LEYDSE A\ 17 b i »4« m «I? Vrydagfe Courant. -v|^f It I a f 1 s W' DUITSLAND en aangrenzende Ryken. VRANKRYK. IP II11 'j a lr 5 y i, x s - - a?3 "ia« J rö a, 7 ft 8 Igis •9 5'. S pEENEN den 2 July. De twes Aarabeevingen de welke men den 28 der voorleedeMaand alhier en in naby geleege Plaatfen gebad heeftzyn in verfcheide Steden en Dorpen van het Koningryk Hongaryen, ais te PresburgRaabOften &c.maar voornaamentlyk in die, welke langs de Donau leggen, veel heviger geweeltwor dende onder anderen vau Csworra gemeld: „Dat aldaarsietal- „leen de Kerk en het Huis der jefuïcenalsmede van de Paters Recolleftennevens de Cafernca en het Hoteil, 't welk voor ,,dea Prins Albertus van Saxen, Gouverneur van die Stad, aldaar gebouwd word, ten eenemaal omver gevallen ofwel groote- lyks befchadigdzynmaar dat ookveele Perfoonen onder de Puynhoopecom'c leeven gekomen ea andere zwaar gekwecft „zyn. Men heeft van dit ongelukkig Voorval nog geen omftaudig Verhaal, en zal derhal ven moeten wagten, tot dat bet Hof hetzel ve ontfangen en publiceeren zal, terwyl menzigmetdehoope vleid, dat dezelve döor de Schrik en het Gcrugt, zoo als gemeen lyk gefchied zullen vergroot weezen. Onderiuflchen word in een Brief van OFFENin dato 29 Juay, het volgende gemeld Gifier ogtent kort na vyf nuren gevoelden wy hiereenligte „Aardbeving, maar vyf en veertig Minuten daarna een zoo he vige dat een grooteyzere Baar, op dewelke de Wapens van het Koningryk boven de Tooren van het Stadhuis zyn om- „trenttwee Voet diepgebogen wierd; Het fteene Kruis op het Dak van de Kerk der Recellets is van boven neder geftort en de „overige Kerken en Kloofters in deze Stad hebben de eene „meerder en de andere minder fchade geleeden zynde eenige „van deze en van particuliere Gebouwen op verfcheide Plaat „fen gebarften: Het Hotell der Invalids; is insgelyks zeer be „fchadigden het Kruis op de Kerk aldaar krom gebogen. Te Kirepc/l, zynde een Dorp drie Mylen van hier heeft men deze Aardbeving ook gevoelden deSchuddingen zyn aldaar, zoo men verzeekerd, veel heviger als hier geweeft. De Graaf van Woronzow, Groot-Kaneelier derKeyzerinne van Ruslandword met zyn» Gemaalin Dogter ea Schoon zoon eerftdaags in deze Stad verwagt, zynde bereids voor eenige «lagen een Neef van dien Graaf alhier aangekomen. Ook is de Poolie Magnaat, Prins van Jabloaowsky en de Graaf van Raab, dewelke Minifter van dit Hof by de NederSaxifcheKreits is ge- weeft, alhier gearriveerd. Integendeel is de Baron van Löfchea- Itohl, Hof-Raadvan den Kevzer en de Keyzerin, van hier ver trokken om zig na Pifa by den Prins van Lichtenftein te begee ven eD de Baron van Lilien die Minifter van den Prins de la Tour en Taxis by dit Hof is en zyne Connniflie volbragt heeft, ïaleerftdaags vertrekken. Men zegt, dat de Graaf van CanalMinifter des Konings van Sardinien by dit Hofin *t kort een keer na Turin zal doenMen voegd daarbydat die Graaf in aanmerking vaa zyne byzondere Bekwaamheeden door zyne Sardinifche Majt. befl emd isom de Plaats van den onlangs overleeden Ridder d'Oforio aan't hoofd. vanhetMiniftêriete bekleeden. Eergifter ogtent heeft de