as LEYDSE W'Mf mm WÊÊÊÊM,^ v r a n k r Y k. n e d: e r l a n d e n. 0 - 4^é J 4 r-w'J- f P OO P." Jg /r s 5 c t sr o ïf iH g a JgN «"2 H o is T U R K Y" E.N. KONSTANTINOPOLEN den 16 November. De niéuwe OK.OOT-VIZIR, itsüflafba Bacba is tlhicr nog niet aan gekomen, msar word voor het einde van deze Maand veiwagtOndertcflchen worden de Zaaken van zyn Departement begaande onder anderen in het o&derheuden van de pobiike Ruu en goede Order,als mede om overvloedige Leef- togtca ta wel voor een taamelyken Prys ie bezorgen met veel icvcr door den Cai»akan of Gouverneur dezer Ststd waargenoo- menwaar door öcze Meer zig by groot en klein bemind maakt Dit is ten minden zekerdat zeden zyne AaafteUing geen Brand geftigt, en het Gemeen zeer wal te vrede je■- cell isVermits au dteviogemeideHcer voor dathy t»vC«imakau benwemdis de Waardigheid van AGA of GentraUffiw der JAN1TSAARE.N heeft bekleed en deze vV tardigheid door den Sultan aan den Keufiiabia of Lieutenant Generaal van datCorpsis opgedraa- genen de Bedje i uvan Caimakan niet dan by Zieltte of Afwee- zendheid van den Groot Vizir plaats vind zoo dat die Heer hy desankfjiti:'- aden nieuwen Groot-Vizir van die Waardigheid aoa.7 verfteeken zyn) i3 mes ia 't algemeen van gedagteuoat dtJgfe Su' a denzclven tot een veel aanziendyker Waardigheid ver- ft» hcff-m lal. j-mmfó Ge Sultan heeft aan den afgezetsen Groot-Vizir Hamta Bacba ten einde aan hem een nieuwe blykvan zyae Voldoening cn Goerigaaftigheid teceeyea, alt Zyn particulier Trefor de domme vin omtrent vèertigauizen JPia.;ers tot de Koften van zyne Reis na Oandia doea ter hand fleïien, en b y dit Gefchenkdoert voegen een goed gedeelte der Equipages vac den ovcrleeden Groot Vi zir Mchcniid RacHhBacba-, En vermits de Sultan daarenboven den irgezetten Groot - Vizir in het be:lt van alle zyneGoedeTe gelaaten heeftblykt Meruit, d uHamza Bacba het Voorbeeld van zyne Voorzaaten niet hcsftopgevolgd, omeigten kofte an bet Gemeen te verryken, en dat hy alleenlyk tor oorzaake van v aehooge Jaaren buiten ftaat geaordeeld is om degewi;tige ei moeyelyke Funft en van Groot-Vizir waar te necraen. Den tl dezer is by den Pruiffifcben Miniftcr een Courier vats Wsrlyncn twee dagen daarna by den Franffen AmhaiTideu eet» Courier van Verfailles aangekomenMen heeft tot cogtbe va;, deu Inhoud hunner msiegebragte Depechis niets het min be ver uooinenhoewel fommlge meenenj dat -ezeive op de regen wooydige Zaaken in Poolen betrekking hebben eux. De Poolfs Edelmandie volgens myn voorigen met ecu Com m (De van wegens denüroons- Groot-Veldheer vanPooleu il- hior (s aangekomen,.is de Colonel Heer van Schanckie witi. Ve - tn> de 'J ta ie; van Poolers sa he-, vartrek-rac di;u Gelvncl i ovcrleeden is het waarfchyalyk dat deze Heer nieuwe Inurc tien, cf e wel de Inftallstie vin den nieuwen Groot -Vizir zal ..t wagtecom