LEYDSE n *7 Nc. iiSiflS Maandagfe Courant' gA^'I^S De"iilron*van fiaïfce»" j^ntócrvau"'de dcldeB het is Itketlyk even eens gebeid in sndeie Staaten. g B P O a T U G A L. LISBON den 5 eptembér. Men veiwagt dat Ha-are K. H. deFnt-ces vanBr. zilien de«e Maand in het Kraambedde i.ai bevalivo fttaateu Generaal by dtt Hofis in dsvoórieede Wee* al hier aangekomen,maar heeit tot nog toe gecueAudjeniien gehad, P O O L E H. POSEN den 18 September, DeRuffifche Genitaal Graaf van goliikow heeft 'aan ciea hus-i. cyzerljkco AmbafftdeurGraaf va'aKeyzcil.ageen aiiffiti gezonden, in dap ROW NA den 4 September N.Si. waan 1 by zeg.: luges o genet Bevelt we k it gifter inUweMiffiv'edoor eeiv our e. m e ;ezoodefigekreegen hebralk overmar- Mgen metmyn Volfcoj. marfeb gaaaorn naai ons Land tekee ,,1-pn: 1 eR. .«re is eerie be. emu ns&ie'sdony, dkar ik1nyzoo' ),^aügzt,lophn^id,^ als nodig is om de Trouppes met Proviiién' „te voorzit o: '1' er, end opden ontfangii van Owe Qrdre hebik m eta.ourici n-.a; het Mwf afgevaajdigdom te mogen wèeten, ,,wiir .k op ten m^rfch m,Bi kwartieren sal moeten neemea: De Troi '.ppcs zullen e'en naauwkeurigeKiygsrngt ondcrhou- ,,dea; en is verroek Uwe Exced. verzekerd te wilienzyn dat ik daar omtrent byzonderi^kzsl zorg draagen «12/ V R 4 N K R Y K. PAR Y den 26 September, Dc Koning heen aan den Spaapfea Ambafl deur, M11 quis-de Grimaldi, dewelke reeds na Madrid i» -verr kken, e nko>cba»r fapyt Bch.ngfei y'tweikindiéF>bri gen ma Ctbil usalhier vervaardigd is ,totGefchenkgegeeven. JSyneMaj zal den 5 Oftobcruajonuinebiosu vertrekken. Itc .„een -au het Parlement van RüUEN, welke by het Ge volg vaa Hof Z' n eowier^Mhl rèedis totvermeerderd is bebbe» b vel g'. kveegenom z!g na her vertrek vanzyneMajt. var. A' Ku:fii en t'illeprtux na Moist ea la CbaptlleU Reine ebegec- v n; E. te. heeftde Koning aan den lieer de Sr. Juf te, Deken van 't;;era. Parlement wegefta n dat by na ftoaëa of .nazynLaud- goen vet trekkea^an Mory enoal onze O. I. COMPAGNIE weder een generaale en buitengewoone Vergadering houden, om-een finaal bc fla t te •aeemen egnyen: do Party wJae dezelve tenopzigrevanJraaie fegenwoordige Gesteldheid etiepa te kieze», zoilende by deze -Vergadering alle Adwniftet hun Ad vis mwgen gecven.' fiatadt V SR VOLG der Betragtingeh over de Crond-Rege- len der a'-gemesae Huishouding in de Staaten tnz. In de Landen daar de Itvkomfteu vau dea Staat direct in de SehatkiA komen, befpe'urd men de.elfde Hindcrpaalcn als in -die, daar zulks indireft jei'ehied, betzy uit hoofd* vau flegte Ad- saitiiftraij®hetzy b/gebrekvanFondfendie genoegzaam zyn om eensdeels de Schulden te vereffenen en anderiadeelS de nAodwendige Uiigaa- eu goed temaakenzoo d^t hetééne Syfie- «iazoo we'aishetandere ten eesemaal verward is, en, om zoo tef cSeke» «et langer op ;.yn eigen ipil draajèn km oili d,it de ©.