L EYDS E ft i T A L I E N. f fC, T U K, K V E N. irjp ONSTANTINOPOLEN den 16 December. Eéae der I£ Prauwen van den SULTAN zal eeritdaags in het Kraam- bedde bevallenItjdicn dezelve ccn Prins ttr wac- Veld brengtzullen ailë dé Huizen in deze Hoofdtlad -«jllumineerdea andere ptiblikc Vreugdebedry ven gehouden fcpidpn, ten welken einde men bereids alics in gereedheid brengt. De Sultan heeft den Groot Admiraal van dit Ryk kort na dat da te van dc Ktuistogt in de Archipell gedaan, alhier was te rug ge inen, in die Waardigheid beveiligd. Hufein riga, dewelkefucceflivelyk vcrfcheide van de gewigtig- (le Bedieningen en onder anderen die van Kiabaja Bcy of eerllen gecretaris heeit bekleedis aan ecnBeroéite overkeken. De Heer'Alcxandrowitz, gedefigneerdè Envoyé van den Koning en de Republik van Poolen by de Porteis alhier nog n et aange komen cn word in aanmerking van de fiegte Wegen niet voor het einde dezer Maand verwagtOndcrtuffchen is bereids een be kwaam Logement voor dien Heer en zyn Gevolg in gereedheid gebragt. Dc Befmettelyke Ziektedié zig zedert myn voorigen in den omtrek van deze Stad op nieuws had geopenbaard, heeft wederom opgehouden. De aanhoudende Onhtflen in CEORGIËN veroorzaakenaan de pene vecle Bezigheedsh en Kollen; Ook word ge zegt „datde jongde Berigtendie men alhier van het Eiland Cyprus heeft ge- kreegen, niets minder als guntiig zyn en behelzen dat de Opge- zeètenen van dat Eiland zedert een gciuimentydinsgelyksaan 't muiten geraakt zyn." ROMEN dén 4 January. De Vorft James of Jacobus Ridder yin $f. JORISen Zoon van wylen den Koning van Engeland Ja- pjusll., en uit dien hoofde bekend ondefden naam van PRE TENDENT, isindennsgt tuffcheqden t en ,2 dezer Maand na een zeer langduurende Ziekte in het agt en zcventigjle Jaar van iyncn Ouderdom alhier ovcrieeden Wegens dit Sterfval zyn op bevél van den Paus alle pubi'ke Schouw-Speelcn geftaakttotdat Jet Lyk van den Overlecdenen in de Hoofd-Kerk van het Fatlcaan by dat van zyné Gemaalin zal weezen bygezet. Dc oudile Zoon van den voorn, overleedeti Ridder word den 19 dezer Maand al- ijer verwagt, maar of de Paus, die zig zeer onpaflelyk bevind, aan tem insgelyks den Iüningl.Titelgeevenzal,moctdetydk'eren. ^FLORENCE den 6 January. By een EDICT van onzen Groot-/ fiertog, gedagteekend den i6I)ceemicr ïaatfljefcdeö, heeft zyneK. 11, alls de Bedienden van zyn Hof zoo ten opzigtc van civile als mi litaire Zaaken aan de Jurisdictie der gewoone Geregtshoveo ont trokken, en een byzondcre Magiftraat benoemd, voor on door de wélke hunne Zaaken gebragt én beflift zullen worden. V R A N K R Y K. .EXTRACT uit een BRIEF van ,ROUEN den 10.January. Pc Kamers van het Parlement alhierzyn gifter vergaderden heb bes de Voordellen gearrefteerdwelke zy aan den Koning ten apzigte van het Parlement van Bretagne doen zullen: Deze Voor dellen zyn ten eerden verzegeld én na de Griflïe gebragtom al daar bewaard te worden, tot dat de gumtige tyd zal verfctieenen ïyn om dezelve aan zyne Mijt. te overhandigen! PARYSdc;! 