«lil# A°. »7* J. LEYDSI W, ié* if IVlaandagfe Courant DUITSLAND en aangrenzende Ryken. Hl#» c S ei S r- S ei M O Ss-5§ïf-Si^ 5=5 -» w c «P a u S "5 0» CUO C O T'' lAMBURQ den 30 Augcfty. Met Brieven van War- heoft ltien de volgende Berigten gekreegen no pens ie Kemft van de R. affile he Trouppesin Lit bauwt». De Leer OdschowskiPoolfe Regimentarius op de Grenzen van Courland, zond aan den Groot-Generaal van l>i titauwen een Verflag in dato den 22 July van dezen Inhoud. ifter ogtent ten tien uuren kwam de Voorhoede van de Rns fen, dewelke uit een gedeelte van bet Regiment van Azof beftond, onder het bevel van deti Major Kolotowski, op on2e Grenzen. Ik vroeg hem na derede van zynenmarfck: liy ant woordde, dat men dezelve aan den Generaal Soltikoffvtaagec "feioïft: Dezen Generaal heb ik op de Grenzen verwagt, en tóen hy dezen ogtent omtrent agt uuren met twee Generaal Majors en gndere Officieren aenkwanzeide ik hetó bevel te hebben om mv tegen zynenDoertogt as te kanten en te vraagenwaarom by dus op de Grenzen van dcRepublik indrong: Hy antwoordde, dat zyn Corps langs den beften en kortllen weg na Kiow tok: lk tehaalde dat het my niet geoörlool',1 was zyne Trouppes te ka tten voorttrekkenOm kort te gaan, na veel redckaveleas vroeg by toyof ik Volks genoeg had om het zyne tegen te houden Hierop verzogt ik te mogen weeten of hy bevel had om Geweld te gebruikenen na een oogenblik zig bedagt te hebben zeide hy j;Doe het geen Ugocd dunkt; ik marl'cbeer om uit te voeren'c giea mvbevoolcn is] Ik verklaarde hem, biervan aan Uwe Exc. se zullen veiflag doenj verzoekende ondettufleben uit uwen naam, om by zyne Trouppes een flipte Krygstugt te houden't geen by my ook beloofde. Terwyl ik dit fchryf zie ik.de RcffiTche Regimestea vanNars ki en Wolowitki als mede hét Bataiilon vaa het Regiment van Azofvoorbypafieeren tefleas met de Ve cLArtiilery en de Qor- logs-AmmunitieMen vervragt nog een vierde Regiment. „Den 24 Ju'.v fchreef de bovengem. Regimentarius in een „diergaiykt-Mtffive, aan den Groot-Geueraa! het volgen ie: TT eden is dc Voorhoede te Jasiski gek*men en zal morgen -1 dopr de verdere Manfchapin myn voorigen gemeldge voigd worden Dit Coïps zal niet langer als tot Woensdag aldaar blyvenHeden zullen ook de gc-éie Hnflaaren aldaar srriveeren maar het vierde Regiment'c welk men verwagtte, heeft Contra ordre gekreegtnZoo dia zy té Szawel Veezea zuilen, sal de., vaftc Prys van de Levensmiddelen en Voferagte bepaald worden He Generaals hebben voor ieder Wagen eeaTimf per Mylian «eoooden: Vpor b'et overige is er nog geen de nuaftercde,dat de Jnwoonder's zig over dezeGafteh ktsnéea b*ki»age-tf. In een Brief van POSEN, in dato iflAugufty, ilaat het volgen de: „Tegenwoordig zyn er