LEYDSE A". 17*J Maandagfe Courant. rt w a re 5 r- V 1^*. j ét! T3 «5*, XÏ 7 Pi <2.5® :c^W JSC |*1 t -K S •T3 CJ a <D O i O S TV I N D I E N, j ATAVJA den 2 November 1762. Met het onlangs hier aangekomen Schip BLYDORP van Ceylon heeft men na- figt, datdeSchout-by-nagt, en tioofd van deIndiaanfche Zeemagt de fieer Nicolaas Houting met zyffé drie Sche pen, waarmede hy van hier na Ceylon vertrokken isreeds aldaar behouden is aangeland, en by vertrek van het voorn. Schip «en Efquader van io Schepen, ten Oorlog uitgerudonder zyn Commaiidohad&c.&c. Den 17 Uüober des ogtents, een qu artier veor 5 uuren ge voelde men hier een zvvaare Aardbevingdewelke ruim drie mi- *yiutenduuide en op lomniige plzatfaji 111 deze Stad zoo fterk ge voeld is,dat dedeuren daar van open fprongen^och verders is dezelve zonder mèrkelyke fchade afgeloopen. De Opper - Koopman liuyfevooren de Koopman Emmerik en de Onder-Koopman Bruyn zyn met twee Schepen van hier na S1AM vewrokkeumetCommiflje om de Contraéten-te vernieu- wen eu hetCómptoif te LIgAo te ikabileeren. Wyderszynoverieedende Eerw. Heer HollenbagenPredi kant in de Lutbeifc Gemeente en de Onder-Koopman Mr. pre fer Stelling» erf utc. a S L A N D. Vervolg en Slot der MEMORIE nopens het Gedrag van het Rnffifcb Hof omtrent den Heer van Borch. Alhoewel de Keyzerin geer.ftnts twyffeld of de NOTE, welke door den Heer van Borch, by wyze van Proteft na zyn vertrek aan de Minifttrsgezonden is, ?al iu die Waarde, zoo als ze*is en ver diend, by hen aangemerkt worden, heeft nogtans Haare Keyz. Majt. tot Verhindering van alle Indrukfelen, welke die NOTE zouw kunnen veroorzaaken bevoolen de bovengem. Omftaq- digheedenaan de bnitenlandfé Ileereh Afgezanten Voor oogen te Bellenuit dewelke mea zelfs befpeuren kan dat de Keyzerin dat geene, *t welk zy gedaan heeft omtrent een Minitter die z)g een Titel aanmaatigde, welken liy niet had zelfs genoodzaakt gq- weell zouwzynre doen tegen een geaccrediteerdenMicifter, na dien hetRegt der Volkeren zig zoo verre niet kan üitilrekken, om een Souverain te dwingen dathyzigin zyn eigènHofbelee- digd en getrotfeerd ziefc Haare Keyzerl, Majt. zal derhalven verheugd wêgzen dat de buitenlandfe Hoven uit de Handclwyze van dert HeerVan Borch in Rusland en uit zyne Onverzèttelykheid om voor Envoy van de Republik Poolen te willen gehouden worden in plaats dat hy fiegts een Particulier iadie eene Cónimiïfle geëindigd heeft, 'waarin de Republik nooit eenig deel heeft gehad} zien mogen,, dat men met dieRepublikzoektden fpot tè dryven, en de Ge moederen op te hitten tot krenking vaD de Goeal Eendragtdie tudeben hetRuffifche Ryk en de Republik Poolen plaats heeft en hebben moet, daarnogtans Haare Keyzerl. Majt. van den begin ne af dit eenigfte Doelwit gehad heeftdat een Zaak die met be trekking tot het Koninglyk Huis van Poolynprr/Jr ed is niet ver ward wierd met het geen de Republik betreftterwyl de Key- 7e. in door het handhaaven der onwederfpreekelykeRegten vgn den Hertog Emeflas Joannes op COURLAND niets anders heeft gedaan, ais deRegten zelfs van de Republik handhaaven k.c. OJoskow den IS April- 1763 A". Styl. DUITSLAND eri aangrenzende Ryken. BERLYN den 14 Mey. Donderdag ogtent begaf