V R A IN K R Y K. ?ü«|i n «-Ê D E R L A N D N. 11 'W ——mi JU* >S r Te Leyden by ANTHONY be KLOPPER op de Bréedeftraat. »>e m a. s* .tr so:-? o 3 o «f* S* I, oazeo dee 4 tot OpvolgemrkJaard, es wegens lyoc Verheffing re H. 2 *^E volgorden dan gecomplimenteerd wasÉn dat voor't ovc- 5 3 i 5 w 1 rige de onzen wader'tBcftier van den Colonel Robert Fletfeher r/1 J -1 ka w 0 - hunne 1 egenpartydeks be- S o i 2 2. ft' a J! 2. .v-oPgetaeen groots Voordellen oj> SS*? w 2 2 H M«W uebbt- terwyl de Lord Olive dagclyks verwagtwierd. ►-t tl, srru -» u«.-, - aé - ss* v- wggfoè-s De*icc 3'Sz.S£s, ^algemeen De Heei y«w Jaquts Roa/Jiau die dooOzyne Schriften zoo in de Wa^reld berogt geworden is, bevind zig zedert den 13 dezer Maand in deze stad. -J e- O a a' a 5 5. ?o - a C° as ^.3 5 S f. a. re O - s 1 1 '3ftS 5'£L jj mi PARYS den 17 January* EeigiRer heeft het Hof den zwaaren öa^Q'Kouw over denafgelcgt. Men verzeekefd, dat de Aarts u ji j> i 3"?Ö< - ?-.C biflïhop van Toüloüre '(andere zeggen de Bilfchop van Senlis) li u a 'A w e' K 8 3a»522 J? door den Koning belaftis,ora tegen den aanftaandcnVaften-tyd iu r. 2,2; S 2,2 I s de HuOID - KERK van N. D. alhier de LYKREDE over dien 3 <L'c og g-1 2 rn £-* Vorft tcdoen. ïl-3 Sas 3 3»s taP Aan bet Parlement alhier is een Koninglyk EDICT overhan- digd, behelzende de Inftellitcg van nieuwe Bedieningen van Oor- 1 ttf Iasc P/-»nr-imiiïoi-i<TV>h flbtirn] l»o Irnrirtac!i tlnnr niüi-airfl IV-Yfnft. >5 D •s i ija <fl> 3 :fr-I Qa q logs - Corumalïariiibhdewelke Voortaan door militair* Pcïfoo- uen bekleed zullen wordenen van welke fommimT deöRang van Major en Lieutenant-Colonelmaar vier van dezelve dien 'i 5 o*-= jLi* 2.» van Colonel zuilen hebben mits dat zy vyftien jafren inKrygs- n 3 tf -tl q W - o, cr o 9* »-* a - tl O o- dienlt zullen ge wee ft zyn. 3 ff pt b J Wydets word in het voorn. Edict gezegtDat zy tot hooger a, c Z'tt n reilt ■a. n oa Rang zullen kunnen geraakenDar voor ieder van deze Bedie. n ngen van Oorlog zal moeten betaald worden fioti cn zeventig •3 2 51 g n istizeni Livres Dat elk van dezelve Jaarlyks tien duizendLi- n X'o I re -3,4 vres opbrengen, maar by Sterfval verloeren zyn zalEneinae- a 55 r 8 5 3 2. K 5 s. S Eyk dat de Oude Oorlogs-Comnuffarifien toegèlaaten zullen wor- C O - - - a Sfa s If a 3 fe; o* g'o.g'^S- Bïa,is -5 o. Ziekte van wginig dagen m den Ouderdom van byna 77 Jiaren f r1 S overleedende wel-Ed. Groot Agtb. Heer Mr-JAN BAPTISTA <n Pt S sLICHER,Burgemeefter en Raad dezer Stad mitsgaders Bewind- 5 S1? «"o hebber van de Nederlandfebe Geoftrojeerde Ooft-lndifche Cotn- "to o I-.C pagnie ter Kamer albier&c. &c &c. 3 Kapt. Hans Momfe, die den 19 dezer van Smirna inTeffelis «f-P 3 w 5 sangekomen, fchryft van daar bet volgende: n Ik heb een be- re S aa droefde zwasre Reis gehad en ben van den is December tot den =2. Pieu,, 16 