UW# LEYDSE N° iiï|*ï#S|i|f ISjssfïl? Vrydagfe Courant, I i- S 5 P S S H 5 A0. 1763 «>*>2 Z U E *»i 1*5 <9 a ti:2 H~* ■y s™ *85' i^x) J® rt lp" k 3 Ct rü r-a.' S. T U R K Y E N. KONSTANTINOFOLEN dea eerden Augufty. Dsnsé dcr voorleedc Maand is in het Serrail een grooteCl- VAN of Raadsvergadering gebonden, ia dewelke ma de Janitfaarea de Soldy is uitgedeeld. $e Rncs Dclgho- rouki, extr. En vo- c der Reyzecn van RmlanÜ by de Porieheeft dere plegtigheid bygewoond en vervolgens by den Sultan Au diëntie gehad. De Agenten van Cenfantin Maura Cordatagèweezen Waywodé ysn Wallaehyeh diesederteenigen uil alhier in hegterds^yn geweeft, ryn naar het Gevanienhüis van denBoftaaz. -cchi iii het Serrail gcbragt Ditfchynt een Voorboode te z>n,darzycen zeer naauwkeurigeVeiaaxwoordiag van hun BevródzaUcn moé ten doen. T Donderdag hebben een;ge Beys van Cairo, aan dewelke vol gen» gewoonte e( n Gsley tot aan Seeetari te gemokt gezonden is om hen over de Eefphcus e brengen, de Contribu'tien van AEgS'p- ten hcrwaards a de Scbat - Kift van den Sultan gcbragt. Twcevanonzt 0.a.tog;chepen,d e mstceaigefebeepsbehoef- tens na de Zwarte Zee gezonden zynom dezelve na Sincpt te brengen a^aarecrige nieuwe c* epen gebouwd wordenzyn ju 't end van de voorieede V- eek albierterog gekomen. Volgens de jongfle Berigten uit GEORGIENin dato den eer- f cn April, was Ktria Kan zoo wei ais Pyn Mededinger Fat dlly Kan teTiuris,on de iaatngera. h:dzig,nadathyzig vanzyae Aimde en aücn verderen byftaadverfteeken gezien heeft, aandeDifcre- tie van zynen Overwinnaar overgegeeven. Men voegd daarby, dat Azad Kan die zedert woinig Jaar et een zoo grootes Aanhang ja Pcrfiengekreegen heeftzig nu iasgelyks te Taoris bevind D3t Kerlm Kan egter tegenwoordig van dat ver uitgefl rekte Ryk meefterisuitgezonderd van Cerazanweike Provincie tot nog toe de Party van Scbacb RuckKlein Zoon van Schach Nadir, aan kleeft .die egter geen magt genoeg heeftcm zig fta jade to hou den En dat men in't algemeen vangedagten is, dat Kerim Kan Zig in 'tk'Ttils Koning van Perfion zal doen uitroepen ora dat Jy zig in'c kort na Sciarrao en na de Vlakte van Megan zai bcgée- i'et, alwaar Schsch Nadir als Koning geproclameerd is. V R A N K R Y K, VERSAILLES den 7-September. Be Heer de NevilleMini Rgr des Konings van Groot-firittaunieo by dit Hof heeft den 3 dezer Maand een par.icuüere Audiëntie by de.r Koning gehad, 03 ia dezelve aan zye tvfajt. kcunis gegee en van de Geboprp van den tweeden PRINS, via welken dcJioningitiv.iuEugelind den ïtf Auguily laatilleeden in het kraambedde bevallen is. Men houd zig tegenwoordig genoegzaam verzeekerd.dttbet Minirterie op het fceft van St. Martin aangaande aan he; Parte- Blew eea Dtdaratit zal ter hand Rellen.volgens welke de vryc en algemeens Uitvoer van Graanen Meei enz. zal vergun..: wer den Het is ook buiten twyfïel dat het Parlement een zoodasnige Declaratie met den grootdeti.Ieverrcgi;lreeren?.al, wast het Be- laaffvan den Staat