LEYDSË fr ïp|l ill! WoensdagfeCöiirdht, |1 I'S Ib 5 til I T A L I N. DUITSLAND en aangrenzende Rykkh. a «i' s 3 S 6 S a z" J-2 5 2 a 51 a-s S 5 g u s> 1 LORENCE den i8 Januaïy. De Groot - Hertog heeft een §j Penfloen van honderd goude Ducaaten tocgelegt aan den Pater Jagbemanzynde van de Auguftyncr OrdeDe- JL zelve is niet alleen tot Biegt-Vader van het Hof benoemd, kaar zal ook in de GebeimenilTen van de Religie Inftru&ien aan hetzelve gee ven. WEENEN den 29 January. Giftcr heeft de Keyeer en zyne Gé- jnaalin nevens de -ey/oudfte Aartshertog innen, den Prins Alberms van Saxen en verfcheide Cavaliicrs en Dames wederom een Slede- Vaart na Schonbïuö en na Laxemburg gedaan Nopens de felle Koudeover welke men geduurends dezen Winter in deze en geene Landen van liuropa heeft geklaagd zyn te PRESBURG eenige Aanmerkingen gemaaktw iar van de volgende Inhoud mogelyk aan fom.nige Liefhebbers der Watuurkunde niet Onaangenaam zyn zal. t)e buitengewoonc Koude van dit Jaar is zeer merkwaardig om dat dezelve niet alleen allevoorige en inde Elevatie van on- n zen Pool bekende felle Winters overtroffen maar ook voornaa- mentlyk deze byzondere uitwerking gehad heeftdat by bet be- 1, gin van dezelve op nieuws eenige Aardbevingen in ons Vader- land zyn gevoeld. Den 29 en 30 December lailftleeden bemerkte men aan alle de Batometers byzondere Beweegingen en de kort op elkander volgende Veranderingen gaven réde te vreezendat er iets zon- derlings daarop volgeh zouw't welk wy ook eenige dagen daar na tot ons leedweczén ondervonden hebben. Een groot zoo-genaamd Barornetrum Angular e of Hoek-Baro- meter, die naauwketirig verdeeld en met de nodige quandteit 1, Kwik opgevuld was, daalde en klom binnen dentydvan drie uuren zeftienmaalen bleef eert! des avonds ten tien uuren op den agtften Graad der Verhooginge liaan 't welk tot deü vol genden middag duurdeals wanneer dezelve even eens als deu voorigen dag binnen twee uuren veertien maal gereezen en ge zaktis. Een tweede Barometer, die op de gemeenewyze maar zeer goed gemaakt was, toonde insgelyks verfcheideegterhiet zooaaumerkelyke, Veranderingen. De Lugt en de Winden waren op de voorn, twee dagen zeer veranderliktot dat tegen den avond een hevige Noordewind de Barometer deed reizen en de Thermometer da alen i Dezebéi- de dagen waren voor de Steden Raab cn Comorra bekommcr- lykcn de toen aldair oatftaane Aardbevingen wel gevoelig, maar, den Hemel zy dank, vaa geen fchadefyke Gevolgen. De Thermometers Rohdcn by alle deze Veranderingen der Ba- rometers(te weer.en die van Reaumur en die welke naar het Modell van den Abt Noliet verkort zyn) vyf graaden onder o, die van Florence éénz graad laager maar de van deh geweezeq Keyzerl. Mathematicus Samuel Mikoviny vervaardigde Kwik- h Thermometer veranderde zeer dikwils van graad; In de Boll van deze is in tegeuftelling van andere Thermometers eengroote quantitcit KwikOok is