LEYDSE ÉS ilï A*. 17* J mjz Maandagie Courant. DUITSLAND en aangrenzende Ryken. s e® ï>ëf* ■sMs gs lê N E DULAND E N. 1-S-Sïl«5i^gs3 8 s GROO T-B RITTANNIEN. R U S L AN D. PETERSBURG den 5 April. Volgens de jongde Brieve» van MOSKOW is de Heer van Borch, Envoyé des Konings van Pooienverzogt zig by den Graaf van Worouzow te komen vervoegendewelkena dat hy hèt Antwoord van deKeyzerinonzeSouveraiueopdeszelfs onlangs overhandigde Memorie wegens de Zaaken van COURLAND aan hem vpoi ge- leezcn had, verklaarde dat Haare Keyzerlyke Majt. in het minde niet van haar genoomenBeüuit veranderen zoüw, daarky voegen- de dat, vermits nu de Comnriffie van dien Heer geëindigd washy den volgenden dag zyne Affipheids-Audiëntie hebben koude De Heer van Borch zeide hier op dat hywel verre va zyn Rap peil gekreegen te hebbenintegendeel een Credentie Brief als Ambafladeur van den Kontag en de Republik van Poolen vér- wagtede, weshalven hy verzogt tot opdeaankomftderOrdres Van den Koning zynen Souverain alhier te mogen blyvenDit wierd hem niet geweigerdmaar den volgenden dag is hy uit »a&m van deKeyzeringewaarfchouwd, dat voortaan alle Confe- rentien met onze Staats-Mirfirters aan hem, in de qualiteit van Pooli'è Minifies verbooden waren. Het is nu vaggeftelddat de Trouppes van ditRyk in drie by- zond ere Corpfen verdeeld en onderfcheiden zullen worden door den naam derDivitien van MOSKOW, PETERSBURG e» LYFLANDvan welke de eer/Ie door den Veldmaarschalk Graaf V#a.Butteriin, de tweede door den Veldmaarfchalk Rofaumofsky, «n de derde door den Graaf van SoltikofT zai worden gecomman deerd: By gelegenheid van deze Schikking heeft de Keyzsrin een PROMOTJE onder de Generaals en Staf-Officieren gedaan. BEK.LYN den 23 April. Donderdag is de Koning met een tal- tyk Gevolg van Generaals en Staf-Officieren van hierna Potsdam vertrokken. Zyne Majt. heeft den Colonel van de Infantery, Graaf van Hordt, tot Generaal Major bevorderd. Dezer dagen is de Rus-Keyzerlyke Staats-Raad, Graaf van G»llofky van hier over Hanover naar Holland vertrekken BRUNSWYK den 23 April. £eker Gqzelfchap alhier heeft F r F RS'S,J| «§g"a. ft S a «J 0 (kJ <L» w O •SM# Pl; 2 <a R o «=3* a CJ P! b, w u O o te* g O B-Ïê* P-» O 5 p W C3 ,&8 i rC Of s 5 V ss -"k t IJrtS - cj e ïs a 8 5 ba,, nn ufl CE t a a ci «s» v "3 E -« 3 4 F .JJ Cl »i« n QJ t r~ g S 3 S-c-<=-^1 t A -a a> 5*. - - c 5* T3 O O n den 17 deZer zyne Vreugde en Wenfch byïsi herftelden Vrede Joh- Ehlcrs van Sr. sohaiuaante-St-Mirten SytcWoot sideZinnebtelaiteVoorftellin trenin -MüLijndeCrooswykR.Janfcn»;Uoenes,enmrmrvetrrt de zoo genaamde Angottfehe Zaal aan den daggelegt. Het Oer- tnsrp daar van heeft onder anderen in 't volgende beftaan. In 't midden van ft Huis was de Vrcdes-Tempel methet By fchrift pace rtddita [na den wedergekreegen Vrede] Ter regter Zyde van dien Tempel ftond voor zyne Doorl. den Hertog tot een SymbefntnhetBruntwykf» Paard methet Byfchrift Kt Pacis