har.gt daar aanen de Schikkingen, di?in de: zeuopzigtetemiakeazyn, zullen tot de bcrileilmg van de Pb aactiea veel toebrengen Dtarenbóvèn zal het ook aan den Koophandel onzer Nabunren die anderflnts genoodzaakt zyn cm de Graanen ver van daan te haaien) groot voordeden geraak geeven, dewyl zy dieWaaren sis dtn zoo goed ajs drgc by de hand gullen hebben, even gelyk zulks voor het Jaar 1664 geweeft is: Alfchoonnu hetMioifterie diergely'xeVryheid totdenUi voer van Graanen zou w kunnen vergunt en, door flegts naar alle de Havens van het Koningryk dc vereifchte Ordres daaromrrestfe zencl n, zonder dat des üotüngs,Oet/aroiie dien aangaande by bet Rtrtementwierdgeregiftreerd, geloofd mea egterdat, oratjlle Veranderingen in ditStuk re beletten. P'er gulk een gewigtig Voorwerp eenformeele Wet zal worden bekendgemaakt en ge- regiftreerd, algzynde het befte en wel het eenigftg Middel om 4e In woundars van het Ryk zoo wel als aan de Buitenlande Vertrouwen in te boezetnen't welk de Ziel van den Koophm del nii maakt. PARÏ a den ^September. De Deputatiedfe aan deti Koning den 4dezerMaand.de herhaalde VERTOOG EN van het Parle ment alhier over de in 'xlaatilcLii ie Juflice geregiftreénJe Edi»>n en Beclaraiitheeft cverhandigdbcefc beftaan uit dea eerde» TrefiJcnt en twcePreftdeEten. Den 5 heeftdc Heer de MoU aan de vergaderde Kamers veiflag gedaan van het ANTWOORD, ,'t wolk zyueMajr, op dezelve heeft gegeeven, ryade ais volsrd Tk„wil de nieuwe Vertoogen van myn Parlement nograaa's 0I3 een uitwerking van deszelfs lever ïanjnerken Mysegoed- „beid voor myt) Volk is aan het zelve te wel bekendom re kun- ncn gelonven, dat ik op dssieifs herhaalde Aanzoekingen geen „sgt zouwflran, lijdien ik tf St verzeekerd was datdeftevry- ding van den Staat ea de VerJigting van myn Volk van de Uit „voering der Edifte 0 afhangen Hierop is het bc fluit genoomen qm over dit ANTWOORD als mede over de drie Arrtfimwelke de Raad via Staat tea oprigte van bet PSrlcmetit van Reien beeftdoea suhliceerrn, dea 25 No vember te raadpleegea. Wyders zyn verfebèide Arrei ea qa- maaktjby 6ia van dewelke een zoo - genaamde PaioraaU- Brirf van deaBiffchop vanLaagrss ten op-rigte 'u n de Maadetuentcru der Biflchoppen vaa Sdftnt eu 4"gcr; gecondemueefd is ora door Beuls hinien verbrand te worden. ®e Koningb<eft aan dea Marquis da Voyer een Pcaftoen van vyf «n dertig dpizend Livres opdeDcmiiaen van Lotharingen ♦cegeftaen .om aan dien Marqu's de ."-toeteryof Praiden - Kwee Jierywaar van hy Bezitter geweeft is'e vergoeden. De Leden van het Parlement van Roueo d>e zig nn by het Ge volg van *t Hof bevinden, zyn in drie vctfche:dc PUatfcn. dewel ke niet verre van Verfailles leggen, verdeeld, te wéeten je Naufle, Vilteprenfe eiSt.Gyr. Gifier ostein ia Madame de Princes de Besuve'aij aan de Kiri- iei-Pokjsa amlsróveriwden.' 