de Pyp van dezelve langer en dunner als van de andere Thermometers. Toen de Kou de-Ver meerderde, was dezélve volgens de Ther* mometcr van Reaumur volkomen gelyk met de graajfa, lie toen in het Dag-Regifter te Wccnen bekend gemaakt zyn Maai die van Mikoviny kwam den 10 January des ogtarns vin half vyf tot half tien met de.Waarpceraiceen der Paters Jeftiiteo te Tyrnou ten naaftcn by over een, terwyl de Koude toeu drie en drievierde Graaden feller als in 't Jaar 1709 geweeft isVermits tgter di ze Experimenten te Presburg buiten de Venders zyn gedaan, heeft men geen rede te twyffV.len dat hyaldien dezelve inde hoogte en VryeJLugt gefchied waren, de'Koude veel heviger zouw aangetoond geworden zyaEVenecfcs i s,ft gefield met de Vermindering der Koude dewelke tegen den avon met dé u reeds bekend gemaakte Aanmerkingen volkomen overeen „kwam. Daarenboven is aaumcrkelyk dit men wegens de Warmte en Koude met een zeer gevoelige Thermometer een nieuwe Proeineeming gemaakt heeft. Doch eer wy hier van fpreeken, ditnd men eerft het volgende in ovef weeging te nee- n men. Een Spiritus van alle Phlegma gezuiverdis de grond van dé u befte flor ent inft Thu-memctersdewelke Ook reed» voor dezen die vat DrMel overtroffen hebben. De Uitvinding van den Heer GabrielDanie' Fahrenheit, die in dc Ada Erudlt. Lipf. tutn J?i4 breedvoerig befchreeven word,'agt men tot nog toe „voor de befte. De vermaarde Profeffor Wolf en meerandere hebben dezelve wel tegengefyrboken cn de Vermenging van dc Spiritus Sails Ammoniaci met Spiritus Vini riet altoos voor de bekwaamde erkendMaar men weet miffchien tegenwoordig niet zeker of deZc Schryver door zyne nsauwkeurige Waarnee. miügen ofte wel d jOi andere Middelen de Overecnkoinftzyner Thermometers te weeg gebragtheeft; Kórront,d'.ar word zeer ves 1 Konft vereifcht, om een diergclyke acouraate en overal gc- lyk overeenkomende Thermometer te vervaardigen. Men heeft dan alhier te Presburg'^ een Preefgedaari om te e gaauwde Spiritus in een Thermometer uit Oleum Vi* 1 irioij en Spiritus Vini gemaakt, wqlk Vogt iude Apotheeken Li' fis S is b c gii S ro 5 br, r.' »- 5i 4'N i.Nd;s 5 T3 otï 3 0 ter is de Spiritus fomtyds byna ten eenemaal ih de Soil gehakt; 6 en by de minfte Vetmindefing van de Koude en Verandering c van Wind cvogfchynjyk gereezen. Dit word aan de Geleerdou O u c kr v SI •2*8 A e I a v- 0 Q - B - O 13 O RT Sé 8 5f A 2 ft r.'ïi3 M C 5 P c, Ck ij Vj &£i ïgifS o c v i-S '5 iC a s -'Sid J- M.ïa»? het Jaar 1709 in üe Stuie meer ian twintig 0 - Dxtimen heeft opgegceven wy inét waarheid kunnep zcggtii, lz A "gvar Z dat op den 10 January dezes J.urs het Ys in den Jüoaau iwe'e 'g c I? 6 Foct en een Duim dik geweelt is. LEYPZIG den 5 February. In het Vierde Stuk vandeü POOL- è'Z'X) SCHEN Monitor iu dato tl January dezes ttars hi»fr de Atveur "5 Fa® ''CSïb y J c i .2 o a n rede t, c a j? O q> <P jyP .r* .st>3 <s- giy z c 2 zyne