January in het Kanaal ge weefthebbende alle dagen een N. n si hé Wind met Vorft en Sneeuw gehad: Ik ben twee maal uit de P3 S a cq >2^5Lo O ^>3 O 93»?; !»OSS A rS ri u 73 O- o sT 2 •33 2»? n vj 3 p; s>a« s - 5? S 2 teS N jo SS:" a 5' 8 f H Ss o, o re PT 2. «t> rrj O- P o U a- re 2 P a ï®3 £2 1 w =r g re Ce o g- c. ra 2 L. re 3 tP O. F 2** 2 T 3 3 s.3 i 5 2-^i Ska '/I rt C ?J»5 o5» den om deze uieuwe Bedieningen te aanvaarden, ofte weldatzy 1 re ff °P ^en voet van hunne Finahtie de Afbetaaling van hunne voe- re rige Bediening kunnen ontfangén. AMSTERDAM den sa January. Giller ogtent is alhier naeeii Hoofdeö geèreèvea v«bt tea gsrèsB Zeil «t,ssa--Peoftii c'n nu heb ik het ai by de Witu öioeten ofiLaa'ta Vtrdtr is myn Schip etr Volk in goeden itiiat. i Te Cork is mgeloopen Kapt» Magnus Gircnjfeh ih- ïTytr ia* in 'V«a vcrbasii) Surir.aitienherwaards kamende: Dezelve hso hem hy na St.Eui'.acbius ouw zeilen 6tc.: wyderszotiw twee ha het vertrek van Chr. Hop van Surinamer; ypigeö Ectity? R zukj Prent, en agt dagen laater'JS'n Sfclkolör,_'hcif{eTieny4aï;Ü:, TeDouvres zyn ingeloopen Voiki j5ns2.JVanfeeti /èauk, Sipk« KIsafen van Bajonne, en H. SjoerdsVan Libohrne, alledïk'Mf, waards, en Th. MOsker, van Bajonlifc naar Ofte/de bellcïïtd. Te Barcelona wss gearriveerd C. L. ScbnitltfV t an tógèn, ei door Tcgen-wind te rug Leur. Holft na Cettc gtvceftiaccrd. Den 4 Ofto-ber was aan de Kuft van St. DofttiindO aangekoBtci Kapt. J. J. Haleeuvan-DuicJecrkCïl t té'Galveten*JSC.lhLapvj» Kadht j te Radix Jon. rnhnde! vTanStpkbol!/.té Aitymten kr» fl Oumes van Mali; gaen.Bar'. de Boer van'Carthagenate Porti M Port Jan Corn. BaKcrvan lier Te Lisbon waren by het vertrek van d'/Poft aangekomen Ysbt Groof en Jur. Harmens van hier, Jan F. jakker aö DgntzSg» 4E W'j Sikkcsvan Hamburgfen Tade H. Hin!:i> vanBa)oc:he j.Ro'bherts van Arepsdahl, H. Robber» vanTeroheuf, Deverfttfl var; Ciii- 11 ceftcr Th. Pearfon van Marylany de Pbïrugeèfe Sehapet den BO* JESUS DALEMk N.S. Jhl LAVA, Kapt.>r. Bmtiske, "lc ■en BOM JESUS DA BOA NOVAfr Kapt. Man. Paiva Garrido, bel- ^"Uun de in 86 aagen van Rio de Jane S® Van Lisbon voorn, waren ve^rrokken J. Sal. Sandman, en Htyis - z Lagerftroom naCagliary, Cfcrift..Wjskherwaards, H, Jodat'dcrr.t St. Ubes, Will. Woodman n-VCork, en den 18'was in ?,ce gt-lloO- ken onder Convey van 't Portugees Oorlogfclup N. S. DOS l,: ER. CESde Vloot na de Balpabeftaandé in zes Schepen en rwce s» Cabo Verde. V Te Chrrftiaanfund vlas doorStorm en Tegen-wiiid icgelotpen jan Sim. de Haan, v.'ARiga na Nantes befterhdaa dat hy drie dfr/F* gen van Maasftré-;<rwa* gezeild géweeft. ••«U' Te Koppen r-.ygen lag weder tot zyn vertrek gereed, na 'Jst by Dl zyn fchao'elivHield was Fokkc- Gerrits herwaards ;eBs>!:>keMe£ ken Gebke Heeres na de Bogt; en te Havredc Grace j. Ottetts» I' Efche Anryes, beide na BourdeauS. te 's GR AVENHAGE den 23 January. De Deenfe OezaatHe»»20 deCheiiffes, en de Groot - Bnttanmffhe AkjibaöadêurRiddsi.