Kt>ipaaj M' S P A N J E N. V R A N K R Y K. a ft. \7 ley d s e tlB ïu -S it w'S fwE-ViSS#^ r*! 2? a 15 ^3 ,o a ts >*c :5i Maandagfè Courant, sss ,gjs - s Cflü S S-^VO $*4M3 s<iS, ri O g<^ U* g k Wlü 9 B V-c J_ - O 'O 5 2 jw :2 <u ^3 -■4* N C B 2» R .f* o> O 5 ,2 - J»> 03 b 2^4 N p V C t" w pf-o S W M C «JK> f? ■Si O rO f \C -s ADRID dén 7 January. Gifter, zynde het Drie-Koningen- Feejlheeft de Koning, verzeid van de Grandes, buicen- landfe Ambafladeurs enz.zig in 't publik na zyne Ka- pelle begeeven en aldaar de groote Miffe bygewoond dit door den Kardinaal Patriarch bediend is, hebbende zync Kath. jiijr. volgens gewoonte ia drie koftbaare Kelken Goud, Wierook (tiéyrhe geofferd. r|! De Koning heeft met het geheele Hof wegens het Sterfval vart den Dauphin den Rouw voor drie Maanden aangenoomenOok f5 Zj| dezelve ge<iuurende negen dagen over dat vauden Hertog van s j Cumberland, en agt dagen over de Mark-graavin van Brandenburg- el' schwedt gedraagen worden. ZekereRofcudoLealgebooren in deStadMöndonnedo ïuhet Koningryk Galiicien is op Nieutu - Jaars - Dag in het honderd en (Ifdc 'Jaar van zynen Ouderdom alhier overleeden. :l GROO T-B RiTTANNIEN. S! VERVOLG van LONDEN den 17 January. In het Dank- Airesr\ welk het Huis der Gemeentens op des Konings Aan- fpraak aan zyne Majt. heeft ter hand gefteldhebben dezelve zig «uder anderen aldus uitgedrukt j. De Verttouwendheidwaar mede Uwe Majt. op de Wysheid ttrj„ en de Pligt van deszelfs Parlement beruft in een Geval van zoo E tafroot Gewigt, als dat der Onluften in AMERICA isen de Oplet- tendheidd*e Uwe Majt. betoond om de vereenigde Belangens, e!j„ joo van Uw Koninglyk Gezag als van de Regten van Uw Parle- ment enden VoorfpoedUwer Ouderdaanen, aan hunne Delibe- v ratien en Gevoelens te onderwerpenverwekken ten allerhoog- ilen onze Verwondering en Erkentenis. JT n De Pligt noopt onsen dit zal onze zorg weezenóm die Ge- 'Llykheid van Geeft, dewelke zig in het pedrag van Uwe Majt. openbaard, te evenaaren, en dus by onzen lever voor de Eer jL van Uwe Regeeringen by onze regtmaatige Agting voor de L Waardigheid en het Gezag van't Parlement de naauwkeurigfte ..p, Oplettendheid te voegen omtrent denKoophandel en dc Scheep- (J„ vaart van Uwe Koningrykenzoo als ook onze tedere Genegen-, j.j,„heid voor de vereenigde Belangen van alle Uwe Ónderdaanen. Het is niet da* met eene onuitdrukkelyke fmertdat Wy ons wederom in het Geval bevinden, Sire, om aan U Complimenten .,f„, van Rouw - bekiag te doen ter gelegenheid van het Sterfval van \f^n een anderen Prins uit de Koningl. Familiewiens beitiinnens- waardige Hoedaanigheeden en Deugdenwaar mede hy be- jaafd was, Hemom zoo te fpreeken van den eerften Dageraad '.Lpjiyns Levens af, deeden aanfehouwen als waardig zynde dat jjgj» Drorlugtig Geflag'twaar uit hy afftarade en die het Leed en j'jp, Hartzeer moeten verdubbelen, 't geen Wy over het vroegtydig EHj, verlies van dien Vorft hebben. 11!