s P a N j E N. ïiiW' A*. 17W. LEYDSE Vrydagfe Courant ADIX den 8 January. Uit deze Baay zyn vertrokken onze OorlogfchepenL Ajlrea.La PuriflimaC3ncep:ion,enelSi. juan na de Havana, N. S. dos Auguffinos alias tl Aguilla St. Juan Baptijl alias el Tofianu N. S. dt Los Dolores alias l'Atitnturaalle na Callao de Lima, N. S. del Buen Concejo y St. Itepoldo alias Oriflamme, naVera-Crux: Wyders Jan Thomas IdeDouwcs en Geiaid Jansz. naar Amfterdam &c. Van den 33 December tot den 7 dezer zyn alhier gearriveerd 50 Jchepenonder anderen het HollandsOoriogfchjp *s LANDS fELVAAREN van Rotterdam, het Engels Oorlogfchip DEAL CASTLE, en het Frans Oorlogfchip L'INFJDELE wyders Fre drilt Luytjes uit de Havana HiddeRysartsJan l'ruytcn Tymon deSweed van Amfterdam, Ipe Annes Buties van HarlingenJan jrancifco Bïaefon van Middelburg Chriftian Rooye en Wulf Hendriks van Hamburg 6cc. v Veele Brieven over Panama confirmeeren alle het Verlies van ketSchip jV. S. da Conception van hierna Lima beftemd, zynde hetzelve op het Vuur-Eiland langs de Kuft der drtt Gebroedersvyf Mylen van de Straat la Maria, verongelukt met de gantfche Lading en al het Volk, behal ven vier Man die egter kort daarna ook ge- Jorvenzyn. Het Oorlogfchip van Rio dejaneiro te 'Lisbon aan gekomen brengt tyding dat ons Schip de Matemarosook na Lima be(tem4, verfeheide dagen in de Mond van Rio de la Plata was ge ankerd geweeft en drie Kabels veriooren haddoch vervolgens te Janeiro was idgeloopen, hoewel zonder fchade aan de Lading, zoo ist hetzelve den 4 September zig wederom gereed maakte om de Reis te vervolgen &c. V R A N K R Y R. RENNES den 16 January. De Heer d'Amilly, eerfte Prefident van ons Parlement, heeft deu 12 dezer Maand kort na zyae aan komft alhier den Heer deChateaugiron nevens de overige Leden, die hunne Bedieningen niet hGbben nedergelegtzoo als ook de Raadsheeren en den voornaamften Adel. op een Soupé onthaald; Ben volgenden ogtent verfcheen hy in het Paleis met vyf Prejjden- ten a Mortier en twintig van de oude Parlements - Ledenwelke tun Die 11 ft nedergelegt en van den Koning bevel gekreegen heb- ksn., om hunne Funétien te hervatten by welke gelegenheid hun- te Demiflie cn alles wat daar op is gevolgd, vernietigd is, als mede Opene Brieven in dato 9 dezer Maanddeze nieuwe Schikking nakende, geregiftreerd zyn. Den 14 en tg is geraadpleegd over het bevel, met het wGlkede Kbning den eerftenPrefident ten «pzigte van de Comniiffiein't byzonder, en uit hoofde van het regiftreeren van andere Opene Brieveninsgelyks in dato 9 dezer belaft heeftby welke Brieven de bovengem. Heer de Chateaugiron tot Procureur Géneraal be noemd isen waarin ook bevoolen worddat het Parlement zal worden gehouden door alle Preftdenten en Raaden dewelke de Aften van den -22 Mey en 13 November niet hebbetvmndertee- kend, zoo als ook door dieaan dewelke zyne Majt. het hervatten lunner Funétien heeft geordonneerdDat wyders op de ge woone Wyze het Regt gepleegd en aanftonds aan het Proces der vyf in Ge vipgenis zynde Leden gearbeid zal wordenDe voorn. Opene Brieven zyn heden op het Regiftcr gefteldmaar