24 January. Tc Breft is men bezig met het uitruilen Y?n de Oorlogfchepen le Deferiftur en le St. Michel, zoo als ook dc Fregatten la Lycorne cn la TtrpftcoreMén tncend dat deze yigr Vaartuigen bellemd zyn om den nieuwen Gouverneur der dmtricaanfe Eilanden en den nieuwen Intendant na St. Domingo BVef tc brengen, Men ziet hier onder dé hand een Uittrekfel vap een Briefwel - keg, zoo men zegtde Heet MattyLyf - Mediciis des Konings van Croot-Brttannicn ter gelegenheid van het Sterfval van den Dau- Jbin aan denHe.togde Nivcrnoisgefchreeven heeft, en waarin otlder anderengezegt wordVergun mvMyn IUerdat ik my- v aeTraauen met de Uwe vermengwant Uwe Goedheeden bcb- ii'bcri my byna tot efcn Fransman genaturalifeerdGermanism «yierd van zyn Vaderland, vanzyncBuuren, ja zelfs van zyne a Vyanden beweendIndien deDauphin-dc Aarde nog maar eens y kwam befchouwen,zoiiw hy niet dan Franffe Hartep ricn. DÜiléLAND en aangrenzende Rykkn. WEENENden 15 January, feërgiftcr ogtent heeft de Keyzer RetdeKeyzerin de vier oudfte Aartshertoginnen en verfchcidc' Heeren en Dames van't Hof wederom een Sledevaart na Schöa- bma gedaanvan waar dai Doorlügtig GezOfchap zig op Phae tons, dié opSleden gezet waren na Laxeaburg heeft begeeven eti dpsavouds in deze Stad terug gekonieq is. De Ceykerin Koningin Douariere heeft den Kaceelierén On der Kancelicr van llongaryen, de Graaven Franc; fcüsvanErter- buyenGeorg vanFeclce tot Baronnen van dat Kóningryk als laede den eerftgeiü. tót Magijler Curia Regia en den tweeden tot. Mo&Hler Ctibiculoruni benoemd. Dezer dagenis de Prins van PoniatowskyBroedgr des Konings fmPoolen vanhier na Wqrfohauw vertrokken: In tegendeel is de Graaf van Moauhartw,, Minifter des Ilertbgs ran Wurtcnherg tlhier aangekonjen om den Keyzer uitnaam van zy hen lileeftet' éverdcszelfs Komite totden Troon te compliiricnteeren. GR O O T-BR ITT ANNIE N. LGNDÈN den ai January. De CommifTdriiTen van den Tol "tbben op gekteegin Bevel van 't Huis der Gcmecntens dc Reeke ®is;en by bet zelve ingeleeverd van de QuaniYteii en Qjialiteit der hjop-Goedereh MatuifaétutirenE ff.: tienWaaren enz. die gé tfuurende de vier laatfte Jaaren uit deze Koaingrykcn nads ver- Roeide Gedeeltens van AMERICA en AFRICA zyn uitgevoerd, 2°oals ook van die Goederen dewelke van daar zyn ingekomen, Ra einde klaar en duidelyk tèkmjnen oordeekn ovwde Uitge- W'.tj!»!' J L-4 WoettsdagfcC oürarit. Q •o t—1 O ij 'i3 «r - «-u ro CU 0 a s o SS c u g' H r - A A 111-.: |-S ft' ^'3'^ v l&r.a -O 4iiI- ètëïA' s Sfr ftrekthcid van den Koophknael in die twee Waereld - Deefen én i dus in llaat te zyn tot het uitvinden vpn bek waamc Maatregelen i om dcnzelven te verbeterenen het Oogmerk 'tgcen het Parle ment dien aangaande heeftovcreenkomftigly k met des Konings Begeertensté bereiken. 1 Wyders bevoolen om ook aan 't Htii6 der ÓemecntensRcc kening in te JÉvercn van aHerfikcdetCoop Warren, M.^ufaami- ren étiz. van Groot - Britf annienzoo als ook van debuiteniandfe Goederen,dewelke direct uit Groot-B. iuannieh na dft Ehgclfe-Colo- j nien in AMERICA vervoerd zyn tot opftet einde vatj 't Jasir 1765. I Daarenbsven is ook .bevel gegééven tóf het bezo:.gen van be- j hoorlykeLyften van dé Schepen en Vaartuigen dewelke in de j Havens van dit Koningryk a&hgckomeu en bit cemge der boven- j gem. Colonién zedert den'eerften Növéfü ter lartftlcf.den vénfok- Ken zyfi zoo ais ook van die Schepen z,oo er zyn elk.