fe® LEYDSE Bk# Ww«U- ft". ft i A®. i>*J. >_V.v5ef- 5 *S imfTt Vrydagfe Courant. *o ■S# *s R o a m c "S r* us O cj a: to O w c: c «J a> ■°J |P|-8|c*|iS f |jr| f/s s|i«s 5 <u o w p o bo® J& C 01 C a? o fc*1 c •-• o ri hi OT ft -S S- S to c CJ -rr; |s^£|c| Sc^S^sI o h g.- f; A, si v^>:S«> r: O s- V l\ R D der VERVOLG MEMORIE van 't llof van WARSCHAU i wegens CO URL AND. DE Gevolgen van dezc beftraffenswaardige Onderneeming zouden voor deVryheid der Courlanderen Zeer nood lottig en voor Poolen verderflyk h«bben kunnen zyn; Maar w el haalt wierd door de Voorzienigheid het Noor den bevry d van een Prinsdie hetzelve dreigde in Vuur en Vlam te RellenAlle de Nabmiren verheugden zig, dat zyn Plaats ver vuld wierd door een groote Vorftin welker Wysheid en Groot moedigheid aan hen l.ekeud wasIn 't byzoader moeit de Ko ning en de Republijf Poolen zig dies wegens gelukwenfehen om dat de iveyzerin C ATH AR.IN AIL zig haaflede om de Ordres te Herroepen, die üoor P1ETER 111. gegeeven waren om op de Bommn-Goederen vaa Courland het Zegel te leggen, en Daadep Van Autoriteit te pleegen ia eenLand, 'twelkingeenendeele van Haar K-eyzerryk aflungkelyk is. By ongeluk vond de Graaf v. n Biron wel haaft middel om zig in de Gumt van het Hof van Rusland in te dringenEn de Key- Zerin fch'eefden 3 Augufty laatllleedenaan den Koning, "dat, w alzoo B1RON zig tegenwoordig in Vryhcid.bevond, om weder j^van zyne Staaten te kunnen bezit neemen Zy hoopte dat de Koning hem wel daar-in zouw willen herftellenZyne Majt. fchreef hierop een MiJJive tot ANTWOORD in dato 3 Septem ber, en gegrond op de Omftandigtseeden, die hierboven verhaald zyn, met een verzoek aan de Keyzerin "om dePreteniien van t,Siren tei onderzoek te laaten vsn denKoning en deRepublik, al; de eenigde Regters van het Leen goed; en om alle andere" Onderneeming te doen ophouden, uitgezonderd alleen die vin »,eei e Negotiate, waar in Haare Rus-Keyz. Majt. denKoning „gereed zouw vinden tot alles, 'tgeeni beftaan kOnde met <?e „Regien van zyne Kroon, er> met die van den Prins, zynen. Zo n, als wetrig beleenden Hertog van Courland &c. In weerwil van dit Antwoord erf het vereifch van alle de Wet ten nam het Rulflfch Hofterftond toevlugr. tot Ge wel ddaadigh ce de n in CourlandBehalven de circulaire Brieven van dcnRuffi- fchenStaats-Raadden ijeer Simolin in dato 10 November 176e N. St.om den Adel in de Party van Biren te lokken wierd den A4Deeembef doo den Lt. Colonel SekrSderj het Rus-üeyzerlyk Zegel op het Gomptoir Ier Tollen van de Rivier gelegten kort daarna begaf zig dezelfde Colonel na den Poft-Meerterhm Irem tebeveelén dat hy ket Geld, 't geen hy in Kas had niet na de gewoone Sehuk;'t bezorgen moeftzynde vervolgens op het ge- Jccvea «-eigerend Antwoord gedreigd, dat men een anderen Poll-Meefter in zyn plaats {teilen zouwHierop wierd een Schild- Wage by het Polthuis geplaatft en wydert zeer veele andere Geweld- ^afldigheeden zee deer den veern. Heer Simolin zelfs als of zyne ordre gepleegdwelke alle breedvoerig in daze MEMORIE werden