LEYDSE Vrydagfe Courant, ill H O N G A R Y E N. DUITSLAND en aangrenzende RykxA. DE ENMARKEN. A". 17 «4. s.5|2tsÏS8 c gT 5 "2 IE.-3 Ml JJ C4 3 - S 5 Q. I"-""» lev.® g s PRESBURG den 8 January. Na dat de Regeering tot den plcgcigen O vfangtt van zvne K. II. den Prins Alhcrtus van SAXEN de t K>dige ordres had gegeeven, zyn git ter ogtent de Schutters en w«r Burger Corapagnien met flaande Trommen én vliegen de Vendels na de gewoose Vergaderplaats «trokken en hebben U'S vervolgens in Ryen gefehaard van den linker Oever van den Do tsuaftot aan de Wederitz-Poort, envan die Poort tot aan het Ter re '0 't welk tot het Koninglyke Slot be hoor den 't geen door de B, die op dat Terrein woonen en insgclyks met vliegende Ven "Wis in de Wapenen Honden, bezet «as De Magiftraat en dc v. wrnaamfte Burgers ftondc* by de voorn. Poort om de Aankomlt v *»n den hoogeem. Prior af te wag- (enEen Elquadron van zyn Re. \iment was hem fat aan de over kant van de Donau tegemoet gerei telen: Twee Efquadtons Ku- nfïiars van hetRegiment van den ^Aartshertog Leopoldus (tonden voor de Soort van St.Michiel en twAe Bataillons van den Aarts hertog Ferdinandm in het gezigt van hC* Slot gefehaard. De verdere Plegtigheeden waren dc'volgende Een weinig voor twaalf uuren wierd iiO< Sein gegeeven, dat de Pi ins aan den regter Oever van den Donau'-^enaderd wasen zoo dra hy aan boord ging om over die Stroom gebragt tewor- den, w.erd van het Slot een drievoudig SalvovSXzestien St. Ka- u pon gedaafien toen zync K. H. voet aan Lan'd had gezet, „wierd Dezelve door den Hof-Regter Graaf NicohuS van Palfy endoorden Heer George KlimoBiffchop van Funfkirgben ge- eomplimenteerd. „Na dat de Prins in zyn Koets by de Poort genaderd was, wierd hy door den Heer KaïdachNotaris der Stad.verwelkomten aan weerskanten van de Koets door de Magiftraats-Perfoonen alle met ongedekten Hoofde tot.aan het Slot verzekialwaar de Magnaten, de Leden der vcrfcheide Departementen, de hoogs (jffieieren en de Adel zync K. H. afwagteden. De voorn. Graaf van Palfy en de vergaderde Stenden ontfin- gen dien Prins by het uitflappen van de Koets en verzelden hem tot in de groqte Zaal, alwaar zyne K,H. op nieuws door den gem. Graaf gecomplimenteerd wierd. Vervolgens begaf zig de Prins na zyne Appartementen, en kort daar na by den meergem, Graaf van Palfyby wien Hy aan H een Tafel v#n 30 Couvqrten op het koftbairtle onthaald wierd. WEENEN den 11 January. Zedert Nieuw Jaart Dag heeft Hen hier een zoofheage Koudegehad, dat niet aljean.de Arm van den Donau, die deze Stad van de Voorftad, gen^tmd Leopold-Stad, iffcheid, ten eenemaal met zwaar Ys bedekt is, maar ook alle de «verige Armen van dien Stroom zoodaanig toeleggen, dat men met dezv/iarfte Bagage - Wagens daar over paflTeeren kanOok word jfezegt, dat men omtrent deze Stad verfcheide Perfoonen, die door de Koude geftorven zyngevonden beeftVomr't overige zyn de rondsom deze Stad leggende Velden en Tuinen door de «menig vuldige