{l De Vrede en de aigemeene Ruftdie zoo gelukkigin alle de p'p,„ Gedeeltens van EUROPA heerfchenmoeten de Vergenoeging volkomen maaken van al'e en een iegelyk, die aan de waateBe- langen van zyn Vaderland eenigfints verknogt is,of die eenig ge- voel heeft vaa het Geluk *t geen aan het Menfchelyk Gellagt ge- A'inPjéen i3. Nooit zullen wy nalaaten Uwe Majt. met onze Raad- j8,i, geevingen te helpen en aan Uwe Autoriteit kragt by te zetten, s ij.,, ten einde die goede Harmonie te doen beftendig zyn dewelke Gy, Sire, door de Wysheid van Uwe Raadslieden en door den j;,,!, Invloed yan Uwe zagte en goedgunftige Regéering zoo geluk- kig onderhoud. ttei wy verzekeren Uwe Majt. dat wy met de grootfte Blydfchap. gij, aan U die Onderftanden zullen vergunnen dewelke voor den Dienrt van het Ioopende Jaar noodwendig zyn als zynde ten eenemaal overtuigd van de Opregtheid der Belofte van Uwe Jvjj, Majt.dat dezelve behoorlyk zullen hefteed Worden met die lenN Spaarzaamheid als Uwe eige Wysheid U zal inboezemen en (êjk,<lie in aanmerking der Omftandigheeden van het Land zooftip. telyk vereifcht word ru De Eensgezindheid en de Spoed, dewelke Uwe Majt. aan Ons gjj.» heeft gelieven aan te pryzenzyn Zaakenwaar van Wy zullen A B tragten de Rigtfnoer te maaken van alle onze Handelingen zoo wel uit Geneigdheid als uit Pligt, terwyl Wy in de vafte overtui- 'g. b ging zyn, dat er niets aan de Dcliberatien van het Parlement gL n meer gewigt byzettenof deszelfs Belluiten kragtdaadiger maa- .'^„kenkan&c. ckc. DEENM ARKEN. KOPPENHAGEN den 18 January. Op den dag zelfs, dat de" Koning FREDERIKV. overleeden iszyh verfcheide Couriers !1(y wetdetyding van dit Sreïfvalalsmede van de Throons -Opvol- L^.gmgzyner tegenwoordigregeerende Majt.CHRISTIAAN VII. sa de buitenlandfe Hoven afgevaardigd. Des avsnds begaf zig de ^.Koning na het Slot Frederiks - Berg om voor eerft aldaar te reüdee- ;t(1j,ien, het geen de Kroon - Princes deszelfs Zufter en zyneMajrs. j gt( Groot - Moeder Sophia Magdalena insgelyks gedaan hebbenDe ehic ^oll'nSin Dcmarierc Juliana Maria en de Erf Prins Frederik zyn t<>0' «et P'inces Charletta Amalia op het alhier zyade Slot Cbri- ^F'ootturg gebleeven. Be Koning, onze nieuwe Souverainheeft bereids verfcheide ,!CBi f^'ï'S'-Regeerings-Zaaken bezorgdEergifter is eene Ordon nantie afgevaardigd wegens den algemeenen Rouwdie in 't Land B dl Za'Jedraagen worden en een geheel Jaar duüren zalzynde voor y u al dien tyd alle Muflk en het fpelen op de Orgels in dc Kerken 4;S,vctbo°denHet Tr«ur-geluid der Klokken zal voor eerft ïnhet ^8f(D|ltfclieLandc;esvoQrmiddags van io tot I2 uur2ri, en des namid- m V,n tot uureh gehoord en gecontinueerd worden. Men zegtdat de Koning eerftdaags in de Bedieningen van den eenige Promotien doen zal. De overleeden Koning heeft Weeken voor zyn Dood den Staats-en Regeérings-Raad te ,feti Menburgden Heer Jacob Frederik van Va h ren dort', totDirec- «a.,<;urin de Regeerings-Kancelary en in het Confijiorium aldaar bc- vorderd. Sudeibolmop het Landgoed Refenap by Aalburgis dc2fef Oi dagen eene Weduwemet naamc ftlrften Barmêrin den Óuder- -o jz dom honderden Zes jaaren geftorven. v O -g S 5 - - 'S TÏ C g Q t f -g^L-^S£ao«» c-, E 2 t.S g'H'Ss 5 ahwoE a aj CJ feet* «f 3"^ sl E E s li ÖC ci - - jl, o ja ^2 sc 57 o VERS AISLES den i8 January. De Koning heeft.den Heer Pel let ier de Mo./qhfaiiiedie door den Requeftraeefter