é hiér hadden willen inkomen, zonder hunne Brfévcn van Acquit'ofte andere Papierenbekoorlykgeftempeld bv Zig x hebben, nayer- etfehvan de Jcte, in de laatfte Zitting vjn 't Parlement gepaftéerd. Den if hebben de Gemeentens dé lifii in order gebragt om den Invoer van zoute Proviften uit Ierland verek rs toe té (laan en be velgegeeven om dezelve in^t nét te ftelienDien dag wierd'dc Or tl re van den r4 dezer Maand om Copyen van de Papieren, de welke toen dóór den Secretaris Conway aan *t Huis waren ter band geftél -'ten dienftc vaii de Leden tc laatendtükken, uit' gefebrabt. -Dien dag prefenteerde'n de Scheepenen Van'deze Stad aan de Ge- meentcas eenRcqueft\ om een Opfchorting in hetuityoerea der Graanen te verwervenals mede ccn rüeede R^iiefi tot het ktygen van Verlof om de Straaten van. deze Stad, even als die van Weft, minder, met Steencn te beleggen. Vrydag namen deGemeentens hetBcfluitomcenSubfidieaarr den Koning toe teftaan', waar van gifter Verflig geda: nis', ais wan neer het Huis in groot Committégetreeden zynde de bui'tenfppo- tige Pry» der Graanen'in ovenveeging nam en na lang gcdaa'ne Raadpleeging befloot Dat de Uitv'trer van Koörrr', Graan Mout, Meel, Befehuit en Styffclzouw wordenverboddenvoor een Tyd, die nader bepaald zal worden. Waar tegen aan hét Huis de Vooröag zouw worden gevaan tot het inbrengen vaneen Bill, waaiby de Invoer van Koorn en Oraknen uit des Konings Ar.tericaanfe Colonitn geduurende een bepaalden tyd vry vtó alle Regtenen Impóften,zcawv~rgiuid worden. Vervolgens wierdain het Huis een REQUEST dér Kooplieded van deze Stad, naar Amïrica handel drvvende.. overhandigd., be, helzende zeer nadruk'kelvke Kla ten over het Vervai vati de Commercie, veroorzaakt door deB 'paalfngen en HtndcrnifTen, waar'aandie Koophandel onlangs is ondetheevig gt raakt 5 Ver- zoekende dienvolgens Box de Gemeentens déze Zaak in ernftigc Overweeging neeqten'en aatt de voorn. Koopdiedeü die Verlig- ting vergunnen, dewelke de Wysheid en'Goctlheid aan het Huis. zullen inboezemen. Dit evengern. REQUEST is gevolgd geworden door andere vah deStedetiBri/tol, Lcverpole, Leeds.ÈalfifaxVLahcafi'.rManches ter Leicefiercn Bradfortdewelke een direéten Koophandel niet de Colonien van America, dry ven, en insgelyks hevige Bezwaarnis- fen over hetzelfde Onderwerp hebben ingebragt. Na gedaane leezing van die REQjJESTEN wierd heftontsn de zelve op den a8 te onderzoeken. Gifter hebben de Lords twéémaal dc Bill göleczen dewelke by de Gemeentens gepaffeerd isom den Invoer van zoute Pioviften uit Ierland toe te liaan. HctAntwoofd, 'cgeeq de Koning op het Dank - Adres van de Gemeentensgegeeven heeft, isalsvoigd: My>:e IleerenDe Gematigdheid eu Zsgizinnighcid, waar me- ■ft de Gyl.beflooten hebt de gewigtig'e Zaaken, dewelke Ik UI. heb aanbevoolcn in overweeging te neemenkunu.en.nly.niet dan hef volmaaktfte genoegen gecvcndewyl iküitdeze Ge- neigdbeeden het volkomenfte Vertrouwen kryg, datUweWys- 'be d U zal leiden tot die Maatregelen, dewelke het Geluk cn den algemeenen Voorfpoed zullen beveiligen van illeMynftSiaa- n ten, die (leeds dé onver'anderlyke Vpor werpen van mype Zor- gen en myne Oplettendheid weezén zullen Ik ontfang Uwlie- .der Rouwbeklag over het droevig Voorval van den Dood-myfis Broeders» als een fktvys van Uwlteder Geuegenheid-en Trouw .4 IkzaJ my bevlytigen; dat my n Gedrag