Sneeuw, die voor en na N/éKW-^tferr-Zhaig is gevallen, by $eluk voor de Vorft bewaard. Op Nieuw-JaartDag de$ ogtests omtrent half agt Hond de Thermometer van den Heer de Reaumur twaalf Graadtn onder ïwaare Koude en des avonds ten tien uuren op negen en een halve Greed; als mede den volgendenogtent op tién en een halve en des avonds op zes Graddètt ,- Door de-Sneeuwdie de volgende dagen Vielwierd de Koude eenigfints verminderd egter ftond voorn. Thermometer den y op 12Graadcn en den volgenden ogtentcn svond weder op 6 Oreaden Den y .ten agt uuren des ogtents ftond ie Kwik op twaalf,des avonds ten tien uuren op dertien, gifter og- itfliop zesden, des avonds op agt en dezen ogtent op 7 Graaden. KOPPENHAGEN den 14 Tanuary. Zyne Kopipglyke Majt. TkEDERIKV,Koning van DeenmarkenNoorwegen See.is iwen nagttullch.'n éc'n en twee uuren tot onuitfpreekelykeDroef- iieid van het Hof en alle getrouwe Onderdaanen overleeden; De- is Vorftwiens Goedheid cn Vredelievendheid aan de geheele Vftweld altoos tot een Voorbeeld zal kunnen dienenwas geboo- tra den 31 Maart 1723 en heeft zedert den 6 Aug. 1746 met de paotfte Roem geregeerd. Dezen ogtent omtrent elf uuren verfchreneu de vier geheime Raade®, welke den Staats-Raad formeeren opliet Balcon van het Koning) yk.Slot Chriltlavsbvrgals wanneer de oudfte van die Raa, <Sm, de Heer van BcrnftorfF, drie maal msiXm&a Stemme uitriep /fra/wg EREDERJK de VYFDE isoVcrleiden; LangLeeve Koning C'lRjsTIAAN de ZEVENDE 1 Tuli'chcn elke Uitroeping hoor de men-het Gefchsl van Trompet-en en Keteltrommen, en een on telbare meenigte der Onderdaaneu riep insgclyks Lang Leeve Ko- Vi';r CHRÏSTIAAN de ZEVENDE welke wenfeh, na dat zyne Yajt. insgclyks op bet Balcon kwam en zig aan hen vertoonde, «tt-roodaanigen nadruk herhaald wierd, dat de Lugt daarvan Weergalmde.' Dezen middag van tw-alftot twee uuren isdoerhet lu'den van slk de K,lokken-jn deze Stad het Sterfval van den Koning frtderik hekeed gemaaktKort daarop zyn dc Burgers in de Wapenen vtrfcheenen en hebben de gezaatuentlyke Garnizoens Wagten af- Srloftdie ver volge.ns gig nevens bet Zee-Volk vergaderd en aan ^nieuwen Koning Trouw cn,Hulde gezwooren hebben; Voor 'riJvejige zyn beden de Poorten dezer Stad geflooten gebleeven, •G R O OT-BR l T TAN NI E N. L-hhmtdder Britven van LONDEN in dato 14 en 1 y January, {k Koningjtwam den 14 in het Parlementen opende Jeszelf* met een AANSPRAAK wsjf/n Hy zig onder anderen «s Bitdnikte. Toen.Gyl. hatfteiyk vergad -rd waartgaf Ik UL. kecijis van roer gewigtigeZaskendie in America waren voorgevallen. Ik heb bevoolen, dat alle de Papieren 4e welke den Oorfproag, Voortgang en de Uitgeftrektheld der Beroertensin de 1 o-a 5 J 8 Notculfche Colopien ontftaan, kunnen ophelderen, terftond voor UL. zullen worden opengelegtGeen het minfteUitftel ».S §S n is er gemaakt omtenfpoedigften, na de cerft -gekreegene Be- C.