Dup'.eüc de Ba quencoiirt in het IntenUantfchap van RocheJIe is opgevolgd, totln- tendant van Sóiffons benoemd; Den 14 dezer heeftde lieerde la - "g 2 Fargue de Eer gehad om aan zyne Majt. ch de Korjingl. Familie Sa S een Ode of Lyk - digt over het Sterfval van den DaUphin te prs-fen- G teeren onder den titel: De Steïnme daVbtks. W PARYSden èp January, Smits, Juweliers enz. toe maaken en te verkoopen, mits dat zy het Woord Zilver op dezelve «3 v graveeren, is niet door des Konings Staats-Raad, maar door de v S Mum - Kamer gepubliceerd. -Jf-j r. -° De felle Koude, die volgens myn voorigen van den iodezeree- '£hÜ nigfints was verminderd, heeft weder zoodaanig toegenoomea, g1o cg- v dat zedert eenige dagen meer dan twintig Menfchen in hunne q .H K Vertrekken, daar zy Kooien ftóokten om zig te verwarmen, door u-, «-«"2 'YSf den Damp geftiktzyü. c S S 2 Mevrouw du Plan'pemaalin van den èertyds geweezen Preft- g> e^jS. •--« 6 déntin het Parlement Van Fait, die tegenwoordig op het Kafteel «eg vanVillefranchein 't Graaffchap Rouflillongevangen zit, is van G g S 'g Pau verbannen om dat zy al te vrypoftig gefpróokea heeft. Den 17 dezer zyn de Kamers var, het Parlement alhier vergaderd geweeft en hebben aan de Lieden des Könings bevel gegeeven omvanzyneMajt.dendagteyraageii, wanneer het aan dien Mo narch zal bchaagen zyn Antwoord tc gee en op de Vertoogen welke dat Geregtshof negens de Zaak van hét Parlement van Brs- tagne aan penzelven gedaan heeftVervolgens is 'gearrefteerd,dat eV CS O 14^ os E j£."9 ■o E - M g v (S D O O S -9 »5 G 5 "-** -a s M 60 w ■f «O ii jj-o a "a S a f: •- 0 «j U N O-.'" a- Commiflaritfen betaoemd zullen worden om te raadpleegen over't - a geen het Parlement alhiér ten opzigte van het Parlement van Pau „o 35 js a g 3 ,K behaordte doen; wordende van Pau voorn, gemeld, dat alle de "if-a O g g o g ,;3 Leden van het oude Parlement, dewelke in die Stad waren te fiig c gekomen, den 31 December Lettres de Cachet hebben ontfangen, föl S ;{jj g.'ïi waar by dezelve na hunne Laiidgoedcrcn enz. gebahn^nzyn. Bm— '-cnjS P "'5 De Prins de Pons heeft aan MademorfelledêLaiiniontweede N a i - - -- - - - - - ars ..hj, gen- H CZ r a a G3 H 0> W-" -UK c 2 2 a a> gOc:gj2.<=<?;£2 ey.EQ2^;t o c 1.1 M bc""yfls a - 2.ÏÏS c n v «<S g S3 0 es e c .3 c rr q .Suuf: «j 11 ,-13 Sf ■- r a éi 2? i 'i g-3 <iie; g «g V. B <ucS^«i - J S- S.W J M B iZi rO^I CD tS. H V> .3 O S9ga3« te «e s N «jri S 3 cT O S a.' c b. s. s n P* Pi cl e 0 H 11 c - O W V 0 Dochter Van den Lt. Generaal van dien naam die te Mahon heeft "SS g S gecommandeerd, Trouwbelofte gedaan. Öcg j= S a NEDERLANDEN. UTRiCHT den 23 January. De Heereiö STAATEN van deze Provincie, die giller vergaderd waren en den 29 dezer-'Hunne Del;- beraticn zulten hervattenhebben een PL A-C A AT doen pn- bliceeren behelzendeDat men in dizt Provincie niet ver- pligt zal weezen om op den 8 Maart van dit- Jaar de Huizen te illUMiineeren. AMSTERDAM den 25 January. Door de Ed. Hecren Bewind hebbers der O.I. COMP. ter Kamer Rotterdam, is voor een Paafeb- Schip in dienft gefteld het Schip SLRTDENBCJR.Gwaar van het Commando opgedraagen is aan Kapr. Fredrik Wielaard, orhna