*® Yorke, zyn tnct Leden van Staat in Confer L-Rtie ge weeft. w rs C Deken en Hoofdmannen van de Beurs, genaamd DE GROOTE GEMEENSCHAP, opger egt binnen 'Leyden tjen 30 Oétober 1*61, §»5 0. n n n p ca ar o a2,« o o- mordaa op den iMeuweaRnyn aan acüeicnuytueeg, in aearuneu- wirKei. v- S' JAN CORN'ELIS DE KAARSGIETER Makslaar zal op Donderdag den co February 1766, té Amfterdam in de Reysxïs Kroop in de Kalverftraatverkoopen een deftige INBDEL van allerleyfraaye moderne Meubilen mitsgaders Jutveclen Goud en Züvep 'a 1 werkextra Oude rorcelyoeü keurlyke LywaatenMans en Vrouwe Kleederen, Schilderyen en andere Goederen ïneerDicgsdêgP o voor de Verkoopdag te zien. r' If. A. Namias, J. dc Leeuw, L. Nleuwcnbuys, A.ToorenbUrgb, J. W. LeNörmsm,} Steen, M. de Leeuw, M. L. Content JuniOP'Wl en p. Spntkcl, Makelaars, zullen op Woenstjag den 5 Maart, 'S avonds ren 6 uuren te Amfterdam in de Nés in de Brakke Grond, VfW'vi ko-y-en öen party van mym 400 Caaaflers ftïper fyne VAïUNAS - TABAK, over Radix enSt. Sebaftiaanhan de Heeren IVertUer, RatV>ce knek cn Cafes alhier aangebragtleggende als nader by Notitie zalaangeweezeii worden. pm *5 S 2 en ZUYDERMEERgcleegen tuiTchen de Steden Alkmaar en Hoorn in Noord-Holland met alle derzelverPrsoSmineutieeêP L 'Xj I" re Geregtigheedenen fpecialyk het Regt van aanftelling van den BailluwSchoutSecretaris en Boódeen voorts met de Tienden P.KC-»ve „S 5 ten Ac.zyndeeenvoortreffclykErf-Leenrelcvetrende van de Ed. Gr. Mog.Hecrcn Staat-n'van Hollanden\Veft-Fries!ar,d,uitt 8 .a1 en Grif-Kelder op het Cboor in de Kerk' te Spanbroek; alsmede een vermaakelyke HOFSTEE DE beftaande in een commoód ffio,W im... SSSSSiS* g; dern Heeren Huys met twee Vleugels ter zyde hetzelve', waarin behalven et nige fpatieiife Vertrekken, ruime Koetshuyzen Psüfdeü* .vo c 3 §43>ï 5-g-Stalling ea Tuynmans-Waoning, voorts met zyn Boomgaard, Moestuyn en Plantagien: Nog 'een BOERE-WOONING mét 18 MorgeP111 2 7, S* f»; y iiRbeden LAND., en voorts een BOEREN-HUYS met zyn WERF en diverfc Perceelen van LANDERYENalles onder gemehiP vo g o Heerlykbeid Spanbroek geleegen en by geatfigeerde Biljetten gefpecificeerd. Zynde inmiddels de Bewyzen en Conditiën te zienb^'m( ^,55 5' David van ByfierveldtProcureur voor de refpeAive Hoven van juftitie, woonende in de tweede Wagenfiraat in 'sHage, en mede ia* 8e' r rag a S formatien te hekomen by Daniel des Ruelles de JongeMakelaar te Amfterdam ,by Adrianusvan der Burg Notaris en Procureur te A!k" '£1 os? sca'i'L.