AIzoo inet Mey aanfttJBde deBedïeninge «ls Liane Nagy Vrouw in *t Weeabuya der Vereehigde V'nrsfe en,%«jr':;rdfé DCrPs- 5 3*2 S.§ a s "SL 2*5*<ïEZirroR GEMEENTE te Amfterdam dp de Princcgregt komt te vacccrcn, word een ieder, dn vcreifchU BckVaftöht edef hel l >fi o S -o n o.^ W= o n 3" de, en genetgen zyude dit Dientt opredclylte Voorwaarden w»ar te uctmenverzegt désV» o'tnsdsgs caticmicdsg cm drie tiUitn S3 SS,, 3-5 g ztgteqComptoitedeiRcgcnteiTcn van'tbovengemeldeWeeshuys teacreueeren. K =*"§.22 9^*3 Alzoodc COMPAGNIESCHAP in enomtrcat de Negotie vaa \VYNEN en fttrke DRANKENvoor dezen gevoerd tenNssmen 3s Y- 2 pa 2. a van Jurriaan Bcrgnieyer enComp.cc vervolgens gecureerd hebfeendeien Na-, men van Honingmar. cn Bergmeycr,met ultirr» Decern. ff jL£*H~iS>2 - 3 n ber 176515 gcdiliolveerdzoo 'worden derelpèftive Debiteuren vatt voorn. geweozcneCotupa^icefchip vnrzogteii by dezen gc'advcri II g r; re teerd, om Je bctaaling hunner sgterweezen niet anders te doen dan op de eigenhandige Mede-Ondertekening van Jurriaan Bcrgmey,ri I betaaling andersgedaan voor'geen'göedebetaalihg vairdctrëttzul. van de Hceremietefteeg, in 'cMuziekboek, te Amtterdnm, zvnan c'e f K a 0 i-, <s"m 3 - Derde Clafle der Geaeraliteits 48de LoterycHcele en Gcdeeltcns van Loter. in Huur tc bekomen Heel Lut/'n Halt/s'; 10, Quart re S» re 73 5 sa Y4£f-'-15 Agrftc/i7:8, eneeu Zeftiende 13 Stuivers izPenn.De ingebiecvene Huilr- Loten en Gedecltens kunnen tot Heden} n ft "'^a.n Maandag den 1/ February, op dezelve Nommers ingehuurd worden. De Koop Loten Prys - Courant. 3 f 3 O 2 2 Z 5- 2 DirkHanius, JanLambcrs, Jan Limbers de JorgeAnthony Wigman Hendrik SpanjertHendrik Haak vsn Veen en Chriftoflcl 3 f - 5* ;3h S7§ Sluyter, Makelaars, zullen op lieden, zynde Maandag den 17 February, 's avonds eer 5 uuren, tcAinft. in de Nes in de Brakke Giond} 3 3 de Priaccftraaten den /Irendhmnb. op dito Gragt hy 't lluyszitten-Iluysen op de 2de Zolder van bet Pakhuys bet Kiyzerryk opc e o ;i3tP2re >22 Heeregragt.tuffcbendeOudeLely en Bergrtrmtenen de Matten op een Zolder vaa het Pakhuys Gouda op de Heeregiagten bovèa 3- 5 Jj b Q 2.-3 3. het Huys van den Heer Klaas Boclhouvier op oe Voorburgwal over bet Endje van cte 'Wereld, breeder by Notitie cn lieden tc zien, 4 isOWS'2» Jan Lambers, Sybrand Klink, JafperDabenis en Joan Leonard Appolr, Makelaars, zullen (volgens Appoinftcmem van deEd. AgT- 'o 3 k!b Huyze vnn den Heer Martinus van Dieptnbruggt, op de Binnen- Am ft el op het 'sGraVelacdfe Veer. eu'3? 