.mti LEYDSE DUITSLAND en aangrenzende Ryk*n. I-s 0 Ae. 17*$. -_4g N'. iö^ .>1 V «t 2. as .s g d? e 9 WoensdagfeCouraht- T U R K Y E N. KONSTANTINOPOLEN den eerftea Augufty. De Sul tan heeft één Van zyne Bedienden na den Chan der Tar- «taren afgevaardigd om aan denzelven volgens gewoon te een Zabel en een Pels-, als een teken van zyoe Goed- gunftigheid, als mede van de plegtige Bektagtiging van den gein. - Chan in deze zyne Waardigheid te overhandigen. Acbmtt Efftndidewelke door de Porte tot Minifter by den Ko ning van Pruiffen benoemd isbeeft den 20 der voorleede Maand de Reis van bier na Berlyn aangenoomen. Den 25 heeft de Prins Dolghoronki, extr. Envoyé dec Key- zerinne van Rusland by de Porte zyne eerfte Audiëntie by den Sultan gehad, en aan denzelven van de komfte tot den Throon en de Krooning van Haare Rus -Keyzerl. Majt. kennis gegceven. De Rpom6-Keyzerl.intenmnftusBaion van Penckler heeft het pragtige Landhuis, leggendeaan de'Mond van de Zwarte Zse, gebuurd, 't welk wylen de Ambafladeur van de Staaton Generaal, Baron van Hochepied, bewoond heeft, enaaneenc der Vrouwen van den Sultan toebehoord. Men heeft met veel genoegen vernoomen dat de Heer Cal- koen, die eertyds als Ambafladeur van Haar Hoog- Mogènde by de Porte heeft gerefideerd, beftemd is, om in dezelfde qualiteit alhier te rug te komenen dat zyne Excell. door den jongen Baron van Hochepied zyade de eenigfte Zoon van den bovengeip.o verleeden Baron, verzeld zal weezen Daartegen zalzoomen zegt, de BaroneiTe van Hochepied,tweede Dogter van den voorn, overleedem Baron, in't kort vanhier vertrekkenomzigtever voegen by Haire Vrouw Zuter, Gemaalin van den Ridder de Porter, die voor dezen Ambafladeur desEoniagsvar. Groot-Brit tannisn by de Forte isgewqeft en nu als Minifter Pleaipotentia- ris van zyne Groot-3ritt. Majt. by't*Hof van BniSelrcfideerd. Niet tegenftaande de Hitte in dit Ryk tegenwoordig byna on- verdriaglyk is, heeft zig egter tot nog toe geen het minfte teeken van befmettelyke Ziekte geopenbaard. R U S L A N D. CRONSTADT den a Augufty. Alzoo de Keyzerin onze Souveraine den 29 iaatftleeden beftemd hadom met den Groot- Vorft deHaven.cn het Kanaal alhier te bezigtigen kwam zyne Keyz. Hoogh. als Admiraal Generaal dien dag ten elfuuren aan boord van een Chaloup uit Oranjenbaum alhier aan ingezel- febap van den Vice-Admiraal en veele andere Vlag-Officicren die in Chaleupen denzelven w.aren te gemoét getrokkenBy zy neaannadering wierden 15 Kauomfchnoten gedaan, eh vervol gens wierd Dezelve onder Trompetten enPauken-Gefchal ver welkomt. Eonna zyne aankoraftinbet Paleis wierd het Verflag van den toeftand der Vloot en gezamenclyke Artillery in Ge- febrift aan zyne Kéyz. Hoogh. overhandigd. Bes namiddags ten vyf uur en arriv&erde ook de Keyzerinin een Jagt, enwierdmet alle verfchuldfgde Eerbied en Pragt ingehaald en ontfangen wordende by baare Komfte in 't Paleis het bovengem. Verflag door den Groot-Vorft aan Haare Keyz. Majt. ter handgcfteld. Des anderen aiags ging hoog igem. onze Souveraine met den Groot-Vorft d* mond van *t Kanaal, de Sluizen, het midden van 't Kanaalde Kom