zyne Commiffic bekend te maaken en te beginnsn. CJUIT5LAN.D en ain^renzende K/ken. HAMBURG dea 23 December. Men verfta.it dat de tegen woordige Hertog va» CourlandBIRONaan fominige Mogent bceden een circulaire MISSIVE heeft doen toekomen "in de „welke hy aan dezelve onder het oog btengt, dat in 't Jaar 1737, „toen Hy in *t bezit der Hertogdommen van Conrland enSemi- „gallien kwam, dié Mogentheedenhunne Vriendfchapen Ge- negenhcid aan hem betoond hebbendat vervolgens verfchei- de verdrietige Omftandigfeceden hem uit de voorn. iStaaten „hebbes verwyderd; dat hy ejter na verloop vauveelc Jaaren 9, door een gelukkige Verandering niet alleen nader hy de „gem. Hertogdommen, maar zelfs op nieuw in hst volle bezit 9, van dezelve gekomen is, en dat de Ingczeetenan werkelyk den „Eed van Hulde en Trouw aan hem hebbtn afgelegtWeshal s, ve* HyHerto r, nu ook in de ver wagting is dat dezelfde Mo „gentheedcnzulien voortgaan om in *t vervolg niet minder als voorderen hunne Yoegentgeabeidaan hem te betuigen. Men verneem;dat Ss Koning van Groot-Britunnien aan den Ridder Goodricke, die zig tegenwoordig te Korpenhagen be vind, bcve! gezonden heeft om zoo dra. hy kennis krygen zal, da? be: Hof vaa Zweeden een Minifter benoemd heeftom by dat van Groot-Brittaenien tc gaan refideeren,zonder uitftelnaStok- bolm te vertrekken en aldaar de Credéntiaalen over te leveren» dewelke laatfielyk aan denvoor». Ridder Goodricke zyn toege zonden: Dezelve heeft reeds by het leven van den laatftover- ieedes Konisg van Groot-Brittannien diergelyke Credendaale gehaddoch deze zyn toen ter tyd van geen uitwerking ge weeft. HAMBURG den 23 December. Men ziet bier vcrCcheide Brieven van DRESDEN en LEYPZIG met tyding"Datzyne Koningl. Hoogheid FREDERIE CHRIS«AAN LEOPOLD, „zedertden 5 OAober geweezen Reurvorft van Sajce» firc.na „datzig eenige Kentcekenen van de Kinder Ziekte by denzel- ven hadden geopenbaard, aan een Beroerte ovcrleeden is 1 Dit Sterfval word egter in die Brieven op driedeihande tyd be- pa aid, te weeten in fommige op den 18, en in andere op den 17, „terwyl nog in andere gezegt word, dat hetzelve in dennagt „tuFchen den 16en i7desogtengs omtrent twee norenislvoor- gevallen, met byvocging, dat de Kenr-Prins FREDERIK AU- GUSTzoo als ook de oudfte Broeder van zyn ovcrleeden Heer Vader de Jklns Franclfius XamHatde laatfte als wettige ddmimiflrator van bet Land tot op de meerderjaarigheid van den „evengem.Reur Prins, bereids den 17 des avonds de Hnlde van de Kenrvorftelyke Lyf-Garde ontfangen hebben, PARYS den 19 December. Be Aartsbiflchop van Parjs was ld de voorleede Week voorneemens om te docis pubüceercn een Pa/1 oraU infirttiiie of Kerderlyke Onderregtihg gefebreeven in dc fin aak van die, welke de Biffchop van Lïngrès nopens dc Vernie tig mg van de Sociëteit der Jefuiten beeft in 'cligt gegee von, makf welkelaatftgera. InftruAie uit kragte vin èea Arreft van't Hof door Beuis Handen verbriad is: Een gedeelte derVoorn.Td- Sioftie van den Aartsbiflchop was reeds gedrukt toe» de Koning tifHI 1. ta> 'tut s -> P f 5 r—U S1 5 s =<•?