leyd.se rigi Nl J 3 WoensdagfeColirarit.| DUITSLAND en aangrenzende RykeN. A 9 I9. 17* J e o pj o IB «5 O W w K- (U a» *>3 v i%2 co s> B 0 g 2 O •S Q 2.5 £wSg«ass«5 <y W w x: jw js jrj O dX c OS P" :S s S - £j e$ <u (4 «-• Jfc n S H O fl o s *Q O v O teCV •w g b#§5P o 0(^" o <d v is ri ,- «p2 W 3 a «-Sgo'S ^j£,S "*S R g: W J 2 c S g< *0.&'Stït3V«ja'St3o •s <33!?S2S ®SSa£JS Ïut* Vyfde VERVOLG cn SLOT der MEMORIE van 't Hof van WARSCHAU wegens CO URL A ND. OP hoe vcelerly wyze is niet de Graaf van Biron uit alle zy ne Ilegten vervallen lilden beginne beeft hy ze verloo- reu door bet verzuimen van de Vindt tin Jim qua non, waar aan zyne Inveftiture bepaald was; vervolgens doordat by nogte in perfoon de Hulde by den Koning sfgelegtnogte die van de Stenden in Courland «»z. ontfangen heeltdaarenbo- vendoor zyne Civile Dood, door den ftrafwaardigen Afftand van Courland ten voordeele vsmden Prins Géorg van Holtlein cn einaelyk door de nog misdaadiger Ölideaneeming om den Zocmdes Koningsin weerwil van de plegtiglyk aan dezen ver leende Investitureuit Courland te jaagen. alwaar een Bende Edelheden, die door de Runen of omgekogtof in verle genheid gèbragt zyn en onder dewelke zig niet ééh Regeerings- •Kaadof Lands-Bediende bevind op de Befchryving van Biron beeft durven by eenkomen, en op den voet vaneen formeelen Landdag tor Maarfcbalk verkonren hoeft een Man, die door zyne troiiv/looze Handelingen en Rebellie tegen zynen wettigen Vorfl reeds bekend geworden is. tervyyl de nteergem. Rulfi- fche Svaab-Raatlzulke Edell leden, die zig door zyne Dreigemen ten niet hebben haten verzettenmet wreede Afperffingen en militaire Execurien vervolgd, en uitdeLanden diezy v:m den liettog geki ëegcn hebben verjaagd beeft. Zoo men ooit in 't openbaar de Regten van Souvcrainiteitge- kffenkt, en de Waardigheid van een otufhangkelyken Staat met •voeten getreeden heeft, 'tis buiten tegenfpraakby deze gelegen heid, en de Heer Simolin heeft zonder tyvyffel zyne Órdres te bui ten gegaan Met wat een Trotsheid durft die Buitenlander aan rflen Koning en den Ietwat Wetten voórfchryven in een zaak, die tenopzig.evan Poolen zuiver docpefiik is! Hetisonmooglyk dat alle deze. Zaaken van dc, Keykerin vaa Rutland komenDie Vorftin is te zeer verligt; Zy kend deRegten derSouverainen, en is onwecderfpreelcelyk onderregt van d« plegtigcTraftaaten, die Haar beletten zigmet.de huislyke Zaake* van Poolen en wel uitdrukkclykvan Gourlgnd. te betnoejen. Men heeft geen zwaari'ghcid gemaakt aan Haare Rus-Ke.vz. - Majt. te verklaarendat byna de gantfche Adel eer.paariglyk yeör Biron geneegen is; maar zoo deze Vorftin na getrouwer Oncferregtingen luifteren wil, zal zy verneemen dat die Hertog ia den eerften opflagnietdan eenigémuiczieke Wargeeften die" al zédert langen tyd daar voor te boek ftakn, tot Aanhangers heeft, en waar van de Party door Lieden, welke door zyne Be- loftens vervoerd zyn, is aangegroeid. Z&o d? Keyzerin den Graaf van Biron onfchuldig oordeeld aan de Misdaaden, waarom hy is gebannen geweeft, dan heeft een zoo groote Princes Middelen genoeg om aan hem en zyne Familie een gelukkige ftaatte bezorgenzonder toe te laaten