zig Haare JToni-Hoogh. -J.e Princes AmaUa m(ec haar gantfche Hof-Stoet van $ier na den Koning te Potsdam van w.tar dezelve haare Reis yer iers naar Aaken zal voortzettenornde Baden aldaar te ge bruiken. HAMBURG den 17 Mey. Volgens Brieven van Wjrfcbauvnn den 7 déV.cr Mian.d is- deFranlTe Avnbafladeur MarquisPaulmy d'Argenfon- den eerjlen Mey van daar na Diesden vertrokken; hebbende Jen Heerllcrques teWavfchau voór'n. teriig gelaaten, qm He Zaaken van 't Fran (Te Hof aldaar waar te neemen. Op zeker Landgoed in Poolcnis onlangs ëcr.' Vrouw geflorvert in den Ouderdom van 10B Jaa'renIn ha ai' 94ie Jaar trouwde zy voor de der it maal, en wel met etr Man,die fbs Jaar oud was: In dezen darden Egt, dewelke j4 JAren geduurd heeft en waarby de Ouderdom tot liet verwekken van Kinderen zelfs die van een Abraham eDeene Sara overtrof. hebben zy nog tuiteZoons en béne Dogter geteeld, omtrent dewelke zeer aar.merkelyk is, dat zy op een byzonclerc wyze de tekens der hooge J.iaren Van hunne Ou der* in hunne Gefteldheidvertoonen Want van haare jeugd af aanhebben zygryze Hairen en geen Tanden gehad, hoewel ia de Mondde Openingen zyn daar de Tanden zouden hebben moe ien ftaan, 'tgcen oorzaak is dat zy geen de minfte harde Spyzen nuttigen kunnenAndcrfms hebben zy een behoor-lyken Was dom en een gezond Gelaathoewel het Weezen wat ingevallen, jtuhetLigchaameenigfints duikend is: De Vader van deze Kin- deren leeft nog in zynen ouderdom van ujijaaren in'eenvolko- me Gezondheid enz. Tot bekragtiging van "dit zoo zeldzaam als vWouderIyk Geval is het genoeg te zeggendat men de getuigenis der waarheid vinden kan in de Kerk-Boeken der Parochie Ciic»'c- fimky in het Landfcbap Srrzyi bohoorende tot hetWaywoodfchap yanSendomir. EMBDENdén ij Mey. Dezer dagen zyn alhier eenige Troup- ,pes van den Koning van PruifTen ingetrokken: A]zoo nu een ifconventie gemaakt is, volgens welke aan zyne Majt. jaarly.ks i ,ees Somme van 4oduiz. Ryksd. moet betaald worden mits dat ,dezeS.tad v-art alle Inkwartiering bevrydblyvé, en geenWerving yanManfchap ooit alhier geféhiede hébbeu de Burgéts geevci- ferdde bovengem- Trouppcste huisveflendoch ziende datzy ier mede niets kondén qitregten is voor hen niets anders over- gebleeven,als door Snwak-Schriften cn het zenden van Daputa- lien aan d«n Koning en de Regiering hier te lande hunne Belan fenvecrte-diaagen. - A N IC R Y K. c P P» go.s.5 -if e 5 s 0 §2"3^ g ti E S S S £Z Q 8 i S - a C 2 1-4 00 o cN 0.-0 r\ O <u O Z "u g'l'e PARYSdin 16 Mey. Madame Pifioire Vind by het Middel van -g Juffiouw Stephens zoo veel Verligting van haar Kwaal, dat zy 5 o reeds Wandelingen kan doen. ffi 5 a De Hertogin van St. Aignan legt aan de Kinderpokjes bnpaflyk. Jf q u .g. Men verzekerddat zes tjompagnien van de Gendarmes gere- a g1'" rmeerdzullen worden. O - O gü ks r* tó g>« £.-t= 5» P:. QJ A o S «u "O 3 s CJ l, W CO C3 re»-® u .5 i? w> ea formeerd zullen worden. De MaaTfchalk Hertog de Broglio en de Graaf zyn Broeder hebben Veglof gekreegeBoa tot den terfien Juny in déze Stad té c° 2 -L' a "blyven, maarbyniemant d3n hunne naafte Vrienden te komen Rgterisaaa ien laatftgeio. toegeftaar zig na de Landgdedpren "2 ft'E "S 0 ven zyne Gefiaaalin in Vlaanderen tabcgcevén ma*r zonder na- u «1 der bevel niet van daar'terug té komen: Voor't overige mag de a a a-Jj S GéinaalinvandenMaBrfchalknietaan'tHpfverfchynen. 