LEYDSE V.VI 7*4* N". 4 WoensdagfeCourant, t W E E D E N. STOKHOLM den 94 December. Vermits de Stenden van *t Ryk "oor eenigen tyd de Gedeputeerden van het Geregt hebben belaft met het Onderzoek der Gngeregeldhcedep, welke zederrveele Jaaren door dén Burgetrtseiler Kiarman en zytie Geaflocieerden in de Beftiering van bet ter fit, tweede, der- 4S e» vyfdt "vVÏSSEL-COMPXOIR ten nadeele vau het Ryk en de jlanlt zy 11 begaan, heeft de gem. Deputatie, na Jat dezelve de Ge atibcieerden over alleswaar mede zy befekuidigd zyn - hau ver hoord, haar Gevoelen aan de voile Vergadering overhandigd: Waarop de Stendenna huaRegt en dat van h t Publik te hebben ovcjrwoogen, den 19 November laatftleeden ii utree Aanmerkingen en Bt.fluiten aan den Koning overhandig tl hebben, befUande voornaamentiyk hier in Kidman heeft niet alleen in 't Jaar 1758 het Project van het IVis- fel Comptoir gefor neerden de daarop gevolgde Nadeélta veroor zaakt, maar hy is ook het Hoofd geweeft van alles wat daarin ge daan iszoo in 't beginals na dat hy met het geheime Committé overeengekomen was om gezamentlyk te negotieeren Kiarman heeft toen als Spreeker van den Burger - Stand en als Upperhoofd van de Bank in het Committé Zitting hebbende zyn Befluit met zoo veel meerder msgt uitgevoerd hetin hem gefielde Vertrou wen duhbeld misbruikt, en zyne pligt ais Lid van den R yksdag verzuimd. De Stendcn kunnen niet goedkeuren dat Kiarman als Spreeker en Lidin 'tgeheimeCommitté zig by den vonrigenRyks-Dageen al tegroote Magt heeft aangemaatigd om da t ll'ifel-Comptoir to t na deelvan de Kroon en de Bank te veftigenMaar nadien de Wetten van de Regeering niet bepaalen dat een Onderdaan van't Ryk by vervolg van tyd voor het geen hy als Lid gedaanverzuimd ver- zogt en als een particulier Perfoon op voorige Ryksdagen by goed keuring verkreegen heeft, gellraft kan worden, en daarenboven de A&en niet duideiyk bewyzen, dat Kiarman die gecne is welke het met de Regeering aangegaan ll'ifel - ContraB geprojefteerd heeftoordeelen de Stenden, dat hyten opzigtevan diePointen ■nietgeftraf kauworden. in tcge dce! heeft K'drman zoo ten aanzien van de Portien Koper-Munt, weïbe de Bank aan de GeaiTocieerden terVer- zending heeft fceftemd, en in aanmerking van zyn Verzuim, om op een behoorlyken tyd de Verkoopi gen van dezelve te verklaaren nadien hy verpiigt was om van ieder Poll van 500 Schippond, die verkogt was, verfltg te doen, als uit hoofde van eenige valfche Voorftellin en, waar door hy z:g van de Betaa- Ung heeft weeten te omtrekken en waar door de Bankop ieder Schippond «•set dan 40 Daalders fchade geleeden heeftJ open baarivk tegen Eer en Trouw gehandeldaats dewelke dc Wct- ten ieder een verbinden, die meteen Ampt voorzien is, en voor al een Burgemeefler, van wieti dezei-'oeen fchriftelyke Verzee kering daar onr.rcnteifchen Dok heeft hy na ae.Varniedtging v*a heiderde WiJel-ConiraB zigvaa detoenmaaligeOmftandigheeden zoo wel bedienddat by zig in de Bank 390 duizeHd Ryksdaalders in Specieen meer dan een Milli oen Daalders Koper-Munt heeft toegeëigend. Op gelyke wyze heeft hy tegen zyne Verbietcr.iflen verzuimd om op dc bepaalde Tennynen de Lyften van de aanmerkelyke Sub- fidie-Sommen, welke door de banden der GeaiTocieerden wa- ren gepaffeerd, aan het Comptoir an den Staat overtq Ieeveren; en daarenboven deze Sommen verre banecden derzclver Mon- taut hereekend en daardoor aan het Ryk en denStaattfgl M1L- LIOKNEN fc'nadu veroorzaakt. Nog eene andere Omfta.dighé'd maakt Kiarman en zyne GeaiTocieerden ftrafbaarte weeten dezedat hyais Chef van de Bank, fchoon hy wel wift, dat de gegoote Plasten contant be taald raoeften worden, egter den Voorflsg gedaan en sange- rrsderi hoeft om de Waarde daar voor in Rank-Bil letten te onr- fangen 3 Die Gedrag, gevoegd by zyne Vermetelheid, oir. zig na do Herroeping van het Contraél de Penningen van de Bank toe te