aan ge taald, doch reedt fiaks-gcwyze in de Brieven fa» WARSCHAU nu er geen bekend gemaakt zyn. Hel overige hierna. O .0 S T'-I N DIEN. BATAVIA den 20 Oftobèr, Zedert hét begin van de maand Mey zyn alhier de volgende Zaaken voorgevallen. Den 4 Mey wferdgepfojeéteertflret Sdnip LANG'Eirrk.t(s Cey- ien om vervolgens van daar naBcngaales tefteevenen. Den IiMev wierd de Predicant op het Eiland OnrujtHenricus Sil- vlus, na Colombo beroepenVoorts Van Colombo na Galen de Pre dicant Segeh. Abz. Bronsveld; en Bate via Domiue [au jscob Meyer, waar door het Reftoraat inhet Seminarium in dé hatftge- melde plaats opgedraagen is aan den Ceylonfen Gouverneur van EekOok zouw den 1Mey van Padang na Bengalen ver trekken bet Schip BEUNISVELDHet Schip DE CQRNEIW. HILi.EGONDA zou op zyn Reis na Bengalen 1 e Padang en VJa- 'ga-atnam aan tellen, waar ua zy beide van Bengalen zouden repa- tiieeren. Den 14'Méy is de Heer Mr. Carel Godfried Bench, ordinaris Lid in den Agtb. Raad van juftitie des Kaftecls', tot Scholarch aangefteld, in plaats van xvylen Mr. Joh. Schevenhuy- fen. Deuni MeywjerdnaCw-.w^A/aangalegthetSchip 'DE VROÜir GEEMTRVTDA en na Zuyder-Coremar.del 't Schip NIEUfP NIEUIPERKERK, beide oVer Nagapatnam. Den 28 Mey wier den uit hetCollegie van SCHEPENEN ontflagen' David Julias Van Aitsma en Willem Welborn en.in hunne plaats aangefteld ChriftiaanKlynhoifen Cornelis Domburg: Dien dag wierd na Ualaeta aangelégt de Bf igantyn DE KAAI KOOP ER. Den 1 Juny wierd de Commandeur van Javanapptnam Jacob de Jojg na Batavia verioft behoudens Qualiteit &e.en ihdeszelfs plaats tot Commandeur verkoö'ren de Opper-Kocvpmaii Autho- py Mooyart, dewelke zal opgevolgd worden door den Opper Koopman Noël AntonioLebcck met de Survivance van Jaffenas Commandant, zynde den 8 juny in deze iaatftgeincldè plaats tot Hoofd Adminiftrdteur van MALACCA verkooren de Opper- O ea 'B 8 O' S - - O £-Söv ,t 'V v< ÜV l3 sT E S Den 13 Sept. wierd de Bark DE MOSSEL na Ceylen en den 24 p, g.c jL jj5 de Chaioup DE NAG TE GAAL Atrfamiy geproje&serd. S>-i o tjvï; 5J S 3 Den 5 Oft. wiertl BLEHPEKgeproteftcerd na Suratte. Den ■f. cr S g 11 Oft. Haken van deselihede weder inZeevierFranfcheSché- pen, die van het Eiland St. Maurice alhier waren aangekomc.i, g~ Si S J om Ververffing en Proviand te haaien. En den 19 Oft. arri-nj '£o s jyg jj' veerdeKet Schip 'MLEÏD@R'P van Cayten'twdk reeds wéder is 5j aangelcgt om sa CocbtM te iteevenen. a c£ g a 2 "iS «i'g tK 3'S 9'H S DUITSLAND eri aAfgrenzende Ryken. HAMBUF-G'den22 April. DePlegtigheeden, den 17'dezerby de Viering van het Vredes Feeft te BRUNSWYK voorgevallen, j&Bg g g-SJS S a. ra eïï» a zyn indruk uitgekomen: Oak heeft men bier heden met dc.Pofi: ,£bj| "S-a-e g c H '3 van daar veelc in Koper gegraveerde Brieven ontfangen, onder g w g 68 g-w 1 w Ig anderen één met het Opfchrift 5 -2 oS '"1 f g,'» Aan alie die den.