veele en ernftige Beweegiageain „ditKoningryk: In het Psiatinaitvan Volhynien, hs-grootfte van-de geheele Rcpubl'.k is alles in rep en roer, ea de Groot- Krooas- Veldheer heefteen Edelmandie in Stans - Zaak.cn „zeer ervaaren is, na Koaflastlnopolea afgevaard gl. V R A N K R Y K. MARSEILLE den 22 Augufty. Alzoo de Kaapers van Said ten tyd lang verfcheido van onze Schepdn hebben weggenoo- •men, is het met den Koophandel alhier flegt gefieldDoor den- zelfden Ksaperdewelke het Hollands Koopvaardy Schip van Kapt. van Bokking vermeed erd en te Algiers opgebragt heeft ij ook naderhand een Fransflcaip, 't welk van hier na de Haven -vanOrientbeftemdwas beraagtigd: Met een Deens Schip, 'c welk té Livorr.o is aangekomen beeft men ooknai igtgekree gen, dat Kapt. Peliegrim, met een zeerryke Lading van Smiina komende insgelyks door de Saletynen weggenoom en i», en dat op denzelfden dag, na dit gebeurd was, men nog heeft hoo- ren kanonneeren, weshalven men bedugtis, dat een tweede Schip, Insgelyks van Smirna komende, in de magt van de gem. Roovers zal vervallen zyn: Alzóo nu oog meer andere Schepen uit d e Archipell verwagt wordendie in gevaar zyn van hetzelfde Noodlot te ondergaan, zyn ds Zaaken op onze Beurs in een greo- te Verwarring, cu men raakt in geen geringe Verlegenheidte meer dewyl een van de CenfuI»t» Algiers refideerendege- fchreeveu beeftdat'de Kaapers voorneemens zynom alle de Schepenvan wat Natie dezelve ook zyn aan te houden en de Goederen, aan hunne Vyanden behoorendeweg te neemenen ypor goede prys te verklaaren. Den 19 dezer is Gysbert van den Briel van hier vertrokken, kvsionoMellaga en Rotterdam beftemd. En gifter zyn ia deze Hsven twee Schepen van St. Domingo aangekomen waarvan Jrer ééne gevoerd word door Kapt. Danielsz. PARYS dan29 Augufty. DeisriasW» VERTOOGEN,die het Par'ament alhier over de in hetlaacfte Lit ds Ju/lict geregiftreerde J, diclen en Declaratie doen zalzyn eerft eergifter aan de verga derde Kamers voorgeleezen, toen deze het befluit genooraen hebben, dat eea Deputatie aan den Koning zal worden gezonden, •m deze Vertooge-n aan zyne Majc. te overhandigen en dat de Lieden den dag en het uur van den Koning-zuilen vraagen, op jtreike bet zyaeMajt. zal beliaagen deze Deputatie te ontfangen. ROOT-B R ITT A NNÏ ER LONDEN dec 30 Augufty. Zt dert eenige dagen loopt hier bet gerugtCat in ons Mmilterle eerftda&gs groote Veranderingen gemaakt en benoemd zullen wördende Heeren William Pitten Citselea Townshend tot Steretarifc» tan Staatde Graaf Temple tot Ofptr-TIitftnrter, de Graaf vaa Hardwicke tot prt/idenl in dtn fjbtiato Raai de Heer Henry Bilfon Legge tot Kanctlier van itn £xcbecjuer, en de Hertog van Devonshire toiLird Kama'Hag. Men voegddaarbydatde