hét Vertrouwen regtvsar- tt dige, 't wejlyGy!. zoo .hart?lylé betoond, door het behoorlyk be- ftecdendefStibOJien ,.die-Gyl. tert dienftevari het Land neod- wéndigéórdeelcnzult: 7 De Schepen van onze p. L Compagnie tlie Deptferd, D. of lting- ijlon, Hampshire en Lionejs zyn Uit Duinsnaar Ooft Indien oüder zei!gegaan. tfet Schip the Martha ,- Kapt. Ötirke komende uit Newfond laad en van Mtilinais den 14 December inde Golf van Venetian, otntreuttwaalf.M. jen van Galiipolivergaan. Heden zyn de Actiën yande, Bank X 35 S I vierde O, I. _Cotnp. ibj.eD t half i65Z. Z. dito geflooten Annuiteitgn zopdeT prys, nieuwe dito geflooten"Dé .op 3 pér. Cent gereduceerde van do Bank 39 en 1 half,k3vierdeiSagtftcdjtdgqconfolideerde i-nsgeiyks Sp-po x haft, 3 vierde ,h 5 agttle i Dc 3. per Cent An- nuitcitcn vaa .iyst 87' en 5 agtlle a 'vierde; Öe 4per Ce.urge- cotnqlidccjrde Bjink-Anniiiteiten,-ros-ep-7 égtfte l kA&c.„De fSfiflelap Auitlcrdamss cn 4 op aea half Ufo en 34 en iö op Zigt, en die op Rotterdam 3s cn 5 op. 2 en 1 half Ufo. N' D E R L D E N. UTRECHT den 27 January. De PUBLICATIE voigens myn vóorigen voorleedcii. Donderdag ally'er gédaso isais volgcï r\E Sf AATEN VAN DEN LANDE VAN UÏRÈCHT cktch -* te westen,: A1Z90 Ons is.vo-wgtKomèn. daf verKhc'ide togc- zc'etenea alhier éan gèdagten zvndit wanneer; zyqe Hoógh. den Iïeeré Prince van u.atige.cn Na(f.:u ..Erf-Stadntiit.'.ojr van <ieze,i Lande,op il-ga agr/len Maart aaoftaandodenciidetdom van i3 Jak-' gen btpéikt liebbgnde 1 meerderjaarig ïaj zyn gewordenéii vêt' f~» ""7 y, "C a g-op éo ;73 g o oj-n 0 Q 1 q I JX, c?j v te ea L "u L' gkb e p., -e v jé w'4 vv> s q 9-i» k VQ s '<L> g i A f i? ^g.;| O 51 bt P O r-' «5 c £4 jqj w" ct 1 wvV-L ÓS O 'S2 0» R; 5 o O -n» ^-3: g-- L: V> «i tl ïl:M N slülllllll e- i-d C a 5£V tg HS O 'ft L S ÜylgJ Si ra - «je C es; - T3 i s O ,»r" i eV .rx i <5 s z ^3 -2 ■-S ie fi Jt» A d,S.B mVH eHiH S j=vst9,ft^J4 <.a> v, £<A -o a> -.O r. -rj - o 1 u *5. 60 jA*3i «52 te w5 '2"ö r v t'i 1.^1 è-siu e S j gt® B L ,g s H O W-n 4, "2 ït Li g i- ,k h 2 s M ?S C. F t L'ft O J -v CL, A i ^3 .Ss fl» 't3' ea G k—t .-z> o S a tó b fri AAI O' O R 'Li C+JJ di - 1 *71 n y-; V1 i-4 yi' Ss. cs BS - "s s> o n.^ .3 - c -t ^-S .O 'JU vg D s g s'5 Q «o^j "a/ Q o e N-o g O r, C L w ri <L> r- o F-, TA-HT. O o -J O -3 S'g.^t ■~ms c-KT d> fidSV "Z- i'SjS» S -2 c -J "5 s ijct.5 tf ASMSbS 2 5 o» G tï 9 -§ H S O- fc: - ,C 3 r3 ci t-M vy o ei JJ ;-M 5; |3.a.aR-g'S.-S®ÖS f3 2, tü 'r l *{3 .l-s g 'gjfï "CK. XL-rO* vbJ-Z. -■ O ij* cr-O 3 OdiV, ?3* -V5' ^3 Cwbfl A' 2 e o»Wv? Skw (j .-.Cri ,'W) -*>-J k,QJ .2 03 P - C g if. Z'S fcD Q 'P^. Jrj 1 Cd s_-> Q -"tb Sfóï'vt'Jr er. 33 &-=-j - O ts c ïg -g. - -g g 03 g s y c. P-.kQ V?- S s -N .'Dr il f; cA -S'l ■Cd "ftt" -5 2'^ a .s ïL s e p> G Cd r-ï *K ■e s I -?."g r rr .^j >v «i» v - Tïv-fét - - V.°èi ^.:Sic "déO "s-o erj.-s K 6 o -o "c 'S A n :s? i? - Lf F 4» Cd z r~ O n3 "dt «j Wk; M ïa r+r &»g -s :G if sfj «-7 |S> .E.gs ia«2/ö wPP k, O' Lin fcj pt JL a 45 gfcs,d o a r4„ O f O O EO O g'A.Ï -.5 i 3:=3 V4 n C y '3 c, Sii "5 A g tJ n s> 'Cd 2 -o w c ji fe jerj- t; -XI 1; rj -er- .-r, o rJ tg" S H. 2 S ■y w u .J S .00. - t Jg.il «T*. '^3 bO sS- vCH a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1