,- a S 5" I«r rVii Kuvairau. S g HELLEVGÈTSLUIS dell 22 February. Giftcrisalhièr gearri So (5 tg A .2 "-ë S a 3 e.-- -é- 2 - g c 13 <1 O 2 13 N veerd Chrifti«anAndrrfou van Glasgow, a's mede op de Maas jjKi5iud y -5 0 lh rzè ps M y Georg Quiltcr van Moldonen viet Schepen van Yarmouthen c beden A. Hylkes vanMorlaix, Tboreas beide van MoldonBenj. French van YarmoU' van Londen. H (Zj 5^- M G pen van ïarir.omn; en g wn-:a Fill en Rob. Nemprtf, c g 5 monthen B. Doufiiig fr a. s g 3 w r 'sGRAVENflAGE den 23 February. De LcdCD comppfeê- 13^ u - - Kt f- ra e 'Af s a 5 è-s p 5 3 ets bende de Vergadering van dc Hoeren Stiaren van Holland enW eft q Friesland, worden overmorgen iahdbffsrcfp.-Aivc Logementen 98 3 3 o te geracet gezien om dis anderen daags hunne Vergadering aan 3 g 'P tc varigen. a i-Sr-r --'i Va» GoRlNCHEM beeft mendat de Regeer Big en deHcerén da irjtgiftraatcp den8 Maartzulli ede zyn de* hcüi.cficlykc Dag ft •I van zyucDoorlugrigeHócgheidslmhllatièals Ê.T-Stadhoa 3^» §."ct*c' de de Il'umiuarie ihsgelyks beginnen ten agt en eindigen ten •a cj twaalf uuren. Dc Gcdcpntccrtléa der Stastéb vin de Provincit QvË&ÏSS'EL 3 èi C «T S hebben doetf yubii'ceerftnDat veiffiita bet niet ouwriifclryc- té - lyk is d: t zync Hoogbtid ih perfooh >y.\ Bortien S-. ffie ireemé'c H ii; ,f e '?2 terVergadcringeWndc-Riddirféfiap' cfiStffdsn, als Eiif-Stad- :ïtC J .i Uoudé'r dier Provinciehet dier,vo;;,eas octt cOnvenablci" z** 'J k it rt &S «3 zal, dit ie Illamtnaden opdien dien tyd door de gëheele Ptóvia- S 9 3 w cic gNicual gcichicdea. SU 9S S «'■S' Da-ifjcegen iicbbén Büïgchucfiefen ep Regeerdet: der dria j- c -V g --j s a DhtELi.E alle Buffers tnimvooedersdicrSvu Joen 1»»n*fcbou; 3/ AG 5 J i«*ea: tt D-rzyop 3 Mrirt, waan cr-2yn«Ödojrtwgrige.lfc-r-gb'iidi. rlsEi-f-StadHouJec, Kapitein Gcn-traal ftnAi n r.e'Hn-bije p g 50 g 3 JlÊÏ Provincie zilavo.-iaKbcecdigdea gëiaftalleerdi feötileH&lï'ett zulicnuUumiaccrerf:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1