4 LEY D SE Vrydagfe Couiraiit. iöSlll "?!I1 DUITSLAND en aangrenzende Ryken. «■811 V R A N K R Y K. c 5 - K ta 1 S« A9. I7éx EENEN den i4Mey. Gifier is de Geboorte-Vërjia- ringvande Keyzerin Koningin en van de Aartsherto- Erfgenaamen aan dëgroote Kamer geappelleerd, voer dewelke g de vermaardlle Advokaaten de Zaak bepleiten: Deze Erffenis .3 is zeeraanzienlyk en bedraagt veelc Millioenen. gin Maria Chrift.ua, van dewelke de eerftgem. in haar ®e LoTi,M«fhaildie op. dat hy deParty van den Pretendentg g 47 en de tweedein haar ai Har Sri heeft aangehangen uit Engeland is gebannenmaar door inter- f Lst «"S QJ At =o< H o B j 'O-O w w <■0 a B*3 o> <i» <ji P <L» *- bJ5 2? *-• ïr M in E| 21 i J •°,s? O O S5 <1 a» LX H i V v O Q UK l».rX 3 >X!J; *pjf'1 U rrj t mU g ,a o" ci iS et o 2 Ji s mflb 3 *"§.5 55.S «kg .2 ~c S u E? s H<-3 13 ,9 a a "O fq .3 - te B B 3 W y u? PSgTs*! -- 53 *r CJ ci 2 feït5ïS c* 47 en de tweede in haar.zi Jaar is getreeden,te Schön- feren met dë gewoone plegtigheeden gevierd. De Aartshertogen Jofephus cn Leopoldus zyn zederteenige dagen oapaflëiyk ge* weeil maar bereids in voorige Gezondheid herfteld. Dezén avond zal het Hof van Sehonbrtin voorn, na Laxenburg keeren. De Keyzèrin Koningin heeft den Generaal Baron van Haddilc tpt Gouverneur van Offen, zynde de Oude Hoofdftadvan Honga- ryen, en tot Commandant Generaal over de gezaamentlykellui- téry in datKoningryk benoemd De gem. Baron zal aanftaande* Maandag van hier dertvaards vertrekken, en van deze nieuwe Waardjghccden bezit neemenzullende de Lt. Generaal Heer Van Buighaufen dc Bedjetiing van Commandant der stad OfTen verdors waarneemen. Her onde Garnizoen in deze Refidentie-Stad is naar elders yerplaqtfi, en vervuld door de Bataillons van Leopold Daun Harfob en Hertog Ferdinand, als mede de Compagnien Grana, diers van de gem. drie Regimenten nevens de Regimenten Dra gonders van Althan en Prins Lchvenflein. HAM BUR G den co Mcy. Voor eenigen tyd is van M°skow gemeld: „Dat de K ey zcrin van. geheel Rusland een Commiflie «van S'ifichoppcn en Waereldlyke Perfoonen had aargefteld, cm den Staat der Inkpmften van de Geeftelykheid in hetRuffi „fcheRykte onderzoeken, ennatefpeuren, watmen vandie Inkomilen zouw kunnen aftrekken en to: de Noodweadigliee- den van den Staat gebruiken Maar nu heeft men Brieven wasr int b'yktDat de I'lflchopvan Roltow cén der voor- naamfte Leden van de Geefteiykheid, een Sefchrift publikge- maakt heeft, waarin hybeweerd dat eensdeels de bovengem. Commiflie onbevoegd, cn anderdeels het Onderwerp van haare JLaadpleegingen onregtmaaeig is zóc dat hy den lever van alle de Oeeftclyken zoekt gaande te maaken, om zigregen de Maat* regelen die de Keyzcrin van geheel Rusland in dezen opzigtë genoomen heeft, aan te kantenHaare Rus-Keyzerl, Majt. heef? dn oproerig Gcfchrflt aan een Synode doen ter iatid Bel len. en teffens het Vonnis over dit floutmoedig Gedrag van den gpm'BiflchopvanRo^ow aan dezelve ovcrgèlaaten: Hierop hoeft die Synode dezen Biflchop na Moskow onthoudenalwaar by jn bewaaring blyven zal, tor dat de Zaric Waar mede men alle «jogefyke fposd maak', zal bcflift weCaen. Wvders heeft men met Brieven van MQS.KOW tyding dat de Generaal Major Nariskin bevel gekreegea heeftom