^r1 S o maar, en terSecretarye te Spanbroek. o g o Men zal op Woensdag den 26 Maart eerftkomeudein hctRechthuys te Hazerswoude, doen veilen om te Verkoopen diverfe Cavelisi» »n Hg^recbS-S' s S Sen en.partyen Van LANDENin de geo&royecrde Droogmaakery in de Polder van Hazerswoude toebehooretlde zoo aan het Aül* .35 K baft al* aan de voorfz. Polder orh gereed Geldof op convenai.ele en gemakkelyke Térfnynen van 'bctaa'lit jen 0 S-a.2 S 3"K,8 -- ®2crq n .o-o S g |"g Te Koop uit de hand, om aanftonds te aanvaardeneen extra plaifante en wel aangelegde BUYTENPLA.ATSgenasmd Re9JB*% '3 43 O c§"to bagt als aan de voorfz. Polder om gereed Geldof op convenai.ele en gemakkelyke Térfnynen van hrtaalingen alles by Bilj.etrej 2 5- re te fpecificeeren. Iemand nader onderrigting begeciesde of de Conditie van Verkooping gelievende te zienaddrefleere zig têr St* 5-lp ür cretarve van Iiazerswoude. ,ee I-re a1 2 Boomkweekery, 3 Gras Kampjes en weergalooze Lagnen, rontsom van extra hooge en zwaare-Reuke - Bootfienzamen grpot.Vlet Mn# ii' pCjh g 3 **gen; mitsgsderséenaanzienelykeBoere-Wooningdaarnaall, metgrooteSchituren, Koe-en Verkens-Stallen ehcBargen waarb} -H o 0 n. n o 49 Morgen allerbcft toegemaakt ennlle naaft malkander geleegen Ho»y- e» Wey - Land cn Hout - Boffcbcn v rendeerendé jastiyks 8at* he <•1- I-1 St» O na fyy mui JiUU ttliCl Utll vil «igt. iiun iJtrwj V" u. y - Izauw l uuui uuiitm.11 ivnuvt.it «ut, jaamy^o utwi - IT» g a ^3 Huur 87.3. Iemant gading daarin hebbende, addreflbere zig by de Heeren ALBERT NACK op de Oudèzyds AgterbUfgvVal byl»® 3 R re*Oudemanhuys,enFRANSjOHANLANDMAN,opdeVecrburgwalteAmfterdani,ofopdePiaatsvoonioefnf. 3 Te Huur, om met primo Meyaafiftaar.de te aanvaarden, een vermaakelyke en wel gelérgen BUYTËNPLAATSgenaamd Z> i'S- aan den Laagen Rhyndyk in Agthoven, ender den Ambagte van Leyderdorpeen vry en onbelemmerd Gezlgt heb-M op de Hooge als Laage Rhyndykals mede over 't Jaagpad op Utrechtnader te bevraagen on Fcufthifi oSlthy»-1» f«a»reSr°,,q"', <s - - - - - - 3 (SU?. n -ia» - S* r? s> S" öic,vjc.i\ vsii iLO v i x>ocjLvcrKuu^cr.iv. Ajuuc1.u9.u19 uccii wui uv wei uc maai neroruüiuutu vuilnis cchc jjchcuc hivbw» 3 3 S re" Oudemsnhuys, en FRANS JOHAN LANDMAN, op de Voorburgwal te Amfterdam, of op dé Piaats voornoemt. S 3 gj^tg-re ZIGT, geleegena - o -3 re s"®'8 Bende zoo over ent 3 3 0 S T g Does Zigt.vSift de Wasgeinatiker te Leyderdorp voornoemt. ®e' p S" STEVEN van ESVELDT, Boekverkooper.teAmfterdam, heeft voor de derde maai herdrukt, doch vol gen s eens geheêle hiêatr! 3 S t». j-> Vertaaling (en wel zondat daar dit Werk in de twee voorgaSnde Drukken by wyze vim Vertaal gefchrteveti ws, bfefht» is voorgefteU'® n^-losCby wvze van GESPREKKEN tufchen den lieer FONTENELLE en een Graavin over VERSCHÊ1DE- WAFP ELDEN in hit Gektt g» 3 g<r"5. 2 Al,in hetFraufchbefchreeven doordenzelven Heer B van FontenelleLid en Gehcimfchryver van de Koninalykc Academie der K-'iff I WJS 2.