f LÈYDSÊ tfVlljllM! Haft 17W flares Maandagfe Couraht i ft. h A N d. NEDERLANDEN. ll&s&s s '«E«.Ss s J Ê-§g«3£g <n - I-a :£ti'?sS»pS.|^ DUBLIN den at January. Vermits de laatRe Graanen-Öogft in dit Ryk zeer flegtis geweett, en mm daarenboven gee® overvloed van Aardappelen heeft, hebben de Gemeen- tensgoed gevonden om tpr voorkominge van Gebrek de Doofd-rointen van een Bil tepaffeerenwaarby de Uitveter van GRAANEN voor ecnigen tyd en onder zekere Bepaalingen vcr- joden wordMaar alzoo by deze Bill niet alleen de Gouverneur iti(bef\maar ook de geheime Raad van dit Ryk gertagtigd was om het gein. Verbod op te fchortenin geval de Provifien met tc duur jiogtcn worden en geen gebrek te dugten ftondofte ook wel itt jeval Groot-Brittannien zig genoodzaakt taogt vinden om uit dit Ryk GRAANEN te ontbieden, is in de Hoofd-Pointcn van de gem.Bill, toen deze tergoedkeuringeoverhandigdtVierden, de volgende Verandering gemaakt: Dat de Koning en dc geheime „Raad van Groot-Brittannien de magi zullen hebben om het Ver- bod op te fchorten. Deze Verandering heeft tot zeer hevige Debatter gelegenheid gegeeven en wel in zoo verredat in het Huis der L»rds voorgel! sgenwierd om de Bill te verwerpen; En M dat deze Voordig met meerderheid van Stemmen verworpen yas, hebben de Lords H'cjlmcaihOrandifonTyroneCharhmont tu Longford hunne Proteilaticn daar tegen doen regiftreereu &q. GRO.OT-BRITTANNIEN. 'LONDEN dén 31 January. Dc Gevoelens alhier zyn als nog verdeeld of men in ie tegenwoordige tyds-omftaridigheeden de Waardigheid van de Regcering handhaayenofte wel aan de Be- ïwaarniften welke dc Ingezcetcnen van America gedaan hebben, hè: oor lecnen zal: De Aanhangers van het oude Minifterie be- weeren bet ttrjlc en zeggen: Als men dcweerfpannighcid der Americaanen by oogluiking Ryven, de Stempel-Aéte herroepen, ofte wel draalen wil deze AAc te haudbaaven zal zuiks zeker- )yk van dit gevolg wcczendat de Noord-Amcrkaancn Voortaan niet alleen zullen weigeren om zig na Statuten van diérgelyken aart te gedraagen maar ook dat zy gereeds in weezcr Zyrde Wetten, dewelke op America betrekking hebben cn tegen dc- welke zy zig op dez dfde grondregelen zoud en kunnen aankan- ten, zullen opzoekenDe goede uitflng, welke deze hunne eer- Re tegenkantig mogt hebben, zal hen aanmoedigen om zig te verzetten tegen de ACTEwaar by een Pofl-Ampt in America is aangefteid, cn waardoor zonder tegenfpraak een binncnlar.dfe Tr.ux in America geveltijd isZoo dra zy dan van de Stempel- Acte bcvryd zuilen weezenzullen zy alles in 't werk ftellcn om met alleen het Poft-Ampt, maar ook vervolgens den Tollenein- j, delyk ook de ACTE der Scheepvaart te vernietigenen dus zul- len de Americaanen aan dc Brirfe Jurisdiétie vaarwel zeggen. De Party integendeel, welke de moejelykheid waar in wy ons tegenwoordig ten opzigte van AMERICA bevinden aan de On kunde cn dc Onervaarenheid van het Oude Minifterie toefchryft, ftaafd met veele bewvsgronden Dat het met ons gedaan zouw zyn, als wy niet, omzootcfpreckcn by evenwigt datgeene zoeken teverkrygen ,waar mede wy onze dringende nooddruf- ten kunnen té gemoet