O >1 L.' 0 Pen io December bevond rig fmgin goeden ftaat ?eM«)agabet_ x 3 P %tn\pde Providence, caatotuude bcitetno. g S D-ii 13 Du:cir>u«yr wjs untie Lull vat> Venetien vertw kken be! M "- -- "7 ircu lu ivdi.u it (iïn{,ekt II!"" tn ^ar"de i'"fcI' k.eide var. htq;. 'sOo <u MÏ!» p <J By Tcineule in Noorwegen jagen g ,S: n-*- r re veele cc hepen ,'Zflfs w ord hei getal op 130 beg ■olgcns dc IdutjieBrieyêti i<. ev oik tlik* <xr*vudv* s g'p 5" 0 rg ^o'sjêo3 ren ligcloopcncn Waaroiu.er ecni^e tUc ich&uc &ekresgcn h &it ti «J rf 3 2 den en repareeren moeiten «See, 3 Den 27 December was in het Kanaal by Viroly in goCuenitasi o a p 3 N 5. rr r"* '~r '-<J' 92i?fc-Sf s s S5 8eP'e'u LtogueSjocrds. Den 31 December heeft tc Havre de Grace nog in goeden ftaat t32 S W" r' UUIJl UM.J.U1U.I mm .B vj.—,. C, OO 10 n IO 3 gcleegen Jacob Haibeek tan Rouen herwaartjs bcltemd; wyde 5q,~?j> 2.3' 4 S WaS aldaai geainvccid, doch wederom na Beurdeaux v.eruokhea. 0 K O g -^Pieier Dirks Flapper \an Hamburg en Aniiries^Anurienen van Q» uo 5 UJ y- 3 p ?r S" =5 5 I/» 5? hierna Smirna gedeftineerd. Ss'g" Giker arriveerde in TeiielTheunts Mesjes van Bourdeaux en "2' sag <dr G* Jamess teffens van Newcastle. t 1L3 ST? >S p;< a tj L"iJ t? 3 5" Kornelis Nicolaas Plemper van Bret en Mr. 'jan jttkobSlicbcrin 2 8* 3 S so ïF pliats van tvylen de Heeren van Stiyen tn ue Vrye. -N ft 3 ^L'w M 1-, S'3^^ -au-g"? o o rL Cb N1 C 2 ®- if C. - V-O CA £2 2T5 ~Z "rZ- «-1 m 5s» S ET Ö- 2 cr r?> j. 'A m j - - 7" GOUDA den 7 January, up den eertten dezer zyn by dc Vrocd- febap dczet Stad tot MEDE-RAADEN verkoo. en de tieeren Mr. Op den 5 dezer zyn uit een overgeleevetde Nominatie van de Vroedlchap dezer Stad door HunEd. Gr. Mog. de Heeren Staaicn S- van Holland, als exerccerende de Voogdy ovei zyne Ü901I Hoog- 3 heiduen Prins Ëri-Stadhouder ,geëligcetdtotBOiv GliMEES'lE- J2.1 REN de Wel-Ed. Gr. Acbtbaare Heeren Mr. Dirk /Emilias jong- gi 2.^, ki'idt, Mr. Bruno van der DoesMr. Kornelis Adriaan van een Kerk' 3 m 2 hovencn Dr. IVillcm vander Hoeven Tot SCHEEPENEN de Z to w wel-Ed. Achtb. HeetenMr. Francois de Mcy, Air. juhanKarei vun - - 3 3 w, KdtteHburchHeere van Grypskcrkc cn PoppcndaumreiPUlem 5'. S I S 3 0'n vander Hoeven ,jakob Boon Van OJiadeMr. NHtolaasTeysfenMr. -- a 2.,a* a;i. 3 S Mariinus van Toulon en Mr. Kornelis Nikolaas Plemper van Brety vaGm K,d£ Kn rot SCHEEPENEN - COMMISSARISSEN de Heeren vander 3 2.5-3-2 3 '-s 12 lsJ«. O 2 p Fl b~< En tot b -ssS S ig;.- Hoeven, Toulon en Plemper van Brie. J5 Ook is by de Vroedlchap dezer Stad de Heer Mr. Lodeivyk Qjtar- ba ll >s| 'p s «b 3 a ?p g. a. S 3 0 Z-ÏS S S tkg* j Ca 4 3 q 2 u c) 3 s 2. 