3 re r 5-§ °P MorgenDingsdag den 18 February's namiddags ten 5 uuren zal in de (MTllenye van den Höve van Holland in 's Ha ge pu» ogS? 3™ OS g 3 blik geveild en op Vrydagden ai dito flnaalverkogtwordeneenhegt, fterk en wel doortimmert HUYS, ERVE en TOYN, zynde het - r 3 o Huys voorzien met drie beneden en drie boven Kamers, en een Kabinetje, alle Behfnge^ Voorts Keuken Kelderen verdere Veitifch» 2 3 "i, 'l 3'd>S 3 g- tens, (taande engeleegen in het aangenaamlle van's Hage aan de Zuidzyde van het Voerhout. Nog zullen opgem. jBFebnisry, f?rt8 S,ter plaatfe en nure voorfz.geveild en aanftonds finaal verkogt worden drie extra iqtiide OBLIGATIEN ten laden van dc l'rovipcie ï-. °2 van Grnninp-en. ander Guarantie van Haar Hoo* Moe.ten Comptoire van de Unie, als twee iedex h ƒ2400in dato 1 April 1712, ctl jts kan des Dingsdags én Dor- „.3 w oP-JLHtien te bekomen en de Ccndi- o to.o S w tien zullen 8 dagen voor de Veilinge te zien zyn ten huyze van DAVIIV VAN BYSTERVELDTProcureur vooi de reP-eénvc Hovtn oJ? van in de tweede Wagenftraat in *s Hagealwaar dc vooifz. Obfigauen benevens de Bewy^efii op den dag der Veilingedes 5T S S* voormiddags van tien tot twaalf uuren, zullen "kunnen bezigtigd worden C. v.Vreede,E.v.d. Port, H. v. Veen, F. HollongeTius B. Meyer Junior en E. Hnftevri, MaWela^rs, Tfcllen op Morgen den 18 ^^3 a,® S February 1766, te Amftcrdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een parrv Smircfc V'oer Tarytcn. Carpet-^n, Rardtn. Tnfcl- "g o' 2 S >2,2 Tapytjes, Luca Oly, KofFy, Dimitten, BordaatertAlepfe Stofjes, Frans MttTfeille, 'ayetten. Linnens'n Genuees Fluweel: leggende de Tapyten, Randen, Carpetten, Lywaaten Bordaaten, Dimitten&c. -peen Zolder-an de Groenlandfe Pakhuv7en op de Rcyzers* 2, 01 0 g gragt by de Brouwersgragt, en de Luca Oly op tleCingel over de Drie-Koningfcmt, ten Hityr.e van Mevrouw Weduwe van den Heer F. cfe. van Kerchem, cn aldaar Heden en Morgen te zienbreeder by Notitie di< hy de Makelaars te bekomen is. P. VAN CLEEF, Boekverkooper in 's Hagebegint He len morgen ten tien uuren t°n zynen If-ive to verknnper do nsgelaatrn BI- f3 BLIOTHEEK variden Wel-Ed. Geftr. HcerecMr. JACOB G1LI ES, in zyn We! -Ed. leven Oud Raad Pen/ioitaris en Thefauricr 3^ Generaal van Holland en Weft-Friesland: Waar van de Catalogus iiitgegeeven wnrd en alom verzonden is. L™ 0^3 f S Abraham Jolles, Makelaar, zal op Donderdag den 20 February, 's avonds ten 5 uuren precys, ten Huyze van de Wed. Scbrüder, tnde o if n 2 2;3 I rag ZwaanopdènNieuwendykte Amfterdara verkoopen een party exta puykspuyke RONDVIS, nu eerft uit Zee gekomen en gcloft, n j g 3 2^^, en dat by Kavelingen van 1000 fg: leggende op de derde Zolder van't Pakhuys 't Gevoel hi dcVyfZinnen en op de derde bolder van jg"3 3 't Pakh'tys 'e Geloof op Markenen op de Verkoopdag vooreen ieder tc zienIemar.t genoegen zynde deze Party't zy geheel of ten g S"*. 