dat men in een nabuurigLand Onruft verwekt, en deszelfs dierbaZrfte Reg- ten krenktEen billyk en pryswaardig Medelyden meet het Ligt des Votftandsnietverhinderen nogtede flipte Regelen der Ge- régtighèid uit het hart verbannen omtrent ee'a Menfch-die niet door Geboorte maar alleen door Fortuin en zonder particuliere Verdienden tot een hoogen Staat verhoeven isdien hy Biinm er- meer had moeten zoeken en waar uit zyne ftoutmoedigeOnder- neemingen hem geftort hebben, eer hy nog eens daar ingeveftigd was: Zoo nude blinde Fortuin haar eigen Werk vernietigd heeft, dan moetnog Courland nog Poolen hun Rufthunne Regten, en hunne Waardigheid ten befte geeven, om het te hciftelleu. WEÉNEN den 20 April. De Aartshertogin Maria Anna is nu ten eenetnaalin voorige Gezondheidherfteld. HAMBURG den "9 April. Volgens de jongde Brieven van JJerlyn heeft de Koning van Pruilen eeu groote Verandering on der zyr.c civiele enmüitaire Bedienden gemaakfen veelè Prefi- denten in de Provinciën afgedankt. V R A N K R Y K. SARYS den 29 April. Onlangs is over een Terrein'twelk aan de Fabrikvan St. Snlpicc gelegateerd;» om een Kerkhof daar vancemsakcn, doch waartegen de Eigenaars van de naait aanieg- jiende Gronden zjghebben aangekant, «en Proces gcreezen De Zaak voor het Parlement gebrsgt zyude, hebben deEigenaars van de Fabrik aangehooden, dat zy van b,un Voornoemen wilden afzienmaar de Heer de St. Fargean, Advocaat Generaalheefc zig van deze gelegenheid bediend en meteen zeer naijrukkelyke Redev-wring aangetoond en gëeifchtdat alle de Kerkhoven van deze Stad buiten dezelve zullen geplaatft worden Kertdaar na heeft het Parlement een Amp gemaakt en daar in bevel gegee- ven. datbinnen twee Maanden de CommiirariiTen van ieder Wyk in deze Stad een Procesverbaal zulien opftellen, en daar in te ken nen geeven de Gemakken en Ongemakkert, welke van de Kerk hoven binnen deze Stad te verwagten zyn, en dat binnen den zelfden termyn de Fabriquen, van dewelke dieKerkhov'ca af Bangen,by Memorien de Middelen zullen aaatoonen om de'Oage- jsogM a rïo p*. O VN K^daanallbdeNotafifTeB^om voortaan dieïgelyke A£en.s te pas- I'S .-rpr° c is erenwyoers bee-fe die Raad nietjilleeri bevel gegeeveh om h o S w de Goederen der Jefuiten in beflag te neemenmaar ook ten dien t! o c O 5f. ïc O einde eenSequelIerbenoemd.ch aande^/«y/d«byprovifiePen- g iS üoenen tot hunnen Onderhoud toegedaan. o K* De Biftbep van ORLEANS hseft aan zootltianige van de ge- g g weezene jefuiten diebyRequeftenPenlioeuèn van HecParle- S d ment verzogt hebben en aan dew elke de Koning tot nadere g c T b!, XrfiiVtiniTPti /,»0^ T iuTPC tnpi*f-Vpïi hpr-ff A fipfiTVTnHpll c? Schikkingen twee honderd Livres toegeweezeu heefthet'Modell van de Quitantiewelke zy by den Ontfangft van die Penningen «1 e c - J: s c b»g S: s Sf-M 5 t*.s ?- oi *5 f«6 5r* <- et! u o c4 Vt L. N C -y -.O c, cü c 1* c: - e1-0 g NEDERLANDEN. 