mef een petacheme.it den Colonel Ürvart te gaan opzoeken en in hegte- riis te neemen, dewyl-dezcby de Regeering van de Keyzerin Eli fnbetb zig verbonden hebbende om het Land, ('t welk tiflchen de lUkraine ea Moldavien legt en in Mofcovien den naam van Nieuw-Servien voerd) inet Vreemdelingen te bevolken, de Gcld-Sommen, dewelke hem tot dat Oogmerk bezorgd waren voor zyn eigen gebruik fchy nt bedeed te hebben en in plaats ,v3n zyne Verbintenis na te komen niet dan cenige Ruffifche -Wugtelingen na Nieuw-Servicn gelókt heeft. Dé Graaf Ivan Gregorowitz Czernichew. dewelke van wegens het Ruflifch Hof tot Ambafladcur op het bedemde Congres te Augsburg is benoemd gewoed, is nutotLid in liet Ruflifch Ad- miraliteits - Coliegic verklaard. PARYS den 20 Mcy. De Maarfchalk de Broglio en zyné Ge- imaaliis zyn den 17 dezer van hier vertrokken om naar hunne Heerlykheid te keeren. Dien dag heeft de eerde Prefident van het Parlement aan de vergaderde Kamers verflag gedaan, dat de Koning hem twee da gen, te vooren na Marly ontbooden en aldaar aan hem gezegt aeeft Ik zal nooit weigeren cun van mynParlement Vertoo- geil aan te neemen maar het 11*1 ang van den Staat vereifeht „dat Ik van derzelver Onderwerpenfpocdjg kennis hebbe. Dienvolgens hebben de Kamers den voornaamden Inhoud hun ner Vettoogen overdenieuweEtliften &c. teneerflenopgefleld en aan de Commiflariflen gezonden om de Vertoogen in order te hrc"gen: Gifier ogtent zyn dezelve in de Vergadering goedge keurd en de' ecrfle Prefident is omtrent den middag alleen ver* trokk'71 om dezelve te St. Hubert aan den Koning te overhandigen. Giller hebben des Konings Lieden, van dewelke de Advocast- peneraa! dc Heer dc Fleury het woord voerde, van het Parle ment de Suppreflie geSif'cht van een Decreet der Inqmütie te Ro- j men in dato 14 Abri! tegen het Mandement van den Biflchop de ffoifibns; By het gem. Decreet word dat Mandement gewraakt om dat die Biflchop daarin gezegt heeft, dat ae Vryheeden der Gajlicaanfe Kerke van dc Openbaaring a fhankelyk zynDit Be groet is by Arrefl gefupprinieerd en zaimetdenEifch van dea ïleer de Fleury in druk uitkomen. Ook hebben de bovengem Lieden des Konings ter zeiver tyd pp bevel van zyne Majt. begeerd,dat aan hen zal worden ter hand gefield het EDICT van de maand Maart hatftleedenwaarbv zy ne Majt. geordonneerd heeft de Reforrr.e van de Sacimie der JÉ- $y:TEN, en welk Ediét in geen van de Parlementen geregi- 'ftreerdis; Hierop heeft het Parlement beilooten, dat het gem. Ediiét zal worden overgeleverd. In het voorgaande Jaar hebben zekere zoo-genaamde Cifien on der de Icvcndigen, en een Teüament, gemaakt door den Marquis deViaugea ten voordcele van Mevrouw d'Eguiliy-Macmahan, deszelfs Nabeflaande en Schoonzufler een aanmerkelyk Proces •vpor de Kamer derRequcften veroorzaakt; Want deErfgenna- rren, zvnde Mevrouwen de Meizieres en Richard zig van haare Erflcnis verftcek-en ziendehebben daar tegen geprotefteerd, en onder arderen de Onbevoegdheid vaude Perfoon, die het Voor v crp daar van is, op het tapyt gebragt en het Teflsment by Sententie bekragtigd was, hebbende gem. 5; C""<3 ceflie des Konings van Pruiffen, dewelke aan hem het Gouverne- g ment van Neufekntel heeft toe vertrouwd niet alleen Genade van - pi liet Hof maar ook de Teruggeeving van de aanzienlyke Goede- g ren zyner Familie verltreegen heeftzal in 't kort na Schotland 5 ot "5 vertrekken, om dezelve weder in bezit te neemen en zoo menj» 2 verftaat, door .den vermaarden lieer Jean Jaeyuei RovJJiau der- 2 et ia waards verzeld worden. "ju 6 E a 5*7 ta O rr\ •-< K o 5 G s. c* KG G -3 5 -« £3^ ■2 S|« 0 ,C O Cl VS«| 1 uV iij: r na c ai Ue *tS tf> Cl to. w bo'c 5? 