II leydse it0.1 7 Wfflfl If 111 Vrydagfe Courant mii li tiwm «SlSHi "I gis* 'hgSi S-e g rt S R - 5:2 y o T U R. K Y E N. KONSTANTINOPQLEN den 2 December. Zedertdatde Heer Francopolotweede Tolk van het Gezancfchap dee Komn,.s van Pruiflen by tie Porte, na Berlyn ontboden en van daar alhier te rug gekomen ishoud men zig in't al gemeen verzekerd, dat de Heer dcRexjn extr. Euvoyé vanzyne Pru (life Majt.gerappelleerd is enin die qualite;t opgevolgd zal Worden door den Major Heer van Zegelia, dewelke in °t voorgaan de jaar een byzondere Comm'iffic van wegens den hooggtm. Ko ning by de Porte heeft afgelegtMeuvoegddaar by, cat de Heer de Rexin, die de eerfte Minifter is, welke van wegens het Pru ilile Hof alhier heeft gerelideerdbereids by de Porte aanzoek gedaan heeftom zyncn Opvolger door eenen Fii.ir /Iga meteen Com maDtlo op de Grenzen teel oen ontfangen cn hi ris aards te geleiden. De 'lerigtcn uitGEGRGIEN zyn n et dan niet Vcrhaakn van Schcrmutfelingen opgevuldwelke kortelings tuffchen de Troup pes van de Porte en de Rebellen voorgevallenmaar tot nog toe geen van allen decilif geweeft zyn. POOLEN. WARSCHAU den 2$ December. De Graaf Aginskydewelke onlangs van hier naar het Hof des Konings van Vrankryk wierd af gevaardigd,HeeftdieReis niet ten einde gehragcmaar is, nadat hcmcenStafettesgterna gezonden was, aliiicf rerug gekomen J)s rede hier van is, zoomen zegtdat het gem. ÏJof hier op aan dringt. dat de Vorit Primaat een formeel verzoek van Exen zal doen ten opzigte van het Misverftand'twêlkDycielaatfteTus- fc'scn Regeei;ing met den AnibaiTadeur van zyne Allerchriftclyk- fte Majt. voorgevallen is. De Heer vanBofcamp is nu van Konftautinopolen alhier terug gekomen; en men heeft met den/.elven onder anderen narigt ge- kreegen, dat de Turkfche Leidsman dewelke beftemdis om on zen Afgezant, den Heer Alexandrowitz.vande Grenzen af te haa ien, en na Kohftantinopolen te verzeilen, van daar vertrokken is: Ündcrtuffehenisde voorn. Heer Alexandrowitz volgens dejong- fte Berigten nog op de .Frontieren van deze Rapublik. Bchaiven de Alliantiedewelke vergekerd worddat tuffchen de twecKeyzcrlykc Hoven van [Famin ea Petersburg op bet tapyt is heeft men zedert éenige'degen eengerugtdat ook mffchen twee andere groote Hoven aan eene Verbintenis gearbeid word. Dl>i ISLAND én aangrenzende Rykybi. WEENEN den 28 December. Op den tweeden Kers D ig des ogten's omtrent elf uuren is de' PRIMS Albertus van SAXEN op bevel van dea Keyzer en dsKeyzerin KoriioginDoiuriere door den Veldmaarfchalk ettPrefide:.tirtde»Krygs - Raad Graaf van Dnuo in de zoo-genaamde Ridder - Zaal tot V E L D M AAR SCHAL IC de» Keyzcrlyke Arméën en tot KAPITEIN GENERAAL van alle de Keyzer,iyke en tionihglyke Trouppes in Hongaryenals mede te gen den middag door den Graaf van UïilefeldGroocmeefter van Hunne Keyzerl. en Kaningl. Majoft. itenin do voorn. Zaal tot Locum - tenens Regius of STÉDE HOUDER GENERAAL van we