LEYDSE Mil: §1 1 J- in S '7-1 dor- ar. GR O O T-BR ITT A NNIÊ R s v 2? J v D - Z n 'dors op dc ACTE om aèn Invoer va»Geudp. en Zilvetb fealTe.- g g g P menten, uitgenoomen die, welke.iftGrAer - BritiannieH. gewerkt -5 i zyn, te verbieden 'Zoa ah ook op de ACTE om aan den Kpning W S tverfcheide and&re Schattingen en Ittpoften in te willigehter S".^S .1 ,1 Betaalinge van het Jaarlyks In treft van vief per Cept van de 2 v. u O O r. h x -J.&ï ■c V >- 2 il Sfi-S'g; V R A N K R Y K, V h- O \5 ëe y*sMS<^-8f|Ss8a|! ram dibere, ut eoritni M&ntibut Religiontm.trga Ïpïitni, Amoretnih so i, c Patriatn trajitis Difciplilirs infyjtflmt.]. Dans; Dat dit de x'oor- Zsï naauifte Zo^g der Leermeeftcrcp by het önderregtcn vanhunnè «f Leerlingen weczén moet dat zy teffeiis met hetonderwyzén der g "<j WeetenJchappen de Eerbied jegens God 'cu de Liefde voor het O j? g Vaderland aan hen inboezemen. TJ N h b. 'jia til ts t S-Sg^ Isl l g'ë-S -H-a hzt'.z. en LtjtW Piétëfs; als niéde nóg de Volgende van Veffchëicte Natiën, S. P. Byjod eft Olc Rasniiii ¥*hKdppëSHagcn Pet. Blank yan ColbergR. Daiiqke j eÜjoh. H, Zyttfóó YW Hainbiirg, Chrl t' If Is I G- I J- B I. d 15 t- ia i ri et >- n- ;n 3e I iy n- j k- j ik e- j a= I Et» a* *8 I 0. y- i aa edH fa- or »y* If» en to, de iy- nd. T- der gU-' /an ifte :rs. een sm' Urn' de. en. ile- ïeel ;ide ;de -7 lam sge- A'.l7d«- D E N M A R K N. -yV'OPPENHAGEN den 31 December. De Koning is tegen- Éi wo or dig veel zwakker, als op den 28 dezerDen 2$ befa ll, bmdeOoótoretiondernoornen om aan zyueMajt.eenig Wateraftetappen, wtlkeOperatie aandien Vorfteeni- E» verhgfing fcheen toe te brengenZyne Majt. fliep vervolgens letii'C «uren; maar gifter heeft dezelve een verdubbeling van .Koorts en de Sprotiw gekreegenHfden bevind gig zyne Msjtl gcerflïgt, zoo dat de gantlche Stad niet"minder als bet geheels Hof jn degrootftedroefheid gedompeld is. Den 29 is de Prins van NafJ'.m-Saarbruk vsn hier na Berlyn ver trokken: Zyne Hoogheid heeft geduurende zyn Verblyf in deze Stad den Koning niet kunnen zien 3 maar heeft veele Beleefdhee. den cnVriendi chaps-Betuigingen van het Hof ontfangen, op wiens Koften die Prins met al zyn Gevolg gedefrayeerd geworden is. Den 14 dezer Maand is eenc Vcrklaarir.g des Konings gepubli ceerd, betrekking hebbende op hewweede Artikel der ORDON NANTIE wegens eene extraordinaire Schatting in NOORWEE- QEi\', die den 2 April dezes Jaars afgekondigd wierdVolgens de gem. Verklaaring heeft zyne Majt. aan de Oavermogendcn zyncr O'clerdaanen ten platten Lande in NOORWEEGEN cenige nieu we Verminderingen van de Schatting toegeftaan. DUTS SLAND en aangrenzende Ryken. WEENEN den eerften January. Gifter heeft de Keyzer en de Keyterin .de Niauwc-Jaars-Complimenten ontfangen van de jonge Edellieden, welke in het jfliercftaanfe Collegie, als mede in dezoogenaamde Academie va:i Savoyen worden opgevoed, zoo l!s nok dezen ogtent van de gczamemlyke Staats cn Buitenlandfe Minifters mitsgaders van den voornaamften Adelen de Key- Zfrin.Koningin Don ariere van de Dames, welke by Haare Keyzerl. Majt. accès hebben. De Keyzer heeft dé fraaye Heerlykheid Sddoshoff aan