-! re x: T3 e' CO G s- CO w 'S -to 5 5 k p -. -e jb ;-r DC 1 o\S uö04 S - >0a h S r -S - S r '- .cr K P f>- 5 2i g- Q a i; daarvan kennis kreegDèrh'alvèn iond 2 jbü Sfiaj'i tefe èemeii -5 E cup Wbciisdagfedbürant Cd K-T ViU bvUUlS A-iCCg JLfClUKJIVCU ZUfl.U LjfUw OTUICU y-, ►- O, p den Graaf deSt.Florentin by dien Prelaat niqt bevel, dat by de S 2 «35 afgedrukteExemplaaren nevenshetMiaufcri^t aan heni zonw o g o g g overhandigenmet uitdrukkelyk Vetbod„Dst de Aartsbia "3 ri u t> fchop omtrent dit Onderwerp niets z»I pablic'eerenten ware ^"2 o 6 x y N ,,hyd- Verontwaardiging van zyneMaji en een nog veel ft ren- S S „gerStraf,ais dit Prelaat tot na touondcifaabheeft,zig wilde op S ÏJu'gC t den hals haaiennamentlyt om op hetSlo Piebrc 'eucifc in bil- lingfehap gebrast te wordec. Hierop heeft de Aartsbiflchopj -g hoewei niet zontiet veel tegenttnbbelihg met zigópdeKegten J?E 0 VsnhetPriefterfcrap te beroepgpdts Ronings Be vei opgevolgd. 2 5 li" 5? 4» g g; - AMSTERDAM den 26 December.Met de johgfte Brie,- - "#i*; 1.V, 1 r1i-t p.fr n,D H.rL'.nf Pur.it.tV -s .Ij, i. lO, - t JeKTt O h> w G c- p«'o o e worden waar door ny .i-t^lerombjonen S deftineerd, isme: ?yn Schip door zwaareSterm regen de Klip- - T- ssjfïi ï-lfni en zeilen ein ^yoe fehadè tc herftelleB 'Z - - LCi g-yi pen geraakt en i-jfcdé- deze Haven zal itSre zullende zoo mcBdenkt moeten Loffeia t.n Kiè'lhaalen &c. Wydetrs zyn te .'krgen voorn, gearriveerd Jacob-de Wilde van j| c t)a r.tzig, Am Mtoiagne en Laars Ohlfen van Koppenhagen ,M. n ^T'SE H. Töppe vanRovok. Anih. Ltith vanKoningsbcrse Ac. a tl 2pl c S H e Ih y-Sf.C1.5 - - - .ffluét; - 2-g gs Jif 5 - a-S -.Br «o B 'tol k b Jahffcgeibeets vanCéndrssrt?*'3^ g ^.3 L- a '-C,/ 2 t Te Dantzig war gearriveerd M. Sas vaa Öuhii te Hamburg B S S 5 m a M. J-nfen van lavre de GracëLJéJIujl .1 Seffens van Peters -"q ta i? o P burg te Londen S. Bakker va?^j|3 'C. Mfïdcrs cit A. Roos 2!in|3sit'c ïc van hier, E. Hillers van Sreemen .öc'c®. zZ.,Oü *nfi. Eergifler is in Jcïïcl afgekomen jab? en J tr. Mathyfen v-a HnlJ. OiUer is voo» g.is en Anker genaderd een Schip,'t welk taen m.ea- e. n Oorlojchip te zyn dcc. - -- - Dc:uï3 ■iezerd.Sïvond»isalhierindenÖaderdjom' an4.rJia* -e cvsH.-d.- Wel-Bd. Gaftt. Heer F.