0 ^2 3 deolen uit de band te koopenof nader onderrigting begeerende fpreeke met gemelde Makelaarwoonende op de Oudezyds Agtcr- 3 bU"fwalopdehoekvandeStooffteeg,ofby®aaArl^»tten/{«g/ig»e«»,opdeZeedykbydeLatehaverfteeg. |<g l.g »w* G o3 H. II. HagemanenP Stiffiy.Makelaars.zullenopDonderdagdencoFebruaryenvolgendedagen.te Amft.indeColveniers Doelen, S* verkoopen een zeer deftige en zindelvkc INBOEL van veelerley rpoderne Meubelen, kapitaale Paarlen en Jnweelen fraay gemaakt g-^"S"o.i?Js n r* s f. Goud en Zilverwerk, Galanterien en Rariteiten, keurlyke Oude Porcelynen in foorten, kofthaare Mans en Vrouwe Kleederen fitnra moo???5?! sta fynegemaakteLywaatenen7eerfraayeenkonftigeSchilderyen,alsmedeeenuitmuntende CollrftieMuzikwerkep, een rx'rao.rdinait mooy Ctaveeordmm, var //ia/egemaakt, lang.'iOftaafband vry,eenLuyteu Eoeken nagelaatenby wylet C. F. Htiflcbujch. zeervcr- maard Componiften Organift van de Oude KerkMorgen te 7ien. En opVrydrg den 21 dito, een fraayr party H'inkeheaarev v3r. di. verfe foorten var Linnens CatoeneStreepteServetgoed 4 GingangenChitfen Zyde Stoffen, en Lywaarennader by Catalogus. S-o 3 "3 t*. ?mM Baalde, C. Hoppeftein, J. Sevenbergen, J. Schumacher, P. Brouwer, H Brouwer en S. Hopprftein Makelaarszullen opVry. S 3 ra" 5 2. 3 a 2 dazd-n 21 F-'brua-y 1766,te Rotterdam in 'tLogement genaamd het Zwynshoofd verkoopen een ruiksru-ke pern- van 300 Cxhoof- gS"ggragrj;7§5 ^>-1 dnMorlaixHONi'NG; benevens een party van 285 Vaten en Vaatjes puik tveuwe SmirnaasROZYNDe voorn Hrn-'ng is ieggea- e-u K üb dein den Houttuyn, agterde Hnyzinge van den Heer Hendrik Haasbroek, OudScherpen, cn de Rojyoop de NVuwe Ha-en. o.-3 2 Slc-o 3 ra rtS" Op Maandag den 24 February 1766, 's namiddags ten vyf uuren, zal binnen len Dorpe van N or Iwvk Binnen n de Herberge Hof ■at H tt j t -Ta. I ;i_ _t..ii -UyT» -t-.P1 n .1i J - a ttrnto r\ «row-Trtkr j flc-3 3 g'ra''03 w" flbflknrfpublikelyk worden geveild en verkogtEerftelyk een,kegt fterk weldoortimmerd HUYS f" En e meteen TUYN zvr.de 2 3 i? 3 K o '1> h f Huys voorzien met verfebeide royaale Vertrekken, Keuken, Kelder, Zolders en verdere Oomtr-n 'heiten Ogsnde binnen den Dor- i f5 Z& 3 g" 3" a V; van i^oordwyk aan de KerkftraatEnde een vermaakelyke HOFSTEEDE genaamd 's Gravendykef Bofch he^zani e in een fpa- f? p "3 0-^3 g-o 3 m r'.eufe H#crcn-Huv7ingevoorzien met verfebeide zoo boven als beneden Kamers, waar onder ceji:,Te zoo met Go"d-I,rer ak ?n-"ers 5? 3 n 3 y g 2! behaneen verders Keuken, Kelder, Zolder &c. KoetshuysStallinge voor vier Pasrdpr fnaveBo.-mgsjjr kn beplant m'tfvne S.3 ^5 cl g g-< ÖJ Vrugten,Moestuyn, Laancn, beplant methoogeYpen en andere opgaande Boomen,Boffen. b^rhnrrPorEffer. E1"ensn'er Hakhout, zoo boven als beneden Kamers, waar onder cen:,Te zoo met Gn-d-T.oer al, anders re 3 y 0 f behangen verders Keuken, Kelder, Zolder &c. 3 a g- 2 m Vrugten, Moestuyn, Laanen, beplant met hootre Yp 5 7 ju? S-g- H Komen Vy ver, zamen groot 3 Morgen en 300 Roeden Mitsgaderè'een aanzienlyke HUV<5*lANS-Wn NINGFbefts-nde v »en ©§3^.