§ -■£§ 5 mm riffren Orfirfc af te* x/d-avrlitroca eno waf "T! P P C»k s s-te B SS e> 3 van zulke welgepafte en voorzigtige Befluitenals nodig zyn omdevaftgefteJdeRcgtenindeColonientehandhaaven, ende 2*^3 I B 7! 5- Eensgezindheid en Ruft tc herftelleu dewelke aldaar door Up- it o f-v roeren en Wan-Ordes, van een allergc vaarlykften aart, geftoord i 5 0 c Ó-p n geworden zyn. Als men eenige Verantfcringen moge npdig <u tt g oordeelen omtrent de Beftiering van der Koophandel der Plan- -B 5 8 n "gien, ten einde aan de wederzydfche Correfpondentye myner Si "s 2 3 3 ^"2 Koniogryken en Colonien eene Uitbreiding en Verzekering te ïfjiE-ÏS o« a verfchalftnis dit ook een Zaakdie Uwliederernftigfte Over- -SjêbS*3 --3, weegingen vercifeht. Tot het bereiken van zoodaanige Oog- merken, welke zoo zeer met UwliedcrWysheid en Liefde voor het Vaderland overeenkomftig zyn, kunt Gyl. op Mynehanc- S Si S lyketocftemmingenonderfteuniagvertrouwen. De gelukkige ^c.ï I? ïN.g N Ruft, die tegenwoordig in Europa is, fteld Ul.'eden in ftaatom g2'® S ^s| g it dc Voorwerpen onzer, binnenlandfche Regeeringe met des té ^"3 Sc~"!ïï"a n minder afgebrookene Oplettendheid te behartigen. 5 -S o «5 rt B V V w. c N lk heb bevel gegeeven om de nette Begrootingen voor het '00- o pende Jaar voor Ulieden open te leggenDe Onderftanden JS MC n-iyr a"3 rc -• «j en - fr <o a welke Gyl, zult goedvinden in te willigen, zuilen met de naauw - s - - 0 keurigfte Getrouwheid befteeden met alle mogelyke «baar. 0 t£ g f j zaamheid uitgegeeven worden. a>"2 -3 t Ik beveel aan UL, feet allen ernftomic Uwe Overweegingen 'c-| g," g-5^ S met GemaatigtUv-id ea Eensgezindheid te werk te gaan De m 2 e 0 0 c .6 Sf"S g Tyds-Omftandigheidvereifchthet, en Ik twylïvi niet of Uwlie "83-2 S 0 Èi der eige Neigingen zullen Udaar toe opleidenNiet» is My aan- g "S .0 o c-2 geaaamer als.de beveiliging der Wettige Autoriteit, deBehou- |>?Ss§ a »jSS3 denisder Vryhc-cdenvan allernydeÖnderdaanen<«2. Pet) volgenden dag hebben de PAIRS'en Corps hun DANK- ADRES te St.James aan tien Koning geprqfentcerdhoofd- zaakclyk met deze Uitdrukkingen. Van gantfeher harte medewerkende teTbercikinge van Uwe Majt». hcilzsamy Oogmerken zullt-n Wyonze uite fte poog;'n- gen aanwendén om de Eer cn Waardigheid van Uwe Majt, en de B C O "TtT1 aiiurt'UoyolO wa. n >-v3's> o oj Wétgeevepde Magt van dit Koningryk overdeszclfsColonien iD> ftaande te houdenterwyl Wv die Middelen in "verwoeging 5 33 o neempn zullen dewelke de bekvraamftd zyn om in d,e Colonien 0- X S g 4eÜuft, door zulke geweldige en gev-Jarlykc BeroertenS ge- J -a -a C c cn S3 ftoord, te herftcjlén. c c Wy wenfebon Uwe Majt. geluk dat de Staat van Ruftzoo ge- g jé c 5> lukkiglyk in Europa ftsnd houdende aan Ons tyd verfchsft om y Is W onze Gedagten naauwkeurig te haten gaan over de He lange as 8 3 S van dgn wederzydfehen Koophandel tuflehen UweKoiiingry. S j ken ea de Colonien. I? n) Ss Jj fl ft J O <y W TJ t« JB w 5 'zi *0 «j a? o o >3 U '-J W O q 3 fl a i 8 3^ «3 0 i» tó .3 2£ den PrinaAkz<fer/* ffilliamwicps beminnenswaardige Hoedaa- g gjaj <3 «5 nigheeden zulk een aangenaam Voora:tz;gt vgn Vergenoeging -g-irv voer Uwe Majt. en Koqjngryken verfchaften. ta j «"J j „'m.