komenEn dat het derhalven verrs vac dat wydc Americaanen zouden moeten verdrukken volftrekt H van ons belang isdat wy hen in llaat mosten Rellen om ons te kunnen onderReunen, DUITSLAND en aangrenzende Rymw. BERLYN den eerrten February. Het Hof heeft, na het eindi gen van den Rouw over de Sterfgevallen der Markgraavinae van Schwcdtvan den Dauphin van den Hertog van Cumberland, en Van den Prins Frederik Hendrik van Engelandnu ook den Rouw aangenoomen over het afRervcn desKonings van Deenmarken, dewelke drie Maanden duuren zal. De Koninglyhc Academie der Kunften en Wcetcnfchappen hield voorleeden Donderdag haare openhaarc Vergaderingwaar hy zyne Koning). Hoogheid de Prins van Pruifletl tegenwoordig fcas: De bóRcndigc .-ccretarls dier Academie Profdïbr Formey, tpendc de Z tting met de volgende Aanfpraak, Opitadigfle HeerHyne Huren O IK word nogte door de Verpligtir.g die niy is opgelegt om •1 h jnarlyksj het Woord te-voeren nogte om Ulieden de Oorzaak tc vcrklaaren, dewelke ons alhier heeft doen vergaderenin vcrlegenheid gebragt 1 cn ik vrees niet door eene menigvuldig ,1 gedaane herhaaling van dén en dezelfde Zaaknogte door de »1- n gemeen gebruikelyke Uitdrukkingen te zullen laRig vallen. Gcw-ilf lyk twylfcl ik niét datals ik aan getrouwe Onderdaanen zeg hoe:het J.cvcn van hunnen Monarch, hunnen Befc)>ermer, rit'engdgeworden is, hoe ryne Jaartn naar ie Vaat van der- i) zclvtr Wcnfcher. voorlloopen en hoe zy. alle.hoope heb'jen van „tór te btio'cvtt;dm dcLoop dier Jaarèu nog niet zoo fpoedig n zal vtrhrookcn worden 1 Ik twyfifel nietzeg ikofUiicderOp- ,i merking zr.l hierdoor opgewekt en Uw hartelyk Gevoelen gaan- i, di gemaakt wordenDerhalven houde ik my aan het Woord Frederik leeft! En ikliour JeEcho hier van uit het inncrlykRe 1, Uwer Zielen weergalmen Hy leeft V R A N IC R Y K. PARYS den 3 February. Van St. Malo word gemelddit dé MagiRraat aldaar kort na dc aankomR van dc KoamglykeConi- snithe vergaderd iscn het beRuit genoomen heeftdat in deze droevige tyds-omRandigheid geduurende h«t Carnaval geene Bals nogte eenigc andere Vreugdcbedry venja zelfs geeoe byzoadere GaRmsalen nogte Gezeifchappen in die Stad zullen mogen gehou den worden. Het Regiment de Cambrefis en de overige Trettppes ia Bretagne Jyn in geduurige beweeging, en een Rcrk Detachement van het llof der Mairfchalken is na St. Malo gezonden en belaft ora de or- dres van de bovengem. Commife: op te volgen. O.'ordsjongfte Ikiigiea, welke de Koningcergiftcr te Marly met een Courier uit Bretagae heeft ontfangen, is een bnicengcwöose Raadsvergade- èïfiS ring gehouden. -SS35|?i5&&§ - - ^ttËÈÊÊÊÊi - heeft zig m een Kweekfchool begeeven inet voorneemen óm Prie Rérte worden. v c a. - a Q - <u ee i f n Sjg-g g z ï'a £5 a apg gjif 5 >-ë a.® c-E S -S f4! S SssH|€g5&?a ^3 2 V.f J-.CJ pl fw its 383 I u-, fc» -- 2 S O" te y^. O* De Heer de Sf!houete,Oud-'Cóntrolleur Geiteras! der Fidanticn, -a "i a* B C- -C Epi 0.