tnz. bezigtigenNa den middag begaven zig dezelve na Cronflot, alwaar 101 St. Kanon by buune aan- - knmft geloft wierden zoo als ook in de Koop yaardyr Haven en den volgenden dag in de Haven V3j} de Oorlogfchepen; zynde by deZe gelegenheid in 't geheel 1461 Kanon-fchooten gedaan. HANOVER den 31 Augufty. Zondag is wegens de gelukkige Verloffiag der Koninginne vknGroot Brittannien.en deGeboorte Van een tweeden PRlNS het Tt Veum in alle de Kerken gezongen. Den 27 dezer Maand is de derde Prins van Mecklenburg - Sere- litZ, Ernefius Gettlob /llbtrtusin hettw.*< tn twintig/ie Jaar Zyns Ou-" derdomsgetfeedenDezelve heeft deze zyne Geboorte-Verjaa ring met zynen Heer Broeder den Prins Ka'ni te Celle plegtiglyk gevierd, van waar deze laatftgem. eergifter alhier is aangeko men, zynde dien dag d,e Graavin van Yarmouth nevens den Graaf van Walmoden te Brunswyk gearriveerd. HAMBURG den 2 September. De Omftandigheeden ten op- zigte van de Difcomt» zyn zedertmyn voorigen beter gewerden En alhoewel eergifter nog één der Koopliedendewelke niet be- taalen konde, den Magiftraat om Befcberming heeft verzogt, weet men egter dat de Difconto op dit Falliflement geen betrek king heeft. 1 Be Koning van Pruiffen heeft een Commiffie of Handel-Ge- regtshef aangefteldom ten opzigtc van de voorgevalle Ban kroeten het Verlies en de Regteh zyner Onderdaanen naauwkeu- rig te onderzo eken De Koning van Doenmarken heeft een ORDONNANTIE doen publiceerenwaarin niet alleen het Berg-Loon van zulke Goederen en Waarenwelke tuffchen onze Haven en die van Al- tona tot aan Neumuhlen toe op ftrand mogten komen aanfpoelen, of by het laaden en lqffen in 't Watervallen, bepaald is, maar ook hoe men zig daaromtrent zal gedraagenvan welke Ordonnantie man zig biet veel goeds beloofd. In de Brieven die heden van Koffnbagt* alhier zyn aangeko men word geméldDat hetGezellebap't welk zyne Deenfe Majt. naar Arabien heeft gezonden, dea 29 Oftober laatftlee- den te Gidda is aangekomenDat het zelvena zes Weekd* altlaar Vertoefd te hebben, de Reis op de Roede Zee hoeft „voortgezet, maarter oorzaakevan Tegeowindden 29 Decem ber te Lcbsja, leggende vyftigMylen van Meccaingeloopen is, ea het befluit genoomen heeft, om van daar te Land na f.Mocc-a te vertrekken. VRANKRYK. PAPvYS den 09 Augufty. Inde byzoaderc,Vergadering, die de Commiffarilfen der Aöfcniftdo van de O.'I. Compagnie vol- z. JjJeJ -If.ült HJbS, S-g S111 at-g-s «i» a sl s"g c r <u> r g £2 «"2a: <y «r. oJ; Só 5^ 3 XjS'crj ti .s g 8-g 3 gèns myn voorigen den a5 dezer hebben gehouden., zya twee- derly Voorflagen gedaan te weeten O Dat men de Compagnie -3 "2 c a ificheidea ea veKffenen«naarteffens een fchikking maaken -G S t. 2 "3- M 9 8 s zalfcheidenenveneffenen, maarteffens een fchikking maaken omtrent de Bètaaling der Schulden, door het Divident der A&ien g B g-ï .i S 0 te veranderen in ecuwigduurende Renten op depagtan va'nde u B JVi| en uitdien hoofde een .5 .Vergadering, welke de O. I. Compagnie aibitr heeft gehouden met meerderheid van vyftig tegen zestien Stemmen de Voorflig van eece Negotiatie van vyf en twiUtig dertig Millioesen Li- p. -ë a a - vres, om de Compagnie ftaande te houdengoedgekeurdzynde -s u uitdien hoefde de Controleur Generaal, dewelkeindie Verga- sWygSi-gCtac a «S.T3 yv a t ■o <5 m o ft &B1 O W "jS g Tabak; 2) Datde Compagnie voortgezet, fomme Geldsgenegotieerd worden zal, wa« omtrent verfdteide ProjeAen geprefenteérdayn. - Het Arreft*t welk het Parlement v'ao Pre vecce ten opzigtc c van dén Prëfident d'Eiguilles ea andere Leden van dat Geregts- g J ïlë 2 Hofheeft gemaakt, iseergifter inden Depeche-Raad te Verfaii- 8"® g B 5,"% les vernietigd, maar die Raad Regt doende heeft den voorn. Pre- v 5 "g q 3 M r ÓB s mg- -< --»• - 5 fident gccaademneerd omgeduurende tien agter een volgende -5 25s> «IJ o S 0 Jaaren nogte eenige Regts - ©effeningen te verrigten nogre te g S "g I ^""«o Aix te verfchynenzynde aan den Abt van Montvallöh dezelfde gj «°^'2<S.Ss-«'S Straf, doch maar geduurende vier Jaaren opgei egten de overi- s «99 -h- ge tien Leden buiten Proces gefteld. Het Proces tuffcheb de Heeren van Biron en van Montratrail, zoo als ook den Hertog en de Hertögin de Villequier over den «s hKl Q Z, - Eigendom der Goederen,welke de Hertogde'Foix aan den.Maar- 8 ftftalk van Biron heeft gelegateerd ,is den 23 dezer uitgewee.ten, en den Eigendom van die Goederen aan «led gem. Maarfchalk van jj g-g C-.p Birón nevens zyne Broeders en Zafters toegelegt. PARYS den 2 Si ptember. Des 30 Augufty is ia de generaale o tc O u "0iM I «o'S a 5 Uf> so?- dering prefideerde verzogt, om des Konings tortiAmming daar tS«S5zi5g2'fc'B''g omtrentais mede zyne Majts. verdere Befcberming zoo ten op- S3 g lp g o g, o •5 JD a Ï>»a-S £1 Se u, en 4» O 3SMw n zigte van de Compagnie als derzelverEtabiiffementente fmee- kenDeze Minifter heeft zulks uitnaam van zyne Majt. beioofd De Koning heeft het Parlement alhier doen verwittigen, dat o hy overmorgen deszelfs herhaalde Vertoogen zal ontfangen. u G R O O T- B R I T A N K I B LONDENden September. Eergifter zyn veele ËtisIJieden 5 0 van dit Ryk ep het Paleis van St. James ycrfcheesen onffer de-gE -S cOo^v o® 11-- - J - CXC T--1» "-f l. J - a> h.. 41 tw a L g 3 s-'9-» o éa s - i n o 2 S-s f. 2 welke zig de Heer Pitt en de Graaf van Temple met vcrfcheide andere Leden van het eutie Minifterie bevonden hebben; Des namiddags is op het gem. Paleis eengrobte Raadsvergadering zoo men zegt over de Schikking van bet Minifterie seboudén, maar niets gedecideerd, en de-Heer Pitt zoo wel als i«e Graaf van Temple zyn nevens derzelver Aanhangers naaT hunne Land goederen terug gekeerd. 0 Gifter iade Hertog van York met den Cbefd'Efcaire Hervey van S hierna Portsmouth vertrokker, om aldaar aan boord te gaan van één der Schepen van hetEfquader, 'twelk i>a deMiddelandfe jjj g> Zee beftemd is. De Vicomte van Stormontgedefig.neerde extr. Arabaffadenr en Plenipotentiaris van dea Koning by het Hof van Weenen en 2 de Graaf van Rochefortdie tot Ambaffadeur van zyne Groot- *ft 3 o "5 J» Britt. Majt. by den Koning van Spanjen beftemd ishebben den "9 B g 30 der voorleede Maand de Reis aangenoomen, en de Graaf van S Hertforddie de Ambaffade van deze Kroon by her Franffe Hóf "2 B15 zal gaan