ï'rieden lieben ug g g S t'tg Iffi diefer Friedens-Bnef gefebriehén. - c S g SJ Be Inhoud van dezen Bl ief beftaat in negen zeer zinryke en op 0 c g R - S 5- den Vrede toegepafte maar korte VoOrftelüngen in Verfcn. |c ge' 6 o"3j «h? Ook zyn te BRUNSWYK veele Vredcs-Cocardcn gedraagèn o p ^-g gemaakt uit zyde Linten van Orange - Couleur en veifcbcide»<« v yc |r- g S3 g Ji daarop gedrukte Devifen en Vcrfen, als: S"5 ji ïsö g<k Die Heldenderen Math - a 9 -B a .5 .2® P i>0 Der Evden gröftes Gurh Den Friedcnuns gegeben LssHimmelewig iebtn HAMBURG den ia April. De nieuwe Markgraaf vanBrah- p o S -g ~r denburg-Culmbaehdie zedert eenigen tyd hier geweeft is zalg^^K r éj j; morgen naBarenth vertrekken. b.O'r De Vieringvan het Vredes-Feèllin deze Stad en te Löbelc is, c-cfeS rS 2 P "S emdatmen met de toebcreidfelen op den eerrten Mey niet kon- e vu g- keingereedheial^omen,totdeni5Meyopgcfebun. .5° v--*®; g. g Heden beef; men van Koppenhagen vernoomen dat aldaar den J A - Bp;? Ef3.5-s-rw'£ r" e g go ^32^ S.s?« ft-*5-3w£ e '5 "O e- n 'w n t- (I) J y bn fe£i E o te, -i g .S J;-. xe S- e c fe o l- _j c 5 'O 'p w O l-v i: o. - - c r ,j J: 16 dezer een Oorlogfchip van do St. Kanon van de Helling in Zeé b gebragt, en gedoemd is de Princes s&phta Magdaknf, Dat by die ge legenheidde Heer Bildhoe,Doftor Pheologis, een Redevoering fci-go gedaan en daar in beweerd hééftdat een Staat geiukmg is, daar se t. men by Vredcs-Tydenop Oorióffs-toebereidAieü bedsfttis- <2 .jg S g L v. - Volgens Brieven van WARSCHAU is de SENAAT, van den 7 c ,g >>oS Q. S Maart af-tot den 18 in des Konitvgs Pal-eis vergaderd geween Veele va* de Leden hebben met groote driften nadruk gefproo. ken: DéftiiTchopvanKiow, Zelu/kiheeft, onder anderen lief T3 O a Z* 'Z R* b£ Cl O «Vjlué.upg -cf-O^l.E xa -ö LUtrem Pita yergetecken by de Stropwaar door cew ongèlukkig Menfch vaftgekouden eh gewurgd word[Ou, is het, riep hy -At, dat dit Privilegie onze Vryheki fta^nde houd -maar tellers ook s M Éi B o 51 «2 p-~, a. O I ft et X c 1» 4) J-» Ci 'O N «d!1,5 e taris van de Kroon geleezeu en is hetzelfdewaar van de korte In- dgjdjjg o a ft o onzen gantlchen Staat te gronde brengt 1 l)es daags toen het O 'V RESULT AT van die Vergadering moeft gekeven worden, blei g ven deffieefte Leden t'huisdewyl -zy van dat gevóelen niet wa---S g ren 't welk by meerderheid van Stemmen moeft doorga-.n en S zy daarenboven befpeuri liadde.ndat-men geen téèkemng van «enige Protettatie of Voorbehoudenis dulden zouw: Dir RE- SULTAT wierd egteren wei in 'i Latyn doofden Groot Sccre T. C J htud fa de Leydfe Cftiirant No, ifi. medegedeeld itt -D5l..-.T In die Brieven word octfegezegt dat de Koning van Poelen-in J* g 3* o *t kort moet prefideeren in het Gcrcstshofpenaamd de Rfg/»-g.g^ g 't?. -g 0 Petmijfen vanCOURLAND voor-het.welke de Hertog van Biron 0 met zvnen Aanhaqg moet geciteerd worden maar bet begin der t i rit 1-4 te A in 'S - - li s -b» j, CJ b,x ed <r. S1 o s 73^ As.1-, e s ïÏ<I - 8 S S 0>«v O l* -r*, O 1 ff|5« -I s= e S «s «o L; als in den Senaat weezen moet. 5 -0 v li re -z. c - .x* et -Z,'o bf Jt n 0 t, V R A N K R Y K. PARYSdèoaa A^ril. De Herte^ v-an CAatttes^ d;edeni^de- a .v -* u - •- *»-. 