gensdcKeyzerin Koningin irs het IIoning/ykverklaard, in welke qualitejten le hociggoin. Prins den Eed in handen van Hunne Mi- jolteiten afgelegt en vervolgens dc Eer gehad heeft omniet den Keyzer, de Kcyzerinen de vyf oudile Aartshertoginnen he; mid dagmaal te houdenOp 'dien dag zyn de Dimes met Diamante Uor- Ringen, Colliers en Strikken vercierd en de Keyzer in de Unifor me va» zyn Regiment Voetvolk gekleed geweeft. Voor 't overige Zal de gem. PRINS Albertus den 7 van de aant'taande Maand in de voorn Quafiteit te Presburg geinilalleerd worden. BERlYN den eerften January. Op bevel des Konings is een Commercie - Compagnie in HOTJT opgeregten dién volgens heeft de Koainglykg Krygs- en Domain Kamer vnnde Keur-Mark den 29 iiatftieoden een Waarfcbouwing gepubliceerd: Dar alle Contrs&sn van Koop en Vei koopwegens Koopmans - Gocsdc- ren yn de. Keur - Mark gefloptenbinnen veertien dagen te re- kenen van den eerfien January af, door de Hoopers, onder huu» v.ecigeae Onderteekeningby den Krygs - Raad Heer va:r Dan- keliftjn m-eten aangcgceven worden, en wel in dezer voege, dat uit de Üpgavea duidclyk blyke (1) In wat voor een Plaats en onder welk Climaat het Hout gewonnen is: (2) De QaanttteitenBoort vanher Hopt: (3) Dcwasre geftipuleert'e Prys nevens de Mum-foor ten Tyd der Betaalinge, zno als ook de Datum "an het Contrail(4) Of er een gedeelte van de jyérkogte Qiiantireit, en war voor eênge» daelte bereids naar Hamburg verzonden ófte warkeiyk verar- beid is, fchoon hetzelve nog op èém hoop by elkander legt. Tellens is aan een ieder wel urdrukketyk bekendgemaakt dathy de boven gem. geeifchte Opgaven binnen dan voorfchree- ven Térrayn op het naauwkeurigrte moetoverzenden, nadien men buiten dc Compagnie geen HOUT ia de Tollen zt! laaten paffe eren, op ftraffe van confiscatie en verdere pucnal reuen na bevindingvati ZaakcnZullende de vcrd.rc intentie des Ko- niBgs ten dezen opzigte in 't kou gepubliceerd worden. VRANK 1\ Y K VERS AILLES den eerden January Giller is de Koning van hier aaChoify vertrokken, om de N'ieuwc-Jaars Complimenten te vermyden Uit dien irofk heeft heden de ''legtighcidvande RJDDER-ORDE rsu 't Piauuvie. Linten de üienft voor de Rid ders, welke overlecden zyn, geer. voortgang gehad. Toen men in de HoofU-Kerk te Sens bezig was onl de Graf-Kel der voor den overjeeden Dauphin gereed te marken, hebbende NVerk-Licden onder her delven eene ftcenc Dood Kift ontdektin' dewelke teute Lyken van Aartsbiffcboppen van Sens voorn, gevon den zyn; Eén v?n dezelve is, zoomen zegt. d :t van den Aarts- bi ITchopdieók. Louis in den F.gt heeft verbonden hebbende op deBorft e;n Kelk en Offer-Schaal,en een zeerkoilbaaren Rin: aan één der Vingeren, en aan zyne zyle eenBilfi'iops-StafDeze bejde Lyken zyn in de Graf-Kei ier der Aartsbillc hoppen, maar de lletk, Offcr-SchialRing en Staf in het frefor der Hoofd-K;rk gCXigt. o> rC> -5 +- *-> „r na •g S o T s ft g Sh»H25 - 8 g )T tR' gw V Ö.S^,4. r-l W C '1 C-5 S - bo.e<5 li Da Koning heeft aan de Princes Cbriftina van MïEAgZuftcr vac gg 'g ,S dc Dauphifle, de AVly van GorceopgeJraagen. k. Sï N I'ARVS den 3 January. De Prinilcn van den Bloede, d:e z;g g' Y jS US o S Volgens mynvoorigett na-Fontainebleau hadden moeten begeev.cn gjgj cm aldaar 'tLy.tvjn den Dauphin met Wey-Water te béfprengen, sli S a 5? 