0 sC Q. w |A< r Z, 3.5 i»5fe 2 0 - e H s a o t> o. Cu bs ra 5 es 3 d p 4 ft hjgijcoinniitteerdom met aaliftaande Mey Seffie te neeinta m liet b -a S" S rj CJ rö S 9. S e. os 3 3 5t Coilegiè vandeEa. Mog.iTe'ètcnGccrjrjnifrmdcErrdtE VCRAVENHA6Edéns Jfewury. De Spfarfe GtgantMar» rjkH l-l Pucr-K Fueitten dc;De'ti Coir.'er, i.i litu si;, dtT.cur- vy;U< nxai.'Ecytvat, Ptltz tiiKtulén zyh Acer'afcisttuykmet Ltden van .iaat in Cöcl ei unie gtwetft. bid vtuBntl' van KOlltENisAGEN in dato 30 December, hctitn.ei: vs vgtns den ttdljcd'tftt Koiiings vn. fiu^f.-sil'cd d« yoigendc NaHgitn De K« is'ikdtirt*ctjr;grri tjTtrt i.p.-ffe- Jyi. i ewttii, tl» cbDucive he«.ldjy»fnfrZaeLtcjkyrjtBev d^édu- mi tie Vciguioegdbudhier ingevocdcn uat"by.1)1.0 V. clvaaft tn haGtr.otgtn \an zjr.egetuuv.t Octertsactfl deed flard beuden, in van ten ce Swcit tn l.etilartzce; liftvtnt'cc pdnvci. ketu dour tie mete cd-sis-des .Zw: khtid s :;n cyue M.tp gnn« dtgcn-aakt is, ti. nofidWécdi'gdtiij'uzV.aki w'Ordf.i; ïïï't et Dt£Ü M L c Uattightid beat ïyxffin5jcljcta oojmti- enpse Rtutx ringf- Zaaien ctoj in uoelyk te w'yVcn IpcT^ec: Kjair "iflztc t'ê Zwekhèiv. «lts Konitgl. ztdtitrerugedages bV-efangti-tot grbfc« ter j;er.orti-.n is, lidcltdezelvenièt-kunnin onbtier.d blysHS IE voor de f-picgt teloinruerde V tdcitiyat t n aai.- dewelke ziew zoo zetr tei i.sitegni ait dc Gctzhndbtid tr. ellVapd an zjtfl Majt. en btt R; ntngtyk-Hb:»ddvyl luiniot gibe C< Itikbiti iiit.; even Js lilt Cen Hool'tl - Bion yooriV'ocid Utis ktn men ttav gemakkely k.bt fluitenhoe alpcmctn en haitgtitvenu dc bmirt 9 over du» todlarid vtirizy tie Riijt. wetzer n-tcten datnsariyM' d.e gtzaitiCtrtlske Cndeuiaancn van zyne Majt. daar ovu-tts 'a; hóóglten aanget aan moeten weezeni Het bdaagt.e detiKoiiitg,lift gttdftV.rtiouwcfi op Codes lit deszetfs V. dlf, cVgifter'-bet H. Avondmasl tc gtnieten, to j«i gifter 1 eefr hieiEzoQ in ce lllóCK apelle> als in «ie Kuksu dcteS Stad openbaard"Gebeden vuorzyceMsjri kiitg-eftoitleneb dB God (w<en bet beft bekend is bocvcéle inncrlyke Zugtingtnia (like tot hem worden opgezonden cm dc Straflen, d:c wy ander» liijts wels c, '«Send''haddenvhu ons af'te keert n) bicr«oo-bai'iljj met ous te ïvei k gr.h/,d.at de Koning» als t e Vat,er en he, Wclbê alhier op AS: de .