-MAS üUYS, 8 i-è i S i-eepen d zer Stad, mitsgaders BEWINDHEBBER van 'e 8 g Gettftro veerfie O. I. Maatfchappy ter Kamer alhier fee fee. <fc g m g AMSTERDAM den 26 December. By dcnMEDJlt 6 - J S^1 i Bun Hohzbcy t.lh:cr is trrj^egerhdci van het aanftaande aj p »ï-oaa'a 'O t3 Nieuwe Jaar 1764 een GEDENKPENNING vervaardigd; weikei sVOOREFDE ter. oond den Koop-God BSircuriui, ver 0 M fchr-Vtophet rigtvande*i<r^7AtD£Ar,^we ke aftetc gelyk S 3T g S| O C ja r - yS als los gelasten een menigte Papieren in de lug verfprelden, - 't geen h m door den Vredenit den Hemel nedtrdaalende en o „hemden Hoed nit de oogen trekkende aangeweezen word"f g«ï2 raS „ZyndediTeea5Jii'debee)d,hOedebuitenfpoorigeWi(l'eI-Han k. r s 2 del ha des geiimfcrcn Vrede ontdekt, cw Verhinderd ge^erdeü c"^ 5 g 8 éV. 8 S „is. in zoo verre dat de Koophandel in een zeér^rgelyken ,»ftaat,ën eelebtaavé Comptolreü tötophetpunc vanhunbe g u &ÏJ, - jj „derfgebrlgtzynzoo dat men, oaaangezien den guldep Over j«Job „vloed,dien me.l meiredeuitdeftilleRnft,door netwysbeleid St> 2 S-S-? „dan'sLands Vaderen genooten, rewagten had, zeggen moeft ai-1 "V,(§ j j t»ji*„i1 e». -- O O C<i »t -* gis i f" a T.as o -S;S a i id I? M l-w. „metde Woordert vsnhetRandfchtift. MAGNJS INTER. OÊÉS INOPS! (In 't midden van grdotè Schatten arm!) „De TEGENZYÖE verbeeld een deftig en bej i rd Man, In S S „hetge»»aad van een Raadsheer., omhingen met een Banal op de 4j< e >,0 g «5 -5 borft, eh een McnfcheD Hart daar aam; hebbende in de rrgter g-^* e 3 „.haadCen Scepter, beflingerd met een Slang; en hoven op een in *t verfchidt eenige Schepen, die onder öen vrojyk opt;aande a '2 8 8 Zon bunnen fednrs voortzetten Hiermede wil men te kénnen '^Sgvta.5 "S geeven de pryswaaTd se Mehfcblieve- dheid» Voo'rzlgügh- .d =j g ,/°o S -3.v ««tirAkk.MAÏWÖTl?» .14**^ rj 00 O B >V<Ö-. 2 n> -.B ve- ~Z <n - J eoWakkerbeidderM gidraaten v»n AMSTER AMeti HA'4- ,9 BURG, welkeStédeu het allêrttieéft door den Daggetroffsn, a. i, énmet deergfte Gevolgen gedreigd wifcrdcjt odrftde» el- .<b'u - "c S2*° 3 AA»'5 i,ver wederzydfe Overheeden door hiin fchrsnder beleid de u-g S ;;Ehndragt en Standvaftigheid van baarc Burgers ordende „door de Colom met de Krans van Eiken Loof verbééld, fee -a g/a 3 o o waard hebben. Dewyl na dus hêt aigerti en Vertrouwen in 13 0 »,ra-o a 2 -è J5 O» -J j,dehK6ophand«lherfteldis, eddeze in zynen loop zoo gëluk- kig voortgaatdat then tot algeme6ne Vréagde eenveiligen odf gj» S 1,Handel ziet hefleevénen#yd«t vcrwa'gtenmag, istet Om- grt «v02J i,fehrift gebruikt NON CBSSIT MALIS SiS0 OONTRA - 0 - A Uit ENT 10 TBJT! (Hy is onder dé Rampen niét bezweekeü maar zal in tegendeel fflet meer Vertrouwent'.heid voortgaan *»8 S> k"2 •8 ^ïns-;5D jji tfe S"0 S b O Ju v o O 2 a T3 :1i Onder aan ftaat INITIO ANNS MDCCLXIV. (fflttdtn Aan- «-S j SS 2 k vangvan T jaar 1764 gS.'g •s GRAVENHAGE den 27 December. De Heeren Staatea van g Stiateu Generaal wegens de Proviccie Ovèry/flitl, in gèfprek o Z isweeft. r I! 3 Een van 's Lands. Binpénjigtefs Js yanh'er paar Utrecht ifge - stdgJS ft© ïofiden, «m dea Erf ÈHab van Brdnswyk aftehaalen es K«t: waards over te Voeren; a -v Jotg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1