3 hebben zulks niet gedaan Maar toen {let Hart van dien v'orft den 3 e 6.85 - Si 3d/Él e -o i t P c£" b.o sSö.ï sfl f.5 v-ëht f w-2 O ft Den 26 December is dc I.Iccr Qhlaafat Oud - Cotitrolleti r der Iluizcu en Finanticn van wyle Elifabefh van Orleans tweede Ko tsingin Dcuaricre van Spar jenen Controlieur Generaal van hei Huis der IlcrcoDune van u/Rans, als-mede Huis IkuKt-eftcf van 0 tien Hertog van Oil-ans, eerden Prins van den Bl-wtie ch dc K'etr -? k Fcrval, Lid in den grootca Baad, des avondstui wU hy bezig was S'B 0111 zig aan dc Tafel te zetten en te ecren door c .n Beroerte ovcj - 5'jï£z~ '9 vslltü, en beide dt-n 28, als mrdc de i'Abt D.rdtor ih de Sorbonnccn Profeflorin dcOofterfcheTaaien,-den sö'Decembcr Sl y»"» ';b| g 2^J[ overleedcn; Door .bctStgrfval vamdenlaatft :cm. Heer zal dc gei -3 «^3 leerde VVayreki veel verhezen. S g. "5 m E -S X* r. - gr <r - t*L 1 S«» ft c s' c o 6,. ^fS'ëgg^-g 2ï c! k- J vl ei .Si "n 2 "T. 2 .0 tv -,'R '.G -G JK a Sk Be Hertogin Je la Tfetnoifle is dea 27 December van itvée Zoons in hetKraambeddë byvailcn. Vau RENNES word geichreevcn Dat dé I.kïren Je la Ch'a lota istoen het Zegel van hunne Papieren g !:g:wie.d, dasrby tegenwoordig geweeft, maar vervolgennasrIterK-.ftnelvan St: M-tlo"gebragt zyn Dat ties Konings Coram:fiatiffln aldaar beieids vetle c'rimineele Ziakcn hebbenbitgewee/.en, omib dc Gevangenhuizen die vol van Misdadigers zynpla»c té maa- ken; Da: dc mindere Geregtshoven zig aan de VunniftVn der ,,.gem. Coramifljtriljen onderworpen en bereids a ie de Opette Bneven nopens dé Veftiging van deztf Konthglyke CÓmmifie ge- regiftreerd hebbenDat de Scams-Rasukn en Rcqtieft-Mecfters, welke deze Commiflic bekiec denzig tot ecu 15 jan-^y gerei - 0 journeerd en verlof gekreegcti hebben o:n in oien'u. cheotyd O g.U g® g eenlfïêrnaParystetlnen; Dat.wydersverfcheitleAd\*-.caatên «Sm g», zig hebben aangebooden om in kcen'cuwe Parlement aldaar Be- - v dieningen te erlangen; Dat men in'r algemeen v< rzeekerd.dat ook eenige Leden van het oude Pari-ment wederom zuilen Dienrtnecmen Jcc, o z m-ja l ui o Ki tS M 3 M CCS M W <U <L) - o 13 4»^ rs.