-.oö (tr bv dexeuvB» bak; vr agta var, het Korhiglyk Huis tjaac Ons afliitr o] oegtydig weide vó ggGrUkn OEdemiflVlien ?yr r'ge Omftaifllighcr .left alle SchóuW fpvlcn en openbaars Vrcitg- de-bedryveu uirgellcldtotopden tyd van des Kocings v,; kt ma berflellicg, dcvA-ise w-y bidden dat.Godfpoedig gt-even moge, Den Ontfangei Generaal VAN SL1NGELANDT adverteerd by dezen agtei volgens deerdre vatftleEdelc Mo.dende Hceicc Gê« p committeerde Raaden, dat ten Comptoire Generaal van Holland in dezen Jaarc 1766 zuilen worden afgeióft de ordinaire 0BL1GA- rc ei IC CJ Hl PE Br ja ig: K pi5 a i"2 W E g heden toe nog niets van hem vernoonien heefr.zoo tvord dezelve vriendelyk. verzogt van zyn verblyf kennis tegedvea often éerflets «é- IS.-■ 5' W<_ derotn te komen, zullende minzaam ontfangen worden, 5»a.r on UI PI UwlulH IC kOUlClI) 6UllV.UU'v llllUflddlu UUlldllgEU WUluvili ■3 Alzoo by Appoit ftement van de Ed.A-gtb. Heeren Scheepenen dér Stad Afitilerdam, op de Rcqnefte ten dten e-nde géprefentcerö, 'f SS? indatoden30December pgóSyveAteaéDitmarElifawnSettengefield is geworden onder Cürateele vantiruitmSchuurertHet/élk SS 3.3 g ySS burgwalZoo word by dezen daar van publique Advertentie gegeevt nten einde ieder een, die vermeend iets ten laf.' n van gctne'de aSö 3 =i r Ditmar ÈGja van Setten te pretendeeren te hebben, zyne A&ie en Pretenfie tegen dezelve Curatenrenza Ikonnen Infiitnceren^ Tu(HI»r ÏZ' dd* <~S 3 o 1 1.3..,,.4 ^B.v,^l.l, TY.-j.ld n .1 V 3 van Dyk junior, Kooplieden, woonende binnen Amfterdamde eerfieopdeGekierfeK,aayendernJere6pdeN,kuweZyc!j;Vw)ft <1 - a?2 3n, 5? <T> T- P- va» O ,<g ceeren en vervolgenen wyders ieder gewaarfchouwd om aan gemelde Ditmai' Elifa tv. n Setten voortaan niet meer te'Creditebiéü i te Borgen, alzoo daar op geen Betaaling zal gefchiedett. uABRAHAM VAN BROEK te Wcft-Zaandam adverteerddat ter voldoening soja het verzoek van diverfe Perfoonenfeit zynenals ook ten CóEptoire van Johannes ifer.kema te Amfterdam, wederom ter lüteekening'gereed legt een Ontrsft van Qv erlcevlng,genaamd CS-Ö.MTJ JUS— ZAANL ANDSCHE TONTINE No. awaar van de Principaale Conditiën gedrukt aldaar te bekomen zynen Ivefwclke nittt rlyk met g w o C?r^o» - ultimo April j 766 zal geftooten worden. SOo g 25 3'3 O? 5 De Gehuurde Lotenuitgegecten onder de Handteekefltbgfi'der Ce^nalificerdc .tolleAeüfs ,'zyitde in Amfterdam H.-van Eylt it, S 0 I'S gó 353 td Zoon J. van Ëyl, G. Clemens en J. Clemens vbn.Hall, E. ea J. vitn Belkom, G. deGtCW en' Zt«cn J. de Gr dotS otterde® --de IFid. A ■fff'- 3 <1 3~a V ..?J e», 1 .■M'.'k'n HaSrtiprn er/inLee Gotlda-I. Stiial.