3 13" Cl 5' JI W ui ?c"21.<8 5 2 3 a 2 S." *3 a t w g->* --- r^t-i 3 2. 3 3 *f S* r" j» £X. r$ -3 <T> Tj; 2. S' «5 2. K n> 3- - g*'g N g n 5 o g* 3> *T g* a 3 <S O 'T' Ö- T s f-i wg-S -r rt ?J o -. 3, >a g 2* ea o SnCSSa or O 5- E is -*■ <i a o o," 5 J 2C o -* crc c p^SS4 N O 3. e-e-ffES. o-ö >S J^a-a. 3 5a 5 iz fi »-i i3 i 3 o De Makelaars Bontekoning on Aukcs, Corn. Ploos van Amftel, Jfecob Cornelisz. en Anke Alb. Aukes zullen op Maandag Jen a Mey, rcAmflerdamin de Witte Zwaan verköopen een extra grorte party Oollerfe en Noordfe HOUTWAAR.ENbenevens aoo zwaare Dantzigcr-ctvStcetmJp Ealken 5© Stuk:. Riga's iVagenfektt j en 1000 Oofterfe Deden. co d e*<? O nekevsurig en A? N ON - -- O S* p, o lï vi <tni t-rj K HJ. bRS ow r o - O-M 3 a s Lira a J &ge q g<S.£» 3*' S 8 S i* u Calkoen kfi Grond, x Harteftraatcnder hot Huis van cle'Hcler'Osisj-, en is,aldnar op de Verkoopdag te zrea. Men zal in de maand Mev 176310 A mftcidam verknopen een zeer fraaye Verzameling van Tvederduitfche, Latynfche tn Franfche- Godgeleerde, RegtsgeletrdeNatuurkundige ,.Poëtifcbè Hiftorifcka-en andere BOEKEN waar onder veelcfchoone Werk, n, ■x,tra fcaiye Tetkeningen en Prenten door dc bede Meefters eenige Rariteiten &c. D*;Ca«!ogns zal veertien. dagen, voor de. feikotpi'ngte bekomen zynby Johannes Smit, Boekverkoop#!op deFluwesleEur&waifey da-Halfteeg, z? <B - n a" 2 t rr^> ^^3 *s $r «<- g g"S g g ~w£-'s 5 5 3"a|-'S-! 2 8-S Ü.^s s 3 5 3 5 S p 1 S 1 J/Slebes Hendriksz.J. Huygen J. A Jolles en J. 8chreijc!erMakelaars zullen op Maandag den lóMry 1763 's avonds ten uurcb ,'te Amilc lam in 'tOudezyds Heercn LogementverkoopenKo. i.EenllUYSenErveindePeperflraat, bewoond by ^enti ~M.T.i?arttykematilteri No. o. Een HUYS en Erye naafl No. I.bewoond by een M". chirurgpiMaandag en Dingsdag tc zienNo. 3.» Een HUYS en Erve in de Watergraafs- ofDiemer-Meer atn deRlngsd'yk'; No. 4. Een PLA1SIER PLAATS JEgenaamd DIEM*- LUST. geleegen op-de hoek van de-lange Diem effMuydcr-Vaart aan de Vinkebrug. groot on. trent ecn half Mórgen en No. 5, E-eitó Stukje LAND groot een half Morgen, geleepen naad No. 4.dagelyks te zien alles breeder by Biljetten. DeBewyzen van Éigen- dGra en Veil Cond-tien zullen vier d'agen voor en op de Verkoopdag ten Comptoire va» den Notaris E. vander fleert Junier op dcai Nicuwendyk te Zien zyn nader informatie by de geroeldeMakelaars. Te dmfisrdimhy Hollé, Zwaardveger op den Vygendsanen te Rotterdam by Corn. Vroom irrdetweede Lomb'artftraatrs in Coat** milïïe de bexoemdeFraflkforderBORS1 -BALSEM, tegen Te,efing, 1 loedipugen, bcnaauwde AdemVornbezwaarendeVerkottd»- feer 11 aapbelctter.de.1 loeft, maaktlos en doetgemakkelyk opkomende Fluitoen die de-Lorgpypen Slokdarm totftikkenttoe v«r*- ftoppeu, enis ook goed van frnaak. NB. Veele Patiënten.van andere veriaaten zynhief.doür geneezenhet half Pond koö SP&tei.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1