de Aarts hertogin Chriftinatoekomende Gemaalin van den Prins AWeftus «an SAXEN, gefcboilkcn. De Heer van BeekRofereiïdarius in de Kancelary van het DuitfeRylt, heeft deze Bediening nedergelegt. De Graaf van Oettingen-WaUerfteindie onlangs ujt het Duftfe Rykalhier is aangekoóien, heeft eergifter en gifter zyne eerfte Au diëntie by den Keyzerdekey/erin en de geheele lieyzerlyke Fa jliilie gehad. De Lt. Generaal Prins van Kitrsky, die het gr'oote Kruis der mi'i nire Orde van Maria Therein var. wegens den Keyzer aan den Groot Hertog van Toskaanen heeft ovcrh:..ndigd en by zyne tcroj Jtomll ranFlorencetrOraotttevaaHykziek eeyy.ordeu is, bevind ïig tenigfintsbeterOok isde.Prins van Ka^Lz-RittbergHof en Staae-Kancelieren de Veldmaarfchrik Grtfc van Afpremont- X.indetJ, die insgeiyks zwaare Ziektens hebben uitgedaan, in voo- tige Gezondheid herfteld, JkGnafvan FirmianKanciier ofdifigeerende Minifter in hét Milsncefe Geb ed, heeft nieuwe Inftvuéjtionbc'trekkeiyk °P de Be- fliering van dat Landfchap gekreegen en zal, derbalven ecrftdaa'gs vsn bier na Milan keeren. Pit TOSKAANEN heeft men T.ftrigeDit op bevel van den Groot - Hertog ten fpoedigftcn vier Oorlngfchepen of Fregatten 11 zullen gebouwd worden zynde reeds een begin gemaakt om in I, httBdfch van Pil"» het daar rqe benodigde Hout te hakken. Dc Groot-Prior Coriini, Opper Sta'meefter van dsn gem. Groot- Hertog, heeft onlangs aan zyne Koningl. Hoogheidzyne Crede; - r tiaalcnovergeleeverd 'als Minifter van denGroot-Meefterder 1, Ridders van Maltha!>v 'tHvf /an Florence. Men verwpgtdat 11 de mecrgevn. Groot-Hertog dewelke in qualiteit van Scuvcrain 1, van Toskaanen Groot-Meefter der ORDE van St. Stepbamu in h dat Groot Hertogdom is. een zeer aanzienlyke Cotumandcry 11 mhden AartsbilTchop'van F orencc opdraagen zal; dewelke ïitl- n de,hand aan zvne Koningl. Iloogta. den grooten Hals - Band van 1, iticORDEzal omhangen. Volgens eeti"Brief van KONSTsINTINOPOLENia dato 16 No. VsinW heeft men silver van Baffbra tyding gehad Qzie Leydfe Cou- rantNo. 154 des voor feetien jai/rs dat de Nabab de Engelfc-n gefia- genhad: Tegenwoordig heeft men nJfderc Brieven "an Kenflanti. HOJxAh. waarin op nieuw gemeld word dat aldaar Narigtenvart 'jSxfürg gekotne» zyn, behelzende: Dat de Engelfen met al'- itndoor den Nabab geflagen warén-, en hunne Retraite.in Cdt.Ua hadden moeten neemen 3 maar ook dat At Nabal 9. aan hen geen verder verlof als alleen tot h'et houden van ééne t, Factory verleend bid. Of nu deze herhaalde Berigten in dér danlegt zyn, dewy! men geene verdere byzotidere Omftaüdighee- ker. daafvan weetdiend men af te wagten lOHDEN den 7 January. Zaturdag avond is het Lyk v.n zyhè Roaitul. llrogh. denPrinsFrederlk Willtm met dezelfde Plagtig- hecilcn jts dat van den Hertog van Cumberland in de Weftminitër- Abdybygeaet, behalveudat dsarby gcene militaire Eerbewimen j gedaan zyn. Eergifter is de Koning ctt de Koftipgin voor de eetfie keet zetlert het Sterfv.' I van den hooggero. Ibinscn hetgeheelë Hofin diepen Roüw verfcheenen, als wanneer HunneMajefteitea yjn.dw geheeleh Adel enz. de Nieuwe-jaarssCompiimenttn heb- j pennntftngen. Kuljen