Heer Pitt gifter lsnger da-j twee uuren in h« Paleis djsr Knninginne me: den Koning in gefp'ek cn nieman: dan de Hertog van York daarby geweeftis; DDonderdag :e- ber Lord langer dan drie uuren raet den Heer Pitt heeft geconfe reerd; DatdeKoninggiftereeaCxpfeiTeaa Clircmont, zyndc hetLufthuis vaa den Hertog v.nNewcaftie, gesonJeo heeft, om cJD <U O r« ttó p E> <C' L ft o T4 UJ C4 V Is Si ss-L- ÏJN a-s y ït t J. a. r. r •g g c u rt ,U- (L, z g S r 3 p, B 2 Z tó V. sf W rs xt Wit S3 -r.«2,Sè'g|" Ai r-f 51 aL isi '^5 rien5."Vö0r"trê: TC^mer Hoorn n i Batavia, met vc-r de vVel't-isdien écc. 17- Gi M. w-4 0 ]M o rt - C -.v $3 .^1 w v» 9 <3 dién Hertog herwaards te ontbieden 5 Dat ds Hmog van Graf- u g g 'g'f- ton,.die voorne.emcns waa ónj oazynLnfthuis te vertfekketi, be- yêé ëéi-o «"2 vel van den Koning gekresgtri hreft om hier te b'lvVcn Badaf g gifter een groote Raadsvergadering aan 't Hof is gehouden, na S. dewelke zoo wel aan'eenige afweezecda Miniticrs als aan Leden van hst oude MiSifterie Couriers afgevaardigd zyn onl hen her 2 S g j§ g £'5 2 waards te ontbiedenHóe zeer oo_ fommige Lieden deze Ge- g 1,1 g rug'ten als volkomen waartragten te doen doorg-av.heeft men y LV' egter omiient geen van ailen cenige de m-.nile zekerheid. g 2 o 8 j» Dcna? dezeris deBaronvanDewitz, dkdoorden Hertog van "■S'Jlbt Mecklenburg-^treliiz tot zynen extr. Ambafladehr b d.-.n Ko- a^tEdl g-H C 2 ning benoem d isalhier aangekomen. 2 "A 2,5 S *g. Te PIvraoutMs gearriveerd het Schip dijaffttuv) Eiifabetl Ctr- V 52 BÏ7i«ivan z'mitèi'üW. r.èjen -Zyn ue naiin vsn de Ksns 117 r«£=>wJ'gSl'ofl O-iT.'tüfflp. lbaT een'Silf WjiZ. Z. d,co pé sa Aanuiieiten g S g Z.R o S zonder prys, maar deze waren gifter 8? en 1 half as agtlle. Sfë -z-öS c-~-S_ t-* - «OcS2.-« -«wïco-f, f ïi-S-aS 8«2 B-tS ii'OJf NEDERLAND EN. j AMSTERDAM den 3 September. Eergifter is uitTelfelin -S1 -7êe géftooken betQ^LCggipTschipKtst. Klaas "f' p n fü •*- KJ O -3S jx SJ g* p'Tj - O W Rotterdam Will. Maftermaa van Huilen Rl. Mooy met i Vis 2"rgSvS - do Quart, uit Groenland. g g3 5'J» UitTeffelzynvwrsI-is» J.BreetenCorn.KloknadeOoftzce, «-e-e c >,;g Jac. ïeun-sz. na Riga, en Johnfos Koerland na Snnderlaad. Den 25 Augufty is vier Mylen Noord-Wef van Wight in gos- w g 5 w 8 den ftaat geprelt het uitgaande O. I. Corop. SchipZVlüBKVK- ®a'->£.5 JIc w «o etf 9S T3 ag- «,aa 'i f? a S o a ft- V 9 N r. f 2-0 f S? tiï "«-a fc i 3 a ven hadden, zy emdelykdoorce ^ïwmwi Iv-iTgE^Xc^.