Cf JUK' Deens, [een Cieraad zoo wel in Vrede als Oorlog]Aan de andere zyde was Haare Kon. Hoogb. de Hertogin hebbende by zig een Paarlemoer^Schulp met deze Woorden Sacrum pignut [een heilig Onderpand jWyders tot een Schets der fieldendaaèien van on zen Doorl. Erf-Prins zag men aan de regterzyde vza.htt3rur.s- enyl/i Paard tsnPeUcMii, die zyn Bloed uit de Bord lietvloeyen met deze Woorden Pro meis Ruinera grata voor de Myr.ea zyn my deze Wonden aangenaam. By zyne Doorl, den Prins Ffederik Ronden deze Woorden op een Eiken Krans 04 Civet prunes Onr debehoudenis der Burgeren.] Naailde i'clicaan was herBruns- wykfeLand, 'tgcen'door het Schild van een Held verbeelden de den Prins Ferdinandtegen de aanvliegende Pylen beveiligd wierd, met het Byfchrift fah boe incolumis [onder dezen ben ik on- befchadigd] Het gantfche Doorlugtig Hais wierd door een tVoud van C's/Zerioome* voorgefteid met deze Woorden O mam eo to SecrtH [tot Luifter vandèzcEeuw] Aan het end zag men een Ha ven voorgeficeld met een Schip, hebbende op zyn Agterileeven een Stsf eo Krans van Vredeen dit Bjrfchrifc Salmi Gentium ftot Heil der Volkeren.] Einuelyk zag men de Hoope van een geluk kige Tyd afgebeeld door drie Kinderen, waar vau het ééoe een Mandje met Bloemen,het ardere een Maai-SehTen en het derde een Druiven-Tros Iwdmetde Woorden ReicuntSatumi» Regna [Men beleefd wederom de Gulden Eeuw.] HAMBURG den 26 April, Men heefteen Brief van Warfcbap, waar in gezegt worddat den cerften dezer Maand een Courier van dat Hof na Mittan is afgevaardigd dewelkezoo gezegt word, met het Bevel des Konings van Poolen aan den Prins Karei zynenZoon belaft is geweeftom uitCourland naWarfchaute komen, eer zynePoolfeMgjt. deR,eisnt Saxen aanneemt. In een Brief van DANTZIG in data \o Jprit word gemeld, dat dePruiffifche Kapitein Lambertvan wien men in den begin- n«van den Oorlog tuffchen Rwlanden Pruijpn7.%fi veel gefproo' yke Trouppes zoo o= .5 E o 8 4 - - m a-y o O u ,z p 5 4. c c P-P c- o? 'Jc; "■p g.£|" 5 "S U 5 S g g. aings vat» Sardinien by de Fraafle Kroo»in aanmerking van de goedeOi&cies, welke dieMinifter tot,Bevordering van;den Vre- Tj g-S S de heeft aangewend, zyn Portrait omzet met koftbaare Juweelen g gezonden. «u Men ziet nu een J-yft Vgft.de Franfte Schep en deraelver La- dingen, welke veorden.iSMey 1756, zynda de dagtoen dc Oor- log verklaard is, genoetnen zynHet getaldezer Schepen be- g jr g-S draagt 320 en de waaide van derzelver Ladingen 728,275?- St. 7Sch. 8 P. Ook ziet men nu de LYSTvandegezan tér Zee als te Landwelke Groot-Brittaanien ik *t Jaar 176a ge bruikt heeft, bedraagenSe met de Provinciale Militie en de Vry- -3 'Jj Conipagnienin Amei'iua 337,J06Man. s"2 gs pi* De Admiraal Tyrrell zal m 't.kort met een Efguadcr na dc /Pi/?- g j: "g .S Indian in Zee fteeken, om drie Jaaren lang aldaar ce kruiden. dg «5 o Dc. Üniverfiteit,te Oxford heeft den Franifen Ambafihdenr - Hertog de Nivernois toen hy derwaards kwam om dezelve te j 8 e SO-B bezigtigetitot Doftoriif de Regten verklaard; Deze Hertog isn.