A". 17<5d. LEY D S E Maandagfq Courant. If-ll S 1? lil a -r m Is - iilMl fe-p |I||I Iffll '03 «OH PORTUGAL. LISBON den 3 December. De Graaf van Welsperg, Mini- ller Plenipotentiaris vanhetHofvan Weenen, zyn Rap- pell ontfangen hebbende, heeft Zaturdag Audiëntie van Atfeheid by den Koning en de Koniiiglyke Familie gehad; grillende de Heer van Kail voortaan de Zaaken van het voorn. Hof alhier waarnecmen. a P A N J E N. MADRID den 17 December. Ten opzigte van het voltrokken Hnweïyk van den Prins van ASTURIEN met de Princes Louifa Maria Thcrcfttz van PARMA zyn ip de voorieede Week aan het jdofverfchejde groote Feftyntn en Vreugde-bcdryvcu gehouden, dewelke ter oorzaake van den Rouw tot nu toe hebben moeten, worden opgefchort. Ook beeft de Koning b.y die gelegenheid een groote civile en militaire Promotie gedaan en onder 'anderen be noemd den Marquis d'OÜiin Ambafladeur van de Franffe Kroon, nevens den Marquis deMortara, den Graaf de Montezuma enden Prins van Villafrancs xavQrandes van Sfanjen der eetfte €laffa; Den Graaf van BranickiGroot-Generaal van Poolenen den Marquis Grimaldi tot Ridders der Orde van het Guide Vlies; Den Iiertog van gotomayor tot Lid in den Raad van Staat &c. POOLEN. WARSCHAU den 10 December. Dezer dagen is wegens de Gkfchil'tfaoknxKchcrt de Ridderfchap en den Hertog van COUR- LAND door den KoniSg en de Senatoren van de Kroon en liet Groot - Hertogdom Lithauwen een Ujtfpraak gedaandewelke hoofdzaakelyk hierin beftaat: Vermits niet alleen volgens de Statuten zoo van het Ryk als van Lithau wen, maar ook volgens heiEefluitvan den Ryksdagin 't Jaar 1589 gehouden en daar- enboyen volgens alle de gemeene Regten wegens perfoneele Bezwaarniffen noodwendig isdat in de Citatien een gewiffe en regwnaatige Aanklaager by naame word uitgedruktzoo als ook te gelyk die Goederen, van dewelke die Aanklaager oordeeld pnregtmaarig beroofd te zyn; En alzoo in de óvergeleeverdë Citatien niets van deze twee zoozeer vereifcht wordende Cfm- ftandigheeden te vinden is in zoo verre dat nogte de naam van den Asnklaager nogte die van de gepretendeerde ontroofde Goederen vermeld wordZoo heeft de Koning enz. geoordeeld, dat de Edelen uit het midden vnn de Ridderfchap(dewelke meenen beleedigd te weezen om dat uien hen zónder'voorafge- gaane ingebragte Bezwaavniiftn en zonder fcencsrüir. Regten te citeeren, van hunne Goederen beroofd heeft) niet bevöegd zyn om wegens het bovengem. in Regten te ageeren enz. enz. W D E |;L 4 N.D N. ENKHUYZEN den eerden January. Heden zyn alhier tot BURGEMEESÏEREN aangcltêldde HeercnMr. Ev. rhard Pan Gerard van RomondMr. Fredp'k Verbraggen en Roelof Blok Eu door Haar Ed- Groot-Mogende tot SCHEEPENEN de Heeren Claas Coning, Sieuwert Vis, Mr. Hugo Adriaan van Blyswyk, Mr. Pieter BuyskesMr. Augiutinus Hendrik DuyvensPieter M iflei enMr. Maarten vanSwel; Zynde de drie eerftgem. tot SCHEE PENEN - COMMISSARISSEN benoemd. Wydprs zyn door de Heeren Burgemeefteren cn Vroedfchappen der bovengem. Stad verkooren tot Gecommitteerde Raad van de Staaten van Holland (en Weft-Friesland de Heet Mr, Adriaan van Blyswyk, tot Rt.au ter Admiraliteit Mr. Jan Lambsrni? Appelmanbeide om voor den tyd van twee Jaaren ingaande primo January dezes Jaarsen de Heer Dr. Pieter du Puiom