5 o AMSTERDAM den aMey^ Dezen ogtefit heeft de Hoogge- 'B 1© j? "leerüe lieer Volkert Snip\Meditir.ac Doder en Prefefer it) de ATnet- N B - --- - - - - - W JV. zullen mce.cn teekenen toegezonden, beginnende: ,,IkOn- 5^ gti-00 dergeteekende, eertyds geweezen Jefuitbekfen van den Heer „deSeinzy Ontfanger Generaal der Kerkgoederen, ontfangen 'g S te habbén Ac. w of .'ft6' k c aai sa £5 o o 07; y cj t Scq g t-1 Pd o ^Ct tcmieen Cblturgje, op het Illuflre Athenaeum van deze Stad zyne a^Sw!k>©g':;'.Mg Inaugurale Oratie gedaan, 'c p fe» Volgens de jpngfte Brieven uit de Sundin dato 28 April, heeft g opSwinebocdegeftootenhet Katfchip vanRinkeLieuwes, van^ hier na Riga moetende maar was door de Duiker-Compagnie g '5 g bb wederom daar af geholfien, en zou w na Koppenhagen zeilen&c. FoekeGeerdsnaDahtzigbeflemd fchryftuitde Sutfd, dathy S S c'ë c den 15 AprilvanRoucnisvertrokken,endesanderendaagstwce gÖ S g g Engelle Kaapers aan boord gekreegen heeft, waarvan de een aan g P Bakboord en de andere aan Stuurboord zyde van zyn Schip was S S u 5 gaan leggen: Vervolgens waren zy met gelaaden Geweer by hem E o Pj ^>"2 overgekomen en hadden éen groote Spiegel-Kaft uit zyn Lading ..5 Ls«H è"8 a S m met een party Wyn hicde geioomen&c. Ac. "g S Té llambtH-gzyn gearriveerd Sant. vander SmifTen van Lisbon, (Tmi'óöt vah'Mllft^a, Th. Smit en H. Jargon van Lortdcn, Sam. f, O n .5 -g Sallisburry van I.evdrpole, Sybr Jansz. van Chairante, P. enjac. ^,'c 'Jj w S 2 G j,ff Elders van hier en te Dantzig S. Mathyfer, van Koppenhagen JS -g -a W g 3 y Te Koningsbergen waren 38 Schepen aangekomen., waar onder c r: 11 o u «j d: M cz o aj N. Nielfen van Dantzig P. Ohlfeu van Koppenhagen, Jac. Smit i vanLubek, j.RymerJ. Kumerou vaniiolberg, 1'. Myer en A. 5 •- 4! Hader van Roftok, 21 van Stettin Ac. H 1> S. o p R lp, t -SS»* c O c s? Van Livorno was vertrokken Alb. Reurts lier waards 1 van Ca- Bi65 M S< S 0 g W rii, A, S p* nz& t* gliary Satr.fon, Hans Sinman. euFred, Befg, alfe na .Stökholm. FCO'i ÏE'tOAM den 2 Mey. Vobrieèdc Vrydagzynde de ge- woone dag van de verandering derRegéering dezer Stad ®Vn BOONHEEREN geworden de; Heeren^tr. jeanBichen, Heerq van Yfleimorde., Mr. Dirk Cornells vander Staal ,..DarJtnas van Herfele, Mr. Jolran Wilhelm Lormier, en Mr. Jacob vander Heim En uit eén ovsrgeleeverde Nominatie zyii door Haar O O. O bS >,-© °OS o Co <- 2 O e. r. e o fc S B-° s<s C «O - t. - Ed. Gr. Mog.de Heeren Staaien van llolland en Weft-Friesland, CJ jj g c'S als exerceerende de Voogdy over zvn Hoogheid den Prins Erf- "c jSciS Stadhouder,totBURGERMEESTEREN dezer Stad geëligeerd v*g£| S S._3 de Wel Ed.-Gr. Agtb. Heeren Mr. Johannes Meerman Mr. Hu* ~lw c goCamelisdeGroot, FrancoisMeynersea Abraham Gevers 161 Tot SCHEPENEN de Wel-Ed.Agtb. Heeren Mr. Willem Prins, -a s DaniëlAlbertusIlavartJohanVerftolkJunior, Mr. ToanGer- S brand van Mierop, Baftiaau Molewater, Mr. Jacob Philippus Boogaart, cn Mr. lfaak vanTeylingea Éa tot SCHEPENEN- COMMISSARISSEN de Heeren Mr. Joan Gerbrand van Mierop, BatVnian Molewater, en Mr. Ifaak van Teyliugen. g 'sGRAVSNHAGE den 3 Mey. Dg Heeren Staaten' vaa Hol- -5 land en Wcft - Friesland zyn heden weder vergaderd geweefl. 'jï _o DeRoomfc'u-KeyzerlykeGezantBaronvanReifchach, cn de necrMagis.Refident van den Prins BiHchop van Luyk, zyn met g u 0 den HeerBergh iys^prefideereade ter Vergaderinge van de Staa- 2 S S E a ten Generaal wegens dë Provincie Groningen in gefprek ge- c '5 v "j S weeft. 