Keyzerin Koningin, vcrze'd door de Aartshertogin Infante, een Wandeling van Schoabrun na St. Vcit gedaan en aldaar het ontbvt gehoudenzynde Haare Keyzeri. liiajt. en de gera. Infante des middags van daar als m»da de Key Zer en de Aartshertog Jofephus van Göding te Schönbrun vporn. teruggekomen. Gifter ogtent is dehooggem. Keyzerin Koningin in deze Stad geweeft, maar na dat Ilaare Keyz. Majt. een Staats Raad byge- woond, by Haare Groot Hof-Meeftereffc de Graai/in van Paar het Middagmaal gehouden en op de Burg eenige particuliere Audien- tien verleend badis die Vorftin des avönds van hier na Schön brun te rug gekeerd. Kort na het fluiten van het VREÜES-TR ACTA AT te Huberts- burg heeft de Koning van Pruiflen aan de Keyzerin onze Souve- raine een MISSIVE gefchreeven ter betuiginge zoo van des- ze) fs Genoegen over de Verzoening met HoogftgemHaare Key zeri. Majt. als vandeszelfs Verlangen om de Vriendfchap en de goede Verftandhouding met dit Hof te doen beftendig zyn enz. Meuzietwel zoo-geaaamde Copyenvan dieMISSlVE, doch het js gewis dat dezelve met de Styl en de eigentlyke Bewoordingen van de si utbtr.iiks niet overeenkomen OudertufTchen word ver zekerd dat deze Miffivezeer veel aandrang op het Gemoed van de Keyzerin-Koningin gemaakt en gelegenheid gegeevcn heeft, dat fommige van de hier zynde buitenlandfe Mtnjfters Expres- fen naar hunne Hoven hebben afgevaardigd. PARYSdcn8July. Den 4 dezer Maand hebben de Commifla- ïiifen van liet Pltlement in een verborgen hoekin het Collegie •van Clermont 'i welk voor dezen onder de naam van Lodswyk de Creete is bekend geweeft eenige Papieren ontdektdewelke de origineele Brieven, raakende de Vernieling van Port Royal be- treffen en omtrent dewelke men de eertyds zoo-genaamde Je- Tuïten altoos verdagt gehouden heeft. Ook heeft men in de Bi bliotheek van het bovengem. Collegie de Minuten of eerfte Op- Hellen van de verbale Preceflen evi-Intcrrogatorien gevonden de- wclkein 't Jiar 1706 zoo in de Baftille als op het Kafteel van Vin- cennes zyn gedaan en op de voorn. Vernieling van Port Royal be trekking hebben. Doorde voorn. Commiflariffcn aandewelke de Boekverkeopers die belaft waren de Boeken tc waardeeren Verflag gedaan hebben is bevel gegeeven, dat dc bovengem. Minuten enz in de GrilSe gebragt zullen worden alwaar zy de zelve ten eerften naauwkeurig zullen onderzoektn ten einde veTvolgcas aan het Parlemencdaarvan Verflag te doen. Voor 't overige heeft dat DooriugtigGeregtshof by Arreft bevooloo, dat de Manufcripten dewelke tot deBibliothcek in't Collegie van de gem. Jefuïten behooren, aan de Paters Benedi&ynen zullen «orden gecommuniceerden dat deze na eene Lyé» daarvan op- O <n 3 bjo O 5 (L, m O S-3fi O U gemaakt te hebbende waard? van die Manüfcripten bepaaleh 2 7 5. Z zullen. fe -È s Het Droflaartfchap van C'srmont heeft bronnen Informatie g a ia te haaien nopens de Verduiltering van ver clieide Boeken uit o -§ g -g de Bibliotheek van de eertyds zoo genaamde Je/uiten ia deze 5, 'K Stad, en alzoo Onder anderen écu van dejefuïten en éénder Le- «T,g 5 den van het HoldesAydcs daarmede befciiuldigd en de laatftgem. 