LEYDSE NVu-Sii** 3 mi IIsmI il'Mï Maandagfe.Couraiit. PORTUGAL. I T A L I E N. NEDERLANDÊR rt - li f Cfe J 7. g ji|« ft "jiS-tSSigi S|1 ■aigBiJgaSgag z 5" s S k dj N-l IS 1 fc: «-■ ?8^l 17«, ,4J i t; W M ^5 LISBON den 14 January. Den ir dezer Maand isdePaqurt- bopt uit Engeland alhier op de Taag gearriveerd: Ob der deszelfs m;degebragtcBrievea is,zoo m.n verneemt, geweeft de formeel gedaane goedkeuring van tien Graaf van der Lippe ten opzigte vin hetDood-Vonms, 'tgeetjalhrer, eenigen tyd geleeden, door den Krygs-Raad uit, efprooken is p tegen den Heer Graveron, Colonel van het Reg. Royal Etranger, Dit evengem. Dood-Vonnis heeft men dezen ogrent aan then Colonel bekend gemaakt,- en omtrent ten vier uuren in den ag- ter-middag is hygebragt naar het zoogenaamde Plein van Om- gue, alwaar hy geharquebufeerd is. De Pointen van befchuldi. ging tegen hem ingebragt, zyn, zoo men zegt, de volgende I. Dat hy zig heeft uitgegeeveo voor Graverenhoudende zyn eigen Zoonals of het zyn N ief was en verbergende dat hy in Vrankryk getrouwd was. II. Dat hy de Recruten voor zyn Regiment niet dan uit De- ferteurs aangeworven heeft, in plaats dat dezelve betlaan moe- flen uit Zwitfers en Duitfchersdie in hun eigen Land moeften geworven worden volgens den uitdrukkelyken Inhoud der Oj> ff dresdewelke hem ten dien eihde gegee ven waren, en tot wel- ker uitvoering hy/-wuArrfDubloeneti per Maand genoot. III. Dat hy ter vergrootinge van den Staat der Soldyen ver- fcheide Soldaatcn opgegeeven heeft, dewelke zig in het ge- heel niet in zyn Regiment bevonden. IV. Dat hy alle zulke Soldaaten, die hy goedvond in Arreft te zetten en daar in te houdenvan hunne Leeningen beroofd heeft; en dus met inzigt om meer en meer voordeel voor zig zelve te bezorgen, zoo veel Soldaatcn inhegtenis hield als maar w immers mogclyk was. Terzelver tyd dat dc bovengem. Executie ter uitvoer gebragt is, heeft men ook den Lt. Colonel en den Sergeant Major van 't vof n Regiment Royal Ltranger gecaffrerd.en clden Iratftgenoemden, dewelke nog in Arred zitmet Infamie; Sommige zeggen dat her geheele Regiment zal worden afgedanktandere, dat alle n de Of,- ficiers-Plaatfen door Dnitfcöers zullen vervui l worden, e dat -rot gantfche Regiment zal gebragt worden op den voet van de and 1 re nationaale Regimenten; Voor het .verige ver agt mot "het korteen anderen Duitfchen Generaal, welken men var ,cu .La f de la Lippe verzogt heeft om de plaats van den Heer Robinjzisky te vervuilen. NAPELS den 18 January. Zedert csnigc dagen heeft de Kin der - Ziekte zoodsacig dc overhand in deze Stad genoomendat de Regeeripgs - Raad goedgevonden heeft, dat de Koning zyn verblyf te Portici ging houden wsrwaards dan ook zy ne Maj t. heden met deszelfs geheele Hofftoet vertrokken is. Vermits de Graaf de CatantiMinifter Plenipotentiaris van den Koning by de Staaten Generaal, benoemd is om het zelfde Carafter aan'tHofvanDeenmarken te gaan bekleedenzal dezelve in het kort de Reis uit den Haag n* Koppenhagen aanncemen FLORENCE den 24 January, Den 20 dezer is de Prins Card Eduard StuartZoon va» den overleedea Ridder van ST. JO RIS door deze