voor den tyd van drie Jaareningaan, "de primo Mey aanftaandpin den Raad van Staat Se (Se te ncemsn. GORINCHEM den 0 January. Doisr de Ed. Groot Agtb'. Hee ren van deVroeufchap dezer Stad is in het Coüegie van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Riaden van de Staaten van Hol land en Weft - Friesland voor den tyd van drie Jaaren ingaande Moy eerftkomende, Gecommitteerd deWel-Ed. Geftr. Heeren Mr- Adriaan Maarten Daay. AMSTERDAM den 4 January. Kapt. Pieter Gerrk de Vries, van Su inamen herwaards komende, was den te December, nazy- re AnkersTouwenZeilen &c. verlooren te hebben te Carteret by St, Malo ten anker gekomen maar alzoo zyn Schip nog digt W4S, heeft hy den 14 wederom gereed geleegep om na Portsmouth Of Plymouth te zeilen, ten einde aldaar te repareeren &c. By Gothland zat vol water het Schip van j. Sam.Rahm van Bourdeaux naStokholm gedeftineerd. Te Lisbon was gearriveerd Bern. de Franco van Gran Para; te Bilbao J,H.Tegelaar van Hamburg; enteFerrolFr.Laan van hier. Te Aiicanten is den to Dec. aangekomen KI Gorter van hier, Jaatftuit Duins; te Bourdeaux D.Soderman van Middelburg&c. Te Roftok Heqd. Nieuwman van hiertcStokhoimFred. Chr. gternleuw y»»Bourdeaux; ta Bergen Stork Petenen of Ciir. Car. Bode van hier, R. RyrPers van St. Marten, J. Olfcn van Damzigen Pet. Harmens van Hamburgin d PiftouwBenj. Ridder en Corn. Sieuwers, beide van Normantjes; te Hamburg Corn- Thyfen vgn bier, en een vars Duinkerkenen te Jhifp R. Janfep van Hoekziel. AMSTERDAPvI den 4 January. Vermits op Nieuwe jaars-dag een Eeuw voorby was, dat d e Weeskinderen in V Aalmèsfstiiers- IVccsbuy's zyn overgebragthebben de Regenten ca Rcgenteften van dat Huis óuËeazu-Fecjl plegtig gevierdTen dien einde had den zy aan de Predikanten verzegt om Dingsdag avond by de ordi naire Catechifatien in het gein. Huis een Aanfpra.ik aan de Wees- Kinderen en een Gebed tor God, tcepaftelyk op dat Feefc te doen Dit zefchiedda door Dom: F. Serrurur'hy de Meisjes ca door bom. Ifèflbrhbff by de Jongens, onder 'nwoeging der ktsgtigfle Zegen- Wenfchenen met betrekking op het toen o:> handen zynde Nieu we Jaar, in 't byzyn van d: Regenten en Rtg&teflTenGifter bega ven xjg deze laatftgem, tegen, twaalf uureh near het voornHuis, glwaav, kort daar na ia bun glegtig Gewa'adook' verfchecnen de rc- géerende Bnrgcfiic-efter-'dezer Stad ón op het Comproir der Mevrouwen güintroduceerd wierdenNs'eea weinig vertoevens begaven zyzig niet de Regenten én R^gentéiten en het verdere al- :g. 5 s daar, byeen gekomen Gezelfchap na de Eetzaal der Jongens, die s g v W-er alle in 't nie&w gekleed toen reeds aan Tafel zaten. Na "t Eingea van eenhge Verfen uit de Pfalmen Weezen een korte Aaqfpraak van Dankzegging aan^n een Gebed B g p tot Godvoer de Heeren Burgemeefters en Regeerdersals mede S t; WüQ o sa ®°rC O K r Ï&U, t.r Cl Tl'**P O a v V- '1 S h u ga a r- *-» ID, S 9 5 wQ.h 12 u vS 'fir* o uj 'S <0 6CU O i> 2 J> I f ê- g - i» r G SZ, f 'r b- 7^ £f 3 8 g T a c ^vo fin»»:'3 o. W M S ft deed dén der voor het verder Wqlzyn van het Weeshuis; het geen door den 2 '3 Prefident Burgemeefter IVltfen in zeer vriendeiykc Uitdrukkingen B 43 Af- jg met byvóeging der dierbzarfte Zegenwenfchingen beantwoord F. ^.Cd o wierd. Hier op begonnen