5; gedecreteerd is 010 ia Perfoon voor het Dr. flV.rtfcbap ie er- g g S - 4 - ca r o G p w O 5 fchynen, is de verdere Infoimatie gedaakt, w dat deze-.Heer zig .u opzyne Voorregten beroepen en beweerd heeft, dat hynietdan -5,2 door zyne Compagnie kaB gevonnift worden Hierop is bevel S-d 7 c at; - -li li W gegeeveadat het Proces tegen de overige Befchuid gdeji zd S -S 5 '£o worden voortgezet. ««i Eindelykis ook aan het Parlement Verflag gedaan van de Goe «-S ■5, 'Sad g deren, welke aan het Coüegie de la Fieche toebehoorenuit welk o $,"§£-tcJz ÉÊÊtÊM W si O p- V3 ftj p-, n !4 p 3 Pd w O ><§lodg k0 «j P Verflag blyktdat de Inkomften van da. Collegie na aftrek van alle Laftea, een en vyftig duizend Livres bedraagetien dat éerelvc op de Boeken der èartytis geiveczene zoo g«naamdevjcfuïteii niethoogerdantégen«age»(;'««<fai'a;<r.rfinReckcninggebragtzyn. ai o De Koning beeft den Heer de CambifezynRegimcntKoaingl. Granadiers afgenoomen en aan den Heer de BlonetCdlonel van het Regiment de Rovergneopgedraagen, omdat de voorn Heer deCambifezig met den Lt. Gencraal de Guerchy na Londen bc- geeven zal, eu de Regimenten Koning], ke Granadiersvermits dezelve in Vredes Tyd niet vergaderen de'tegenwooraigheid van hunne Colonels ontbeeren kunnen. d tjor 2 O M o H 53° t Eg W IJ Q O CL, «ESt) ^4- Cl I- tu «a? 5 t« bfTS •s -Ü5 e 1 01 r ÏM Ik "i M W 8 s 1~ ~<s öc-r; *3 -r? S 4 g.MS a c cd VJ <U .-in éi .a«.S ga; v O O h M Q t- t»ê *0, <u C O t J T3 7 a cl Qi *-• cr,w 8 =EH a t_J M ond^rtcekend 1I1 a o «a 5tJJ Deze MEMORIE is by wyze van een Requeft aau de IJeeren 'b g -=>'^ -y j CommiffariiTea opgefteld en beheifd een Verhaal vanBekente- niffeuomtrentbeweezeneSchelmftukken, van dewelke de gem. !S -« S -S g A Heer de Cadetals mede de Heeren Peau Kapitein A'tle-Major X. o S van Quebec, de Intendant Heer £igot, PeniJfjut en üleuri» de k o S Aanvoerders geweettzyn &c. &c. u g In de Onderwerpen der VERTOOGEN van bet Parlement 5 wegens het gehouden Lit de Juf.ice enz. zyn dezezegrna- drukkelyke Periodes. Zoo de noodwendigheid der bekragtiging van de Wetten in - betParlement één van die Ordocn ntien isdewelke onverbree- c" kelyk zyn, éêne van deze Wetten, die niet gekrenkt kunnen wor den buiten krenking van de Wet, waar door de Koningen zelfs Koningen zynZoo ten allen tyde onze Souverainen zelfs ver klaard hebben "dat deGewoontens van de Fraoffe Nrtiien de Wilder After - CJintUlykfté Kwnosen altóós tewtBii <wi „m geenerhande Wethet zy op de Kerk het zy op de B.irgérlyUe „Sociëteit betrekkelyk. te erkennen, die niet uit krigte van een Jj Arreftvan'tParlementgepubliceerdis". Zoo de Koningnog *2 onlangs z ne Overtuiging heeft aan dea dig gelegtdat geen nieuwe Wet, geenEdia, zelfs op dcFinantien betrekkelyk, in B betRykkan worden uitgevoerd zonderregiflreericginhetPar- lament: 2oohet Lilde Juftics, (or.aangezien hetzelve ten uicer- ftcu van zyne eerfte Gebruiken verwyderd isjnogtaastotcen S bewysftrckt hoe noodwendig het zy dat de Weflfenin hetParie- ment bekragcigd werden eer dezelve eenigfints van kragt wee- E zenkunnen fnteekt het Parlenienc den Koningdat Ily zelfs wil oordeelen over de Gevolgen, die te wagten ftaan, en over het Ontzag, 'c welk gegeeven kan worden aan e,en Edift gepubii- na cecrdopeeoediergelykewyze als den 3lMey laatftleeden. 