Stad na Romen gepafleerd. VRANKRYK. PARYS den 7 February. Maandag heeft de eerfte Prefident van de ANTWOORDEN van zyne Majt. op de bewufte VERTOO- GENaan de vergaderde Kamers verflag gedaan zynde als volvd m T k ben voldaan geweeft over dsn ie vermet welken Myn Par- a lement Myn Ediü, waar by vyf MILLIOENEN Lyf- Renten gecreëerd zyn, heeft geregiftreerdIk heb van dien zelfden dag n afbepaald en onderteekend de Lyft,volgens dewelke deze Pen- ningen naar Inhoud van dat Ediét zullen befteed worden. De «overige Inhoud vanUWL. Vertoogen verdiend alleMyneop lettendheidIk zal my derhalvenin Mynen Raad een omftan- dig verflag daar van laaten doen, en aan UL. ten eerftenMyne Intentien over zoo gewigtige Zaaken tot Verligüng van Myne nOndeid-anenbekerddoen maaken. T\ e Leden van Myn Parlement van Rretagnewelke hun ge- wnonenDienft hebben hervat, hebben aan My te kennen agegceven hun Verlangen, dat Ik 1 et crimineel Proees van't m welk GYL. my verwittigd hebt, aan hen wilde overkaten, en 11 Ik ben voorneemens om het Vohnis over het zelve aan Myn Parlement van Bretagne toe te vertrouwen. 'v VERSAILLES den 8 February. Vermits de Magiftraat en de ïutgery van de Rëpublik GENEVE zedert geruimen tyd ov-r dtn eigentlyken Zin eeniger Artikelen vaa hunne GROND- WET "et hebben kunnen overeenkomen heeft de "Raad van die Re- ptblik den Koning en AtZtoitferfcCantons van ZURICHch BERN •ferzelvcr goede OSi tien verzogt om de twee Partyen over eente kwgenUit dien hoofde heeft zysc Majt. den Ridder de Beatftte- ville, deszelfs Ambaffadcur in ZwitFerlaad^ën de voorn, beide Cantons twee van dcrzelvcr vecmaamfte Magiftraats-PerfooRen "tGevolmagtigden benoemd, dewelke zig in 't kort mïGerievc Voorn, zullen begeëven, cm hnnneGommiffie aldaar uit te voeren; Tenopzigte van dezcZaak diend ms-n het volgende zig te herinne- Dat in het Jaar 1737. GENEVE ter oorzaake vsnde m- )i bndfeVerdceldheeden op bet point ftond öm te niet té ra aken; Bit Vrankryk en de bovengem. Cantons van Zurich en Bern, Is oude Geallieerdens van die Rcpnbiikhtywe-MeSwue san dezelve in dien tyd hebben aangeboden, sn dat die RepuM.kde- ?i zelve heeft geaccepteerdDe Gevolmagtigd"n Uetetf toen wel i> dengeheelen Grom! v%n hr.are. Rcgecring beftaanydochraas1,- tea in dezelve verfcheide Veranderingen; Het zoo-genaamde WET - BOEK der Mediatle wierd toen van idle de Orden» Van 4en Staat aangenoomen, endoor de drie Mediat&urs geguarsn- 'herdyen nit kragte van deze Guirantie verzoekt tegenwoordig -> dtRaad van Geneve op nieuws derzei ver'Byftand, SCHOONHOVEN den 14 February. Dezen ogtent is door II ar Ëd Agtbaare de Heeren Eledteirren dezer Stadtot Mede- El-fleur gcëligejrd de Wel-Ed Heer Jan Mulder, in plaats vsr uen ovci leeden Wel- Ed. Geftr. HGer en Mr. Maart n Weevering. AMSTERDAM den 15 February. De Heeren Bewindhebbers der generaale Ncdcrlandjcbe Gco&rojecrde O. I> COMP. ter prcfi- diaale Kamer alhierhebben aan alle Participanten in da gem. Ka mer een Verzoek gedaan i„ Dat deze op den naaftkomenden Donderdag den 20 Febr.des og'tents feu half tien zullen geiic- ven te comparteren op fcet Ooft Indifch Huys alhier om in