1.... .JU. '1 J3 as - t-'e v- O r? voorige Gezondheid herileid. Zga-a m Des Koniiigs Raad van Staat heeft drie ARRESTEN in dato E 1 a ai "r x dezer Maand doen publiceerenHet eerfis bctfeff alle deWiS pe 2 '- -•■<]■£--J c'-8;S --------- o 5 jr ,.1j3 -•! fr- >EL-RRXEVEN, die in dc Jaareii 1758 1759, iyd» en lyiSi uitgèt de Volk-Piahtingea zoo op de gtneraale Thefanriers als op de S k r- Bezorgers van dcLeeftogtendef Marine getrokken zyn, met by- - g g<! Mil o. voègisg, sktdeze WitTel-Brieven opbepadde Termynen in'tC g'ftV o,5 Jaarbemld «tillen worden waar van egter «jtgefloóten zyn de -S S e^j j «*g gbg ,g - - - u* sj - <y Z C 'i-i r~J word bevel gegeeven dat de Crediteuren der Marine die voor oa K %'a het jaar i7(?oPretcr;fien gehad hebben,voor óen,ecrftcn Juny de-oj B o 5 N wi-l o„-t< werden. 3 -S f? 3 d.|£.S5i eS- GJ "-im .J. gj *mÜE~wên X)g'iB-ËKÏr\""óm w^Vr na 5^/710 kwren"Inal!'tde Havens van'ditRyk word met lever ge?r beid aan de S g H Bien dag wierd de Predikant Arnoldus Arends op het Eiland O;/- Toèrurtisgeh die door he'c Hof naar oaze Volk-i, i.-intmgeu t>e- Z g q q. g wuft beroepen. Den a? July wierd na Si^mgepr©j«de«irdhet^erndzyn; fommige Schepen zyn reeds onaer zeil fegaan én Z t c® Den 6 July'wierden aa CeyJongcprojefteerd BE .STANDPAS- r logs-Koften van de Artillery «12. m oetpn vercffead Schip DE GUSTAAF IVJLL EOT. andere gereed Den 3 Aug. is. de Heer Nieolaas HomingHoofd van de 7-ee- j waarus te gaan asagt'der Compagnie in d t Indien aangefteld tot Hoofd óver de og Ceylon zynde eu nog komende Schepenom daarnit ec-r> Ëfqw èerteformeeren &c. Dien dag wierd aangel^gt KROONEPL o n te verci eklienDe Toeloop van Votkqra der- 5 g ea -3 g en"naar hunne verbeelding bun Fortuin eerder in ,v-'s «I t-f f jüeNitnwtHEtereldxh in hun Vaderland te zuilen vinden,was zoo'> 'jO a groot, datmen het derde gedeelte niet beeft kunnen aariuéemèn. q J ,-t g 7: D 5 g' PARY3 den 22 April. De tegetlwoofdige GefteliJheid van rj S 'S? SF-? -h S« tegenwoordige Gefeldhgid van rj g Jj, m a w 5 BURG en dc Chaioup COLOMBO dire ft, en ÉORSELEN en 0S*\ ^cnige Parlementen ten opzigte van de JESUITEN is als volgd g v 4'w ts .5 di ■j. w -5 po DORP over S iartialle vier na Ceylen. Den to Aug. wierd dc -:,Het Por/»*»»/te PAU heeftop hetverflag van deszelfs Adw Ptt dikant Johan Theodoras van der Werth op Malacca beroepen 1 kait Generaal Commiflarilfen benoemd om de CïnHltutien der a J 2"¥ -j A c in de Portugcefé Taal. Den «4 Aug. wierd op zyn verzoek JESUITEN in "h by^onder te ondarzoekca'en in Mey verRag q g q 2 ft' jj o ontflagen als Schepen de Koopman Olp'nt. Eliasén weder tot j van hun pndcrzóèk te doen. J g S g 2-t} Leden vanSchepenens «oo in plaats van hemalsvau dt:rnaar het 1 Het Pari«w«nttéDOU/iY heeft tc't nog toSjïicts.in dessé'Zzak a «H-ij S>M S fe-SÉ Vaderland veplolten Heer KlynhofF, aangelleldD. Pauw on Gov- j gedaanzynde 'deszelfs Procureur Generaal te Paryszynen nafcs Bruyu «Re. Eifeb te doetib en d« GmfiiMi** te viMfeff,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1