bekleedeni heeft bereids zyne IaftruAien ontfangen, en è-w S o is aergifteraeer lang met den Koning in géfprek gewteft. a NED ER LA N DEN. aS||g AMSTERDAM den s September. Het Schip van Kapt. jan g o - Keel, 'tweik den a gezet ISnandiu Teffel van St. Euftachins is a 5 g N aangekomen, was den 16 July van daar v e Tt ro k kën"5O0H w_a gT^ dagén daar na gevolgd worden door Latir. JefTe en in 't livid1 den van Augufty door Chr. Barendsbeide herwaards .Z' in tégéBdéèl ie St. SnftacBius gearriveerd Kapt. CS O <J> i r* is» Or^T3 t fl ito s "i '3 S Et OU C\I CS 4) K 6 "J TO tï-Zg* T3 fl o hSpurrier ~!Zbh en M. BooléyilëHJf ^tan hier ..en C. i-,OClt Senior van Konrdrsii-ft. O TL &LuuiIVaacgekomcn JadTKoémah van Iviéa te Livorno P7^ sj J - s - - - - -O <k> fi. Te Riga 14 Schepen, waar onder Haye Johannes en IpeBartels 0 vanKoppenhagen, Kl.Rynders.,en Lamb. Qoffes vanhier, Agge 8 I a -i s S 's "Bei 1 CO <3J rt dV' l-a ju f3- 0 O buO tl <u O two u oï CS S- O Clemens vanEieter, Aat. F. Baltetin van Smirnacn Will. Stok g van Londente Ner va AlbDouwes vanhier. 8 ÏL> te p P4 O <1> dj, Okkés uit de Ctooswyk en Aggfe Ances van Lisboa. TeBreemenisgear/ïvMriEvert Hillers van Loaden teïïam- bnrg Joh. Brauer ea Joh. Verboom van Bourdeaux, Arend Steen- graaf van Cork en Carften Harmens van hier. Den 30 Inly zonw van Smirna yirinHen A a ikies Tuyiaans^ 5f!êS% K P B /m r*s 8-iS 2 -2 0 "S a >"5^ öSj-s3l 5^1**8 23 5 2 3»o'a O -T-J ^3 «O Ao Li rO O) ;g 3 -S jS H te S 3 0» *2 55 «3 3 e k - ES it de Sund word in dato 30 Augufty gefchreevendat hef n Q Schip van Adr. Steendyk, van Koningsbergen herwaards komen- S ai de door zwaare iekkagie op Bornholmi op Strandeeraakten S 0-3 feeds halfvol Water was, toen men begennén heelt de Lading 1 ïnethetScheeps-Gefeedfchap te bergeq. ,v, 'sGRAVKNHAGEden 6 September., De Spaanfé-Gezant5 Marquis de Pueote Fuerteheeft met den Heet Woèrtman, pfe- 8 «"g-ST? fideerendeterVergaderinge van dé Staafftn Generaal wegens de v, c 3 j; g Provincie Ütrecht, ingefprefcgewéeften deRooms-Keyzerly- g.-JJ, ke Minifter, Baron van Reifch'ach, he'éft metLe.dén' Van Staat® n <u Sfc geconfereerd. De Heer Huminck., ter h'étógfeto. Vergade- «J --g g.|?^ ringe wegcasGelderlandZittiiSg hebb^öde, is uitaieProvincie g. pI g Sfl?»o'SI'S terag gekomen en in do voorn. Vergadering verfcheenen.S>S,«0 m-® 'njf-si Door zyne Hcogheid den Heer Veldmaarschalk Het rog Louis, u c 0 w 5 vanBrunswyk-Wóifféhbnttetq.q.isincomfóriniteityandé Aa/»- g -*J B g'-S S B S 8 -c-' lutic van Haat Hoog- Mog. de Heeren Staatén .Generaal der Vér- ïv" a o eeni en 15??, n*L- .24 nigde Nedèrïandea in dato dep ttrjfi* dezet Maand.aangefteld 2. r'ti S w S3. 1^3 gecomAitte.ef d tot Li Celcnil titulair by het Regiment va*j den B t> -a jjc 9 *^0 Colonel de Sslye gédeftiueerd na dé BïïRBtCE.de Kapitein a «O o g g g van een Compagnie inljettwcedeBa:A!onyanJaéfRegimentvaq p u d>8.§i^ §k zyne Furftèl. Poorl- den Heer Generaal Major Prins van Stolbegg DM miltM Hindi ik vein ratel, dewelkeindie T«lit<Ht voorden p Raad van Staal z'yn Eéd'hedft afgnTégt'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1