00 i bo T jo" c èiiè -oi CJ bC.2! "3 Hctgerugtwil, dat de Koning in 't kort een Litdejuflice hou den zal. P. S, Nopens de Zaak der Verkiezinge van den Prins Clemem van SAXEN tot Rifcbop van LUIK verneemt men „dat1 - c M „de Koning van Spa*jen verklaard heeft zig ten dezen 2 W T E t £'S opzigte by de Ho vea van W&enenFirfailltt en m-uncben 2 -2 o g „te willen voegen. «Jwi. «Sw" - «i. groot-brittannien. LONDEN den aoMëy. De Hertog de Nivcrnoisgeweeien extr. Ambafladeur van de Franfle Kroon, zal der 25 dezer Maand 5 N A *-3 c-cë n k t »!S w'.E 2 OW v o Ja -y-HLf «f L 2 <11 •nrO (O CS. u. P .es *^3 V a ebf c: CQ .'■oSfdoEpg* 0,-% r> bc- es a .E c -P M van hierna Vrankrykkeeren:DeHeerDeon,SecretarisderAm- c jS'^tSJo B bsfladCi zal de Zaaken van de Franfle Kroon by dit Hóf'blyven 'E - waarneementot dat de Lieutenant Generaal de Guerchy alhier e zalaangekomen'zyn,'twelkegternietéerderals.in bet einde van 7.1L de maand Angtitly ofte wel in 't begin van JSjptember weezen Eg; jjli zal. Men vooronderfteld, düt.alzoo de I-Iertog van Bedford, extr. Ambafladeur van deze Kroon by het Franfle Hof. zyne Brieven van Rappell bereids voor ecnigen tyd gekreegen heefthy om- w «êt A- trent ter zei ver tyd van Parys als de Her.og de N jvernois van T. w Lo O &.IN mCc -O 2 Jx! r- «cc: W f S -3 E m <u w iC c Ui "V ta c o. y w >fi ca; °r - **i r-. 2 7 o W ■3 L C 3 11 U >uf| <*"3,4 ja ■- c ""<2 „o H ia hier vertrekken zalzullende de Hperde Neaville tot opde aan komflvan onzen Ambafladeur met de Zaaken Yan deze Kroon by het Franfle Hof belaft blwen. Men is hier in 't algemeen van gedagten dat de Koning den >02 Lord Granby in't kort tot Veldmaarfchalk zal hernoemen. f"^D cS-'a ZyneGroot-BrittannifcheMajt. heeft van dea Generaal Rid g ö;af. '5 E der Yorke de Brieven van Bekendmaakingoxi'faiigen van het Ka. S M 2 i: 2 "f F pittel van Luyk en van den Graaf van Oiiltrcmont zoo als mok die of q van don Prins Clemens van SAXEN aangaande hunne Verkiezing M:> F® M M ww» tot Biflchop van Luyk, maar de Koning, zal zoo menvereekerd. - op geen van beide niet eerder antwoorden dan na dat dezelve vande Uitfpraak der Wettigheid van de eenc of de andere Vêr- kiezing kennis Zal gekreegen hebbeni o NEDERLANDEN. f SCHOONHOVEN den24Mey. De Ed. Agtb. Heereri van de g Vroedicliap dezer Stad hebben tot Mede-Raad in gcm. Vroed- tchap geëligeerd den Heer en Mr. MaartenWetvtring ie.plaats^ E van èen onlangs overleedenen Heer Guijliam Verhaar. Z. AMSTERDAM den 24 Mey. Vo'*ens de jongde Brieven uit^ S c' Zeeland is te VliiBngen gearriveerd/het Schip van Richard Rob- j -2 S berts van Ifequebo ^riezelve was den 17 Maart van daarin gezel i- g '2 -2 O S u> fchapvan Ja* Lege^Waatft van deKuft van Guineé ook na Vlif- -2 s"" a y S fingen beilemd, in Zee geftookenDe eerftgem brengt onder 2 g