2 Het ftryd met de gezonde Reede als men wilde vooronderftel- "2 len dat een Geregts-Hof zonder voorafgegaane Overweeging een Wet bekragtigd heeftwantdebekragtigmg beftaat in deVry- g beidderStemgeevingen: Enhetis een loortvan Verleiding in *2. dcZedelunde, en een Cóntradiftie in de Staftku-de te willen ti' gelooven, datdeEdiden die volgens de Wetten van 't Rykniet eerder van kragt worden als nadat zy in deSouveraine Hoven S 3 "S na o O 0> B% *-> 04 5 a <L5 JV.- vuz I O - Q <b» - C Q O o O W O W /~s O g U «y o - <y to °Sgg.S"s-o 73 r- NJ »- '4» a tl r3 M 5?'°*-j co O SWSSSoïbs w JZ 5 •-* i* £J "TL ,V- te "W iS C a ti a a <u -«3 cw O BZ g g - 2 E J t Ml B W> u èl'Z 2 O n3 J <u o -6 jiSio®®£2'! n 2 SO n>, <u \J. aj u o» a w - ■a M X3 p -- e ?».s o O gebragt en onderzogt geworden zyn voor bekmgtigd doorgaan, S3 als de Koning dezelve in zyne tegenwoordigheid heeft do« leè- zen en publiceeren. Als men «ontrent zulke overtuigende Bewysgrondeii nog eeni- germaate in twyffel weezen mogt, behoefc men maar by het hou den van een Lit de JuRice tegenwoordig te zyn om overtuigd te worden, dat hei Dooriugtigfte Werk van deSouveraflie Anrori teitde facramenteele Plegtigheid van de Franffe Wetgseying de Medewerking van alle de Grooten van 't Wet-Bedienden tot het voltrekken en ver Wetten, een enkele Formaliteiten iedeleSch,», Dus onder de Regeering van dén beften der Koningen ver- M c cm- 5 5 nieuwd men Voorbeelden die men niet dan indebeklasglykftc »or°l «U'S en naarfteTydenvan der. Staar gehad heeft. [In dezen opzigte word by wyze van een Nota het volgende bygebragt. ^«S „Het oudfte Lit de Juflice 't welk door onzeKoningenisge- jg "J,'0 2 g S1^- o lioudeii, is dat van KAREL V. in't Jaar 1369toeD Hy het Pro- gS.5 2 r 5 g JS ces deed opmaaktn tegen Edward Prins van WALES zynea o c -g «S Vafalteïgelegenheid van 't Elertogdom van Guyenne Wy 'g g S zouden aanÜweMajt. kunnen onder 'toogbrengen ai hetgeen g g g g2Cg g.ü'S'2 geduurende twee Eeuwen lang in diergelyke gelegenheeden O g 3 c-3 g 2 a.*?.- GJ hé CJ C4 bO rt flj bD 6.T O rt V O P na ra -O G j< voorgevallen is, eu telkens totbcfiilUng van gr»ore .Scaats-Zaa- 2 jj?.S 0^4= -f keu geftrekt heef:, als daar zyn, het opmaaken en beoordeeleq ,-fi „van Proceffcn tegen de groote Vafallen van de Kroon tegen jj 0,-0 jjj et "5 <2 „de Hertogen van Et eragne Bourbon en Orleans, tegen eenl'o- 05 g V «.g ning van NaoarPs, den Keyzer CarelV. inqaallteitvan Graaf u g a cf rr „van riaandetsn: Wyders ook, om Advis té vraageri over de 2"7' S "1 Uitvoering van Vredes-Traftaatenortl aan het Parlement de o" g -■ cé' „F.eweegredenenvan den Oorlog, die men ondefneer.iet) wilde, - £,s £»n-r.w2i«s» „voor te draageoom kennis te geeven vandcliiftellingvan CBG o h Stf Sj g derd geworden de tegenwoordigheid van onze Koningen ,,hcefthunnooitdenBioudg.,flootcn; en men had nog nooit art ha 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1