< ftcnenWeefcnfchappenteParys. Ookheeft de Heer Joh. Chrtfiiaan Gattfehed, Profeflbr te -LcypZig, eenigc Aanmerk;n?enbygévoeg(ii 5 9 - -- -Ékh a1 J y\M.' M tm X. - 1n u m .11» - »-% r~, vAma1Va1*iL -TT f i»»iz Ad» .ij/, AM Ia m!..A V«,a a -1 A t, -If. mm AAA A At» ft KmJ AM A.* AftVtttttlr O P-a fc9 chine ,en dan eindelyk, eene Verhandeling over Gods beftaan door de Bcfchouwinge dc. Dieren cnMaan O&nvp dePrys is l8St#c vers. Het Leven van den Baron HOLBER G, i4 GE0GRAPH1SCH- HANDBOEK JE voorde jeugd, met ifffeze'te Kaarten. ,a^'K0j J In de Kaart Kond en Boekwinkel van de Wedmve jofua Óttens» te Atnft. in de Kalverftraat, zvn nog ee--iT,> W"ini?e af ezet'C Foietïi' Jne, i?g35» plaaren te bikomen van de beroemde ATLAS VAN ZEEVAART EN KOOPHANDEL DOOR DE OF.HF.ELE WER F LD ^ytrtni)' I: re re 2-< nende in bvzondere op elkander volgende Kaarten alle deszeLfs Zeekuflen en Havensmet befchryvinfen van tie Natuur, VoPfl 0s O 1 1-1 TT, .111/^1 n n.n:... ,..rr1l-i.11. z-,i\ T a. ,*.J nt, «Pi ter opheldering en ter ligter .bevatting van dit voortreffelykWerkwaar door hetzelve byna de helft vermeerderd en ^rnotelyks a re 1-1 terdis, alsook met négentien Plaatendiein de voorige Drukken nietgevotidsn worden; zoo ook deBefcbnwinrvsnernnutrgeMS',^ Ig-» - ■ga S S<3g bréngfels Handwerken GodsdienftBellier enKoophardel van alle Gewefïen 6tc. .naar det) tegen woèrdigén tyd gefch:fcteu.£ - »c# 2 Natuurkundige Aanmerkingen overdeSterre-en Aardrykskunde Zeënen Winden &c. verrykt, zeer dietiftig voor alle KoopiittkSi DJn S Afliiradeurs en Liefhebbers van Weetenfchappen. zall a-j 75 2- 2 Te Amfterdam by Pieter MortierStads-Drukkeren Boekverbooperis gedrukr en mede bvde voornaattifteRoeVverköWefS :'B ai ens O andere Steden te bekomen: Redenvoering van Hendrik Verheyk over de Nuttigheid var, de Grlekfcht en LatynfcheTaalbetrekhetvk ve[j ï10 S Lieden ven allerlcy Staat en Rangultgefprooken te Amfterdam in het Cboor van de Nieuwe Kerk,.den' vyf-Jcn van Oa5m?andis 4"-s'gJn| w »o S" a 2 S- Bv dezel ve is ookgedruktEfe Ordonnantiën van de Stads Waaghin Quarto. Ordonnantiën »n Willekeureri Vor-i het'Waagd g 3 Gdde der Stad Amfterdam, in Quarto. f r V, g" ^tS- S Z Nog ealbv dezelve volgens Taarlvkfe gewoonte met Privilegie gedrukt worden: De Naamen en Woonplaat fen loan ie Heeren Pmew tB>§. q s ren in het Illuflre AthenaeumHortus Medicus en Collegium Chirurgieum, en der DoScren, Vradlifeerendeltf de gfedityhen', nè'vSttS'de 3 u derzelver Promotie, voor den Jaare 1766. L\fle der Naamen en Woonplastjen van de Makelaars, zoo als diein Jdarendoor de Ëd.Grl AtlV'<Q^ t el1 tf'PS Heeren Burgemecjlereh in Regeerders der Stad Amfterdam daartoe zyn aange/le/dvoorhet Jaar 5766. Verzoekende de Heerett en Makelaars,die daarin vetandering van Naam of Woonplaats gelieven te hebben,zulks by gem. foor den 1 Febr. te kpmen opgeevi#.Vot| 24. Janüary.i7()<! ie L»eyuCH wy nnu-»i %-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2