0 S Den 11 dezer hepft deKoningK Scheeps-Licntenantsen 51'S Vendrigs benoemd en terzelver tyd veele Officieren met het te- ken der militaire ORDE begiftigd'. Op den gem'. dag hebben de vergaderde Kamers de nieuwe E D1CTÏËN enDECLARATiEN van den Koning dewelke door feo SU O a Z. u 1^1 .5 O'S fX rirf '^1 «'IS b v M 0 f. q cnQ j- c w c o m r to ps aj c <lj 'op aj 'i 'aC dj 5 c ca n o v, 10^5,^5 a de Cbmmiflarificn'zedercvcrrcïicide dagen onderzont zyn, over- w wo.ogcn,enhetbefluitgenoomenomdieswGgeusaandenKoning'^)^^ v-S >0 t Vertoogen te doen, dewélke door de gem. CpmmifiariiTeri zullen ,g c S x e- fik 5 3 g -rs"^ r? s tic <0 a a n o.-- N r C O rSi C r< a'ZZ O W? £0 9 - N >-ü fe e- t r-A rr\ v' worden ont worpen. GROÓT-BRITTANNIEN, LONDEN den 17 Mey. HetADRES,'cwelkdeRidder Argill~ gig c nevens agt Schepe»en dezer Stad den rö dezer Maand aan den S,u S-83 Koning overhandigd heeft, behelfd voorna«nentlyk eert Dank- fe o| J'S-S zegging voor zyne Majts. Oplettendheid onhrent het geluk van A a a ïs o'g zyn Volkdoor hetzelve van de aangroejenae Lallen van een 13 langduur-enden Oorlog te veriigtep. Wyders worddaarin gezegt: 5 g gj c 4? <óS ,DëNationaÜeyoordeelen,diciiithctgenooten Vrcdes-Trac- L- - u S3 <b p r*- m ,\n -- ..31 c «cyi „taatfprulten, zyn aan een Conftitutioneel Onderzoek overge- „lasten; Derhalven fmeeken w'y UWEMajt. verlof ompubiik SSL's - "a p tp \,prVl,«r#*n ewtoa .mlirAmp Rr-ritdinv in pp no Srhikkinij. at tj IK 'tl E !- u te verklaaren onze volkome Berufting in eene Schikking „welke UWE Majts. Raad en de groote Raad der Natie metre- g g g -s S dc hebben goedgekeurd. Wy'hebben ons vprpligt geagc om Jj 4 J g g „zulkstegcnwoordig te doen,omdat wytotons leed veezenecn u. 3 8 >.g ongelukkige Partyfchap zien ontdaan en bedugt zyn Jat ons —.ai PP'3 -g g gu S^.21 ftilzwygen mogt worden uitgeduid als een Aanmoediging tot H o; P- n o -r1 Prsftyken welke onze pligtfchuldige Aankleeving aan UWE. Majts. Perfoon en Regecring verfoeid. Wy verzoeken verlof om UWE Majt. te verreekeren; dit wy als Magiftrsa-s-Pcrfoo „nen, die de uitvoerende Magt en het Beftiér over de Stad Lon- g den hebben, bedendiglyk onze posgingen zullen aanwenden Ax g „terhandhavingevande Ruft, Order, goede Beditringen die bs g waare en volkome Vryheiddewelke op de Gehoorzaaniheii g „aan de Wetten is gegrondvefl, enwaarvandeungeboifden--£ „heid die egter dikwils daar van dep naam ontleend, de eenig- W m fteVyandpsiJtc. O fa <9 b/5 c- o Dqs'konitigs Antwoord was als volger „TK dank UL. opregtelyk voor dit Adres en voor hctGënoe- g gen, 'twelkGYL. daarin betuigd ®ver den goedenUitflag o^r Jö» .S CaO re £3 c li ,i a o 5 T" s. - ,r Qi 6 c r, s O li £uti.ü h 3 o ■"-» i.