^ TTPTLlvortiO ïyïigtarrivetrd D. Hendriks euDiod, AntoaioVan - KadiXi Thom Dutiel van Tcrrapeuf, Ant. Frank van Algery G. - Rostovicft Voi*/Ucxatralrreii, F>Suglia vanTrieftA. CoraClroy van Genua, J.B.Capello van Palermo, S.Forbes van Porismaiiih. TeSapdham loch. Segart en J. Borsefon van Elburg, G. Kink lèr, OlofDih green, E.Peterfou en J Blom vkn Dantziz, J.Beek man van Memel, A. Maafonen 1. H: c'gert.van Libon, OlofSodcr- t green, en A.Oloffen van Riga, A.P.Bergnrooü en v. vVentlel van S ^-j> WlndonrC. G. Biorkyuan vtnRevil, en MSo,rietmanvaia A- f.'^ rendsberg teStokbolm Joan Sitau van Dantzig Scq. "2 -S OpdeRhedevanCork was «'^«Ajo/sbMart. Hipicr, na Dublin, q i Te Rochallezyn aang,kuift" G Hceres anOftepde, F. Jac. de Vries en Anne Baukes van H-anflenrea Alb. Sym. Dool van Ha- .2*0^ vrade Grace; en teRnnënKl. de Jong va» hier. g 2 Te Koppenhagen J. T. Fredrik: Elders van hier, Baft, Kry gsman van den, J. J. Bakker van Koningsbergen Baars van Bosrdeauxi teOftendeJo w Den go Augnfty lag te Dublin ziilrct,Dan. Spencer naar Ham- 2 5 ■'t'Z'yJée «'.3 burg j tc Soufleur Joh. Fykes na de Óoftzee; te Wybarg Jan - a g>'g sa p -g, <3 Tjoerds herwaards en te Board ca a*B. Jacc^sna Ste.-fin. B jï 1. tj g g. Voorde Maas was genaderd het Ootlogfchip JJORDRpCHT., g c n wG' Kapt.EwoutvanHap.ften van Kadixderwaards'he 'em-iOv.k S g j'2 I'S i,*| was voorgljttavan^eftel rer, Anker uuVnmei. Ksnr, Pier. T-.vfett. SÏ van L vornb. - g -jo"© HHLLËV'UK'KLUIS den 3 September- Dezen ogtent is al I -5 -H m e 8 g hier (tarrivurd Sipke Rynkcs van Riga.alsmede dam. A melis 5 ©*2 r -« e5 5g 4) rC cs o ;tf O e d,® jp a ft 2 ©td ÜS V X, W V. 'ei: r gearriveerd aipKC KynKCS VflC Rip Ris ruc*c o-nunuien» 07 5 n 'A A en Th. Dikfon uit SunderlandRn op dc Maas Teeke R.otnkes T.iz. «2 JZ -a >1 Igqj van Biake- A Sro? t->t <s a Li-5ëï|:«-D';'li t SL o 'S vaaRi'a, jaaSnoekvan St. Valorv Alex. Bridgea van Biake- it gf-©i» nyenThaa. DawfoauitSuaderlaod, "3 GRAVENHAGE den 4 September. DeLed' 1, compofee- j resde èe Vergadering van cie Heeren Sta.sten van Holland en o -< Weft - FAeslandworden overmorgen in hunne Log.-mcntcn g v bi1= B 5 «V y s W. 3 SJ'ü w it verwagt, om den volgenden dag hunne^ Oadinari 5 Vergadering '3^0 r4 lau te vat;gen. De Beer en Mr. Q.swalt Tul'eken, Bnrgcrmeeftcr derStad Hst tem, fceéftter Vergaderiuge van dc Staaten Generaal wegens de S -6 - ja -g ■«oQ o y o - S3-n Sa^'SSlol H Siüsn'u N"c:. Provincie Gelderland Zitting geuooucea en is gëintroduceerd »g q ïf <a£ '2 "2ï? dtior deti Heer van Kovtenta. iugeweyd: De Farnafiy^s'ba^deö ten diqn einde de drie Gebroe- 21 dersvoornasnic Zangers, van Amfterdam ontbonden, dewcl- o'J'-SjojS zclven zoowel eergi-'-er als giAer Pred-Irstie-i "«---Lsn ter materie cn 5 o s u ap. 2. vs. 7. - 9. Nvn-rl Cap. 14. vs. 5. K S^'S S-g x 3'3 dienende over Uagg^i Cap c.n over bat geheele «gtjfs Hoofdftuk van he. etrf.a 2öek der Ko- tliifgtO.-' a 8 2 0 S. m -o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1