Aanmerk ngen ïr.edegedéeld over de Leger-Migt eh deri mi- 0 litairen Staat van het Rullife Rykzedert dentydvan CzaarPiE c v 'i ER der. Gtooten als mede pver de Arnide van het Konluglyk 2! Pru.ffiich Biandenburgs Huisen ovtrde Legcr-Magt der Kon.n if FrK t 2 k i o t, gen van Hongaiycn zeden d.e Oorlogen van 1740 erir. Waarsa Pv i; hy ook een naauwkeurig Ofiderzoek doet nopens dc A méj in ae ïdi? v t, f t Republik Poolen, beloovende in 't overweegen, dewelke in Rusland Onderhoud van ZO» fterke Legers Woraeii Harige a er.u cnwyaeis 2 f. ir rrj ~r 3 tu wat voor Inkomften ook in dc Repnblik Poolen ten dicnile vah 5 «j cgrf- g h P g haare 4-mée béftemd zyn dcc. 5 - J H Ten opzigte van den militair ch Staat in POULE-N drukt o F l-' zig peze Schryver oiiiler anderen aldus uitt De Republik POOLEN heeft nooit bevel gegceven omeenc T. A1.ik .11..ik. J .1^ yk. si 3 - maakte, volgehs het welke de gebeelc Armé; van de Kroon, zóo S g j£ jji KuralBers en Lans-Ruiters als Voetvolk, Dragoncers enz. F c 7. U S cl door een algemeen Op - Ontbed 't welk in de Poolfche Taal 3 -s Pofpolite Rusicnie genoemd word uit tagtlg duitctidMan en - -3 J j, g'cS 33 §"8 «53 de Arniée iu bet Groot - Hertogdom Lbhauwen uit twintig ik J C^S"SJI duizend Man beftaan moeft. 5 3 By dclaatfte Conftitutiedewelke ten opZigre van de Armée H D s o-aiS'i a g ,2 - - v Oi j? W O <a x g o e h - .3 M; t JU Ar {."3 -5 3 _.3* n L g -'3-4' 03» -2?' fterke Arm^e aan te wervenalsallccniü dentyd toen de -Krop R g g j j'ejg Jj sings - Ryksdaj; v«n Kofiing JOHANNES III. in her Jaar 1676 jv g 3 p K S s gehouden wierd: Toen was het, dat mrn eenRyks-Beüuit en de da.r toe bchoorénde Sfchikkingeh iu het Jaar 1717 gemaakt wierdgaf d« Republik bevel tot een Bezoldmg van agtlcn dui- «hdPaardcn én evEti zoo veel Poft-en,' voor zoo verre zulks het Ryk vaa Poeiert betrof, eu vafi xes duizcttUi'oovdcn cn even zoo veel Portien voor het Groothertogdom Ufhatirvcn maxkende dus te zarnen volgens de gewoone bercekeniiig van Poolfche u H Paar den en uitlaudfe Portier een Corps van 24 Juizecd Man zoo 5 te voet als te paard. .g Wanneer nu de Oifteier vsn cVen dezelfde Léenitv: als de ge -2 meene Soldaat leevtn Iroöde, zouw de gantfche M;gt itions g Ryk, ft welk'van alle kanten open en zoo uitgeitickr isaiseen'g 2 ander Ryk jn ganrfeh Europa, vl& en tbsintig duizend Man -g heloopen maar vermits men byna de helft van de Paarden en Pprtien tot de Officiersdie 2ig 2oo wel 'op den Poolfen gis bui- i a tenlandfén voet bevindenbereekenet» tiïoetkun"co wy met h dl zekerheid onze geheele Magt niet hoogcr als t-.iiMlf duizs&d 3 Man opgecven. 