^S 0 nu te Bath om aldaardc minerale Wateren te gebruiken,, c s|el^ Gifteris byden RuiBfchen AmbafiedéttrGraafvanWoronzo.WJ een CounièrmetgewigtigcDepechesvanzynHofaangckomen c g hebbende zyne Exc. ten eerftenaan.de Minifters van den Koning c'g g c derzelver.Inhoud bekend gemaakt. E S c g Op de Theems zyn onder anderen gearriveerd de Kaper.. Ten- r; n 3 a horn van Amllerdam ^Böon van Rotterdam,. Beekman, Buggc en 3 i,'S o-b n 1 m i 1 z« -re-. tW r" «O r~i •- -j F M. 3 3 c^i -»•»- g a •7* T V P l-«T5 P M LO-s boX g"® - P n j- a 0 e Ou - 1- 5 nJ JiJtS - O JM? O Os ft' 0 IV- l-" M "3 Backer van Larwick, VribeckBeckett eh Gilby van Dtoinker- ts «j S keu,elf uit Noorwegen <Jtci S Heden Zyn de A^ien van deO.I.Comp. 174 f 174 eh I half, g zVnn.'ggeny agtftë, Bank enZ. Z.Zonder VadePrys. AMSTERDAM den fid. Mog. nai\. Ubet1«n« v 1, .rji,. „,v verleend is, zal den 14 Mey Weer en Wfnt' dienfnde uit Teifel g u£ c'Sog 3 ","t; a t aoApril. Hét Convoy, 't welk door Hun S 5 '.a g Kadix CTt dc Ttliddelardfe ZcclOt Livornc lac -5 T p -~ 0 5 j o ÉL* s S e «hl 2 ei-a t® CP M.Ü s p ef* o» P tc.2 o E X g 'O Va c - mvau r: v f v&2 g, dooreen Illuminatie en verfebeide Zinncbeela'ig* Voorftellingen in UÜfeLijn de CrooswykR. janfcnS.Coêncs, efiiiöTTTirwrmivccn, s >3*^ S 'f alledrie van hier,masr de twee ecrue lagen wedcrgiieed'am na o 3 .S -A:01!--- vertrekken. Te Havre de Gracc-ie hegtltepen Tj. £ipkes-van hier na Rpnëo. t TeBiayehgtarritetrd4apc jansz. vaaSt.Malo ;,tc Boiirdcaux t. ™l»:„ i,l- |I.L-lL.'.-_ 1 C, «I.T Ptj e T IS de Ooftzce te veïtrekken; tc Londen J. E Veltkam^van Einb- G -a c ^3 r .«.e^mVIHU.su ï«HW"U«v.»yy. «v.vhuw. v v<. i.., Galjoot.beidevanMaliitga.de Waamvandelaatfieonbekx'-d 'tc. g^S 3. Te Bl^ve lag teiin* W. Janez. vet» Dautzigen teBourdswx' l;g Gerbr. Sybrands en GoiTe Jochems, beide bcrwaards; vats Calais "p S,~ was vertrokken Jochem Boblitz na Briftol. Jsf Giftecis rn.1 eftel aaneekomen Gov. Roelofs van Curacao. Lauw b 3 ThcunïsVaD Radix, Piet. Windel van Ahuys, BoukèBroeders J 5 5 041, 4pn a *ti*7pp i« nn dp hreptiie van a c ftp a a Mm tj-* ca Giftecisun. icunisVan uitNoorweegen ;.den 9 dnzer is op de breedte van 45 Gr. 34 Min. en lengte 3 Gr, 33 Min. in goeden ftaatgepretd Jur. Hilfers, van dcKuft van Guinea naar Hamburg beftemd zynde uit TeiTei in Zee yeftouven Juriaan Jacobs n» Groenland. ;^Z im. ro wX 4 c y -5 e* <y Q 5-^ W, ,tr, f-- 'A - :o« - m p c< c: a c ?.3:S-« g Sur U R UV 4, Ft '30 "ïJ HELLEVOETSLUIS den 30 April. Dezen ogtent is alhier t. n c;g aangekomeu Davii Donnewau van Limmerik, en vertrokken -5 g -S o S v t :3 5' George Chickin na Londen. ^"2 g 2 JJ "s GRAVENH AGE den eerften Mey. De Heaten Staaten van c S Holland enWeft-Fririland,die eergifter hunne Veigactêring-gé- js g? g ÈL - e ^*3 ■- 3 ogend hebben zyn gifter weder vergaderd geweeit en zullen «g"g.F .,<3 3 3 ;g. aaaftaanden Dingsdaghunne Delibcratien vervolgen. e §2 S 8 De Heer cn Mr. WilHin Turcq hce'ft eergifter t» r Vergadering o j-agv g. £,3 van de Staaten Generaal'wegens dè Provincie Zeeland Zitting "o'^'S *3 genBomen on is geïntroduceerd door den IV-er Cau f hebbendé o.' 5 ;-j g' S f.tr„..1,1, -d;- o vervolgens ter hooggem. Vergadering den-Eed afzei egt om als c u.o c'is Rasd ter Admiraliteit wegens de Provincie Zeelahdia het Colle-tS g g - 5 o 3 fcJ>CÜ gie teMiddelburg Zitting te ncemen. r rT pSS«^j Voor denRaad van Staat heeft de IiccrR. E. var. Mansveld, g jJ-S als Kapitein by rempp.cemeiir van een Compagnte in te.erfte 13a- a: na taiilonvau het Regiment van den Generaal Major de Malêpvnde, 2 - taiiionvan het Regiment van oen ueneraai iviajor ae imiepvr.ae, f.O den Eed afgelegt. Z 5 S?-g g SS B Het Vertrek van hunne Doorl. Hocgh. den Prins en de Princes '5 "2 - S 'i van NASSAU-WE1LBURG opDingsdagaanftaandevaftgeftcld f. S zyndeheeft hooggem. Prins gift» ogt'ent by den HeerEeck- ti J{ c '5 <ï"2 hout., prefideercr.de tér Vergaderinge vaft de Staaten Generaal, C -4 V «4. S* prefideercr.de tér Vergaderinge vaft de Staaten GeneraalS ffcheid gotioomcji. - - P Gifter is alhier in een hoogen Ouderdom overlèeden de Heer a o pj -3 v j 3 H ken dn gefchreeveu heeft, om dathybefchuldigd wierd mat den van der Schepper, Oud-Gom érneut van Surinameu&c.A'c. S ?o JS Sb'3 I rr -J" - - O O cJ'X: O CO aanfl igdat hy de Ruffifche Magazynen in Poolen in brand heeft willen fteekenper Poft van MoskowdoorDmtzig voorn, gepaf- feerd is, zynde door de Keyzsrin van geheel Rusland uit zyne ïailingfehap. in Siberien ontflagen, en opvjye voeten gcfteld. LONDEN den 26 April. De Koning heeft onder enderen den Door zyn Hoogheid den Heer Veldmaarfchalk Hertog Louis <5 g SeooJ-a van Brnnswyk; repréfenteerende zyne Hoogheid den Heer fe e e Z E SJi <J O c 9 J* O -> a 3 J= Prins van Orange en Naftau in qualiteit van Kapitqin Gene- g gg w-" 5 raai der Vcreenigde Ncdcrhr.dïft geduurendc hoogftdészeifs *2 jl «S33 c v minderjaarightfid is óp approbatie van de Edele Groqt Mog. 3,-50 x g c Hoeren Souten ^an I{nUa*d t.n fPeti Friesland aangefteld tot M.-Jor g.Kra~ ,§iC S f j S van het Regtmeat Guardes ie Paard met rang van Coiancl de .~z és JDof-'»- Edward Elbot, Edvrard Bai.o» John Yorke George Rice eh Jenner. o Bamber Gafcolgue to: CommljTaeiffinvm den KOOPHANDEL en Van Lisbon beeft men dat de Kotiin^ van Portugaiiftet dè ge. £C S» zyne Majts. Volk - Plantingen in AMERICAeo elders; Wyders heelc Koningl. Famiiievan bet LufthaisSalvatefri aldaar '»»-■« G o r> ^2 S K S 'b - s ci if B-c D 63 a s 2-? "O'h 2 Stadarie '»"5 2 - -é o 5;S Lord Kamerling vsii zytiHuis benoemd. I V^i Madrid tvofd jgctftcld, dat ie Kasiag vaft S^mjen dea Zyae Majt. heeft aan den Bailly deSolg^ eütr, Envoyé des Ke- 1 A^fü met dè Koorts omval! 'tp is. fü si <<2 .S-?' 3 iiiï4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1