2 oots a 8 -C 4» h o 42 ij c: a t o -2 a g 2 M g a 4» W O OAt-S aff-ssfgp-S E Sb O B y .tt v.3 G \t3 O u pq» fyinpriipwordfènteldds« bet Schip le Protbfe, gecowraafl' S,^ dcerd door den Ridder de Giraffesen 30 der voorleed» Maand »'j ,^g op dy Pvhced'eajii.jr is aangekomen; Hetzelve was den 4 April p"J s»s "50 '2 S3 methetFiuit-£chip/»Cof/yb»»a, -'twelk^het Regiment v.n Sam g 'C tohge'j beftsaade uit. èdnifrataillbnwaar van dé Ridder de Beren- rg c t ~.2 ger Colonel is.aanbotrübad, vanBreft voorn, na Cayetiae ver- 8»'?^» o 2 c'n^J trokken,aiwairdies iaMeydeTrouppes.dseaerv.-aards bèftcmd 3 "-S syaren; aas land gezet wierden:" Dea 2 Juöy vervolden die g ©S.Mv» *3 fcbepcnhunneReisvattdaarnaKatpErancois, van waai zy den g g e" g i, •1O July na Porte Paisenderzei!IiqgesJBe.napJulysP.menzy "S. 5 e-' S wederom hhnne cours na Vrank,ryk, bs bet Schip li Ctrijbimi 't E-g 0'»'> 3*3' weik teRophefort moet ontwapend woidka;i .verlietden ax Au- v S-r.1 gufty-he.£fcchip/«.Pr«<J/ii. Men heeft op bétKiand p'i.tacï» een Dier ontdekt in dc ge „IheentpslonkvandatEiiitd digtby :~<c ga "5^ 5L ter o'eJate vaB dakn^evahèt-n Bloem: dc Zee fi ece greota K ommetZöut Water „twaalf avyftien Voeten .wölkers.grondbeftaatüitRotien ,bo ,,venop dewelke telkens zekere Subftantica voor ;lea dagko ;,men, welkeindenéerftèaopflag na mooje Bloemen gelvken, ,',dieeen giaas ..zj'Zig toec» „tuig, waar mede van twee i drie Voet da»r die Bloemen uit de holen de^Retfen tiékt. komen er in kortea tyd weder nieuwe voor den dagHunne Sjbffautie van na!>y „onderzoekende bevind men in hetmiddalp .ai vaRoeSck^f *2 - - - - - r J7 CJ M dj E - >■-£ 5 w k M s u S3 y- H, nz •3 --Ö - c S a a. s z'ivl tUB *R v"^ *"0 *22 Üunue Sibftantie v^n mthv m "M !tj :,C5Ü vier bruine Steeltjes of wel Vèidtjes gtiykendc na Poaten "3 5 S S 5'^ V 5 van#pinneR»ppenen zig ftérk en van aelfb bcwecgen.de, S rondsom een fooftvélUaadjes^ zyndê in üe jsttanit beter. S j »a Zbn w onder den naam vin Petaladewelke geel van C-mleur zyn g 't k> 7 se a „Deze Vezeltjes of liever Pooijes vertènijes z:g in de g"daante 4. d ?{e %'?j S*- van Kiaauwtjesom den rootte vatten t» crftnndfluyeii zig k g 2^41 de geelz Petala y tuflehen m u eweike het ger-oofóe iag fl.>' te.. g'W ot-j „word, en niet meer omfnaiyen kan: Önaerdezcniierlyl'è "Ho - - s „febyn vaa een Bloem is een zwarte Stam, ositren: zoo groot als i> tJ. '„de Staart van eea tlaaf, dewelke het Ligctmni vah het iet ,g ^«k.5 «i .yfch'yntte zynRevende na gedagtca vaa de kleine infefico, i?g«S «e „diehetZome Wareraidaar uitleeverd- N D E R L A N 9 R N. DEUTÏCUEM des 9 Septcmbet. Vérm'ts aan de Euangelifch LutherfeGemeenw »lliief"doord«n Wel - Ed. Groot - Agcbia.-ea Magiftraat dez.er Stad een Kerk tot Verrigting van halten Gods dienit overgegeeven, en haar nicnw beri epen Leeraar yearri- veerd ia, beeftmea totde folemneele Iowyinge Van die Kelk dan ~l- fg, 05 dezer niaaod vaKge'eld; zullende op dien dag drieinaal^e- .Sgjg gKjï'gjg nr,ai]rr i*ti Ui., T, li-.™ r\nUpr tnttrnTTiAt..,,1 VnriS.-i! TVtnti.Jf -— tj cq 5 p fa4 c jS g i*. <y .fc- «S o Y' e. a o a V.