^PSjfó^iefnnnf. P. "btnrtldun .'TïpTfr -.et kttet-k &n J*\e\n ill V- it) <v ~ér S. 3 ,T o S Ea 'p leEcrftcClalfe zyn ingebleeven en onder hunne JJandteekefting zyn uitf.egeeven voorde. Tweede Clafie tot Morgen dc'n 11 jar.tisty bcftaan.de in een extra parry keurlyke fttpra fyneEngelfe Franfle en lolandfe Hoeden in vcrfcbeic'.e'foorten, voorts divcrfe ext:r,.fyse 111 ie h tf Wl Dc li in iOr; de Toorftrwagter op de Keyzercgragt, tuflehen de Grqenlaijdfe Pakhiyzen en de BrouweiigragtCl» 'altaar op dé Verkoord^E'fe'zlc#, o. Op "«iaanUag dpn 20 January 1766 zal tot 'sHcrtogénbofcb pttblik verk'ógr worden het vanoudü vermaard LOGEMENT DÈ Ne» iuyü: 161 Bi Zó' J: S' 2 S i 3-w.S-o §-3 I 31^ ft:"! a- i S - va zlPAANiZynde voorzien van verfcheide beneden en boven Vertrekken, meeft Behangen, mitsgaders Snllinge voor 25 Paarden, Aa»»* .diS 'de by dc Gt -'«te Markt aldaarKunnende de Koopcr des begeereude twee derde der Koop-Penningen daar op laaten ftaan tegetll Ê'i 3 en een half per Cento. Corn, van Ophoven, Makelaar, zal op Dingsdag den 21 January, te Amóeid. in dc Kcyxers Kroon inde Kalvtrftrsstverkoopen een tOu -) -a. f* 3 -S 3 O E.02'3 g-W O 3 S 2 0 ~jo o" 9. n feerdjan g- X Zvde. LiniemFliiv/eeten. Chitfen, Neteldoeken, Catoenen. Linn wKouffcnMutfea &c'.daagdte vooren tc zi 3; HENDRIK DE WINTER,Makelaar, zal in de maand April I7<5d, te Amfterdam, verkoopen een fraai KABINE ?Sii Mg» Mouchcron doer A van de Fstae GedolEerd, I.ingclbag en andere jItecflers mcery.en vi 5s a, 3* g'g j»-2 *g S3 en PRENTEN, door d» eerfte en bede HoHandfcbe MeeUers; benevens een fraaVe' Bakhuizen Pt-3 D w3-3 tt ztfift. a w-..v-..u.v.««„,s vc.Kuvin.-u vcuKABINET mét rear konftige - SCHILDERYEN, als van Philip Wouwerman, N. Btrebemjanvan Huyzum4- van dc Velde Caret dttjardihK'.vnn dcFclcit, Jan Steen A, van Of tuleC. BegaG.de LarefliN. HerkojeJ. IKyhandsèr, J. Wynands door A: van de Helde GéftoF van der Heide door A van de Velde Ceftoffecrd J. Ritisdaal, en J. 'ktiisddal ècorA. van de Példe. Göftcft'-erft. deCmls tk U lit ia; TC. hl. Ki k jen itrd te. ipAi Ijtda ef der tea frsaye Colkdie vanT-EEKENJNGEf n fraoVe Verzameling van PbvfifcheOptifcfto en r.ndeW'1 - J.5» ïg£ 4l-> in bet FraBfch befchreeven door deazelven Heer B. van FontenetleLid en Gehcimfchryvervsnde ltoninglyke Aesdeteé.det 10n>' S pï g tien en Weetenfchappen te Parys. Ook heeft de Hear Job. Cbripiaan Gettfcbed Pref -flor tc Leypzi v, eenitr Aanmerkingen byyN'w Pr W|S |r i3 ter opheldering eater ligter bevatting van dit voortrenyke Werk-, waar door hetzelve-bvna de helft vermeerderd en gf-dtelyk -v ~n f». 3 t,»; terd is, als ook met negentien Plaaten die in de voorise Drukken niet gevonden worden «w> «nV He ftéfebtvwini» van een utrre MS- Z? Sadcrs van ve,fch :u!e andere COLLEGIEN en BEAMPTEN, met derzelverWoonplaatfen voor «Tcu Jaare 176$: de 3 =5 9. w van te vooron zeven Stuiversin een hoorn Parkatncnt'e. Ie Leyden by ANTHONY as KLOPPER op de Bresdeflijaat. Beiv-io January i?66.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2