Ö Wy vertrouwen 4« onze Ovcrweegingen met die Omztgtig- 2 0 jf O g g, s g heid en Cemastigc|heiddie Uwe Majt. zoo vriendelyk Qas aan go. g S1 S g bevoolen hef ft zullen beftierd worden. Gyzult bevinden, dat 1.' 0 Sr,"" S onze Gevoelens met dc Oogmerken van Uwe Majt. nopens alle «"S P-^cr?? -? t.j,__ii tt 2 „V o W Uwe Onderdsanen overeenilemmen en dat bet eerfte Voor- c g 300 5 -3 werp van onze Aandagt beftasr z;l in alles,'t welk ftrekken kan om Ruft en goede Order te herftellen, en oip de verfcheidenc «Tr- ££q S Deelen der BritfcheBeheerfchingcn tot ce.nnaauwc Verbinding; - en vaftgeftclde Afhangkelykbeid te brengen, ten einde zulk een g^ Ü-SO.-5 saj onwrikbaar Qezag geveftigd en een zoodaanig alge meen Genoe- OEWH&Daar ^cvcitigw ca ccu ««ficuMscii ucnoc- S H cPh' gen over alle de (ledcelfens van Uw uitgeftrekt Ryk verfpreid S v .E Werde t als er nodig tsóm dé Regeering va* een zoo wy»regt- «g o. 5, h lie vend, «n weldaatlig Vorft te doen uitmunten. Ïq |l- In het Antwoord des Konings op d t ADRES,, zyndc als volgens -3 z £- gewoonte na deszelfs Inhoud gerciiikt.zeldez.ytièlvhjt.: Gyl. c^S-o' cï zult My altoos ih dezelfde Voorneemens onvcranderlyk vin- g -S 5J örjj ,0", .g ig'ieid. ,5 r 1*- Deni6wicrdinhetHuisderLords4cVoorfiaggcdwn,dat:alle «w de Papierenop de'Onluften in AMERICA betrakkelyk moeften trA^ritlrr urnfi i#»n linPWrpl/tftïïpr p\tPTt* ftf»m1 iTTfirer 1 (Jor'n r1d>Vd» Cj ^3 gedrukt wofdenhoewel onder zekere Bepialingcndocii deze SbS -5 c Voorflag wierd met 40 tegen 05 Stemmen yervvórper 0 - r fJ ;ZI J E O" Dien dag hebben de Gemecntcus in Committdna. gcd-.ane 'O 5 5 X c" 1 M *,-i i ii w rM-m 't - A AM QJ Qj *4, O M c C 5 B J2 oorgeileldeén SUBSI? J'ot'-d g jj i, - - „w -- CJ /-i M v Tf »-» tt verweeging van des Konings.'Aanfprank DIE aan zyneMajt. heden té pverWeegen ADRES aan den Koning gaan terhand ilèllcu. 8 e« éc„ De Heer I'itl-, dewelke den 14 ia,bét Parlement lipt Qa4.ag.van 5 S a hét voorige Mihifterieiomtrent de America arde. Colonien ren uiten- «d CT. ajt. toe té'ftaan waar op pen bèflootdi? Vportïci 5 -- ji g 5^ c :egen en vervolgens zyn dezelve hun DANK- g "g g gó 3 «-g Koning gaan ter hand ftéllqu. "3Z <4 8 c S,V. N7^'§.Së S M om groots Verzendingen dei waards te doen- m t-a v\ °*!i «'If 2 •- v v A'rO ca Jch5fl»Jt-v O Welverre dat dc Zaaxen var. onze O. I- COMPAGNIE .'n Ben- c to S1-- 5 "o «Cd - o ib to. p. n s v. -.) galen ineenzeerflcgte ftaatzyn, hécfr devolve »«c het Schip-tóe «a - - - J N 'J V Jé *t /ter», 't welk 'van Bengalen te Crookhiven is gcsrriveciJzoo'q r, g'^ a'gg menzegt ce«Brief<re--<-eegea, zyndc gédagteckrnd.te ylAZA- §*ys jj,2 f:3 I)AVAj)den S Maart 1765 vaadezen Inhoud d-t CeNahab zes Weeken te vaorea was overitedea. Dat icsxelfs Z«- »n a* £3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1