con- fonnité van hef OiftroyAmpliatie en nadere Interpretatie en Continuatie van dien te helpen procedeeren ter benoeminge van een tripel Getal gequalificcerde Perfoónen Hcofd-I'artici- pantcn weezentleten einde daaruit gefuppleerd werda een va- ceerende Bewindhebbers-Piaats in de voorn. Kamer. Wydersverneeïntmen: Dat hy welgemelde Hctrcn Bewind hebbers bcflootën is hunne ordinaire V'oerjaars Ver: aler ng van Zeventienen te houden op Maandag den 'zeventienden Maart eerftkombnde te>prtfidiaale Kanier alhier &c. Den 6 dezer Maand is op Ameland verongelukt bet Schip van GerritSteege vanBreemen?t ge<-n herwaards beftemd was, en verfcheide Pafiagiers aan boord had waar door zig op hetzelve 58 Ziele: bevonden, van dewelke niet meer als negen het leeven be houden hebben &q. Te Gibraltar was den 14 January door Tegen-wind ingeloopen Jan Kamuelsvan hier na Vafentien. Tc A: icanten zyn aangekomen P. Arcnds van hieren Jac. Koe- mon uitSicilienop de Rivier van Bourdeaux Joach. Boblutz van trftende, en H. Ides de Haas van Rotterdam, es beneden op de Stiv er nog wel 40 andere Schepen. Te Nantes zyn gear iV -rd Joh. vanEytfeD, laatft van Cork ,L. Picters vas Havre de Grace en PLaurens van hier; en te liften de Willem Dieke van Mallaga. In Plymouth is aangekomen Leen- GerrDuivesvan Libourne -'a Rotterdam. Tc Douvrcsalwaar vol*ens Brie .en van den 9 dezer Maand zig nog bevond Jm Hanfen vin Surinamenherwaards komendei,kyn in eliwpen A. dc Herder van I.etn iken Jan Thomas 9an Kadix. Van Ka ;ix zyn vertrokken J. Ie Clerk naaf Havre de GraceFr. G'rauu na NamesN H. Brun ni GalicienC 'Veilëling naMar- feille. B. de Roos eu meerandere na de Levant. D; Poft uit TefTcI van den 13 dezer is eerftdezpn nami id -•<* aan gekomen, zynde door da zwaare Sneeuw zooling verhinderd waar door de Hambu' ger Toft ook nog manqueerd. Den misinTcfte! binnengekomen H. SaXvan Sr. Craz :n Bar baryen, en Abel Sellout van Kadix Voor ilet overige njatjqhcerd de Poft vangifter ait Teflel ook nog. 'sGRAVENHAftEden 16February. DeVeldm'a»-rchaïkrier- tog van Brunswyk - WoKTènbuttel heeft met den Prefident van dc Staaten"Generaal geconfereerd. De Graaf de CatantiMinifter van denKop.ir.g der beide Siti lien, en cfe Heer Corner, Refidintvan dcKeitrvoiften vanBeyë- ren, Paltzen Keulen2.yniederafzonderlyk met Leden van Staat in gefprek geweeft, LEYDÊNden id February. Eefgifter is aJhier van de Poye Van 't Raadhuis den Volke voorgeleczen de volgende BE KENDMAAKING, T"\ IF. VAN DEN GEREGTEDER STADLEYDEN ingevol- ge de Refolutie van de Groote Vroedfchap dcrzelve Stad, doen by deeze de goede Burgeren en IftpeÈeetcnen beleend maa ken, dat op den agtften Maart 1766, waaueer'ZYNE DOQRLUG TtGSTE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN ORAN GE EN NASSAU&c. &c. Sc.als ERF-STADHOUDERKA PITEIN GENERAAL fn ADMIRAAL van deeze PROVINCIE zal worden fceëcdigd éndè geinftalleerdzoo van Stads wegen als door de Heeren van de Rei'ecrir.g en dstrzelver Minifters Illumi- natien zullen worden gedaan, naaromftandighetden en fituatien derzclver Huizen, zullende beginnen des avonds ten agt uuren ep mogen eindigen ten twaalf