-a M T3 «4 11» 5 C B G> O - ürC öcq; bd -j <p <U S-ts s c o NEDER L A HOI N. BRUSSEL den 6 January. Met Brieven Van todden over .Oftendejadatö 27 en 31 December,'heeft nier, oader anderen ftc- rigt: Datdeberugte lieer Wttliiszigweikelyk, doch incognito"g.. tê Losdes bevind', inhctvoofnecm.enzynde óm zig na érloi.p van eeuige dagen onder debewcaringvau den Maatfchalkdef Gev2ngeriiffevan'£ Konir.gsBaqktebegeovLh ten cxde ilr die Oipftandigheid de Uitfpraak der Gcrcgti - Hoven over de Wet- F CF'% tig- of Onwettigheid zynci BaïltngfChap af te wagten Men hield -B V Cl C. s C 4-J li tis d a er*- gL'd W Kjj' Ê-O d eS-3H i ti 173 e- zig ondertunchcu in 't algemeen verzekerd, dat de voorn. Heer n s g v. Wilkes in voorigen flaat hei (leid zouw worden; Zelfs waren -o S S jj ra fommige Lieden in de verbeelding., dathy met een aan2ienlyke Jï f Bediening zo Uw bekleed worden.' g £p De Prins Fr e der ik [FilleHizyhde dejongfte Broeder des Ko- 'E S S e ningsvau Groot-Brictaanicn pwasden 29 December in zyn zes tiende Jaar a.an een Long Ziekte en Water-Zugt overlieden. AMSTERDAM ilea 8 Jantiry. Volgens de jongfte Brieven van LISBON in dato 1 o December zyn des daags voor het vertrek van de Poit.aldaar aa igeland de Hollantirehe Oor'ogfciiapcn DE DOL piIYNKapt. Anthony Levinus Haak en DE I'HLNIX Kapt. J A. Zoutman, bcnèv ens de Koopvaarders Jac. Sou w, Swer. Segcn- berg, Lamb. NooidbergCorn. Wiilemscn Jac. Dray aile van deze Stad, J. Hendriks va» Dantzig, H Legerftroom Jac. Akker man en C. Bufih van Stokholm, ais mede één van KareLsYroon, etr penige van Riga n andere Plaatfcn uit de Ooftzeewaarvan de Naamen niet gemeld worden. Wyders zvnn g te Lisbon geari iveerd Sam. van der Smiffenin 22d?gcnv4» Hamburg Nie. Thom. Klyp en Mart. MynuitSici- lien P Ruffet van Havre de GuceR, J ftcnau en meerandere vanSt. Malo, Guff. Ltindblad van Genua, J. ilremont en Bcnj. Rambertvan St. V iloryR ch. Rfiavd van Avensdalnevens ver- fchéide andere uit Vrankryk en Engeland. DrPortugeefe V.oot, dewelke ,zoo als men reeds weet, van Lis bon is in Zee geftookenbeftiat uit 19 Schepen fla de Ba hi a 6 na Phernambticq 2 na Rio je Janeiro r naar Gfanpara 1 na MAran- fjeo ,e n 1 na Paraibo: Voor het pverige was van Lisbon vertrok ken Huiberr Lieuwcs naar Havre de Grace. Te lladix zyn van den 9 tot den i<5 Dcc. aangekomen, bcjialven de reeds in myn voorigtn gemelde Schepen het Hollands Oorlog- fchip BLO YS, llapr. Jacob de \VjIdc, Piet. Kerkhof, Jac. Albregt, Jet,Koos, II. Ra;:W. Bakker, KempP. Iloop, en Jan A. Bok, »Us van hie?; G., Rooter van Often3$P. Dayfvott, Jan Cat#, cn Hob. Janfen van Middelburg, Will. Kelly vart Rotterdam P. So- de; berg van Sfoklivliri, Jac. Jongtuan, J. Wasbrr-q Sebafi Kryg»- man.en Erik Ruiter, alle van Hamburg, Lanr. Bert v'-in Welter 53 Gdd Q s Si te «s H.S I x i rLT. 2 tE V i .H I N h 3 R ttgHS t '"O H .hL a- a H 233 gvO O 4! O «ii S J-S£b& -d s z c vj 31311 fc: o o eft 13 5<S 55 v <X u A**? •tJ yys êrjr-i •- -r t c j *5 - .v 0 -3^-3 0 a? *5 fdr10 3 U 'I n iTj fM Ti T3 fel -R> x: £■8 g-|-£4 8* k ci 5 d a S 0 rj V -3 s: s v' z 51 {VS J? U* h L U-. 5 'i* cS w HBT- ■*-/ iT- tpj S s's I - -> QJ r-ï- sr- in e tf a 4 V ft g r J g fk« s Ctu x o~. O aldaar ze kit ydatcn doorliet Ys bell ooien 1 En J."ti 27 lag aldaar zeilree 'f bom. van Pittenhovcn, ra Brugge,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1