in de tegenwoordige Zitting van liet Parlement verfcheii de Zaaken van het uitérfte gewigt moeten verhandeld wordenen - SVecle Leden van het nieuwe Minifterië j welke te vnofen iu j et Huis dei Gemeentens Zitting gehad hebben 1 wedérohi tot De- j m in hel zelve vei koprertvzyn, is het zeer wiaffchyne'vlf, dat h.et Hofe.ihet nieuwe Miniftcrie omtrent alle' dc Pointen 4 dewelke in dat Htus moeten worden overwoogende meerderheid van Stem- j Jnenhehben zal. De Admiraliteit is volgens vèrfcheide Rêfolütiehwelke dezer dageain des Konings Raad zyn geooomen j den 4 dezer vergaderd ïf weeft en beeft Je nodige Ordres ter uitvoeringe van deze Refo- 1 levaardigd. N N», 7 Vimtifi £>5 ^oénsdagféCoiitant M ,ii. Jpfta t»)C LT" IS f H O ti" pOnei TKN gtj 0 r Hl 5 Den 24 December heeft de Graaf van Hertford Onder "Koning in S .5 IERLAND, aan het HoogerhuL van het Parlement te Dublin des ji c o c Konings Goedkeuring verklaard op de ACTE, waar by het S J 7 1 n 8em'. ParlemSot nozyae Majt. nieuwe, feegten op de Aletier- sc.ë ti ke Dranken;? <Vyn, TabakHuiden enz. heeft toegeftagn IVy- i, Sommendewelke ten dicpfle van zyne Majt. gelige en tot Af S 2 2:-^ loliiog van het KapitaalbeftemdZyra jDaarenboven op i/c ACTE •»-TS<§ S S iê: c: je H- 3 'h y - g insgeiyks geduurende ecnigea tyd te veroieden. Voor het .2 overige, na dat aan de Gemeentens de Iahoudeener ACTE over- gr -f §,-3 '.wke nréi l»i /irt Or«i#ln-> T\.7.11.. 'B.7A' .1 ....I.T:L_ H fti p g if 3 om het diftilieeren van fterke Dranksti uit Tarweliaver. Rog- ge, Ryft, Er veten ,Booncne5t2. geduurer.de een bepaalden tyd u d „te belettenEtt-eindeink op de ACT£ om den Üitv'oer van Koorn v-, sa U 4y. '5 5 m ■S? |s H E S 5 -3 S S fc! 3 0 5 S o O' o S. o j* rrj OXVJ SI gt; c: c: rz- *e K aTvï |3 r> <ki handigd was, om in dé Steden DublinCork ép' Beifrjipublilte GRAAN mAgaZYNEN te veftigen, heeft zig hef voorn. Parle ment van IER LAND tot dea 23 lantiai Ma 23 January géadjóürncërd. Ui ëC)"; iö LT c J - k- O C 5l r s'l PARYS den jd January. De Heepen del# Cbalotfiif en 'CnraSeü worden nevens de óverige Leden vanhét Parlement vanBretagne Q op liet Kafteel van St. Male als Staats-Gevangenen gehandeld, K -• o» maar ieder in eetibyzonder Vertrei? be rvéard. Uokzyn hunne Se- a cretariflen derwaards gebragt; maar de Kosinglyke Commlffle o35 «t heeft tot nog toe geen Decreet tegen de voorn. Heercn gemaakt, ui jcïo'S.g S De Aartsbiflchop van Lyons bad van des Konings {jtatfts-Raad J y1^ -S s;jCj een Arreft verkreegen ter Vernietiging van een aan hem niet ge- <1 jk -S c a S>£ 13. comniuniccerdRequeft tegen het Vonnis't welk den 23 Augufty f ,p j I7d4 ceDijon tegen hem en ten voorJeele van den Heer Bouiilé, 0 r- -c ij 3 Biiilhopvan Autua wasuitgeTprooken om dat de voorn. Aarts- S g 'S .5 .5 g (5 biflehop, toen hypogBiiTchop van Au:un v/ar,een gedeelte van het 4 S j j g èla «2 Bofch in. dat Bisdom ann zig heeftVoorbehouden nn?r uijt heeft 2 S o j? de VGorn. Heer ÉouiUé den Koningen deszdfs Raad by Requeft C >,1» §g® verzogt, om de Uitvoering van het Vonnis vanDijon té handhaa- b bJ y J i> S el 'olgens de Stigting van den Heer C-iigparddie