Èderda'za niette' aat zyn om dszeh e ia beweging te höttdeh, >m na een hu pm d iel hier ia te vinden, zou w Hiep. de inkom flea van den Staat, moeten kunnen ."erdubbelec.te« einde zoo wei de Schulden als de Kollen r e be,aakn, ea zulks wbl zonder de ikjaiiingen op het Volk te vermeerderen't welk tjuRen dien In de-dnagénd.'te Noodzaakefykheidisom een Vermindering Van desze'fsLaften te, gevoelen: Hoezalmehdanfpoedigge- so-g omtrent een zoo drukkende Nood kunnen voorzienHoe zal men zigkunnen bevryden van zoo veel Schulden? Hoe kan mende verfehjeide Deeleo, de we ke zoo veel dsar doorgeleeden hebben, ii een gocded Gaat herÜeHqn Hoe zalmen Fondfen vinden tegevyioavrrwagtc Omdaadigheedcn het Vunrvapeen nieawen Oor.og in Europa ktvamen 'e ontüeeke»; Een fchielyk voortgaande en geweldige Ziekte kan jmmers niet doof,traag werkende Middelen geneez'en worded 'Xxtrimit Morbis txtrtma rtmodini -.anc zonder dst i, het te v/eezendit de Zieke bezwy- ^enzal eerhy eenige Gencezingbefpcurd. De Ongeregeldheid der tegenwoordige Syftemau is geenfims IietWerkVan weinig Jaarer; De Ooriaak van die Wan - ordsr beeft diepe Wortels gefchooten Het is een kwaad,'t geen on gevoelig groot geworden is door eenophoopingvanByvoeyfe len, die de azter eenvolgende Noodwendigheid der tyd-*n beeft iagevoerd, dlemea voorgettcld beeft als of zy maar eeu korten -tyd zouden plaats grypen doch,d!e eindelyk by aan-eeu-ftihake- Vllngflyeds duurend gewordca Zyn, Men heeft altoos geoordeeld tiat ds Impoflltn op de Bfir DE LS N van CONSUMPTIE dc meeo.e evetigclykheiieo geregc:> •hcidinztg vervatredenDit is ook wsxrdoch wel te veriïaau,, J!oo lang als zy binnen de paalep van biilykheid en nuatigheid febleevenzyn Maar rncn is in deze Operatie zoo verre gegaan, at j§en het gevosliglleDeel v.;n dttt titan aan hatlcvcug°k .- men is daor dien men op hetzelve alleen den ÓvcrlaH der lrh- eens opfttiale: VRANKRYK geeft, hier vaa een Voorbeeld, nant ua den Invoe: van ieMdes en Oabilhs zyn aldaar de TaitUs of Hoofd-- eltisn ö*r Opgezeeteaen zee.- aanmerkelyk vermin a r. J F o.S v3i .-"hc 1> 4^ M«\ f3 glï'ëpl. P* u, 9* lT* ia :<j> p sa id. ba y v ca <y rt Ck, sc. z S w -!J -** P -s-sS 11> 5? W 'Ti 4) Jxl 4 e 2 0 5 ,i7 o p w •- w <0 ^3 gz'S sï-S^Ijs - ^sin-sS^afigM -£>.52 2 - 9 S.s .-Ö« M 4in ao p d Jt?-. ÖJ O O -C Q Tf T- r. n: 3 M 'D t^ o ri T ct ;u) M?»1 <u PQ w - Üt' <s o H Ee rt «'cl - .JO-C u S «5 - - - f - O N g £i 3 De Ong«regMubééd.tn te bet opbaslen der Beladingenwaar q «3 S S® a doorde-.e gemeenlyk eee's zoo groot worde»., zyn vervolgens^ «f g~o-S S«S; S daar bygtkomenHet is overbtjcdig een Waarheid asü te tóó/ *c c g "2,5 Sf fc 5 neu, die de Ondervinding béwyftZulkèi'die het tegepdccj qifr g gS g kso tebewecrep, cf ten minften voorgkeven dachet.kwaad'zoo >>ts^ s groot niet is,hebben zeker wjejuig kennis van Zaakc«,«f hébben 5 jjj. g Jel'Vs dé niivdmende Mkgttotden O&tjfmgft dfcr Lallen niet genoeg in -c :;'"u P-fita overweeging genoomen', als narnifcntiyk die M*gt inronder- a «J 2 -S rt t" Leid v alt op den bals van dit gtene welke onvermogend z> nu a-S-g n, K3 -*> K «s - - -'Wtfjfc?-? <-» ««O tea des te zwaarder denLïft derlmpoften, hoe meer de Ver- y c V."g*& 'S S niêtrdering van dezelve evenredig word met hctOave m i^ea Wart zoo eea itaat in Kiende geraai r, gevoelende Cootribuan- X'd g- (L> b O - A; V O t— rO >»-o r- 5 c O {Hst Vtrvolg hUr na. 