4 DeHeerDuBois, Legations-Secretaris van den Koning van 5 - Poolen, Ketirvorft van Saxen, heeft insgelyks inetLedetivan *"0 «jï; g'? 2 - - 0> T C - 0 O T SJ5 '5 a aj N3 dj, N *3 •r.'T: e8$ö SJ .S Gbe 9 c -po5** - «-5 x 6 té O o aj a o. CttJ 5 o 2 c 2 &N7 c! n 5j >-» «bi ©Tj i» fv fc C St -fe v 3 --g <u V S3 euLrdf rrj <u o B*'ï o 2- g «M O i <5 bJi p 1> W Ti id O' S3 Tf e St 5J B B. O i> s üd O Ci Fl O, 5 fe Staat .geconfereerd. Heden heeft Zyne Doorl. Hoogh. de Heer Prins Erf-Stadhou- 'g v der vaór de eerfte maal na hoogftdeszelfs 2iiekte een tour na'tt gij.1 IIuisi^tBofobgedaan. „S-g>L a b g - De Rus Keyzerlyke Staats-Raad Graaf van Golofkin 1S van s S,Sw9 0 ïaQ o? Moskow alhier terug gekomen. "i v -1® KM OÜÖC» II c °Bl ll,t) van de Heeren Staaten van Holland en Weft-Friesland. tiü'.Jü,!!! 6 .Mij jj S De HeetenMr. GafparBalthafarDolvanOuryk,Oud-Raaden b k??l ojj K» n W f r-i r^t '"d ctj A •Vroedfchap der Stad Dordrecht; Mr. Jacob Speelman, HeeiS 2,8 5 «tg.ti gó," i" AudpS't, v. - O ttf'/) 2C.J c jc U .*2 u D -n -2 o, g ta 2 b a rS van Nuland, Vroedfchap der StadGouda; Mr. Johas Adriaan c Q jj. van der Hoe ven, Vroedfchap der Stad Rotterdam en by conti- Sèa nuatie voor drie Jaaren Mr. Hendrik van der Graaff de Vapour, Heer van Wulven, Burgermeefter der Stad Gorinchem. In de RÉ KEN-KAMER van Holland en Weft- Dc lieer Jacob Morgan, Burgermeefter der Stad zynde geïatroduceerd door deri Heer «aft Hoorn, In de STAATEN-GENERAAL makkendie daar van ontftean kunneate verhelpéuDat ver volgens zoo wel de voorn. Proceffin Verbaal als de piemorien aan StadDelft; Willem van Heemskerk, Raad der Stad Amfterdam ;-o >,«j de» Politiken Stedehouder en den Procureur desKoniags in heoi en Dr.P.duPui, Vroedfchap der StadEnkhuyzen; alle wegens de n Chatelet en met derzelver Advis aan den Procureur Generwl *J - "■*- *--'-- ■>—--**• ws -■ e r-> zullen worden overhandigd Ac. De Koning heeft den Heer Durand, Minifter_hv "t TTof van Warfchau", teriigontboóden.omdenzelvenhetDepartementdet Speelman en van der Hoeven geïntroduceerd door den oraarta m co j 5 1^ bnitenlandfe Zaaken op te draagenzynde in deszèlfsTlaats tótvau Bentinck, Heer vanRhoon enPendregc; de Baroii Willem g"S Refidentbenoemd de Heer Heni», Secretaris der Ambaffide van j AnnS van Grovefteir. wegens Friesland door den Baron van Coe-K o g dm xïarmiia Piivfrtiv 1 hoernen dé Heer Lemkef van Breda wegens Overyfleldoor ca ■cieuHeer Eeckhout. 1 In den lVrAD VAN STAAT. S e c. - W I* 1, "b Kh |T na 3Ja- 5a t5dê< De Heeren Mr. Adriaan Wevering^ Oud-Burgermeeftér der c g g 0 g c «J 2 ,5 O k y n Pi ci t w. r: J-J c* l?4 C-, fc.O O cé-J5 den Marquis de Paulmy. Men heeft tydingdat de öpper-RdaJ van St. DOMINGQ den 5. December ecti Arrefl gemaakten by hetzelve de Verkooping vali hondeid Zwarten en Zwartinnen die door de Jefuïten eènigau j tx H r.J ei §"g O* fJ B 3 S o ÏVi a ft E ?A ÓJ Q g De Hoeren Mr. PieterOuwens,Vroedfchap der Stad Alkrrfaif, «t-a-» lyiJ te vooren aldaar gedaaa is, voor jwdverkjasidheefc, met v^r i wegens de Provinbie fiölltydgeïntroduceerd door dén Heef

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1