ten opzigte van letevengem. Proces is beflooten Dat men de Funétien hervattenmaar aan den Koning voor (lellen zal, dat de Lieden r d'e werkelyk het Parlement houden, v veele redenen hebbende omzulks te weigeren,zyne Majt. fmee- ken, om aan hen te vergunnen, dat zy voor deze reis van hun Pri „yilegie mogen afzien öm over hunne Medebroe ders Vonnis te vellen, vermits zy zckeilykde Vertroofting zouden hébben van dezelve onfchuldig te bevinden als byzondere Ömftandighee- <*ei hen niet verhinderden om hunne Regters te weezen. Wyders is gearrefteerd dat het genoomen Bcfluit om met den 11 Hertog d'Aiguillon verder niet te raadpleegenvernietigd zal 11 worden.Ingevolge dit Arreft heeft de eerfte Prefident en h« Parlement en Corpstoen de gem. Hertog zig prefenteerde, dtnzelven met de gewoone Plegtighecden ontfanzen. Kort daar op heeft de Heer de Beaupré de Koningly&e Commis- ftriflen doen vergaderen en aan dezelve een EDICT voorgelee- ftn, wair by hunne Commiffie herroepen maar teffens hun Ver, trek tot nader Bevel opgefchort is. PARYS Ueu 24 January. Den ai dezer hebben des Konings Lie den een EDICT aan het Parlement alhier overhandigd, waar by Vff Millioenen LYF - RENTEN tegen den tienden Penning voor Lifden vatia'lerley Ouderdom gecreëerd zyn met terug holding Wn een tiendedewelke in de Amortizement- of 4flófBngs- Kas zal geftort wordenNa dat het Parlement beflooten had Commiffa- ïlfleo te benoemen dewelke dit Edift onderzoeken en ten dien «inde nog .dien zelfden avond vergaderen zouden hebben de voorn. Lieden des Konings aan datDoorl. Geregtshofverflag ga- dtan van het Bevel, waar mede zyae Majt. hen heeft belaft om aan fcotPsr!emet}rte zeggen DatdeKoningopdeVoorftelïen, die bet zelve ten opzigte vanlietParlementvanBretagneaanHem u heeft gedaan, Vrydagavondzyn Antwoord geeven zal. Het is niet de Prins maar de Marquis de Ponsdie volgens niyn Voorigen aan Mademoifelle de Launion Trouwbelofte heeft gedaan. De Ridder Scrvandony,zynde één der vermaardfte Architeéfcen, isfleger dagen overleeden, DUITSLAND en asngrenzende Rytcrw. ^EENENden 18 January. Tegenwoordig bevind zig ook al- ï'trde Geheime Raad van Mof»r, om uitnaam van den Landgraaf van Heffen - Kaftel den Key/.er over deszelfs Komfte tot den ■iliroon gelukte wenfehen Men verwagt neg ten zelfden einde "en Baron van Tcuffeluit naam des Hertogs van Mecklenbarg, zoo wsook de Minifters en extraordiuaris Ambaffadeurs van de Repii OiftenVeneticnGenua en Lucca, ®eGraaf van Firmian, Groot-Kancelier van hetGebiedvart Milaan, is van hier vertrokken, zynde zoo verzekerd word, voor- met Inftruétien van ons Hof, om he t Hu u ywiyk tuffcUen *sn Aartshertog Ferdinand en de Princes, Klein-Dogter van den re geerenden Hertog va:a Modena finaal te fluiten. IletHuuwlyk van den Prins Albertus van SAXEN, Stedehouder in Hongaryen, met de Aartshér:og:n Maria Cbriftina is nog niet in't openbaar door het Hof bekendgemaakt. GROOT-BRITTANNIÈN. LONDEN den 24 January. Dingsdag hebben de Gemeentens de Refolutien van den voorigen dag goedgekeurd en bevel gegeb- ven om dieswegens een Bill in te brengen, waarna