'G R O O T-B R I T T A M H N. F~> LONDEN den e? September; De Hertog van ïork is, an dat Jif'H zync K H. de Vlag van Groot Britunnien aan boord van het f Oorlögfchip itoCtntvrios had doea ophe;ffen,den 83 dezêrMaand -g H metfcetEtquader,'twelknadeMi(ldelandfeZeebeiiemJis,vat! g"'S.~ Plymou'h onder zeil gegaan, hebbendeoDderzig den K.pv Har- ,«l c S - -o1 F "H S o 3 J '«a Sïi-s iB» -^.<5 x- a -w 3 o> Ou o 3 •C O SU b* w X O v no *r vt- pa C/ cba IQ - (1 c.» c p t- tw r; C E nb 2 rifon.diè de rang van Chef d'Efquadre heeft. Gifter iS het Retour-Schip van oc te O. I.Compsguie/ifl/fWo», - Kapt. Laridns met een ryke Lading uit Chiöain Ou-ns gentri- 8 df vecid^ Dk-Schip!ieeÊt onder anderen aaa boord Ijpcögg uuwc v 'c Zyde; Het zelve is den 19 juny met het Coiup. ScWp sbt Ff x "5^ tnsgeiyks uit China van de Kaap de Goede Hoop v etgrck'ieo 2 6-2 ö-S Heden hebben de In/cbryvers fjt de Leening hu van dl ïs af£> E 'a T3 n C K t" v j; 3 g Vt* a- 0 s K e y o t. tr S - -ei t4 5 is' w e -w dit JaarhetzesdcPayementvwi 350,000 L'.St. in deBank gebrayt. B Op de Theems zyn ocder anderen gearriveerd de Kepis Ê'.ia 5 S kert en Barker van Amfter„am, BHckett, AndcrfoD, Ki,mpfoii Bakercn Gunn, sllevyf vaa Rotterdam &c. Heden zyn de AA en vaii O. 1. Comp. 1590.1 ibalf ,Z. Z. dito 93 en 3 vierde,Aon. gifter 84 en i t ct.én detankgeflootèn. p NS P ER LANDE H. c a 2 - C bfQ j w V o «i 'Z "C w M "2 O CJ» .><82 ""o ÏP-®» BRIELLEden eerftecOétober. Hèién, zynde de ordinaire x ad 'Jj dag der verandering van de Magiftrature alhier zyn uit eene overgeleverde' Nominaiie van veertien Perfooneu door Haar Ed. Groot Mvg.als exerccerende dé Voogdy o- er Z n !>o r r— lugtige Hoogheid tkn Prins Erfstadhouder, tot SCHEPENEN E o dezer Stad geëligeerd de Edeje Agtbaake Heeren Nicolaas jlela y w BaffeConr, Mr. George Marcus Wdrry, Fredr k de Gratiff, iv. r. g g Leenden; Voogd, Jacob Roeft, Johannes van Dam en C.irnclis van .Yfeadoorn En fot SCHEPENEN- COMMISSARISSEN "S3 .a o B" a o over des Gemeene Lands Middelen de Heeren N cöla:s de Ia Baffecour, Mr. George Marcus Wpsry en Jacob Roert, alle welke -Heeren Schepenen tot Oud-Schepenén hebben geëligeerd de Iele Agtbasre Heeren Mr. Andreas vandefSlu.'ssnDr. Adrii- nusde Miréll. -Voorts zyn tot BURGERMEEST EREN ver- Z0 S ei p a ■a S y1 =0 Lts V u, "1 'W O. IzQ- 0 S3 N ,1 O 3 ee S kJ u -,o O -> g ®'i{ o a O - -S r. <2 O' >0 kooren de Edele Groot Agcbaare Heeren Mr. LecDderc Vcfogd kl' 3 en jan AartioutGallas; EntetRaadenindcnMagiftrsardellee- "?S p-a. -3 u P cj O «itól .9 "O - «y r. g S 41 2 sJ W)-i 3 o| P M 1 CJ ren Hendrik van der S;dm cn Auguftinus van der C-rap AMsVERf'AMden eetfeen Oftr.bev. Het Oofolndifch Schip "RUITÊUELb heeftWoensIITg Hete en jjnnftjge Wind Zee g?.:oo- zen voor <Lz» Kamer na Ci/n*.- ï>es daags te vooren is van.Mid delburg onder Zjeii gtg-.aii 't JJUï'.S OMKapt. Coin. Pie erfen, foor de Kamer Zeeland na Batavia: Wyders waren van daarin Zee go'tooken dé Schepen iè'PesronelU ctcüia. Kapt. Coenr. d-ï Wolf, na de Kuft van Guinee, de (fijicbe Planter, Kipt. Denckcr, ntarlfequebo, enOt óPicter.Bfuyn na de Straat. In de jongfte Brieven uit deSund in'dato'24 Sept. worJotrder '0^ anaerenDetvqlgfhdcgeichreevej,. ,,faet rtegziicmp. 