Batavia te fteevenen. Volgens de jongde Brieven van Alzohri in dato 17 dezer Maand had het aldaar zedert Ï4 dagen zoo fterk gevfobren alj in het Jaar 1740, zoe dat de Rivier onbevaarbaar was geweèft: Daarenboven had men te Nantes voorn, een zwaaren Brand gehad waar door een Pakhuys en verfcheide Woonhuizen in de aflche waren gelegt. TcBourdeauX was de Rivier insgelyks onbevaarbaar geworden, maar nu had liet wederom begonnen te doyen. Te Barcelona was befchadigd ingeloopeii Gaspar de Hondvan Duinkerken na Marfcilie gedeftineeyd. Te Palerino was gearriveerd Jac,koeman van Livornote Ali- canten HielkeSybrandsvanDard; te Rou£ii T. Jar.sz. van Ham burg; te Havre de Grace P, Pieters van Mos in Noorwegen te RochelleRoelAnnesvan hier; te Bourdeaux G. Saln van Rot terdam te Douvres J. Rulfs van Corkop de Raviet vafi Dram ine Joh. Murks van Dantzigen teFarfond Jens Fcro Munga vaa Bourdeaux. Beneden op de Elbe was aangekomen Fred. Koopman van Stet tin, en Jan Pieters de Boer van hier Volgens Brieven van STÖKHÓLM zyrt in het voorleeden Jaar de volgende Goederen van daar uitgevoerd,, naamentlyk 12520 Tón Zout a/sper Ton. f 239 Toil Haring a/5 p.T. 30451 Do zyn Deelen d/5 per Dozyn. 13307 Ton Pik ii/iop. T. 63649 Ton Teer a/6p. Ton. 1630 Schip86 Latoen,, Koperdraad en geel Kopera/ 15Qp. Schipp. 1102 Schipp. Gaas en verwerkt Ko per kƒ1 Jop'. Schipp. 2003 Schipp. 7:7 Staa!a/2k p. Schinp. 7134 Schipp. gegooten Yzer, Ankers &c. of 16 p. Schipp. 2104611 •Schipp. 14: 12 Staaf- Knip- eu Bout-Y/.era/tsp.Schipp. Zoo dat de Waarde van die uitgevoerde Goederen tezamen bedraagt ƒ4,403,204. HELLEVOETSLUiS den 23 January. Dezen ogtent is alhier gearriveerd het Schip de Juffrouw Ucnr.ietta Elifabctb Cathnrina, Kapt. GerritTrapper, van Libournc; Diezelve verhaald dat hy den 12 dezer in goeden (tast By Góudftaart lmeft gepreit Hilke Pranger, van Libomne na Rotterdam beftemd. Dezen namiddag is insgelyks van Liboiirne op de Maas aangekomen ennaR.ottér dam opgezeild Gysbert de Lange; 'sGRAVENHAGEdeu 26 January. Pc RoomsKeyzerïyke Gezant, Baron van Reifchaeh, en dc Heef Klefekcr Reftdent van de Hanzée Steden zyn ieder afzondtrlyk met Leden van Staat in Conferentie geweeft. De BkTon van Brónkhorft en de Heer Verfteege, Zitting hebben de ter Vergadering'.- v .n doStsaten Generaal wegens Gelderland, zyn uit die Provincie alhier teruggekomêa én in hooggötnelde Vergadering verfcheenen. Men verftaat, dat in ft begin van April aaóftaande dé llccrCn vaf. de Confrérie der Ridder Orde van Sc. Joris eenfitperbc Vuurwerk alhier zullen doen affteckeawordende «1 hêt ijodige daw f6é reeds vaardig gemankt- 1=<a^SÖ,8'«i.-S C fe T cn CJ o FJ o \a «J a Tl J& 3Q -cj 3 n— 2 ®(211^^-8 -s a? J5 M D fd o P C s-osca=0cÜS 0 o V w é!ai ?d S M. pJ r CJ c fi- Sfti^ .«oS^5 cd o p S g 4* 3 !P!3l|l!le S3 CK 2 s S s g s -5 - g so S gl ci 'u, U f O 31 S r* >1 u 23 c fc ka r-ti- K«< g ê-e s 9 clo '13 G 4> pet ,0 Giï, v S a aai t;ha '■"-i o ta iP _g tap éïi^H-30 jaii p, S -Psd Cl W r' 1-4 £2 ƒ,1 W Co dj S cjj S a-a <uss w o S r~ t. 1 ESs O - 3 ra ag .2* O Xi j o LX CJ i* rA r-*) Crf *r, ta o o c ri^v I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1