d? Kinderen, te eeten en wierden o^-V. A S buiténsewoom behalve» de Voorfpyzenop Hamwarm gèbraa- O Sf den Vleefch, Wyn enz,, opthaald. jj Het aanzicnlyl; Gezelfclinp ging vctvuïféns na de tiet - Zaai der g o Z Meisjes.Ondeiiuffcjmn wierden zoo door d.e jongens ?ls door de jL -s I "B Meisjes dja deEet-Zaal.a met allerhandeKrooncnenFéfton- O g^?' ncn vercisrd hadden) tot blykvac hunne Dankzegging aan Haar g Ed, Groot-Agtbaerhccden Gpdigten uitgedeetd- O Is riTTT C- Vf H 8 Dit gefchied zynde wierden Haat Ed. Groot Ag.baarheden enz. ja g Veizogt np h« Comptoir.der Hecreii Régenten te trecdcnalwaar Öe een deftigeMaaitydbeieid was; Ry het DeiTert wierd aai) aft.: de o aanzittende Ledqn een Gedenkpenning gepréfeniccrd dewelke CC r-~ O ft" M 1 r* 1= H o «a <V fé 'ïS-'s iS s door de Regenten cn Rc'jébtetfen opgegeevea en op dsrzclvci Mq 15-5.^ !S (5 P V L ■-k Cf Cd- p cr S d y t-» .5, c o 3 H fcXg,? 3 -• 5 3 3 <s 03 _C3 Koften vervaardigd wasDc-Refchryving daar v.in is deze Op de VOOR-^TDE is een Stam vati een ouden Eikenboom tk 2? dewelke boven uitipruiten aan de Tak een Romeips^c/vYt/iiceft B met de Letters S. P..Q.A. [Sepaius Populusqnc AniLtcLiedamcnfts'S j.'3b p'_ zynde fchuins om den Boom oen Lint gt fliitgerd, waar op de w -g o td f-'ë iM Woorden cedo nulli ik v:yk voor niemant. Aan tie regter-zy- k e V M -L H de na beneden toe komt uit den Boom te voarletvvn een Hoorn van gj .4' te 2 '5 p Sa o V'l Overvloeddewelke DruivenGraan een CyprejJ'cn-Krnuseen S m -5 V g ël .Sip hrandcr.de vcrfierde Fakkel welke twee lnatflcn mer een Paatmen-' o a H Veder iooAtooHn zya) Geld cm. uitilprt; Op den Voorgrond g -u J 'd i; J'. S aan de linker-zyde legtAen eeffigtboareti KindinCegte Wimifeld» ®'g-g geivonden.. In het middenss eenZpogende Vrouw dewelke 'op 7" b 5 h haarcTegtcr Knie leggende te^cn den Boom a-jnhmnd en met Veel "Sds 5 y Srrf E g, zorg dit eerftgeboorep Kipd door den Sluyer in iiaare rezterhand §«"3 5^! -%'E iragtende te dekken tg gelyk met dezelfde hand na den Hoont van Pg 11 Overvloed wyft, Aan de linkcf-zy le yan de Viouw /.ietmen twee kleine Kinderen, aimeiyk gekleed, beiiroefd, cn niet w.-etende -51 ft 5.2?»^ - - - - - -- - c Sf P 33"S:das F .S JS 'K'c M n S werwaards zig te wendenDe Vrouw ziet deze Kinderen met Mc- dogciidheid san, en tre'ct zc ti^ct de R&kcrhand-nazi? toe. Alias vyordbefchcenen &apxT^stalzbfde Oogin een Driehoek om boog geplaatft, met dit pmjehrift<z//Wrf Materen inde Affnedcnutrite iacepif I Jan. MpéLXVÏ. [de goeddoende Moeder heeft den 1 r4i 0 4 Jan. 1666 beginnen te voeden. J "JgS 03Ü! 2' De bpyengem. Stam van den Boom verbeeld, de Stad Amfter- 8'*3 dami üetSehilimet S. P.-Q,'A. ,-de Hoorn var, Oyyrvloed, en 'c.S^ gegndaaruitvoorkomttonnen dc Zorg van den Raad en de Re- <g g?-g geering van Amftèrc}-'.?» om zoo wel uit deij Koophandel, als S 5 uit dc Pragt by het begraaven der Lyken zoo als ooit by het g, 1 3 Trouwen. welke beide Zaaken doo.