^ T C rU I M 5 g B fe e AMSTERDAM den S February. Door den Wel-Ed. Agtbnsfcn g j^ CrS Raad dezer Stad i? benoemd om in het Ed. Mog. Coljegie ter Ad- »S M c 09 2 - 2 miraliteit in Weft-FriesIanJ en het Nnorder- Kwartier Zitting te^p g neemen de Wel-Ed. Geftr. ïleer Mr. DANIEL DEUTZuud- fc t 3 .5. B g x g Scheepcn en Raad dezer Stad &c. &c.in plaats van den Wel-Ed. gs S - Groot Agtb. Heer Mr. GEAR IT HOOFT Cerritz. ibans Regee- c ,1 5 eg rónd Burgemeefter dezer Stad &c. j.-?™ S|fiC" Giller zyn door de Ed. Mog. Heereh Geeotnraitteerde Raa ien '—f. g her Admiraliteit, alhier refideerenaein dienft geilcld de twee "2 4; P. volgende Oorlogfchepenieder vat» 44 St. Kanon, en ceffens ter Coirtmando opgedraagen, als LANDSKROON aan den lieer g g 0 Kapitein Jan Hinioopenen 'T LQO aan den Heer Kapitein fyei O f: f: W »«J 0 'ryn Bahin'es\ om óp de aanftajinde verwagt wprdcadfe Ooit in- g*,j Z difche Rctour-Vloót te kruiiten &c. c m Q e «5 ei g-q Te Duinkerken was aangeland Hónd; Wièhufen van Glasgouw, j5 «T J f dés-elfs Schip was door ceo Loots by het inzeilen van die Haven SkC g|Z-jgJ5EB,|{ ash de Grond gezet, waar door hcgSchip lek en efen gróót gedeelte jf2 g ~-A-n °.-ÏÊu S van de Laading nat geworden was &c. il'Bc v Te Alicanten waren gearriveerd Andr. Halmftronm vn Livor- ~-Jb 0 no, cn ImmcFeddes;te Nantes H.Jansz. Bakker ten op de Riwjjt 'ï'g j van Bourdeaux M. Pietersalle diie vanhier: te St. Marten Job. -r S if f i: Jac. Ludke van Rotterdam opdeEibe Arend Kohn van Naates, ^5 5 S jt ic.^. f en George Carney van Stokten. j 5,3 Van Marfeille was vertrokken Keerc Lemmers her waards, cn |f~ g g g-JB n m van Li"ornoPieter Roos na de Ruft van Genua. Gifter is in Tdl'el binnen gekomen en ageer de Horft gezeild ten g g c g'YÏ m Berkaniyn-Kof, de Naam onbekend. a B p g iH hi 7 1"'~ Q zl S5"0 IfWI^cSgs^ DcPoftfchuir was door het Dryf-Vs verhin4ctd om trv,ïarcn. p o 5 Den s dezer is alhier de volgettdfcPUBLICATIEgearrefteerd Söo g g-U C.B Errcj -Ztr 22 O O C, O bOD -rVp o rt a. a en eergifter gepubliceerd;. Myne Heeren van den Geregtc der Stad Amfterdam.advertearétj alleBurgers en Ingezeetenen dezer Stede; «p Z.iturd'ag de n 8 Maart eerftkomendewanneer zyne Doorluchtige Ho ghcid de Heer Prins van Orange cn Naftau als Erf Stadhouder Kapitein- Generaal en Admiraal van deze Provincie, zal worden'heëedigd en geinftalleerdhunne Huizen te illumineeren cn daarmede te beginnen des avonds ten uuren, en te redyen eindigeriten i% uuren: Zullende her aau een iegelyk vryftaan de bovengemelde Iliuminatlen zoodaanig in te rigten als hy, naardeizelfs omftan- digheedcu, met gevoeglykheid Vérmeenen zal tc belmorenzon der dat de eenc Burger cn Ingezcqtcn bf wie hy ook zouw trio genzyn, denanderen, des aangaande, zal vermogen te moleftec- ren,oftotbetvermfeerdereSviDhui.neH!Uiriinaticn, hetdraageu g v».n Lint'.-ner. het pleegen van verdere Vreugdc-Bedryven, bo- g- o ven het geene een iegelyk, bydczeheuchelykegeleegtnhcid,zal size c goedvinden te doen, tc noodzaaken, op pane van daarover, naar S egigentje van Zaaken, arbitrairlyk te worden gecorrigeerd. c.S"'ra Én op dat alle Ongelukken mogten worden geprevenieerd,. in- g"ïi terdiceeren en verbieden Mynfe voornoemde Heeren allePerfoo- g jp nen, van watqualitcit of conditie die zouden mogen zyn geduu. ^>2,^ rende de voorfz, Iiluminatien eerilge Vutii werken af te ftecken, 2 2 --^ ZwermcrsVoetzoekers of andere loortgelyke brandende Ma- iS chines te werpèü, ook met geene Bullen, Saaphaancn,Piftoolen>g„ï of ander Schiet-Geweer te fchieten op perne, dat die bevonden 0 00 - a-1 r-t LP B c.N 5 S c -Q S-j» O O JX 3 CJ a JS O Ja X fl fl 2 S c Ë3z c c 3 cs p t: S? S3 S&.2.