uurenvcrwagtende dat de ge'ede Burgeren en Ingezeetenen möt een behoorlyke Vröolyfcheid deze betui ing van Vreugde zullen aanfehouwep en zig daarinne met hunne Regeeringverheugen, zoo dat egter ieder Burger zyne Vry- heidgelaaten wordomrac naar zyn gefteldheid endc goedvinden daar aan deel,te beemen met fpeciaal Verbod, van in dezen iemants doen te verdenken ofte verkecrdelyk te duidenveel min ientant te raolefteefen ofte tot het vermeerderen van hunne II- luiainatien het pleegen van verdere Vreugdefcedryven het draa- geu van Lhten of andere uittcrlykheeden boven het geen een iege- iyk by deze heuchclyke geleegenheid zal goedvinden tcdoen te neodzaakeu, er. verdere interdtftie van Geld (onder welk pretext het ook zoude mogen ?yn) van ieroant af te vorderen, ailesop p«ac van daarover na eiigentië van zaaken arbitrairlyk gecorri geerd re worden. Ve: biedende wyders en interdïcéerendc by.dezciitot voorko- mii.g van ongelukken atle Burgers cn Ingezeetenen dezer Stad-, emme geduui-ende de voorgemelde Illuminatien ee'nige Vuurwer-- ken onder wat bcn2itnirigbet ook zoude mogen zyn af te -ftee- ken, of met Buflen'; Sna; haanen of Piftoolen als anders te fchicten» opeta boete van drie Guldens, telkens te vei beuteh zullende de Ouder» van wegers hurmt'Kinderen voor de brete executabel zyn. Te'MEDENBLIK is demi Fbntarj,o0kéén Publicatie ge- 4 daan wegens de reeds meergeme'de ILLUMINATIE op dcn-8 Maart axnftaaijdfcDezelve k-Mnt met den hoof Jzaakélykei 'n- hond der PuNieatU»ten dien opzigte ia attdcre Steden reeds „gedaan, overeen: Dusisaldurookhctaffteekeuvabeenige Vuurwerken, als mede bet werpen vaft Zwcrmersi Voetzoefcei s &c. geduurende den tyd.der IPuminatia leiboodcn telkens opeen boeie van drie Guldens teabehdlve vaa'i arme Weës- n huis te MEDEN BLIK voëia fltc. f-1 C ,ro O. S2 *- -< >5 .fi -3 a S3 ft v u c <u o u 3 cj ra w pS *3 rt O -S w 'g •"2 5 -tui; e e O O c ft Ö'SS gu Sèo c .S c C b 2 K «•5 CT3 r.Ü '.«fl V3 «j e w w §"2 s c o H .S-SY^ •o Y e g. c Ai I'S C »T e* r.a o u C gh <U CJ tV.Gi tl C s E 3. a I'S l 7 c-'S S a - i-t -g 3 g° Ia c 3 r tl TH C a'n m et ■b. a b a c w u u g fc jJ .0 te- M •SSBïf *1 CD bent C C w Jx W O ÏU W5 ,r ïV,ÏL 5 L. P O c v 5; o o l'c~^C0 'Sfeifc"é5£| •C rr c -e e fcr H jg m 5 c "Tl g «fc O- S g •- f. - d - öi? J «w «-S 2Q ftu. e «J c' c •o O «i IJ c' c ^'-3 5 f5-5=£:>aTW >22 "Ld-r' aft w g o i - 3 c Z tn r- Cfe.§ r. Q W O •3 X C c Ti <S\V w O ■3Hg.i4&it§g&l Oü ft ««■- s«c>=?an B t t 3 b/j 0> W c/) o 9.B o c c sfë c- S-? frS?S|U25.£S se-a-t S '£-o g M S ï^3.2 o jS -o S *?Z -3 - va d g NO r: q» O o tob/ro 'ÏH r- x 2-2 °*5 T, 3 dij 4< a J2 G y o O i_ ,-i> CJ - - U H -3 «S 3 UJ •O 43 u, on «J .'-I c* T e 5 o 4/ CJ o S5 a.s s 5 «is S-3&egs 3 ef-3 a w r, w o fl. -*•8 23 S V. W ckö a fe O -2 ,S2 Z - S 'S c :0 S V B W ."f <0 c va c R, W O v H3 T5 be - A-o'i Z S s - pq b p <U Om 'O a #S2S> ^,-ü Üdg ■Sfe&ü4!&! H Hu,-. O n 5. B -5 3 U B «i -^ 0, h- V xi S U w O B 3 O c 7? v V J; üiSU »i u>2 1 c s o - w) S£ 5 .Ef| 2 a 2 e a w'tü g.U-ö W O§ g 0 J Cj'iïfT v o al s J S 6.3 CwG B.VO U 3 C

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1