ï S3 5 w fl fA o re b0 itu «SI a -p ,»-c-g I „UWL Be'lluitom door UWE tegenkanting dewaare Confti- .S «w «'2*3 bü <U G Ck2 CA .O S e rl v o 3 Q o C nn soa)' 3, *ri s, jt Ei «Li 35 •3 Sti 'S -jJ vanMyne Pogingen cm den algemeenen Vrede te herfiellen, m w „Ik ontfane met vermaak UWL. Verzeekeringen vati UW 2 p2 Affchrik enVerfoejingvandusdaanigeongebondePartyfchap- nD - c - pen en Praftyken, dewelke onze tegeuwotirdige gelukkige Ge- pïj- „fteldhcid, na het fluiten van den. Vrede mét alle onze buiten-^ „tenlandfe Vyanden, alleen ir. gevaar kunnen dellen. S a „UWL Befluit omdoorUWE tegenkanting dewaare Condi- .2 qU '&."5 g iU •Vtutloiieelc Vryheid van deze HëyUen te handhaaven is ray ten .5 5 j O g S y '3 höogflén aangenaam. De Lonitp kan op myne beftendigc VjGünft en Bcfcheinsing ftaatmaaken. S fe© o S'-b Morgen zullen de Kooplieden dezer Stad hun Adres vaü Ge- o s V<5 J{ :|u lukvv.enfching aan zyne Majt. overhandigen. c J c o 5 I-Iet Miniderie heeft werkelyk het Proces doen inflrueeren te- i "E gén derr H,ecr Wilkesovèr veTfchcide i/os/i-Peiere» van Befchul- c .s 3 diging niet wegens Verraadmaar wegens Trouwloosheid eti s c~> S j Veragting tegen den Souverain; Ondejrtuflchenvëfrneemtm.-i. -t.'.r r® dat de voorn. Heer Wilkes niet alleen dèbeideS(pcretariifen va 'j o 8 «gig Staat, maar ook de vier Staate-fi;Pdens,die l|em hebben g c>. :- ■jAjjj.ïnog fc!3 allePêrfbonen dien;etdegedaane Vervolgingen tegen hér: 'u. p laft waren in Regten betrokken heeft. De Zaak van de p E" g.-a G ia Wilkes zal de eerde zyn,dieln dé aandaande Zitting van he. 't - lementzafworden overwoogenEen van de Parlements-Lede nt -. die zedert meer dan dertig Jaaren die Vergadering heeft bygm rc wóond heeft verklaard, dat het Privilegie vanhetParlemen: C *C g«l 4?' S 1-3 a <b - zig tot het geval van den Heer Wilkes niet kan ui.tftrekkeir. 3. j - c jS -1S* Den 13 hebben de twèe_Veneciainfe Aratafiad^iirs v4il den k g «j J H -- f Koningen eergider van de Princes Dqusf-iere van Waleszooals*' J 3 £"J <- 2',£ g a ook de Franlfe AmbaiTadenr fclerteS de Nivernoisdie-den eo.*> h'3 pok de FruniTe Ambafladeur fclerteg de Nivernoisdie-den ca dezer JVHsOd hier na Parys zal iteereri., van den Hertog van Cumberland aftcheidgenoomen. wJ3, Heden zyn de A&icn van de Bank 113O. I. Comp. 170 k 170 g 9 K S.~ - T* r§ |1 en jvierde,Z.Z.zoriderpfys,enAnnuiteltén91ö-gg g 3^. Sd.w'{^ Tj- - Ci o P re i.L:'j o j jt -• fH w I, 2C2r, merary ;n Ifequebo te St.. Eitfto(i„ur wassarigesomtm vériiaai aande voorn. Rivier eenige Perfoonen uit de"COLONlE r 1 de Berbicis waren komen vlug,én om dat', volgens hun 5 g aD:/-i ,- •- -at- - -t- t -- - - - r- G* •-> vmj Bj bJ 5i NE D 'E R L A N D E N. AblSTERDAMden ai Mey. KapiteinRicfiardRoberJ ,vöeü.A®ö T 5,'A - 10 |0 N ju J 1oSS-o« ■A M or o) V re 'C? J? g'Lp,; ,0T rende het Schip,Oe GezujJers, die den ad Maart van de Rivier Tc- mef aryen Ifequebo té St.. Euftotbius was aangekomen vériiaai O J3 'i-SJT dat a „vin e. :y P v. \oj öau o.f. ■».- iX j „zeggen in die Colonie een Opfland ortder de N.EGERSvoor-^ - gevallen waszynde egter,tot nog toe onbekend, van hoe veel 42 „GetVigt en van welk Gevolg die OpftanJgeweeft is. -. r., _om - j AMSTERDAM den 21 Mey. Men vernéemt. datbv Mog. Cpllegie ter Admiraliteitrefideerendc op de Tvlaas flooten is Convoy te veglectten na dé JVJiddeUfidfe Zceen dat het Oorlogfchip ds POLLUX, Kapt- A de Bruyn,met de eerfte goe- S ca u de Wind aadeti 4 Juny uit deMaas zil in Zeeftéeken asja-%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1