>^'i3sft2 hegt fterk wel doortimmerd Huys StHlinge voor atSKoebeeften en vier Paarden twee Hoovbpr-en Sehtiur-n Sec.met diverfe Par* g 3"--® 5.3 o-g [Lre HtvenzooWEY-HOOY-alsTEEL-LANDEN, alleftaande ende'geleegen byen aan den andoren annexTte--oorr. Plaats en P'an'sgie g.pi^S S'binnen de Heerlykheid van Noordwyk nevens en over den Weg loopende na C*rwyk aan Zee, tezamen met de gewelde Plaatsen Plan» g g"'» B tagie groot omtrent 43 Morgen 300 Roedenbreeder in alles by geafngeerde Biljetten gemeTJK un^ende da-e'vks worden he-k-flgd o 3 g g- r, o a Iemant inmiddels eenige onderrigtinge begeerende addreffeere zig ter Secretarye var. Noordwvk. 0 3 S S>2, g- B.Sligtenhorft, W. de Leeuw, F. HollingerusG. van Waardenburg, cn B. van Keyzewttasrt, Makelaars, zullen opMaanda-, den g-S'^acni^gS'op. >^24 February, 's avondsten 5 uuren te Amft.in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een rartvbcfchadi'-deP rfiaanfe LAKFNF.N7, tn 7":® o,5 5 geborgen uit het Schip de Gelderfe Vrouru Johanna, Kapt. H. Jantx Bakker, gedeftineerd na Stfflrna en bv Boulogne geftraud: leggen- 31=1 c-3 re*Q.« S~ w de als nader by Notitie zal worden aangeweezen, en op de Verkr-opdagte zien. Abr van Ketwicb, Makelaar, zal op Maandag den 24 February te Amfterdam in 't Nteuwezyds Heeren Logementverkoopen een 2 re g -o 2.3»» 2 extraordinair wel bezeild PLATGAT GALJOOT-SCHIP met één Maft. genaamd Maria Cornelia yvoerd door ^cbirper Daniel n ^ra 5* ra re Storrbaasin't Jaar 1764 nieuw uitgehaald lang over Steven 77 en I vierde Voet, wydbvdeeerPeBalkvoor'tgrootel uvltKinneil L §BSo2'N2g;3 3 zyn Huyd 23 Voet 5 Duim, en hol in'tRuym by de eerfte Balk voor'tgroote Luyk op zvn Uitwatering tt Voet 7 Duim: breeder by b-5" O g S h Inventaris, die, nevens nader berigtte bekomen is hy gemelde Makelaar, als mede by den Cargadoor Gerrit Ontman -e" 3 reCJ 8*2 2,3 p TammeBethYsbrandsz.enArnoutGoldberg,Makelaars, zullenopMaandagden n4Fehr"ary,te Amfterd-t> N. Z Herren Tc» I o cl 2 3 re"» Q gement, verkoopen een fnel zeilend SNA AUW-SCHIP genaamde Jonge Huybertgevoerf^Aoor Andriee Eeckmanlang 85 en t half i re 1 li 2 voet, wyd 25»/oet, hol 12 voet ioduim,het Dek4voet9dttim, ditoagter 5 voet 7duim ,in'r Jaar I7S9 n:euw":^'•'haalI,vonrdebat. j 5 "2 f» fteReize zwaar vertimmerd en met een Greene Huid verdubbeldbreeder hy den Inventaris die bv voorn. Makelaars te bekomen is. i| S'3 o 5,3 S - t-1 H. Planter en T. Beth Yshrandz.Makelaars, zullen op Maandag den 24 Fehrnary avonds ten 6 uuren re A -•■fier.'ain in 'tNicti- t I» S wezyds Heeren Logemen'. verkoopen een extraordinair we! bezeild FREGAT-SCHIP geraamd de VROViF T1F.BAgevoerd a 2? fi '"Ör» -r ÏT-'S 2,3 3 .3 3 rd by Kapt. JanKlahn, is in *t Jaar 1751 nieuw uitgehaald, lang83en een vierdevoet. wyd 24 voet en r-»n duim holin't Ruim ij voet, po? s'o-S-.f? a's.® S *t Verdek by[de eerfte Balk 5 voet, 't Verdek agter de groote Maft 6 voet 5 duimbreeder by den Inventaris. Het Schip legt aan de- 2-8 3 a g*3« o Wetf'"anMr.'