'tye'.k"g y d? ;,ep AtWJlMlèjfëftrapa isdit van ScEuppïr"Fiêtcf iViOrëêh ÜT- g ,,iea, van Stokhaim ca Livorno hcit-ma "e Gti'éedi'chaPPë'l S o zyn geborgen, maar het SchTp~T-wortra5oe^ehróprui 1Y .er^T'Z g boorfl hcett, en een gêd..eUe der a« dérc Uocdërea va,. Ue La Z „dlRfltaanonderwater.' I .S g.o "j.OpAtioat'.baeit ookgeftooteahef Zweedfeschip, geroerd -'5 ■Hvli. Hcdrr.aiL^ykalSInlBöThi 11a MaTTéille moeFï nor~cI.7L.TI g 5 d.t is-'eder viot geworden en na gedagte.1 ineca ZwictHeHa- o P\S u f - V rt 5 v fc, 183 35a S O -.3 jy J" .et 1 gZ- bd" rz; O e ,-r g c O -> S 03. Ssd-w'5-S .H .9 t» X.' v G* 2? o fS r-i i" -.O 5- éj aSi 5r.i3 Difc. Ti >9 g w >tfe a, a - o' *1 TJ K' tl» n* O: .S; •- W Tj| C v r-iicl Van dr uitje OSff.cc gearriveerde Scha- pen 'egjén no? ftttttf-nr "ïo iriiar meeft Eagclfe en Z.veedle 5 Schepen op deze Rfccde dcc. O r. ï- tj S P.-13 'be Te 'i'ourd'eaax v> rei gearriveerd Gribb.lMv ders van Kohin?s- Z 'ü-jjj.? 3* ;7gen*èrT5 Attës" van Siettin te Lon-len 1. Mtrï' ras 'ervin S .'g a «2 o H I st S 8 >-Sj KI3 c o <2 *=-1 'L' 'r ^T, -j 7! 3.«- SSfiaSJü too 4» wfc, -w- 5 öroeiVan'tVolk verthinderd gewoïde» jade Bronnen zelfs van •fp Lands Inkomfteu zyn daar door ui'gedreogd. Het is dan een verborgen Kwaad,'egeen opzwel.lnimaate dat dcondraagbaare Laden deeds kt -Jtingtot dersei ver getal; het zy J)it is «ea Waarheid die dopr de tigdwofd: Alscjca zig de mpei -t'ers t«doorbladeren, zalmea bevinden da; dezelfde Inip beid veimeerderdofmet meer ftiengheid opo«haald hetzelfde ifroduift grgte ven heeft, als waaneer die Bclaftjog meerder ver- **gt geworden was j Ook n| men befpeuréh ,-drn het i\voercu v»a niemti 2ÖÜT- PAG3" SN 'het Produéü der oude verminderd beeft; c»deze Verfeltfcmg zal no» meer ovértuigènd worden, «15 men icss Rekening volgens de verandering der Mundpc|6en trS*3 - c -- - S - 'o Js ergên te Oftcode O. Mde Heer van Oord f te ijemfeerken A. -g .8» van «eikel vsnRotterdam te Middelburg W. W.erts vaa Kd- r m a 3 «-son >.^.g ningsbörg|h 8t. Jatisz. van Nerf* en P. de Boer van Wyburg S o A JoJ, S TeSttshóIm t' Swaanvin DaatzigKar. Bèqkftffbm vanV^is- tl a E o mar, cn I0I1. Eaud'ioltrvanKiel; te U-dewalEr. Sordberg vttüSr. c -i- - j -j> >-Cw^a ja Ng.gg 'S it S c o 0 w t- _g w o M sraoath, an l ion e cu den Vocko VoéltRs en W. Johannes Vin Gottenbnrg j tigs vinBriilbl, j. ].ac. Viffer van Rouen Cutj.TieffeB cn I fe ICoims van Rótter Ja .«.Piet. Holiri van Koppenhagen [?c. Vif L> t»> <-• R» y ?J v, cj «o. p '5* fh 'O 'S «"S «-9 l' O rf* er X M Cl ei W.u a v e> a o P. o j a O -1 5l W A a E- ti -- ü-«..n -• b S r. a a «-« o a 's GR 1VENIIA3S dsn a OA bef. De Vetemattfehalk Her tog vin WoMlfunbuufl heeft met Leden yari .Mint gibefornceid, R du deRooms 'Keyïeilyfcc'GezantBar.ori vaCRcifcti ich als tec-' de de lieer CornetRegdeat van de Keufvorft jh «.euieü, 'pa Beycren cndePaitz. zyn ieder afzooderlyk me: iRc.en vak de itegcericg ii Coafegodtié geweèft.' bC',45 >-. «o C5 <s. cj jKV S GÖ V O 5V, 1» ^3 fl>- 7*^ l: n o rtj# c< S 3& ct 3J 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1