- V E v- ff' C pi ed CS M p 2 c 9-d C >-~ - j "O O «t ♦- O .77. 4!» w o ft- S-C A e ï.g 5 S o| c-o Rsa 'S.S "wo o o. e« 4^ O predikt en het Te Drtini onder inftrnmeetaaien Vocaal Mnziok IS gecelebreerd worden. AMSTERDAM den ra Sehtetobii. Men verftaat dat by het a TfS. Mog. Collegieter .-tuimnmcit ftfTr/«dan</ indienftgefield rr g a.= is hetOorlogfebip PRINf-WILLEM, etittffenstci 'QonTtbaudo S r. epgedraagen aan deb Heer Kapt. AniasLot'ewyk Betting; ais «f'g g£o mede hy het 14, Mog. Collegie ter Admiraiixeir van Neerder- o g fc Kwartier het.Oorlogfchip DIEREN 't welk ter Commando ge- v, o S. u -g geeven is aan den Heer Kapt, Hendrik Rietveld &c. «-q ©1? Kapt. Nic. Harmens, die eergiftervan Surinamen in Tcffeli.t 6Eg o aangekomenis den 14 Jnl.y in gezelfcbdp van A.ICórn. Slof van M g 8 daar in Ze e geilookencn zouw agt dagen da\r nagevolgd wor- S g-^-S.S dendoorHend llambeek; voerende hetdcfjip vsirMan. Stam n* •- •"r=i° Zeeland, air mede kort daar ntxdoor Andr. Saadberg herw.aard.s7 E o Jn tegendeel waren re Surinamen gearriveerd J, Hand, Chr. Fred. S 7 Fruy, M:cli. Haffelquift, JaRRymers en AryPbort, alle van hier, S j eaHendr. Mayftervaade KuftvanGuinee. 55g '-ólaN Des1 {3 Angnftywaa Van Plymouth vertrekken T.Nte. Brnin^na c IT hO tR "V. C- SI»- at. —o fl-eii uir Kn :f»iflnd- 1. ..'red. Moatenk.. Eris Gronberg én l"b. O Bomau van rtokublm. K d - 3 s fl O >*<- i* x o i' w (D u. u M 5, ,r~ o r r ,ad-X waren c «««- no, Jurgcn Donwfba 1 man na de Levant t:n I-aftaria, na Galleien&c. j-S g/i v.& 0 g Te Morlaix Zyn aangekomen J. Nieuwenhuys ea J. Sjosrdsvan 5 g g^-« u S hiet; te' Bonnieaiix F. de Vr tê yan Oftende. Te Steltia'is-gtttrrtvterd-Ediöf Marcos van iioppcuhagen '- S - 5 g- g a ïi g u. Y jL w, s I K a,* g O 51 (j; Kt 0mé C1 te f- C. r P *- - ie -™ C- t««l rt JÜ fct, C. <W -w nor P» K-a G.! Q TiC»r3 Flolteg van Pf.tërshtirei.« 'n.t:'tï Gier wx. A.nar. sm-c V g.-.fiQ Xo.-ingsbergdn. g;" n bet Vlie of reed» voor deze Stad zyn genaderd+4Schepen, p.f -e'rendeèSs uit de-Ctóftzee, waar o'ödêr rig be/inden jyki. -'ie l "£2 4* Vi 'emri IM£' 4 C C r.^3 O -O O c-cc -u rq f t] 25 -O own in mefretideeSs nitde-übttzee, waar onaer «g &ermacn«y,r. 'ie B .3* g ter» veb Fotetsbnrg.S.Annes enT. Hendriks van Stokholta &c. ?,Sj| STg i 'sGRAVENHAGEden 1 September. De, Jlceren Staatjen «I 8 g van Holland ertWefl-Friesland ay-agiftet en hedeö weder Verga SSt.» s.S'Jk j: 8 derd yewceft. 1 i-f.gi-f-3 De Heer Ödno Schötte van Iinrrrimia, als Ofl'faager vab dè -g S®-* Conxóyet» en Licpntcn te Wó'rfcnm«n,dq Heer 'Bavins Renici yan Theeken, als ContraroUeur van de Convoyea en Liceriten te O t--£ 5 j g,g Decknirtr door de Staaiea Generaal aéagafteid Ryndè,1 hebben L-g htdan in die qualiteit dén EédafceJcgt. SS jrSl| De lieer Bergfnaa, ter Vergatferiage Vasi IJaar Hoog - Mogende A 35 az..'Jo«i'i o.« ■<SJ a o "g C K éuhdeDelihefatten van sacde is deVérgaderiog vaa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1