andereu tyding, dat aan de Berbices gekomen is Chr. Koek met n Slaaven van de Kuftvan GtlineaWyders heeft men Conflrma- O tie dat in de Berbices eenigePiantagien door de Neger? zyn afge- 9 g loópcn, maar totnogtoe verneemt meuniet, hoeveel het zyn, w nogte cenige verdere Particulariteiten. jJ .Julian Cornells de Koe, die te Vannes herwaards zeilree legt, g fenryft in dato 13 Meydat den l of 2 Mev by Hyfant vergaan is M 0 >- S« rrj - U <2 {J .f - o *-• ÉL N3 Tj Cl «-J M c cj O y. «tl S •^3 5? g'g "s .c a .11> s-H e Si S c 2 2 o k, rJS* ■y» o r. H T~ 5^ c 'i O a -1 o c 7 S 6 U - <3 t 41 e o u- - - o c q E r r. c co un K s c V- "oy o o s 3 Mn< r rt M «O tu o 4-J «4 t.^ <V cn W O 5 ves S het Schip Jen ge Danappel, Schipper] Lemiers, van Rotterdam, g -o Ib.óS',7 S JUcU.d...AATv/rJtT P K. T1 9. - -• zynde al het Volk verongelukt, nit?ezoiidercl een Matroos dieo J met hetR oer nevens een Hond aan Land gekomenen door ge- g r. 3 melden Kapt. de Koe aan zyn boord gefivtveerd was. B«a, Cl lao Q Oa _a «2- Cl C -H c ai ai Cl "Z3 Lj t'J -u* S'^ o y.H f t3 C2i! u M O W P/w'S rt O o, UT o Ti o - -T - r- - -c v - C. f_- y> te -* een Schip, van St. Domingo komende, waar van de Lading onder ^45 o _Te Genua }s geafrimtrd Geuit Spin van bier, en meld dat hvQ In s 3,2 p. "3 'en 20 TTuril een groote l uTkfe XcbêlTheett ontmoet die agt op'S o .S "2 wR Tem yëmallfrPèïïTgrtuilciien Majorca ehde Kult van Catalonien g '5 gj <5 g xrB>rxrA'l 17d IxorJ OH C Ti utl Tl Aai wrvnDd had. W C 5 M.ö 5y liet inzeilen van de Rivier vdn Bourdéaux was verongelukt -4 g 'S 7 -deren beftaat in 3S0 Vaten Suiker en 15000 fg Indigo Sic. O «TJ - Cl *_i m c t: 3-7 .g 5? CO a a alle henvaards. C3 Te Kadixzyn onder anderen aargei»men Barend Jongébber van Genua, J. Neelton van Livorno, M Coufyn van Duinkerken, If. J S Sigwiu en Th Renel vau Bilbao, Fr.Perree van Havre de Grace; "H if 't Spaans OorlogfchipH Gallardo en de Xebek Rey vanSevilien. 3 o g Tc Livorno B.SwederMyer, laatfl van GibraltarG. Beneke §^2 van Lisbon R. Nealon van AiicantènJou. Gardener van Gi- g jj braltar, en John Merry van Waterfort. «n e» cc el W-3 «"O P a 'S tt e s 5 5. o o ■3 S3 5 3 OW. o jg 3 M o B, 4> I L- ai m - f. o CJ r, a w IN pen drie Scbepeu 11* uc im-juna usic /1,1 rara\,r u<> rr aai UI I-1 «n nade^z ores, wyders nog ié» naCarthagena in de WeftlndfënN*Si;3 jj.S"o 2 c Ook was het ZweedfeOor'ags' Fregat la Zwarte Arend ter Kruis- af «To 1 5 5 N toet onderzeil gegaan&c. o;S>'s P o"5 S Te Koningsbergen zyn gearriveerd 28 Schepen, waar onder KL g jg o Janfz. uit FrieslandFokke Eder en Rynrje Pieters van Koppen- ^-S.g f .«5 hagen. Piet. Blandouw en Olof Daalgréen vanStokholtn Oloftg"~j g g a Fradrikfen vanGottenburg, Piet. Jel. de Groot vanNonnsntjes, 5 u b Oq Val. Stemming vanSt. Mkrten, II. Broers van Cecteféc. 5fSw>2 .6» a d tl* n - O CS u O c e: 31 O O o Te Dantzig 26 Schepen, waaronder F. Geerds van Boufieaux, o oir Mich. Pieters van hierPiet. Pieters en Jan Kuyper, beide vang s 8 -2 f 1 CC 4? 1 3 vj c o - o o -< u. u w0 S Na dat de voorn. Giften I Breemen, Olof Laarfen dan UdewalMath. Ram en Nic. Kool- g &-§US~ <S hoff va» Koppenhagen, Fokke Carries vanP^oueu, Oiof Haak va*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1