- der. Gypreffen-jirqns en de u S èj S brandende ver/lcrde Fakkelipet eea Paauwen-Veder doorftoQ- g "2 A ig. 55 keu, verbeeld worden als mede uitandere Fondfen die door 5,'^; het Geld worden aangeduid, den Onderhoud voor de arme Wee zen EO verlchaöcnCedo nullt drukt uit da; Amfterdam mMd- "3 a d E 'g daadigheid en Zorg voor de Armen voor geen Land of Plaats be- g'g a w> ti V>n«W tf» ITj-n/fx-arhf^lA ppti T/nfidt.Uiiif f. dl d oi*— cC dy," 1;. M .9 m P r, pl z3 o E -i f* boü R eö. v S a i) CS, *2 - w »- B i- en de twee andere bekommerde Kinderen na 4ig toehaald wy- zendq tcffens na den Hoorn van Overvloed waar mede zy te p fr kennen geeft: Hier van zal ik u voeden. Het Alziende Oog nJ c iii den Driehoek toond de goedkeuring van den Alzienden Godg tH en de belofte van Zynen^egen. Op de TEGEN-ZYDE ziet men het Wapen van Amfterdarn en S 2 -a T i*. rondsom hetzelve de Wapens van de tegenwoordige agt Regenten -g en zes Regenreften met het Omfchrift Munificcntia Moderatorum ,ii 5 "g e primo CentcfimoNütali MDCCLXV1.'t geen te kennen geeft, dat g Sa,jS deze Penning tot een Gedenkteeken van het eerftc Jubeljaar door <.S S dc Edelaioedigheidder Regenten en Regen tefien van het Aalmoe- 2 fenicrsrWeeshuis in het Jaar 1766 vervaardigd is. «Saja g2J Na de geëindigde Maaltyd begaven zigllaarEi. Grmot-Agt- 6 L g bsarheeden enz. voorde tweede keer na de Eet-Zaal der Kin-, i»"* R derenom hunne biiitengewoone AvondMaaityd ook te aan- |-*«« a fchouwen: En pa dat aRes me; de grootfte Order cn gepafte Vro- A l> v lykbcidwas afgcloopen zyn Haar Ed. Groot- Agtbaarheeden §"g<8 3 door de Regenten ep Regentenen voor de Eer, die zy aan hun -g |4e Weeshuis betoond hadden, bedankt. 1. Morgen nademiddag zullen door de Predikanten in d e Ni: 5 gfl c o 5 2 -c- 3 rS ■ST S S rd -W >4 O bi) w '5' r gal "li-s* I O tl; C KA' PG M <u. G 5 c: 5 eft' -j É- i to r u r <v J5 es a S ia b S R J t o pi m »VJ rt Cf «Si» 'g ■A e -f, 21 ö- toe- en JFeflcr - Kerken als mede in de Niepweqyils - Kapsll (in «i T' T-f - S S welke drie Kerken die Weeskinderen alle Zopdagcn nunr.cn w c Jf<B 2 J openbaaren GodsJicnft oeffenen) byzondere Aanfpraaken aan jÉ -S "S «.SSSn 8 die Kinderen gedaan worden zoo als ook D nkzeggingen aan Rs e 3 i- S's S*8^ S-9 God yoor den totnogtoegenootenZegsn, benevens Gebeden --•§ -j -ja ffSné rT'&A om dj?» aanhoudenden Welftand voor djf Gods H;iï.s; Zullende» g ij gjeEtd-» g 5f g' de andere Héeren Predikanten opdien dagook inailede Kerken m-g) g -A.S g.3B met Dankzegging van 4a£,&e.»glyk £«1»" gevyag i»aalccn. 5 8 %M MELLEVOETSLUlSden 4 January. Qiftar namiddag is inde «.Ac a jï'wl0? S<|™ Haven dezer Stad aangekomen 'Kapt. Frans Smeer van flajonne 5 S' o. g" g S ,S -s Hy verhaald, dat hy dep t' Decemb.fticgen Mylen W. N. W. van 3 S '^-H t f .E S Iïyfant 1» goeden (iaat heeft gepreit Kapt. Jacob va» Bell, van Rot- gjg o S v ê'jsJ Yi g terdamnade Kuft.vanGuiré; gedeftineerd- fC S -3 T 5 g P. S. By het vertrek van de Poft arsiveefd alhier het Schip de -g Z - o *-S f, -> 3. S Juffrouw Xargarcthq, Rapt.PieterPleyvanDuntzig. g$ k |f 8 e?J t? 'sGRAVENHAGE den 5 January. De ikeren Staaten van HoK f 4">: landen Weft .Friesland zya gifter tot nade'te Befchryving ^cfdke-;. S S f 3 'o S, - den, en de Heeren Gedeputeerden van de Admiraliteits-Colic- g 6^ u P ff'3 ^r-.jT-hq gicb haar huis gekeerd. 5 jk.2 De lleer eu Mc Willtnl SehOréf, door de Staaten Gencfalilaan- J geftéld zynde i'öt Prcfldint van het Hof vzu Vlaaaicréa, heeftin Hz: quiiiteif den afgelégt. jz ra c V Cl <G F

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1