eigenen, geeft te kennendat hy de grootlle Misdaadiger van alle de GeaTocieerdcn isen dat hyin plaats van als Chef van de Bank ilie moogiyfce Voordeelen aan dezelve tc bezorgen, niet alleen zyne plegtigfte Beloftens van Trouwmaar ook zy- nenEedverbrooken, niets dan zyn eigen Belang ten Koile van de Bank tot doelwit gehsd, en het Vertrouwen, 't welk ee» iéder in zyne Opregtheid heeft gefield, misbruikt heeft. Alzoo nu het agtiende Kapittel §.3. van het Koophandels Re- glcment voorfchryftdat de Straffen naardeOmftandighecden moeten onderzogt en bepaaid worden tegen zulk een Ampte- ,naar, die onregtmaatig handelder vermits die Stukken van het Misdryf van den Bnrgemécfter Kiarmanin dewelke men 1 hesn eigentlyk als een Beampte kan aanmerken, van die Ge- «{lèldheid zyn dat, alfcboon dezelve in de Wetten zoo aaauw- keurig niet zyn uitgedrukt'nogtsns dirZekerheidcn hetRegt zoo vac't F.yk sijs van de Bank vereifcbën, dat zulke Misdryven gellraft wo> denZOO IS HET dat de Ryks-Stendtn in Regten erkend hebben Dat de Burgenieefter Gufiaf Kiarman, uit hoofde van zyne voor- fchreevcuc grove en zwaare Overtrtédinger veriileekes is van zyn Burgemeeiter-Acipt alhier in deze Stadals mede vao zyse Volmap;t wececs (IeBankzoo alsook van het Bur ger- en Cotnmercie-Regt, zonder de mialle hoope van eenigc dezer Waardigheedcn wedeiom tc zullen erlangen daar enboven dat hy met een Gevarr enis voet een Maand te water sn te brood gellraften vervolgens na de Veiling Marftrand verzonden zal worden, om aldaar zys L even lang in Gc vange- flis teblyven. Ten aanzien van Jchan Hendrik LefePurc tooneu de Acten *n bttljort: Daffbchalvendathymet Kiarman aar. verkeerde Be- (tekening der Sulrfidiea en het trekken dér Gcldfommk'. uit de HBink. waar toe de GaalTocieerden nsar.Inhou van het derde fWiffel-ContraiS niet bevoegd waren, even fchuldig bevonden it) hem ook in aanmerking van de Reekenfchap nopens de PIga- leb, Inzonderheid dit Gedrag ten lafte valt, dat, daal hy eigent» lykvoor den Uitvoerende Verkooping der Plaatenzorgtedrai- 1 gen had, hy, onder Voorwendfel dat alle Verkoop-Reekcnlngett j nog niet ingekomen warenfiegts drie van dezelve voor der, u.ig gebragt beeft i na welker Inhoud de Inkomll voor het KoPER. permediem maar 475 Duiders 27 Oere, Koper-Mutit, pér Schip- l'ond bedraagen iouw waartegen na gedaan Onderzoek be- j vonden is, dat in dien tydfrereiils df Sthkkcn van de geni. B.CC- keningen op het Comptoir ingekoitenen in. de Boeken na be- hooren aangeteekead waren volgens welker hy een gerccken- de Som me elk Schip-Pond KOPER buiten het Kyhpcr tueffiupt tegen 592 Daald. 5 Oere verkogt was. Door deze bovengemelde opzettelyke Verdniflering der Baarblykelykhciddie de Geyolaiagtigden van de Baak harden moeten hebben, heeft h>' niet alleen in 'teerfl deze', mdernee- ming gedaan om aan deBankiederSeir^-Pesdt tdDaald. to Oere minder, dan behoorlyk was, tebereckenen,tnaarook, fchoon hy vervolgens van 475 tot 540 Daalders Kor er- Munt per Schip-Pond gekomen is niet te min de GcoJmagrigden van de Bank vei leid, om met deGeaiïocieerden acne Betaajipg aan tc gaan, dewalke na aftrek der Pro vifie tegen o perCenc, bet Regt van dc Bank meer dan 40 Daalder», Koper-Munt, op eik Schip-pondbekort heeit, wa.ir by hy zig des ooaangezlen, onder voorwendzel van fchade te lydeneen Voorbekouding gemaakt heeftdoor dcv/elke hy zig den weg baanan kon Je om by de naa ftvolger.de Vergadering der Ryks-Stenden nieuwe Voorreg- ten van dezelve te verwerven. Alzoo nu de voorn. Lef eb ure openrlyk te werk gegaan is tegen de Verzekering, die hy nevens de andere Oeaffocieerden gegee- ven had, dat zy als redelyke Zweeafe Mannen het Voorde-el var. d* Batik zog tenenderhalvcn zulk ecu Gedrag, en het getn ver- ders tegen hem zoo wel als tegen de andere Geaffoc.eei den aan- gemerkt is alhoewel het voor hem, Lef ei wedaar h y geen G&- volmegtigde van de Bank