dezelve ra Com- mitté de tegenwoordige duurte der Graanen en de middelen om het gebt ek daarvan voor te komen Verders oyerwoogen en vervol gens het befluit genoomen hebben: Dat Verlof lal worden ge- geeven om geduurehde een bepaalden tyd van buiten's Lands Haver ia dit Ryk to brengenzonder eenige Regten tc befaalen. De Oorlogs-Secretaris Lord Barrington,prefenteerde vervolgens aan het Huis véele Lyften van de Kollen der nationale Troupoes y en door den Heer Charles Townshend wierden wegens America de Lyften ingeleeverd van de Marinegedanrende he« jr.ir 1766. Ook wierd een REQUEST van den Heer Edward Montagu Agent van VIRGINIEN ten opzigte van de Stempel - ASe aast de Gemeentens overhandigd, waarin hy onder andereu by brengt: Dat hy,vpor dat deze Afte gepaffeerdwas, aan het Huis heeft voor- geftefd: Dat de Ingezeetenen van Virginien door dezelve zeer gevoelig bezwaard zouden worden Dat de buitenfpoorige Koften van den laatften Oorlóg en de meer en meer datalende. 1, prys van de Tabak onderhen onverwinbaare moejelykhceden veroorzaakt, en bün Credit zoodaania verminderd hebbendat zy vcrpligt zyn om by de geringde Ttanfaöien of Verdragen Zeckerheid te geevenDat hy toen ter tyd onderregt was dat het tegen de Wetten en de Gewoontens van het Parlement ftryd, ee» Requeft aan te neemen tegen een Billby dewelke eenige Importen opdèOnderaaanendesKónings gelegtzyn.en dat hy daardoor verhinderd was geworden, om aan het Huis voor te ftellcn het onvermogen zyner Committenten om deze nieutye Bekiling tc ondergaan Waafom hy ootmoedig ver- zoekt, dat het Huis deze naaré omftandigheeden van de Col'onie overweegen en aan dezeive zoodaanige Verligting vergunnen wil als hetzelve bekwaam vinder,zal. Na dat door den Agent van GÉORGIEN eèndïergelyk RE QUEST geprefsntcerd vvashebben de Gemeentens de Procedn- ren Jer voorige Zitting In de maand Feb uary nagezien, en bevon den, dat in dien tyd ooi: Rcquejlen van de Colonien tegen de Stem pel-Afte aangebooden maar verworpen -yn: Waarna het Huis heeft beflooten, dat déze Rcquejlen den 28 dezer, wanneer het zel ve over de Zaaken van AMERICA zal raadpleegen teffens zullen worden over woogén Eergifter heeft de Hertog van Grafton op bevel van den Koning eenige andere Brieven bctrekkelyk op de Onluften in Ameri ca over hergeftempcld Papier ontftaan,aan de Lórds overhandigd, dewelke bevel gaven, dat de Major James^ die een Ooggetuige van deze Onluften is geweeft, dcfl 28 dézer Maand voor hun Huis zal verfchynen, om dieswegens ondervraagd te worden. De Gemeen tens hebben hun Befluit van den voorigen Dag, 0111 den vryen In voer van Haver toe te ftajpigoedgekeurd en bevoolen om deze Refolutie door een Bill te bekragtigen; Vervolgens is een Afte onderzogt van het eerfte Jaar der Regeeringe van )tomng IFilliani en de Koningin Mariaby dewelke een Premie van vyf Schel lingen per Quarter op den Uitvoer van Tarw beftemd is; Waar op beflooten wiërd, dat het Huis, wanneer het zelve de middelen £al overweegeti om de duurte der Graanen te verhelpen den Inhoud en de Beweegredenen dier Afte'onderzoeken co bspaalen -, of het