-3 u e 4) -a «TJ C cj O O O tXaz c 5 a t» J |ï;N w-a f o e v o TJ - - 2-S CO ftC-O f £'..S tj o*- K^| a e &g- wTgcl' Cj T\ n Er^.^ C i O O Zal worden contrarie dezen gedaan te hebben, t'elken rrize, zal verbeuren een boete vin drie Guldens zullende de Ouders, van o 3 a 3 c; 1$ - V >>jz ~~2 O o V-* -3 ba Sc es öo M( .5 O a c a,S o n P o gf 'Cl cj a.«j ?- wegens Imnne Kinderen, voor de Boete executabel weezé-i. f S SCHlEDAMden 7 February. Alhier is afgekondigd de voigeride P PÜBLCAT1E Schóót, Burgcmeefieret) en Scheepenen der Stad SCHIEDAM heb- 5 2^a ben goedgevonden met communicatie cn approbatie van dé S«. -1 Vroedfcbap, alle Burgers en Inge'cetenen alhier tc waarfchou- "^5 wenenadverteere>n,omme Qpden 8M»artdeze6 Jarrs I7(5<5, ;an- SS {3 neer zyne Üoorl. Hoogheid den Heere Prince zan Orange en-Haf- -~i fan, als Erf-Stadhouder, Kapitein Generaal eriAdmii tal van de- j; 2 u ze Provincie zil worden bfc'odigd en gëinftalléerdhaare Huizen 5 -0 teilluminéeren i do<h in confideratie van de menigvuldige Brand - S RofFen, waarmede deze Stad is opgevuld, en rtl'tsdien een meer- 3^3.2 dere precautie tot voorkoming van Ongelukken gerequlreerd f 'L f~?- wordzal niet anders d»D in de Beneden - Vertrekken van dn Hui- *jï zen gëii'Umineerd worden: Zullende deze Illuminatie berinnen S >>>3 des avonds tea agt uuren en eindigen ten twaalf uriren Sic. &c. c® S 'sGRAVENHAGE den 9 February. De Hreron Sraaten vin "°«-3 Holland cu WcR Friesland zyn na de CONSENTEN op den i* 'Z 5 voet van het voorige Jaap geafreReerd te hebben, tot den 26 dez r 3 5 G Maand gefcheiden. cffQls-2 De KoninglykePruyflifché Gezant. Heer Thiilèmeye-én dc S£ 1^5 I Heer CornetReftdent vari dc KeuvorRen van Bcyeren Paltz en g<_y - Keulenzyn ieder afzonderlyk met Léden van Staat in Confe- 33—'^ C-' S a 3 hKo.Z J -1 c r. o 5J t, O <L# C_( 1? Ti r. K-i *5 a J 3 o S3 S w O te 5« a fci tï S.5 §-m.» c - c - a j pi u f rS "S 3 4> rs *>é?*S§ hier dit zynR ftwait b flooren met een plegtigc Oratie 'de Sta. jg o -3 3^' dio communis BoniprimA Crviiatam Lege over de Rey/ering .y -j 5 iü ™.S van het geruecné Welzyq de ec Re W_-t van den Staa-. 2 _g S S 2 De voorn. IJeer is in zvó^ hooige Waardigheid, on ?ev u doör g 5*2^", SS^ rt-è<2 den Hodggèleerdén Heer FREDERIK BERNARD ALBINOS, g "3 P' - 3 A- b- Af. Phil- êf Med. JJoèh Ai-ltomef ff C/jirttrgia Pref (Tor or- M g "I 2Dl kl 3 gi diiiarius. Zynde de Hooggeleerds He -r DA'; ID RUHNKR Z c-£>]5 co NIUS, Hijloriafum ff EloquciiP/offfirtot Secretaris van J 5^.o S 5*2 a'S 13 den Acajemifchen Senaar aangeft ld iu plaats van den Hoog- i 3 «igSQ< 8> geleerdda Heer JOHANNES CONR. RUCKER, jf. U. V Ptofeffor Juris Civilise

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1