wasmet eene zoodaanige Verant- woording als voor Kidrmat) veroorzaaken kan) naar Omiiandig- heid van her Misdryt' zwasr gellraft moet worden ZOO IS HET dat de Ryks-Stendcti na ryp Overleg geoordeeld hebben; Dar hy 'Joban Hendrik Leftburt met een Gevangenis vooreen Maand re water en té broodgetngtigd worden moet; dsthy ook van alle Regt, om alhier in deze Stad ceuigeBnrgerlyke NeeringenHandteetingtedoen, «erfteeken werdeen iie; hem niet geoorloofd zyn zal om op een z-kere bepaalde di- ftantie by Stokbolm ofte by de Plaat»,daar de Ryks-dag gehou den word, tc naderen, 0 Wat aangaat den Dire&eor Claus Grill kan hy wel aan de ver- keerde Opgave van de Inkomft voor de PLAATEN en aan de daar opgevolgde fchadelykeBataalings-wyze, niet voor even ge- lyk fchuldig met Leftburt wottirn aangezien nadien deze (je Reekeningen, tot den PLA AT-HANDEL behoorende, zelfs in hasdea had: Maat nadien hy. Grillonaangezien degenoeg- zaaaie kenniffe der Zaaken (dié hy als Geaffocieerde en vah het Jaar 1748.1!:othct Jaar 175Ó incluftve verordineerd geweezené Gevolmagrigde van dc Bank bad)zyne veifchuldigde endoor de kragtigfte Verzekeringen op zig genoome Pligt, om alleln- kom ft en van deVerkooping der PLAATEN ten nutte van de Bank te bereekenen. in zoo verre gantfehefyk heeft verwaar- looft dat hy bedrieglyker wyze toegtlaaten hoeft, zoowel dat de Gevolmagtigden van de Bank geene weetenfehap van den rt gten (laat der gem. Inkomften gehad hebbenals ook dat die Somme,welke daar van aan de Bank had moeten komen, als een Wind aan het IFif el- Comptoir is toegereekend getobrden. welke Winrtky, Grill, en de overigen vervolgensondsft elkander ge- deeld hebben; Zoo heeft hy zig even gelyk de andere Qeaffo- cieerdenhierinvergreepeii, dat, toen hei derde Wiffel-Catnprobr opgezegtwas, dc Geld-Sommen uit de Bank getrokken en d» Subfi'-lien voor den Koning en de Kroon onregtmaïtiglyk op voorfchrceve wyze bereckend geworden zyn. Derhalvèa heb- ben de Ryks-Stenden goedgevonden; Dat de Direftcnr Claus Grill voor dit alles één duizend Daalders Zilver-Munt, de helft aan het Lazareth, en de wederhelft aan dc Huis-Armen in deze Stad, als een Boete betaalen moetof te, by gebreke vandien met twaalf dagen Gevangenis re wa teren tt brood diendgeftraft te worden; cn boven dien voor den tyd van drie jaaren verfteeken blyvtjn moet v~n alle Regt tat Burgedyke Neeringen Handteering alhier inde Stad; Na verloop van dien tyd blyfc het aan den Koning omdicswo- geus, ria voorafgegaan ondardaanigft verzoek, te ver&rdftree- ren,'t geen dezelve mo)Kgoedvinden. n Wat aangaat Johan Abraham Grilldewelke niet éérder als by bet laatft aangegaane Contrift in de Affociatie genoamen is; Deze heeft ssn geen andere ofte meerder Misdryvn deel ge- had, dan by de Or.deneekenmgen van deReckcningdie in "1 Ji3r t7(So ia December aan het Koninglyk Staats-Comptoir :n- geleuverd wievd, waarby de Kroons-Subfidien, door de Gesffo- deerden getrokkea, geringer hereekend zyn, aft by het Con- w trad bedongen wasHier uit is ditfchtdclyk Gevolg ontftaa», dat het geheele Mootantk welk van dieSublitïieo na eenebe- hoorlyke fiercekening aan den Koning en de Kroon toekwam» tot nu toe ia handen van de GeaiTocieerden gebleeven is; Uit dien hoofde hebben de Ryks Srenden hem, Johan Airtt- ham Grill aangemerkt *ls verfchuldigé zynde Om zyn voornoemde Deelgcneotfchap aan liet Wan-Gedrag van de overige GeaiTocieerden re boeten met vyf honderd Daalders, Zilvermunt,op gelyke wyze te vardcelcn els hiet boven by den Di' ciffetir Claus Grill is uitgedrslrtofte by manquernent van dien tot een Gevangenis van agt dagen re water en brood verweezen te worden. De Koning iszoo als in diergelyke Omftan Jighecd n het gé> bruik ifop hetootmoedigfte verzogtgeworden ora debovezr gemelde Straffjn tegen de varoordael.de Perfoon sn tedoïatet n uitvoer brengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1