raadzaam zyeene Verandering daar in te misken of niet. Gifter hebben de Lords in Coramicté de Billom der, vryen In voer van zoute Provifien uit Ierland te gedoog én, goedgekeurd: En de Gemeentens h ebben de Bill om den Uitvoer van Graanen te verbieden, zoo als ook die om den VTyen Invoer van dezelve uit de Amcricaanfe Colonien toeteftaan, en die om den vryen Invoer van Haver te vergunnenvoor de eerfte maal geleezenen einde- lyk vaftgefteld dat eeh Committé zal worden benoemd om dé Wetten van Ae,n Graanen-HandeJ van dit Ryk té onderzoeken. Heden zyn dé Aftien van ce Bank 135 h 1 vierde, O. I. Comp. gifter 165 en 3 vierdeAnnuit. 88 en 5 agtrte 4 89 h 88 cn 3 vierde '3 per Cent gered.. 89 en i half a i vierde 13 agtrte dito gtconf. 89 ea 1 l3agtfte &c. DeWiifélop Amfterdam 35 en 3 op 2en 1 half Ufo, en 34 en io op Zigt, en op Rotterdam 35 cn 4. N E i) E R L A N D E N. AMSTERDAM den 39 January. Tuffchen Nieuwpcort en Oftende was geftrant} hét Schip de Jonge Jeitje, vanBajonne na Brugge beftemd; zynde egter na dat mén 180 OxhoftdenWyn daar uit geioft had i wederom ih vlot water cnteNiouwpoortge- bragt, van waar hetzelve naar Öftende vertrekbtn rouw. Te'AHcanteo is aangekomen Corn BarcndsuitSiciliën; en te Gigon Esg. Annes van Rochelle, en had èenigé febade gekreegen. Te Lisbon zyn gearriveerd.Albert Bakkeren P. PicterS Pottma van Riga, Ysbt. Groof van hier A'.d. Si'ikcs én Hendr. Bleet vaö Hamburg, Jsn Fytfes Bakker van DantZigP. Helt eft Chr. Bufch vsrt Stokholm, T. E. HiSkiT vanBajoèae, P S.mif van Arensdahl; P. /aateya vin Nantes &c.zynde in tegendeel van Ltsbfai ver trokken Gt Corn. dsB' er rii Ëourdésr.gF I fcii na Genua &c. Voor de Baar van Port h Port was genaderd Mi verrits van hier. Op de Rivier van.BourdeauX zyn aangekomen P. Dirks Flapper van Havre de Grace Aart Ariens en W. Hendriks van Hamburg. Te-Noja was door Tegen,wind ittgcioopen-P.Hanfenmet Zout, Van KzdXkomer.de. 's GRAVENHAGE den 30 January. De Hdeten Staateri van Holland en Weft - Friesland zyn heden weder vermderdgeweeft; üeGroot-3rittap.aifehe Amkaffidpuri Ridder Yorkë; én de Zyveedfc Gezaat, Baron Cceutz-, hebben ieder afzonderiyk tatt LeR. a var. Staat geconfereerd. j(, ft IgKës'S^i 5 SSïliil5| "s o P fc- -S 2 "s o Sr r—H O •5|§sE.«is,f at«'!l Hr c le,o 2'Sf S=j.tsa3 <?wk a. Ua - c VE; S B S "3 2,41^ oj ö.S g?.™ «Cw.g K gvó~-£;?iSi'a Ka* b «1> o »!S.2 *2* S Sri^rS 06 '3 So ^0 «o a TS &0 C O u o 5 a> _M <y ^sgaO S t.-3 O r. rj t-* ifJ S§^s es tj C3 2 s-§9- >dT" o 3 'g 2 fi 13 8 s H I 8«^ R -g .S - O p (5 lfivï£| a n ï2o°g wig N §S s -9 i "P= A «So >>-* 5 - 1 g-9^S: 05 w< g C£J p^cd 4, 9 a S iL-i C tfR I> ♦- o- *2 O -a OJ- I-J q O y Q O g y ■3«f 2*0 ■O cisit rn-S I H B -ï 2 5 JS w-~ .ra s 4 "sa tjr cc JS 2 5 - ttj o H c c e ca - *-s CO i, O zi-'o - ets ~>Aii -S S o Q 5 4. e, 2 T3 ■S 'B 41 es c"ö S P -.H h a 2£n| Q t.; •- -s iê q '-1 -ca Hp cd 2 co g IT w a v E N r r» C cd a .-&> f5o O O c eg.oS k'r S I; 'S 23») S'MMO 'c 'X B, 5 SJ> is> O ti-2 3 S-3.® ,:a- u, O Jod. S n c 5 -2 ït"<z S 4J a M cj C k W ut ad «S O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1