2 3 Pnm/ilf duizend h-Jna zyn het derlialven. die de gantfche Pool- o fchc Arniéó uijmaaken t Dit is de Mfigtdie men in gereedheid H s heeft ter befe'nerminge van een ftrydbaar Volkft welk tner Vyf q hon.d»rd duizend Ruften enDuitfchtrs omringd is. NEDERLANDEN, AMSTERDAM den ioFebruary. Kap:, CornelisVis, dewel- kc den 5 dezer Maand uit Ierland te Ter Veere is aangeland, icUryfc N o het volgende. c 2 1* - H-S'si 3 r>rt a •i 5 ft q 8.» o sj'S oca g 3 0 6 c 3 ir „IJ hh Z sr O s» t fis e JS c 4 Jo 3 'ISJ'&'Z* 0 g s"g> B S£i ?l£g:|K 0 fS >-r 13 Q. rt» «Tcï. 8-B g, <r, r— UJ K H 1) W N cS a "-i en O <5 3 Sb 2^3 2 s f >c? C i-< rt O O «UA - 'd i- y c Tl C O O Cl CJ; reids 5 Week,en voor-het Kanaal gekrmrt, ennadzedert3a4 S Wéeken vier st vyf Min doodOok had hy geen brood meer aan g g 2 «i - 1 a t 11 t l.^l La u T r, c .2 =72 Vj^zicn hoe caauwde Spiritus in een Thermometer uit0.ft«?« Fr rupiol} en SpiritusFinigem-akt, wqlk Vogt iude Ap: quor Anodynes maar by dq Chvmiften "iet dan Oleum g.norind word, zig in de Pyp beweegt. By aldien nu d't fyne OlsUrn wel gezuiverd, en zelfs van tie Sfi> it us door middel van Boomwol i l^errokkeuis, én wel zbo dat bit in ft geheel bbven óp hot wa- terdryfr, dan is de gezwindheid van het gevoel der Hitte cn Kou - h Je en derZelver Bcweegiij:en ra de Weer-Glaazeu ongemqén merkwaardig. Voor't overige is het tot nog toe onmcnglyk om „deze Gezwindheid naauwkeurig te befchry ven, maar dit is. zc- ker, dat zeer hngcPypen dt»rtoevereife'nt worden, én dat.fotn- mige van dezelveaan (lukken fpringen, eer men de-Deugdelyk- beid van dezelve uitvindOok is daaccuraate Ve. dceltug van dezelve nog nietten vo#e bepaald. In de legen waoxdige Wio TcGcnuatvasaaagekomanKLUIkes vau hier en laatft van Ka- 3 S -ö c o drk; en op da Rivier van Bourdeayx Fred. Laurens van Havre dc -= o 1= "2 T -5 -5 Grace. j J| Giftcr arriveerde in Teifel Paul. Blandqu van Smirua, Jap And. s «5 o'ï de Boer van Bouvdeaujt, Harm. Sjocrds van Libournc, Jan Annes M-jao Uend.Klyn vanBrecmendcc. j§ o."S 's GRAVENHAGE Jen a February. Eenige bultenlaaife «s g fc* Zas Gezanten vti met deiiGrjaf van WaifeinarTwickeloprefuiee rende ter Vergadcringe van de Meer ju Staaten Generaal wegens de Provincie Frieslandin gefprek geweoit. 5 -2 f RJ .Ij p-só 3 g. De Baron van Lyaden, Ueere van Oafteyn, en de Baron van 5 "2 H«ekei-enHrere van Kehl-, ter Vergfiderin ;c van Hun libog-Mo. o léP-g S.g. g g gende wegens Gelderland Kitting hebbendeizjót uit de Proviacic SA 5 J •3-3*3'Pi J g-8-.st!«^ -.1 r-. TC i> r«*'. tl f P» CVS netyke Erven, de Waardigheid van Burpaetsèan Groot-Brittdnnifti >,N vftrleetid. 2 ~.'c F'Z S -g 'n Volgens Brieven vin BENGALEN en 30HÜVAY in ^fcatrr g. c g^ö 17S5 heeft men rede cc dugten, du hat Schip tbs Norfolk, Kapt. ^.r-3 'S i g o S Dikibn, in Zee vérgaan isom dat m :n zedert dasjceifs vsrtrek van. j a5 j o ft: 3 BengiHp.'t welkin't einde van 't Jaar -xySj ofia'tbcgin van 17Ö4 /{"S g gewe.oft is, niets van datSChipverhoómë ojieeft. 1 5I" ^oa L( jNUEN deny Febni rv. Oe Schepen the D'ke of (}latiajUr, Dnkt of Rickmt:.',, Earl of £lginiff setAnker icykc. Dalton, .Srf. s«ë?'=£ |B.a J>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1