in dit Jnaf zal f"0 60 worTcnjjitgqdecidhel vólgendé Onderwerp heeft voorgcftrld. y."T [Alagijïrorum in jüis informatodis difciptflis 'prttctpuara hanc ejje cu- p«l- i s? «"B g 3-o S v> '-S taö <u <y C -1 <5 jj'S «54! ,g De Pzgters Generaal de He'erenPtttyetbi,Dautóur, Öafigt, Al- Hot, Charron, 'Rifihard, 'Gaütbief, en I-. Bos Courmonthebben ver lof gekreegen om het zy dén van hunne Zootien, Neeven of Nabe- ftaanden tot Adjuncten aan te neemen, D; Heer L'c Deuk 4 óntfanger van de Generaliteit VaiiParys, heeft dcVlugtgenOcmen en e'cn aanmerkelyk Bankroet gemaakt. pe Ridder de Cambis heeft dezer Jagen door de gladheid van d'e Straat bet Ongelak gehad otn tuflehen de Wielen van een Koets te vallen oh is door het Agter Wiel aan zyn Schouder-Blad geVaarljk gckwetlL Van Venetien word gemeld, datdePat'ér Contyzynde v?n de Thedtiner-Ordc,, kort na dat hyeeh Gefchrift tegen de Apofio 7 5 b"5ï,s..fl li-Cümby devVelfce de fnJMtlng van de OR.DE der Jef'uiten be: S S S 1 3 fc "S '3 &fd kragtigd isin't ligt gegeeven haddoor den Pater Generaal van S 3'S S S'ëEi lil SS I'S S B S a-° SïS? g ft - i I 5. a O ct a "te ss =1 SSïS-r ff» Q <v es ^13» bD-S «ittlSW K C 6> ?k -J&T3 f. itt* zyne Orde rta Romen öntbo.den is i maar dat de Senaat van Vené-g w tien hier van kennis krygendé aan den voorn. Pater iiitdrukkelyk ^"5 g S C -g -§ SoPdd heeft doen vtrbiédenom zig uit het Gebied van déRepublik ré jf Jfig SJ'StSS i» Kptreevenl, L>ro^. i-< et,W pe^eevcn* TiÉöEkLANBsa,,.. Jl^f5?||I|| DOB-PRECHT dén ia january. Gifter is de Wel-Ed. Geftren- B g l-5^l| -.5 T 3 V, s 2 'H g T -|| s? f! «ëE-Si'g.®?! ,c-s s? u :a ge Heef Mr. Johannes Dicr'sens, Oud-Raad en Oud-Scheepen ot g dezer Stad in deii Ouderdom Van ruim zesenveertig Jaaren alhier 8'*J a ovcrlceden. .u - AMSTERDAM dén 13 January. Volgens de johgfte Brieven is Sta ..i...--. v, £ss.B„. Van ÉLSENEUïi Wórd Ett 'dato 31 D 'tdtmbèr het volgende ge- S. M Jf "y "g jj ,S fehreeven ,f tip Schagen is verongelukt het Sqhip van P. Kieng, a "^,-a H *-ri! '0* vanRouënnaPetersbufggedeftineerdj al het Volk is geborgen; c én in den nagt tU'lthen.den a? en gó Dec.rsikté brand in het Kofr; -paf ^5 SsS-«'b« r, SdiipvartGérr.j. de Hiani op deze R.Iiede leggende; niaar door 1? 5 «5.3 ig y S"|-.ë "I ,i hulp van het Bóöts-Vólk enmeer andere Van hierwifcrd.hct if yv; ?a 5 S Vuur gelukkig gebluft, dóch het ScÜip heeftam de Balken in '33a je S aoS het RuitÜ on aan liet Dek veel fehadeZ_oo dat het zeivc geöóod- So ,y ziakt is om tia Koppenhagen te'Zeilen; én aldaar té reparteren. n gS 5j§« Den af Dcc. is te Qenha gearriveerd Kapt. Sim. Ram van hier y -? c 5 O J - ë.g dezelve réoeft iö dagen Quarantaine houdenddordicii liy een Te.-dn 8^ 3 '3?-3 Spaans Oörldgfcbip had aan boord gehad; bsfialVeö deze wAs nog S sg aangekomen Jan Marten Boot; als medé te Livdfnó Cctn. Mee- ^*2 a I '3 S^fna-a^ i &Ssa dendorp vart hiér. Den 26 Dec. was van Dublin ver'trokkén 01e J. Rlyn licirwaards;"g "H c Te DANTZIG zyngedüüreiule het Jaar 1765 gearriveerd 13& SchepenWaar pndcr 66 Winterleggers van 't Jaar 1/5;. Daaren- a D

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1