. van derSivetfn op het Bikkers Eiland. q 8*2..2 3 m gS C Jm Haay, Thomas van Linge, Auke van Siootenen Jan Kaakenbos, Makelaarsre Atnfierdam rullen, op Maandag den 24 February, S'ra'? 3." 5'-1 2 verkoppen als No. i. Zynde ecnBROODBAJIKERS-HUYSop de Angeliersgragtop dehock van de T'fgclftraarNo. 2. Mede reB cl-ö2 j» -• BROODBAKKERS - HUYS in de Nieuwe Teert uynen belendende bctHockbuys van de Lange Houtftraat; en No. F.enl'UY^ o S 2 O op de Angelierseragtin de E»peDmspsgangalles breeder by Biljettehgemeld. De Bcwyzen van Eigendom zyn tc zien ten Comp* ra e» tj, ll toirev-n den Notaris Gerardus IFcytliof op de Lclygragt. *0 S'S'oo;.^; S D. Hanius, J. Lambers, S. Klink, J. Lambers de Jonge, A. Wigbman, H, Spanjert enC [SluyterMakelaars, znlleo op Dingsdag den 2 - t - »5 February, 's avonds tens uuren, te Amfterdaminde Nesinde Brakke Grond, verkoopen 95 Karns Cazaanfe TALKen 19 Pak- g^2"grag 2^, 73 ken Mofrovifebe Graauwe HAAZEVEIL.ËNleggende als by Notitie ral worden aangeweezen. n g 5 JAN STEEN, Makelaar, zalopD-ngsdag den asFehrt^ry teAmft. ten Huyze van den Overleedenen op'de'Keyzèrsvragt Ky de S ^Runftraat, verkoopen een zindelyke INBOEL, beftaande in Beddens met baar roebehooren, gemaakte Tuweelen, Zilvetwerk, een Zil- P o j<* 2 3 atï ver Zak-Horologie, Oude Blanuwe en andere Porce'ynen, Lywaaten Maqsklecderen eenige SchilSeryen en Boeken: nagelaaten ^oor ®vDRT KLOPPENBURG, in Iecven Mr. Metzelaar: breeder by Catalogus, die in tyds by gemelde Makelaar te bekomen» e-j3'|3*S "Zal zyntwee dagen te vooren te zien. g. 3 o re W. van den Bofch, A. van Poot, M. Londonck Adr. Molleroan en A. Weffcls JuniorMakelaarszullen op Woensdag den cfijes g S^S S stai^ 3 bruary 1J66, 's avonds te» 4 uuren te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grondverkoopen een parp/ KOOPMANSCHAPPEN be- "o a2,5 ra 3 2 ^ïa'K'e diverfe Spykers en Roe-Yzer cn andere Goederen meer; leggende als ty Notitie word aangewezen. 2"* ra S %a. 2 Uit da band te Knop twee Rood Schimmel Langftaari PAARDEN, zynde IlarddriavcrsTe iiveraagec by PieterFttndyl;Sta'meat n'SjQs",;; S'maefter in dcPaardeftraafte Amfterdam. 2 S f! J Op. M «7p Iemant gencegen zynde Een, Twee. Drie of Vier KAMERS Geftoffeérdof OngeftóiT-erdin deKoft cfluitec deKoft tc HtiureB» 3 f 3 —in't beft van de Stad, en een .extra fraay Uitziet hebbende, adreffeerezDbvP. KLIPPINK - P.ockvrA-ivperin f» Pvf:èèg:c- Att'fteP f Ti""*»!'- damBy wien een-'ge frasye dfdrnkkente bekomen zyn van de OUDE AMSTERDAMSE SCHOUWBURG ce'feken.l c- inK» per geV-rag'door den Geefttyk n B. de Hoogbeftaande in vier P'aaten, als 1. H-1 VafkTOONEFL, e. De LOGIES of ZitpL etfeïi 3. De PLATTE GROND En 4. D# POORT van «le Schouwburg en eecig-By werk &c-3 - Te Leydes by ANTHONYa?* lil-OPPER ©p de.Breedeft-raat. Den 17 February 1766^ -Y-ra -1L -L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2